Į Krokuvą – pasidairyti po karalių sostinę

Vaidas MIKAITIS 2015-12-10 06:00
Vaidas MIKAITIS
2015-12-10 06:00
Jauki senamiesčio gatvė. Vaido Mikaičio nuotraukos
Kro­ku­va – an­tras pa­gal dy­dį Len­ki­jos mies­tas, tu­rin­tis be­ne dau­giau­sia skam­bių įvar­di­ji­mų. Jis va­di­na­mas ir dei­man­tu, ir ka­ra­liš­kuo­ju, ir baž­ny­čių mies­tu, dar ki­tais skam­biais var­dais. Tur­tin­gą is­to­ri­ją puo­se­lė­jan­ti Kro­ku­va taip pat pui­kiai at­ro­do nuo­trau­ko­se, tad su­si­ren­gė­me nu­vyk­ti ir pa­ma­ty­ti šį dei­man­tą sa­vo aki­mis.

Pa­siek­ti Kro­ku­vą iš Lie­tu­vos nė­ra taip pa­to­gu, kaip no­rė­tų­si. Tie­sio­giai lėk­tu­vai ne­skrai­do, o skry­džių per­sė­dant kai­nos ne­men­kos, be to, ati­ma daug lai­ko. Juk skris­ti į Kro­ku­vą, pa­vyz­džiui, per Lon­do­ną, yra tar­si iš Vil­niaus į Kau­ną va­žiuo­ti per Pa­ne­vė­žį. Ki­ta ver­tus, ne­rei­kia ti­kė­tis, kad nu­vyk­ti į ka­ra­lių mies­tą bū­tų pi­gu ir pa­pras­ta. Ne ko­kius var­guo­lius lan­ko­me vis dėl­to, o ka­ra­lius.

Kro­ku­vos oro uos­tas yra an­tras pa­gal dy­dį ša­ly­je. Jis įsi­kū­ręs 12 km nuo mies­to ir yra pa­to­giai pa­sie­kia­mas vie­šuo­ju trans­por­tu. Ma­žiau­siai pa­stan­gų rei­ka­lau­ja ke­lio­nė į Kro­ku­vą au­to­bu­su. Su­mo­ki pi­ni­gė­lius, pa­to­giai įsi­tai­sai ir va­žiuo­ji sva­jo­da­mas. Kar­tais ga­li­ma ras­ti vi­sai pa­trauk­lios kai­nos bi­lie­tų. Au­to­bu­sai daž­niau­siai nak­ti­niai, ir tai man yra di­džiu­lis trū­ku­mas. Gal ki­tiems pa­tin­ka, nes su­tau­po­ma lai­ko, bet aš la­bai su­nkiai už­mie­gu, ry­te pra­stai jau­čiuo­si, to­dėl sten­giuo­si jų veng­ti.

Kas ki­ta yra nak­ti­niai trau­ki­niai. Juos la­bai mėgs­tu, ta­čiau iš Lie­tu­vos į Len­ki­jos pu­sę šiuo me­tu ne­va­žiuo­ja nė vie­nas. Kal­ba­ma, esą jau vi­sai ne­tru­kus pla­nuo­ja­ma eu­ro­pi­ne vė­že pa­leis­ti tie­sio­gi­nį trau­ki­nį iš Kau­no į Kro­ku­vą per Var­šu­vą. Tai bū­tų džiu­gus įvy­kis, nes mums itin pa­leng­vė­tų su­si­sie­ki­mas su Va­ka­rų Eu­ro­pa. Vis dėl­to kol kas va­žiuo­ti nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu yra pi­giau­sia, pa­to­giau­sia ir su­gaiš­ta­ma ma­žiau­siai lai­ko.Ar­ti­ma istoriškai

Mateikos aikštė.

Kai ku­rie ke­liau­to­jai ap­sis­to­ja Kro­ku­vo­je vos die­ną ar dvi, o ta­da ke­liau­ja to­lyn į Eu­ro­pą. Jo­je yra daug mies­tų, va­di­na­mų ka­ra­liš­kai­siais, bet Kro­ku­va mums yra ar­ti­miau­sias is­to­riš­kai, nes Va­ve­lio pi­ly­je ka­rū­nuo­ja­mi ka­ra­liai bu­vo ir mū­sų vals­ty­bės ka­ra­liais, pir­miau­sia tu­rint gal­vo­je Jo­gai­lą. Tie­sa, dėl sa­vo po­sū­kio į len­kiš­ku­mą Jo­gai­la Lie­tu­vo­je ne­la­bai mėgs­ta­mas, ta­čiau fak­tas ne­pa­nei­gia­mas – žy­miau­sias Len­ki­jos ka­ra­lius, ku­rio pa­lai­kai iki šiol il­si­si Kro­ku­vo­je, bu­vo Vil­niaus įkū­rė­jo Ge­di­mi­no anū­kas. Ki­ti ge­di­mi­na­čiai ne­bu­vo to­kie gar­sūs kaip Jo­gai­la, bet įta­ką Lie­tu­vai tu­rė­jo di­de­lę.

Anks­ty­vai­siais am­žiais Kro­ku­va bu­vo įpras­tas Eu­ro­pos mies­tu­kas, šiek tiek bruz­dan­tis ir au­gan­tis, o es­min­giau­si įvy­kiai, po ku­rių mies­tas iš­gar­sė­jo, bu­vo Kro­ku­vos uni­ver­si­te­to įstei­gi­mas 1364 me­tais ir ku­ni­gaikš­čio iš Lie­tu­vos Jo­gai­los ves­tu­vės. Po jų Jo­gai­la bu­vo ka­rū­nuo­tas Len­ki­jos ka­ra­liu­mi. Ži­no­ma, už dy­ką jis sos­to ne­ga­vo – prieš ves­tu­ves pri­si­ža­dė­jo ap­krikš­ty­ti Lie­tu­vą ir pri­jung­ti ją prie Len­ki­jos.

Šlo­vin­giau­si Kro­ku­vos lai­kai sie­ja­mi bū­tent su jo­gai­lai­čių val­dy­mu. Tuo me­tu mies­tas bu­vo stip­rios Eu­ro­pos vals­ty­bės sos­ti­nė. Jis spar­čiai au­go, trau­kė ama­ti­nin­kus, pirk­lius, stu­den­tus, moks­li­nin­kus ir me­ni­nin­kus. Jo­gai­lai­čių val­dy­mo me­tais Kro­ku­vos gy­ven­to­jų skai­čius pa­sie­kė 100 tūkst. ir pa­sie­kė kles­tė­ji­mo pi­ką. Jei jau Kro­ku­vos uni­ver­si­te­tas po dau­ge­lio me­tų bu­vo pa­va­din­tas Jo­gai­los uni­ver­si­te­tu, tai ro­do šio ka­ra­liaus svar­bą vals­ty­bei. XV ir XVI am­žius aps­kri­tai lai­ko­mi mies­to auk­so am­žiu­mi.

Turgaus aikštė ir Turgaus halė ypač traukia turistus.

Pra­ra­do sa­vo svarbą

Mi­rus pa­sku­ti­niam jo­gai­lai­čiui Žy­gi­man­tui Au­gus­tui, mies­to reikš­mė pra­dė­jo menk­ti. Ka­ra­liais bu­vo ren­ka­mi už­sie­nie­čiai, ku­riems taip ge­rai tvar­ky­ti mies­to ne­be­si­se­kė. Tar­si to bū­tų ne­ga­na, mies­tą stip­riai nu­siau­bė šve­dai ir ma­ras, per jį iš­mi­rė penk­ta­da­lis po­pu­lia­ci­jos. Len­ki­ja vi­siš­kai su­si­jun­gė su Lie­tu­va, bend­ra vals­ty­bė pa­si­va­di­no Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­ka ir bu­vo nu­spręs­ta bend­ros vals­ty­bės sos­ti­nę per­kel­ti į Var­šu­vą, kad svar­biau­sias ša­lies mies­tas bū­tų tarp dvie­jų di­džių­jų – Kro­ku­vos ir Vil­niaus. Kro­ku­va pra­ra­do sa­vo svar­bą, nors ka­ra­liai te­be­bū­da­vo jo­je ka­rū­nuo­ja­mi.

Se­no­ji sos­ti­nė pra­ra­do ne tik sa­vo svar­bą, bet ir gy­ven­to­jus. Kro­ku­vą nuo­lat siau­bė epi­de­mi­jos, gais­rai, šve­dai, prū­sai ir ru­sai. Pra­ėjus dviem šim­tams me­tų po jo­gai­lai­čių val­dy­mo, Kro­ku­vos gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo de­šimt kar­tų. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos val­dy­mo lai­kais mies­tas bu­vo vi­siš­kai su­ny­kęs.

Pa­skui Kro­ku­va iki pat Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos ėjo iš ran­kų į ran­kas, bet su­ge­bė­jo at­si­gau­ti po nuo­smu­kio ir net ta­po len­kų tau­ti­nio at­gi­mi­mo vie­ta. An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais mies­tą oku­pa­vo na­ciai ir ja­me įkū­rė gar­sų­jį Kro­ku­vos žy­dų ge­tą. Pa­gal jo is­to­ri­ją bu­vo su­kur­tas žy­mus Ste­ve­no Spiel­ber­go ki­no fil­mas „Šind­le­rio są­ra­šas“. Iš Kro­ku­vos ge­to žy­dai bu­vo ve­ža­mi į vie­ną gar­siau­sių na­cių kon­cen­tra­ci­jos la­ge­rių ne­to­li Kro­ku­vos – Auš­vi­cą. Ste­bė­ti­na, bet Kro­ku­va, skir­tin­gai nei Var­šu­va, per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą bu­vo be­veik ne­apg­riau­ta ir iš­sau­go­jo gra­žiau­sius sa­vo sta­ti­nius.

Ant Vavelio kalvos stovi Krokuvos katedra.

So­viet­me­čiu Kro­ku­va bu­vo stip­riai in­dus­tria­li­zuo­ta, mies­tą užp­lū­do pra­mo­nės dar­bi­nin­kai, dėl to stai­ga pa­gau­sė­jo gy­ven­to­jų. Bu­vo pa­sta­ty­tas nau­jas mil­ži­niš­kas dar­bi­nin­kų gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas No­va Hu­ta. 1978 me­tais Kro­ku­vo­je iš­ki­lo vie­nas žy­miau­siu pa­sau­lio len­kų – Kro­ku­vos ar­ki­vys­ku­pas Ka­ro­lis Voj­ty­la, pa­sau­ly­je ži­no­mas kaip Jo­nas Pa­ulius II. Tais pa­čiais me­tais UNES­CO įtrau­kė Kro­ku­vos se­na­mies­tį į pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą.

Tu­ris­tų lan­ko­miau­sia vieta

Šian­dien Kro­ku­va – svar­bus ša­lies me­no, moks­lo ir tu­riz­mo cen­tras. Be kon­ku­ren­ci­jos yra pa­gal svar­bą an­tras ša­lies mies­tas.

Kro­ku­va ir jos apy­lin­kės – tu­ris­tų lan­ko­miau­sia vie­ta Len­ki­jo­je, svar­biau­sias mies­to pa­ja­mų šal­ti­nis. Dėl Jo­gai­los uni­ver­si­te­to ir ki­tų moks­lo įstai­gų Kro­ku­va lai­ko­ma ir moks­lo mies­tu. Mies­te yra daug gar­sių tarp­tau­ti­nių įmo­nių fi­lia­lų ir vei­kian­čių pra­mo­nės įmo­nių, pa­vel­dė­tų dar iš so­viet­me­čio. Ne­dar­bas mies­te yra be­veik per­pus ma­žes­nis nei ša­lies vi­dur­kis. Vi­sa tai le­mia, kad iš Len­ki­jos did­mies­čių po Var­šu­vos vie­nin­te­lė­je Kro­ku­vo­je per 25 lais­vos Len­ki­jos me­tus ne­su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų skai­čius. O juk len­kų emig­ra­ci­jos mas­tas pa­na­šus kaip ir lie­tu­vių.

Mies­to vie­šo­jo trans­por­to tink­las yra pa­to­gus ir pla­tus, tad nu­kak­ti į bet ku­rią mies­to vie­tą prob­le­mų ne­iš­kils. Au­to­bu­sai ir tram­va­jai va­ži­nė­ja ne tik die­ną, bet ir nak­tį. Bi­lie­tų kai­nos ar­ti­mos lie­tu­viš­koms. Tak­si pa­slau­gos at­siei­na ge­ro­kai pi­giau nei Va­ka­rų Eu­ro­pos vas­ty­bė­se. Jei ke­liau­ja­ma di­des­ne gru­pe, tak­si kai­nuos net ma­žiau nei, tar­kim, ke­tu­ri tram­va­jaus bi­lie­tė­liai. Čia juk tik Len­ki­ja, ji nė­ra bran­gi ša­lis.

Vaikš­čio­ti ir dairytis

Dau­gu­ma žy­miau­sių tu­ris­tams pa­trauk­lių ob­jek­tų yra cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je, tad sa­vos ko­jos yra ge­riau­sia trans­por­to prie­mo­nė, – ma­lo­nu­mas vaikš­čio­ti po gra­žų mies­tą. Kro­ku­va tu­ri ir dvi­ra­čių tink­lą, tad jei­gu ge­ri orai, dvi­ra­tis ga­li bū­ti ne­blo­gas pa­si­rin­ki­mas no­rint pa­žin­ti mies­tą. Tik ne­su­ma­ny­ki­te į cen­trą va­žiuo­ti sa­vo au­to­mo­bi­liu, nes ras­ti par­ka­vi­mo vie­tą ga­li bū­ti ti­kras iš­šū­kis. Ži­no­ma, iš­šū­kis įvei­kia­mas, bet kam tas pa­pil­do­mas stre­sas? Pa­pras­čiau pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį kur nors ne­to­lie­se ir leis­tis į cen­trą pės­čio­mis.

Sovietmečiu atsiradęs Nova Hutos darbininkų rajonas.

Kro­ku­vos is­to­ri­nį cen­trą su­da­ro se­na­mies­tis, Va­ve­lio kal­va ir Ka­zi­mie­ro kvar­ta­las. Šis kvar­ta­las yra bu­vęs gar­sus Kro­ku­vos žy­dų kvar­ta­las. Nors žy­dų čia be­veik ne­be­li­kę, kvar­ta­le te­bė­ra še­šios si­na­go­gos, į kai ku­rias jų ga­li­ma užei­ti ir pa­si­dai­ry­ti. Se­no­jo­je si­na­go­go­je įreng­tas Žy­dų mu­zie­jus.

Kvar­ta­las gar­sė­ja užei­gų gau­sa. Čia ga­li­ma ap­lan­ky­ti va­di­na­mą­jį blu­sų ir tra­di­ci­nį tur­gų. Kvar­ta­le bu­vo fil­muo­ja­mas ir „Šind­le­rio są­ra­šas“.

Vie­na gra­žiau­sių mies­to vie­tų yra Tur­gaus aikš­tė. Jos vi­du­ry­je sto­vi Tur­gaus ha­lės pa­sta­tas. Ha­lė­je il­gus am­žius vei­kė deng­tas tur­gus, o da­bar jo­je par­duo­da­mi su­ve­ny­rai ir įreng­ta len­kų dai­lės ga­le­ri­ja. Sa­ko­ma, kad Tur­gaus aikš­tė yra di­džiau­sia aikš­tė Eu­ro­po­je. Ne­gul­dau gal­vos, jog di­džiau­sia, bet kad vie­na di­džiau­sių – tai ti­krai. Ji yra pa­grin­di­nė mies­tie­čių su­si­bū­ri­mų ir pa­si­ma­ty­mų vie­ta. Žy­mes­ni sta­ti­niai jo­je yra Ro­tu­šės bokš­tas, pa­mink­las Ado­mui Mic­ke­vi­čiui ir Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čia su dviem skir­tin­gais go­ti­ki­niais bokš­tais. Vie­na­me jų kas va­lan­dą pa­si­girs­ta tri­mi­ta­vi­mas – Ma­ri­jos him­nas. Me­lo­di­ja vi­suo­met nu­trūks­ta to­je pa­čio­je vie­to­je. Anot le­gen­dos, 1240 me­tais mies­tą puo­lė to­to­riai, tri­mi­ti­nin­kas pir­ma­sis pa­ste­bė­jo už­puo­li­kus ir su­tri­mi­ta­vo steng­da­ma­sis įspė­ti mies­tie­čius. To­to­riai jį pa­šo­vė strė­le, ir tri­mi­to gar­sai nu­trū­ko.

Pri­me­na tra­giš­kus įvykius

Be­ne vi­si ži­no­me apie Va­ve­lio kal­vą ir ant jos sto­vin­čią Kro­ku­vos ka­ted­rą. Jo­je il­si­si dau­gy­bė Len­ki­jos ka­ra­lių, tarp jų ir Jo­gai­la. Ka­ted­ra aud­rin­gai mi­nė­ta prieš pen­ke­rius me­tus, kai lėk­tu­vo ka­tas­tro­fo­je Ru­si­jo­je žu­vo Len­ki­jos pre­zi­den­tas Le­chas Kac­zyns­kis. Anuo­met Len­ki­jo­je vi­rė ar­šios dis­ku­si­jos, ar ša­lies pre­zi­den­tas nu­si­pel­no bū­ti lai­do­ja­mas kar­tu su ka­ra­liais: ga­lų ga­le L. Kac­zyns­kiui bu­vo su­teik­ta am­ži­no­jo poil­sio vie­ta tarp ka­ra­lių.

Į geležinkelio stotį galbūt netrukus atvyks tiesioginiai traukiniai iš Lietuvos.

Ant Va­ve­lio kal­vos sto­vi ir ka­ra­liš­kie­ji rū­mai su vi­sais at­ri­bu­tais, vals­ty­bės lo­by­nu ir ka­ra­liš­kai­siais apar­ta­men­tais.

Ka­ra­liš­ko­ji mies­to is­to­ri­ja, ži­no­ma, įdo­mu, ta­čiau man – ne to­kios se­nos is­to­ri­jos mė­gė­jui, di­džiau­sią ir ne­iš­dil­do­mą įspū­dį pa­da­rė na­cių Auš­vi­co kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la. Ji yra ša­lia Os­ven­ci­mo mies­te­lio, esan­čio už 50 ki­lo­me­trų nuo Kro­ku­vos. Auš­vi­co ir gre­ti­mo­je Bir­ke­nau kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­je bu­vo nu­žu­dy­ta 1,5 mln. žy­dų ir ki­tų tau­ty­bių žmo­nių. Da­bar čia įkur­tą mu­zie­jų bū­ti­na ap­lan­ky­ti, kad pa­jus­tum ho­lo­kaus­to ir di­džiu­lio nu­si­kal­ti­mo žmo­ni­jai mas­tą. Ta vie­ta su­kre­čia.

Nu­si­gau­ti į sto­vyk­las pa­pras­ta ir ne­bran­gu – kur­suo­ja trau­ki­niai ir au­to­bu­sai. Čia ga­li­ma pa­si­sam­dy­ti gi­dą ir iš­girs­ti tra­giš­kų is­to­ri­jų iš jo lū­pų. Mies­te siū­lo­mos mo­ka­mos eks­kur­si­jos į sto­vyk­las, bet re­ko­men­duo­ju ten va­žiuo­ti sa­va­ran­kiš­kai, su­tau­py­si­te ne­ma­žai pi­ni­gų, o įspū­dis iš pri­nci­po toks pat. Sto­vyk­loms lan­ky­ti rei­kė­tų skir­ti be­ne vi­są die­ną, ir man tai bu­vo įspū­din­giau­sias ke­lio­nės mo­men­tas.

Lan­ky­ti­nų ob­jek­tų mė­gė­jams ga­lė­tų pa­tik­ti No­va Hu­tos ra­jo­nas. Tai di­de­lis gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas, pa­sta­ty­tas so­viet­me­čiu ir skir­tas Kro­ku­vos pra­mo­nės įmo­nių dar­bi­nin­kams. Da­bar jis su­tvar­ky­tas, bet vis dar pri­me­na so­vie­tų pra­mo­ni­nį gy­ve­ni­mą.

Dar vie­na tarp tu­ris­tų la­bai po­pu­lia­ri vie­ta už mies­to ri­bų – Ve­lič­kos drus­kos ka­syk­los. Jos yra įtrauk­tos į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą. Tai – 2,5 km il­gio eks­kur­si­jų tra­sa, ve­dan­ti tu­ne­liais, esan­čiais gi­liai po že­me. Vie­nas įspū­din­giau­sių ka­syk­los vie­tų – po že­me įreng­ta kop­ly­čia, ku­rio­je vi­sos de­ta­lės yra iš­dro­ži­nė­tos iš drus­kos. Bend­ras drus­kos ka­syk­lų la­bi­rin­to il­gis – apie 300 ki­lo­me­trų. Įėji­mo bi­lie­tas kai­nuo­ja apie 20 eu­rų. Ne­abe­jo­ki­te ir ne­pa­gai­lė­ki­te jų – įspū­dis to ver­tas.

Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos muziejus.

.

Koncentracijos stovykla: "Darbas jus išlaisvins".

.

Vysla Krokuvoje.

Šv. Marijos bazilika.

.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
sina  78.61.166.18 2015-12-10 13:15:32
Graziai parasyta apie grazu miesta!ir foto grazios! Tik filmas vadinasi "Šindlerio sarašas".
4 1  Netinkamas komentaras
keliautojas  81.7.93.214 2015-12-10 08:37:00
Krokuva – miestas-apskritis, Mažosios Lenkijos vaivadijos administracinis centras, išsidėstęs Vyslos aukštupyje pietų Lenkijoje. Krokuva yra trečias pagal dydį Lenkijos miestas po Varšuvos ir Lodzės, pramonės, mokslo ir kultūros centras. Vikipedija
2 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami