Indėnų tėvynė Pietų Dakota

Evelina GARNELYTĖ 2008-08-08 00:00
Evelina GARNELYTĖ 2008-08-08 00:00
"Šaltibarščiai. Duok bučkį", - lietuviškai bandė kalbėti Johnas Schultzas, sutiktas Crazy horse muziejuje. Jis laisvai gali kalbėti italų, vokiečių, prancūzų, ispanų bei truputį - lietuvių kalbomis. Autorės nuotrauka
"Mė­sa ant pe­čiaus, duo­na ži­nai kur", - ame­ri­kie­tiš­ku ak­cen­tu pra­bi­lo vy­ras, gy­ve­ni­me ne­bu­vęs Lie­tu­vo­je, ta­čiau tu­rė­jęs mo­čiu­tę lie­tu­vę. Į šį, ro­dos, žmo­nių pa­mirš­tą kam­pe­lį Šiau­rės Ame­ri­kos Pie­tų Da­ko­tos vals­ti­jo­je užk­lys­ta ir mū­sų tau­tie­čių.

Kasteris - miestelis Pietų Dakotoje. Tai nedidelė provincija, kurioje ne sezono metu gyvena vos pora tūkstančių žmonių, tačiau vasaromis čia stipriai pulsuoja gyvybė. Kitaip ir būti negali - čia yra begalė lankytinų vietų, tokių kaip Crazy horse (pamišęs arklys - angl.) memorialinis muziejus, nacionalinis parkas, kuriame tyvuliuoja ne tik galybė ežerų, bet ir ganosi bizonų bandos.

Pagarba kultūrai

Crazy horse muziejus, pradėtas kurti 1948 metų birželio 3 dieną, šiemet pažymi 60-ąjį jubiliejų. Pagrindinė skulptoriaus Korczako Ziolkowskio misija, kuriant jį - atiduoti pagarbą Šiaurės Amerikos indėnų kultūrai, tradicijoms ir palikimui. Skulptorius mirė 1982 metais, pradėtą darbą tęsė ir baigė jo žmona Ruth Ziolkowski.

Muziejuje gausu indėnų atributikos: pradedant nuo smulkių buities rakandų, baigiant tikra jų palapine, pagaminta iš bizono odos. Suvenyrus pardavinėja patys indėnai - jų dar likę, tačiau dauguma jau tapę moderniais civilizuotos visuomenės piliečiais.

Keliaujančius į muziejų lankytojus pasitinka iš toli matomas kalnas, kuriame vaizduojamas indėnas, jojantis ant arklio. Kiekvienas, norintysis sužinoti daugiau, gali sumokėti 12 litų ir autobusu apvažiuoti aplinkui, pamatyti kalną iš visų pusių bei pasiklausyti gido pasakojimo. Smalsesniems ir negailintiems pinigų lankytojams siūloma sumokėti 200 litų ir pakilti į kalno viršūnę, nuo kurios matyti gretimos apylinkės.

Spūsčių kaltininkai - bizonai

Pirmenybę teikiantieji gamtai visuomet apsilanko Kasterio nacionaliniame parke. Tai vienas iš 54 nacionalinių parkų, esančių Pietų Dakotos valstijoje ir antras pagal dydį visoje Šiaurės Amerikoje. Juosiantis kalnus parkas yra lyg namai gausybei gyvūnų, tokių kaip elniai, stirnos ar bizonai. Pastarieji paprastai laisviausiai kerta gatvę ir taip stabdo eismą - turistams bei vietos gyventojams lieka sukandus dantis laukti, kol ši išties didžiulių gyvūnų banda ras savo vietą. Kita vertus, turbūt nei Lietuvoje, nei kitoje pasaulio šalyje toks vaizdas nebūtų natūralus ir savaime suprantamas.

Sunku įsivaizduoti parką be ežerų. Jų Kasterio nacionaliniame parke netrūksta, bet patys populiariausi - Legion ir Sylvan ežerai. Pastarasis sukurtas daugiau nei prieš šimtą metų. Įvažiuoti į jo zoną kainuoja 11 litų vienam žmogui. Bilietas galioja savaitę. Ežero teritorijoje pastatytas viešbutis, netoliese yra picerija - čia daroma bene viskas, kad tik visagalis klientas būtų patenkintas ir kuo daugiau patuštintų savo kišenę. Lieka džiaugtis, kad maudynės kol kas neapmokestintos ir neribojama, kiek kartų galima įlipti į vandenį.

Bene įspūdingiausias dalykas Sylvan ežere - viduryje jo stūksančios uolos, kurias gali pasiekti kiekvienas, bent šiek tiek gebantis laikytis ant vandens.

Praėjusio amžiaus traukinys

Dar viena pramoga šioje mažoje provincijoje - XIX amžiaus traukinukas. Tereikia sumokėti 42 litus ir jau leki su vėju miškais bei pievomis. Deja, vaizdas pro langą nėra toks fantastiškas, kokio būtų galima tikėtis skaitant reklamas: viso labo medžiai, kuriuos gali pamatyti važiuodamas automobiliu nacionalinio parko takais, kelios uolos, tik ne tokios įspūdingos kaip ežeruose. Tačiau tie, kurie jaučia didelį malonumą važiuoti traukiniu, būdami Pietų Dakotoje, turėtų išmėginti ir tai.

Šiek tiek faktų

Pietų Dakota - 40-oji valstija JAV šiaurėje. Nuo Kanados ją skiria tik Šiaurės Dakota. Nors ši valstija bene keturis kartus didesnė už Lietuvą, gyventojų joje mažiau - viso labo 755 tūkst. Jos sostinė Pjeras - trečias pagal dydį Pietų Dakotos miestas. Pats didžiausias - Sju Folsas - 124 tūkst. gyventojų, po jo - Rapidas, kuriame gyvena trečdaliu mažiau miestiečių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Wiyan  72.200.219.48 2013-03-26 16:03:06
Crazy Horse (Tasunke Witko) - Jo Selstantis Zirgas - vardas yra nuoroda i lakotu karo vado zirgo charakteri, kuris byloja apie dar arsesni jo raiteli. Del paminklo, kuris yra milziniskas, yra daug nuomoniu. Viena ir oficiali, autores isreiksta straipsnyje - paminklas iamzins lakotu kultura. Kita - statoma atrakcija turistu pinigu pritraukimui, kuri lakotu kulturai yra svetima. Pirma, Jo Selstancio Zirgo nuotraukos neegzistuoja, taigi mes nezinom, kaip jis atrode. Antra, indenams, ir ne tik lakotams, toks issaukiantis demesys kulturai nera priimtinas. Sio projekto, zinoma, dabar niekas nestabdys. Pakaks paminet, kad siuo metu vyksta "musis" tarp genciu ir nacionalinio parko vadovybes, kuri nori pastatyti skulptura Velnio Boksto, kuris yra dar viena svarbi vieta Juoduosiuose Kalnuose, prieigose. Skulpturos ir paminklai, anot ju, tik darko vietoves dvasini vientisuma. Gaila, kad autore neaplanke Juoduosiuose Kalnuose esanciu indenams isties svarbiu vietu - Wind Cave ir Buffalo Gap. Vertetu pesciomis uzkopti ir i Harney Peak (1.5 mylios) - ten indenai iki siol nesa aukas. Indenai is tiesu yra islike... Tereikejo tik pavaziuot i uz valandos kelio esanti Pain Ridzo rezervata. Ju, beje, Pietu Dakotoje yra sesi.
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami