Irano žmonės patys fotografuoja turistus

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2016-04-25 06:00
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2016-04-25 06:00
Fotomenininkas Marius Abramavičius pristatė knygą apie Iraną. Rasos Pakalkienės nuotraukos
Fo­to­me­ni­nin­kas Ma­rius Ab­ra­ma­vi­čius (kū­ry­bi­nis sla­py­var­dis Ne­boi­sia) – ži­no­mas ke­liau­to­jas. Šį pa­va­sa­rį jis jau ket­vir­tą kar­tą lan­kė­si Ira­ne. Ne­se­niai iš­lei­do ir kny­gą apie šį to­li­mą kraš­tą.

Kny­gą „I­ra­nas – ki­ta Mė­nu­lio pu­sė“ M. Ab­ra­ma­vi­čius pri­sta­tė Užu­pio „Ga­le­ro­je“, o dau­ge­liui lie­tu­vių ne­pa­žįs­ta­mos ša­lies įspū­džiais da­li­jo­si ekra­ne ro­dy­da­mas ke­lio­nių nuo­trau­kas.

Pa­sak fo­to­me­ni­nin­ko, kny­go­je jis pa­sa­ko­ja apie tai, ko­kius jaus­mus jam ke­lia Ira­nas. Nors M. Ab­ra­ma­vi­čius yra vi­zua­li­nio me­no at­sto­vas, lei­di­ny­je pa­teik­tos ne tik nuo­trau­kos, bet ir įspū­džiai apie Ira­ną. Au­to­rius mi­ni daug vie­to­vių, ra­šo apie gam­tą ir ar­chi­tek­tū­rą, pa­sa­ko­ja apie nuo­ty­kius, su­si­ti­ki­mus su žmo­nė­mis, pa­tei­kia pa­ta­ri­mų, ga­lin­čių pra­vers­ti ke­lio­nė­je po šią ša­lį; čia yra ir žo­dy­nė­lis.

Kny­gos M. Ab­ra­ma­vi­čius ėmė­si prieš tre­jus me­tus. Iš pra­džių ma­nė, kad par­ašys ją grei­tai, bet už­tru­ko il­giau nei ti­kė­jo­si. Kaip sa­kė, kol iš­lei­do kny­gą, daug kar­tų ją per­žiū­rė­jo ir re­da­ga­vo.

Ke­tu­rios viešnagės

Fo­to­me­ni­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad Ira­ne lan­kė­si ke­tu­ris kar­tus. Pir­mą kar­tą po šią ša­lį ke­lia­vo 2009-ai­siais, pa­sta­rą­jį kar­tą – šie­met. Jis drą­siai va­žiuo­ja ten vie­nas ir ki­tiems pa­ta­ria ne­bi­jo­ti ke­lio­nių į ne­pa­žįs­ta­mas ša­lis. Tik pir­mą kar­tą šio­je Ry­tų ša­ly­je M. Ab­ra­ma­vi­čius lan­kė­si su bi­čiu­liu. Tą­syk jie­du bu­vo Gru­zi­jo­je ir ne­ti­kė­tai nu­spren­dė pa­ma­ty­ti Ira­ną. Ki­tus tris kar­tus va­žia­vo iš Lie­tu­vos, vie­nas. Sa­kė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ga­li­ma ras­ti ne­bran­gių lėk­tu­vo bi­lie­tų ir nu­skris­ti ten per Mins­ką ar Ki­je­vą. Ke­lio­nė su per­sė­di­mais ir vi­za ga­li kai­nuo­ti 200–300 eu­rų. O pa­čia­me Ira­ne esą pa­to­gu ke­liau­ti vie­šuo­ju trans­por­tu – au­to­bu­sais ir trau­ki­niais.

Pa­sak ke­liau­to­jo, mo­te­rims Ira­ne de­rė­tų vil­kė­ti dra­bu­žius il­go­mis ran­ko­vė­mis ir gal­vas deng­ti ska­ro­mis. Ta­čiau šios ša­lies dai­lio­sios ly­ties at­sto­vės ne­atro­do la­bai su­var­žy­tos. M. Ab­ra­ma­vi­čius tei­gė pa­ste­bė­jęs, kad jos la­bai sa­ve puo­se­lė­ja, nau­do­ja ma­kia­žą, puo­šia­si, lais­vai ju­da, kur no­ri. Juo­dai ren­gia­si tik da­lis mo­te­rų ir daž­niau­siai – vy­res­nio am­žiaus.

Ki­toks po­žiū­ris į laiką

M. Ab­ra­ma­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad ira­nie­čiai gy­ve­na be stre­so, at­si­pa­lai­da­vę, jie ga­li ką nors pa­ža­dė­ti ir ne­te­sė­ti. Aps­kri­tai jie nie­kur ne­sku­ba. Ta­čiau, lie­tu­vio nuo­mo­ne, rei­ka­lai ne­sik­los­to lė­čiau, ne­gu, tar­ki­me, nuo­lat sku­ban­čių Va­ka­rų žmo­nių.

Ira­no žmo­nės dir­ba nuo 8 ar 9 va­lan­dos ry­to. Pir­mą va­lan­dą die­nos pra­si­de­da pie­tų per­trau­ka, trun­kan­ti net ke­tu­rias va­lan­das. Tuo me­tu vie­ti­niai pa­pie­tau­ja, pa­mie­ga. Dar­bą vėl vi­si pra­de­da ati­da­rę įstai­gas 17 va­lan­dą. Dar­bo die­na bai­gia­si 20 ar 21 va­lan­dą. Ta­da už­si­da­ro įstai­gos, įmo­nės ir dau­gu­ma par­duo­tu­vių. Pra­si­de­da šur­mu­lin­gas nak­ti­nis gy­ve­ni­mas.

Šio­je ša­ly­je itin daug pre­kiau­ja­ma gat­vė­se. „I­ra­nas at­ro­do kaip di­de­lis tur­gus, – tei­gė ke­liau­to­jas. – Jei ko nors no­ri, ra­si, kur nu­si­pirk­ti, tik rei­kia už­tik­ti tin­ka­mą gat­vę. Tar­ki­me, kai ku­rio­se vie­to­se pre­kiau­ja­ma tik vai­siais ar net vien ci­tri­no­mis.“

Ira­ne yra grei­to mais­to už­kan­di­nių, ku­rio­se ga­li­ma už­si­sa­ky­ti, tar­ki­me, om­le­tą su duo­na ir ki­to­kių pa­tie­ka­lų. Pa­sak M. Ab­ra­ma­vi­čiaus, mais­tas ge­ras, na­tū­ra­lus, ska­nus. Daž­nai tai ry­žiai su mė­sa ar­ba žu­vi­mis. Ira­nie­čiai mėgs­ta reng­ti pik­ni­kus už mies­to.

Kaip pa­sa­ko­jo lie­tu­vis, tur­gu­je ir ki­to­se pre­ky­bos vie­to­se ne­pra­šo­ma „kos­mi­nių“ kai­nų ir be­veik ne­ten­ka de­rė­tis, nes daž­niau­siai mo­ki tiek, kiek pa­pra­šė. Ira­nie­čiai įky­riai pre­kių ne­siū­lo.

Per knygos apie Iraną pristatymą surengta ir nuotraukų iš kelionių į šią šalį paroda.

Įspū­din­gas menas

Me­nui skir­tas erd­ves Ira­ne M. Ab­ra­ma­vi­čius va­di­no lais­vės oa­zė­mis. Jis lan­kė­si dai­lės stu­di­jo­se ir ga­le­ri­jo­se, do­mė­jo­si šiuo­lai­ki­ne sie­ni­ne ta­py­ba, ku­rios Ira­ne – la­bai daug. Vie­no­je Te­he­ra­no dai­li­nin­ko stu­di­jo­je vie­šė­jo du kar­tus per skir­tin­gas ke­lio­nes. Lie­tu­vis sa­kė, kad ira­nie­tis me­ni­nin­kas pir­mą­syk su juo bend­ra­vo kaip su tu­ris­tu, o kai jis vėl at­vy­ko po ket­ve­rių me­tų – kaip su sa­vu žmo­gu­mi.

Ro­dy­da­mas ekra­ne ke­lio­nių nuo­trau­kas, M. Ab­ra­ma­vi­čius pa­sa­ko­jo apie mi­nė­tą vie­tos me­ni­nin­ką. Į jo stu­di­ją Te­he­ra­ne pieš­ti at­ei­na daug jau­nų kū­rė­jų. Ten jie pra­kti­kuo­ja­si. Pats me­ni­nin­kas ku­ria vy­nio­da­mas ke­lio­li­kos me­trų po­pie­riaus ru­lo­ną. Iš­ei­na di­de­lis tęs­ti­nis dai­lės kū­ri­nys. Per vie­ną per­for­man­są pub­li­kos aki­vaiz­do­je jis pra­dė­jo plė­šy­ti pri­pieš­tą ru­lo­ną. M. Ab­ra­ma­vi­čių nu­ste­bi­no, kad žiū­ro­vai, ypač mo­te­rys, į tai rea­ga­vo emo­cin­gai, net ver­kė. „Aps­kri­tai per­sai yra la­bai jau­trūs žmo­nės. Ir la­bai man­da­gūs“, – apie Ira­no gy­ven­to­jus sa­kė lie­tu­vis.

Fo­to­me­ni­nin­kas lan­kė­si ir Ira­no mu­zie­juo­se, ir mo­der­nio­se ga­le­ri­jo­se. Vi­sur ten yra ką pa­ma­ty­ti, me­no kū­ri­niai eks­po­nuo­ja­mi ori­gi­na­liai, su iš­mo­ne. O bi­lie­tų kai­nos į mu­zie­jus, pa­sak M. Ab­ra­ma­vi­čiaus, ne­di­de­lės – nuo vie­no iki tri­jų do­le­rių. „Gro­žis ne­ap­sa­ky­tas, ga­li­ma vaikš­čio­ti ir pa­bai­gos ne­ma­ty­ti, – sa­kė jis. – Te­he­ra­ne ypač įspū­din­gi mu­zie­jai.“

Pa­to­gu­mai keleiviams

Lie­tu­vis pa­sa­ko­jo, kad di­džiuo­siuo­se Ira­no mies­tuo­se, ypač sos­ti­nė­je Te­he­ra­ne, di­džiu­liai ma­ši­nų srau­tai, dėl jų su­si­da­ro kamš­čiai, dėl to­kio ju­dė­ji­mo oras už­terš­tas. Gat­vės ne­už­kimš­tos ne­bent nak­tį. To­dėl au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­ti mies­tuo­se ne­pa­to­gu. Ge­riau tin­ka mo­to­ro­le­riai, ku­riais nau­do­ja­si be­ne ket­vir­ta­da­lis ira­nie­čių.

Ira­ne, kaip pa­sa­ko­jo M. Ab­ra­ma­vi­čius, ge­ri as­fal­tuo­ti ke­liai. Žvyr­ke­lį re­tai pa­ma­ty­si. Ir vie­ša­sis trans­por­tas la­bai pa­to­gus. Di­de­lius at­stu­mus – šim­tus ki­lo­me­trų va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai erd­vūs, ke­lei­viai sė­di pa­to­giai, ne­nu­sis­pau­dę, tu­ri kur iš­ties­ti ko­jas. Sė­dy­nių bū­na po tris ei­les. „VIP au­to­bu­sai la­bai kom­for­tiš­ki, to­kių Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se aps­kri­tai ne­su ma­tęs“, – tvir­ti­no fo­to­me­ni­nin­kas. Ira­ne ne­sun­ku ras­ti, kur ap­sis­to­ti, nes mies­tuo­se, kaip sa­kė M. Ab­ra­ma­vi­čius, yra daug ne­di­de­lių vieš­bu­čių.

Pa­sak ke­liau­to­jo, Ira­ne be­veik ne­bū­na lie­taus. Sau­lė net pra­de­da var­gin­ti, kai il­giau ten gy­ve­ni. Ne­se­niai M. Ab­ra­ma­vi­čius mė­ne­sį vie­šė­jo šio­je ša­ly­je, o li­jo ten tik kar­tą ir ne­il­gai, gal 20 mi­nu­čių. Lie­tu­viui tai bu­vo lyg ste­buk­las. Oras trum­pam pa­si­da­rė gai­vus. Po to vėl pra­dė­jo ke­pin­ti sau­lė. M. Ab­ra­ma­vi­čius juo­ka­vo, kad ira­nie­čius ga­li­ma bū­tų kvies­ti at­os­to­gau­ti Lie­tu­vo­je. „Jie tu­rė­tų džiaug­tis, kad mū­sų kraš­te daž­nai ly­ja, o sau­lės ne­daug“, – šai­pė­si pa­sa­ko­to­jas.

Menininkas Marius Abramavičius išleido nuotraukų ir įspūdžių knygą apie Iraną.

Pa­ta­ria drą­siai bendrauti

Kny­gos „I­ra­nas – ki­ta Mė­nu­lio pu­sė“ au­to­rius tei­gė, kad šio­je ša­ly­je re­tai su­tik­si tu­ris­tus. To­dėl už­sie­nie­čiai at­si­du­ria vie­ti­nių dė­me­sio cen­tre. Tu­ris­tai ne tik įam­ži­na vaiz­dus, bet ir pa­tys ap­lin­ki­nių daž­nai fo­tog­ra­fuo­ja­mi, tad su tuo ten­ka ap­sip­ras­ti.

Pa­sak M. Ab­ra­ma­vi­čiaus, po­li­ci­ja Ira­ne man­da­gi, lin­ku­si bend­rau­ti. Aps­kri­tai ira­nie­čiai mėgs­ta kal­bė­tis, pa­sa­ko­ti ir klau­sy­tis. Lie­tu­vis pa­ta­rė drą­siai kreip­tis ir tei­rau­tis, jei no­ri ką no­ri su­ži­no­ti. „Svar­biau­sia – ne­bi­jo­ti klaus­ti. Rei­kia pra­dė­ti kal­bė­ti. Tai yra tar­si rak­tas, – tei­gė M. Ab­ra­ma­vi­čius. – Pa­tys žmo­nės ve­da par­ody­ti mies­tą. Jiems sma­gu, kad tu at­vy­kai.“ Ke­liau­to­jas sa­kė, kad ne­sun­ku su­tik­ti ira­nie­čių, su ku­riais ga­li­ma su­si­kal­bė­ti ang­liš­kai. Kaip tei­gė fo­to­me­ni­nin­kas, ang­lų kal­bą mo­ka dau­ge­lis aukš­tes­nio ran­go par­ei­gū­nų.

Trumpai

M. Ab­ra­ma­vi­čius-Ne­boi­sia yra dai­li­nin­kas, poe­tas, fo­tog­ra­fas, ke­liau­to­jas, ra­šy­to­jas, vi­deo­me­ni­nin­kas, ait­va­rų meis­tras ir va­di­na­mo­sios Užu­pio Res­pub­li­kos dip­lo­ma­tas, šiuo me­tu Užu­pio am­ba­sa­do­rius Per­si­jo­je (Ira­ne) ir San­tus Spi­ri­tus. 13 me­tų dir­bo Užu­pio Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­riu­mi Ti­be­te.

Pri­sta­tė dau­giau nei 70 au­to­ri­nių fo­tog­ra­fi­jos ir ta­py­bos par­odų Lie­tu­vo­je, Gru­zi­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Da­ni­jo­je ir ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se. Or­ga­ni­za­vo ne vie­ną ak­ci­ją, fes­ti­va­lį, ple­ne­rą, kul­tū­ri­nį ren­gi­nį kvies­da­mas įvai­rių pa­sau­lio ša­lių me­ni­nin­kus į Užu­pį ir ki­tas pa­sau­lio erd­ves.

Lei­džia ait­va­rus su vė­lia­vo­mis. Sta­to ver­ti­ka­les-bokš­tus, ly­gu­mo­se ir kal­nuo­se, dy­ku­mo­je ir van­de­ny­je. Ke­liau­da­mas. Ap­lan­kė dau­giau kaip 30 pa­sau­lio ša­lių. Pra­dė­jo ra­šy­ti kny­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Harris  78.60.192.240 2016-04-27 13:17:45
Čia dar nepaminėta, kad Marius-Neboisia yra giliai išnagrinėjęs sociumą ir puikiai išmano visas jo peripetijas ir užkaborius. Būtent jis davė man postūmį tobulėti ir gyventi...
2 0  Netinkamas komentaras
Varčiau šą knygą.  78.60.17.237 2016-04-25 09:50:48
Labai gražus leidinys, kokybiška poligrafija. Kadangi turiu keletą Mariaus parašytų knygų, įskaitant anksčiau išleistą knygą apie Iraną, jo rašymo stilius man jau yra žinomas, taigi daugmaž numanau, ko galiu tikėtis. Tiesa, apie kainas, kurios pastaraisiais metais dėl skaitytojams nesuprantamų priežasčių išsipūtė tarsi balionai. Todėl kaskart, prieš perkant naują knygą, visada tenka gerai apgalvoti. Spontaniško knygos pirkimo, kuris turėjo savotiško žavesio ir malonumo, nebeliko. Nors, mano nuomone, ši knyga verta savo kainos jau vien dėl poligrafijos kokybės. Knygos autoriui linkiu didelės kūrybinės sėkmės ir nepailsti keliaujant.
4 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami