Indonezija vilioja orangutanais

Dainius KINDERIS 2013-07-02 11:19
Dainius KINDERIS
2013-07-02 11:19
Autoriaus nuotraukos
Azi­jos ­že­my­nas – ti­krai įvai­riau­sias iš pla­ne­to­je esan­čių še­šių, o ja­me esan­tis  Pie­try­čių Azi­jos re­gio­nas jau se­niai­ at­si­dū­ręs Lie­tu­vos ke­liau­to­jų "ra­da­ruo­se". Tai vie­na įvai­riau­sių ir įdo­miau­sių ­vie­tų ke­liau­ti ne tik Azi­jo­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Di­de­lis, skir­tin­gas ir spal­vin­gas re­gio­nas, ku­rį ži­no ir kur nu­ke­liau­ti no­ri vi­sas pa­sau­lis. Už­kie­tė­ję ke­liau­to­jai, ne­bi­jan­tys ke­lio dul­kių ir su­nkes­nių žy­gių, ren­ka­si ma­žiau nu­min­džio­tus marš­ru­tus pi­gio­se ša­ly­se, to­kio­se kaip Kam­bo­dža, Lao­sas ir Viet­na­mas. La­biau pra­ku­tę ir lė­čiau ke­liau­jan­tys nu­sė­da Tai­lan­do plia­žuo­se ir Ma­lai­zi­jos kal­nų ku­ror­tuo­se. Kas ieš­ko uni­ka­les­nių vie­tų, jas ran­da Fi­li­pi­nų ro­bin­zo­niš­ko­se sa­lo­se ir Bor­neo džiung­lė­se.

Ku­rie ne­ga­li nė va­lan­dos iš­bū­ti ne­ty­ri­nė­da­mi ir ne­čiu­pi­nė­da­mi sve­ti­mos kul­tū­ros, "ko­lek­cio­nuo­ja" įspū­džius ir uni­ka­lius gam­tos še­dev­rus, to­kius kaip ug­ni­kal­niai ir eg­zo­tiš­ka gy­vū­ni­ja, tu­rė­tų rink­tis In­do­ne­zi­ją. Vi­sų pir­ma to­dėl, kad ši ša­lis yra fan­tas­tiš­kai įvai­ri. Flo­ra ir fau­na sa­vo įvai­ru­mu ir gau­sa nu­si­lei­džia tik Bra­zi­li­jai. 17 tūks­tan­čių sa­lų – šis skai­čius už­ti­kri­na tu­ris­tų ir ke­liau­to­jų vi­sų įma­no­mų už­gai­dų pa­ten­ki­ni­mą.

Įpras­ti­nės ke­lio­nės In­do­ne­zi­jo­je ap­si­ri­bo­ja sa­vai­tės pa­žin­ti­niu tu­ru po Ja­vos sa­lą (tan­kiau­siai ap­gy­ven­din­tą sa­lą pa­sau­ly­je) ir sa­vai­tės poil­siu tam la­bai tin­kan­čio­je Ba­lio sa­lo­je. Ba­lio sala gar­sė­ja ne tik pui­kiais pa­plū­di­miais, bet ir sa­vo uni­ka­lia kul­tū­ra, ku­rios ki­tur In­do­ne­zi­jo­je ne­ra­si. Tai le­mia re­li­gi­ja. Ba­ly­je vy­rau­ja in­duiz­mas, o vi­sur ki­tur In­do­ne­zi­jo­je – is­la­mas. Be­je, In­do­ne­zi­ja – dau­giau­siai mu­sul­mo­nų tu­rin­ti ša­lis pa­sau­ly­je.

Pa­ty­rę ke­liau­to­jai, iš­šniukš­ti­nė­ję vi­sus Pie­try­čių Azi­jos kam­pe­lius ir pa­čią In­do­ne­zi­ją, šia­me ar­chi­pe­la­ge re­ko­men­duo­ja tą pa­čią Ja­vos sa­lą. Tai ne­di­de­lė sa­la, ta­čiau čia ga­li­ma per­si­so­tin­ti įspū­džių ir nuo­ty­kių. Var­di­na­me: gar­sie­ji Bro­mo ir Kra­ka­tau ug­ni­kal­niai, kiek ma­žiau ži­no­mi, ta­čiau ne men­kiau įspū­din­gi Me­ra­pi ir Ca­pan­daya­no pūš­kuo­jan­tys ga­liū­nai, ry­žių te­ra­sos, ar­ba­tos plan­ta­ci­jos. Re­li­gi­niai še­dev­rai – Bo­ro­bu­dū­ras – di­džiau­sias bu­dis­ti­nis komp­lek­sas pa­sau­ly­je ir Pra­mba­na­nas – in­duis­tų re­li­gi­nė šven­tyk­la, kur va­ka­rais ga­li­ma ste­bė­ti ste­buk­lin­gą Ra­ma­ja­nos šo­kį.

Ap­lan­kius vi­sas šias vie­tas ga­li­te sa­ky­ti, kad In­do­ne­zi­ją pa­ži­no­te, o jei­gu no­ri­te dar dau­giau, tu­ri­me jums pa­ta­ri­mą. Bu­kit La­wan­go kai­mas Su­ma­tros šiau­rė­je, ne­to­li Me­da­no mies­to – jū­sų se­kan­ti nuo­ty­kių sto­te­lė. Skris­ki­te lėk­tu­vu iš sos­ti­nės Dža­kar­tos į Me­da­ną (va­lan­dos skry­dis kai­nuos apie 80 do­le­rių) ir jei­gu at­vyk­si­te ne per vė­lai, iš­kart ga­li­ma šok­ti į vie­ti­nį au­to­bu­są ir lėk­ti į džiung­lė­se pa­sken­du­sį Bu­kit La­wan­go kai­mą. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma ke­liau­to­jų čia at­si­bel­džia no­rė­da­mi iš­vys­ti įspū­din­gus pri­ma­tus – oran­gu­ta­nus. Oran­gu­ta­nai gy­ve­na drėg­nuo­siuo­se Pie­try­čių Azi­jos miš­kuo­se, jų gau­su Ma­lai­zi­jos Bor­neo ir In­do­ne­zi­jos Ka­li­man­ta­no sa­lo­je. Ta­čiau įdo­miau­sia juos ste­bė­ti bū­tent Su­ma­tro­je, ka­dan­gi iki jų rei­kia su­kar­ti ne­ma­žą at­stu­mą žy­giuo­jant ža­viais drėg­nų­jų miš­kų ta­ke­liais, ste­bint jau iš­gir­tą­ją bioį­vai­ro­vę – me­džius, gė­les ir klau­san­tis iš to­li ai­din­čio oran­gu­ta­no bau­bi­mo.

Iš­si­ruo­šę į par­os kelionę iš Bu­kit La­wan­go į džiung­les, ga­li­te bū­ti ra­mūs: oran­gu­ta­ną ti­krai pa­ma­ty­si­te. Ne tik pa­ma­ty­si­te, - jis grei­čiau­siai no­rės su ju­mis pa­bend­rau­ti, pa­lies­ti, pa­im­ti už ran­kos, pa­ti­krin­ti kas yra jū­sų kup­ri­nė­je ir ki­še­nė­se. Kai ku­rie pa­ima už ran­kos ir ban­do ves­tis į džiung­les, lyg no­rė­da­mi jus įsi­vai­kin­ti. Oran­gu­ta­nai ne­pap­ras­tai stip­rūs, to­dėl prieš­ini­ma­sis tik su­kel­tų jų įnir­šį. Pri­ma­tus rei­kia gra­žiai nu­vi­lio­ti, pa­vyz­džiui ba­na­nais ar­ba pa­pa­jo­mis. Gau­ruo­ti, rus­vi gy­vū­nai mėgs­ta bend­rau­ti, mai­vy­tis ir ne­tgi šai­py­tis vie­ni iš ki­tų, pa­mėg­džio­ti žmo­nes, to­dėl yra taip mė­gia­mi. Džiung­lė­se pyš­ka fo­toa­pa­ra­tai, o ge­ra ži­nia fo­tog­ra­fams – oran­gu­ta­nai, prieš­in­gai nei go­ri­los, ne­bi­jo blyks­čių, nors švie­sia­me at­og­ra­žų miš­ke pa­pil­do­ma švie­sa ne­la­bai rei­ka­lin­ga.

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Ma­ge­la­no ke­lio­nės“ Su­ma­tro­je re­ko­men­duo­ja pa­ma­ty­ti ne tik oran­gu­ta­nų šei­my­nė­les Bu­kit La­wan­ge, bet ir uni­ka­lią kul­tū­rą prie vul­ka­ni­nio To­ba eže­ro, pa­si­ner­ti į sa­los gi­lu­mą, at­ras­ti gar­sių­jų la­von­gė­lių ir uni­ka­lia­me Way­kam­bas na­cio­na­li­nia­me par­ke pa­ma­ty­ti ypač re­tus In­do­ne­zi­jos dramb­lius.

In­do­ne­zi­ja yra ša­lis, ku­rio­je ga­li­ma pra­leis­ti ne ke­lias sa­vai­tes, o mė­ne­sius. Tai pui­ki jū­sų eg­zo­ti­nės kelionės po Pie­try­čių Azi­ją pa­grin­di­nė ašis. Ne­svar­bu, ar ke­lia­vo­te ant au­to­bu­so sto­go Su­ma­tro­je, ar trau­ki­niais Ja­vo­je, ar dar gi­liau lin­do­te į ne­ap­rė­pia­mus miš­kus Ka­li­man­ta­ne ar Irian Ja­vo­je, - In­do­ne­zi­ja nuo­sta­bi ir sa­vi­ta vi­sur.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami