Iš naujo atrasta Latvija

Daiva BARONIENĖ 2009-06-19 00:00
Daiva BARONIENĖ 2009-06-19 00:00
Jūrmalos kurortas garsėja medinėmis vilomis. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Se­no­vi­nės pi­lys, jū­ra, erd­vūs pa­plū­di­miai, pla­čios upės, vaiz­din­ga gam­ta, gau­su at­rak­cio­nų ir pra­mo­gų par­kų. Ko dar ga­lė­tų pri­reik­ti poil­siau­ti su­si­ren­gu­siam žmo­gui?

Keturiasdešimt metų gyvenau netoli Latvijos sienos, važinėjau ten pirkti strimelių ir maniau apie ją žinanti beveik viską. Tiesą sakant, žinoti nelabai ir buvo ko, nes tikėjau, kad Latvija - visai tokia pat, kaip Lietuva, todėl nelabai įdomi. Tačiau, gegužės pabaigoje pakliuvusi į "Didžiojo žygio po Baltijos šalis" Latvijos turą, nuomonę pakeičiau iš esmės.

Saugo paveldą.

Latviai neabejingi savo paveldui, kad ir kaip keista būtų, paliktam kitados okupavusio juos Livonijos ordino. Turėjome malonią galimybę aplankyti iš dalies atstatytas pilis Bauskėje bei Cėsyse, pasigėrėti Ventspilio pilimi. Įdomu ir tai, kad atvykėlius pilyse pasitinka viduramžių stiliaus drabužiais vilkintys gidai. Jie pasakoja apie eksponatus, surankiotus po kruopelytę ir bylojančius apie tai, kaip prieš šimtmečius mūsų kaimynų gyventa. Po dar neatstatytą Cėsių pilies dalį, klaidžias jos menes, neapšviestas laiptines vaikštoma pasišviečiant žibintais. Įspūdis - fantastiškas!

Latvija turi gerokai daugiau jūros, ilgesnį bei daug įvairesnį pajūrį nei Lietuva. Vien Rygos priemiestis Jūrmala tęsiasi per tris dešimtis kilometrų.

Mokėti plaukti - nepadoru

Prisipažinsiu: nemėgstu muziejų, juose labai greitai pavargstu, nepajėgiu sutelkti dėmesio. Tačiau Jūrmalos muziejuje, įsikūrusiame buvusios buitinių paslaugų įmonės patalpose, jaučiausi visai kitaip - linksmai ir pakylėtai. Iš negausių, bet tikrai įdomių jo eksponatų, demonstruojamų linksmų filmukų sužinojau, kad prieš šimtą metų, iki pat 1914-ųjų - Baltijos jūroje vyrams ir moterims nebūdavo leidžiama maudytis kartu. Jei atsitikdavo taip, kad priešingų lyčių atstovai vandenyje netyčia susieidavo - būdavo baudžiami. O ir jų maudynės tebūdavo paprasčiausias turškimasis, nes mokėti plaukti tuomet atrodydavę nepadoru. Tad mauduoliai arba įsibridę į jūrą vien pasitaškydavo, arba prašydavo patarnautojų, kad juos, sėdinčius pintuose krėsluose, aplietų jūros vandeniu. Muziejaus surinkti duomenys byloja, kad dar 1930-aisiais nemažai Latvijos žvejų bangose žūdavo tik todėl, kad nemokėdavo plaukti.

Įdomu, dabar jau sunkiai įsivaizduojama ir tai, kaip apsirengę žmonės maudydavosi. Muziejaus eksponatai liudija, kad XX amžiaus pradžioje vyrai maudydavosi apsirengę savotišku triko, o moterys po maudymosi kostiumu, dengiančiu ir šlaunis, ir rankas iki alkūnių, apsitemdavo dar ir korsetą. Smagu išvysti ir XX amžiaus vidurio storo sintetinio audinio maudymosi kostiumus, kurie šiais laikais atrodo tokie juokingai nemadingi.

Sviestas su kanapėmis

Latvija ne tik kuria naujus muziejus ir atstatinėja pilis, bet ir atgaivina dvarus. Vienu jų grožėjomės Rundalėje, lankėmės SPA Gulbenės dvare bei buvusioje Kalnamuižės medžiotojų rezidencijoje. Pastaroji unikali ir tuo, kad čia įrengtas Pienininkystės muziejus, kuriame siūloma pamelžti pusę dirbtinės karvės, susimušti sviesto, kuris vėliau pagardinamas kanapėmis. Beje, kanapių sviesto teko matyti ir Latvijos prekybos centruose.

Muziejininkų padedami ir pamokomi, turistai Latvijoje gali ne tik susimušti sviesto, bet ir išsikepti duonos Agluonos muziejuje. Ten pat vaišinama ir duonos patiekalais, tarp kurių - Latvijoje ypač populiari saldi duonos sriuba.

Agluona garsi ne tik čia kepama duona, šį miestelį netoli Lietuvos pasienio išgarsino vienintelė Latvijoje bazilika. Tikima, kad joje esantis Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu paveikslas skleidžia gydomąsias galias. Agluonos bazilika per Žolinę sutraukia itin daug tikinčiųjų, lankyti ją galima bet kuriuo metų laiku. Panorusieji Agluonoje paviešėti keletą dienų, apsistoti gali šalia bazilikos esančiame vienuolyne. Šią šventovę juosia du puikūs ežerai, aplink - gausu pušynų.

Pasimokyti gerų manierų

Daug Latvijoje puodžiedžių, kurie amato, kūrybos paslaptimis dalijasi su atvykėliais. Keramikų svečiams leidžiama minkyti molį, paversti jį mielais, pačių sukurtais, viešnagę Latvijoje primenančiais suvenyrais. Puodžių bei audėjų, susibūrusių į cechą, yra ir Latvijos kurorte Ventspilyje, kur įkurtas ne tik amatininkų cechas, keramikos mokykla vaikams, bet ir dar viena praėjusio šimtmečio pradžią menanti mokykla. Čia atvykstantieji mokomi rašyti ant grafitinių lentelių, taip pat įgyti gerų manierų, apsiėjimo su mokytoja, kuri norom nenorom priverčia įsijausti į praėjusio šimtmečio pradžią.

Latviai kviečia atvykti į vadinamąjį Kalėdų mūšių muziejų, esantį Jelgavos rajone. Pasivaikščiojęs po buvusių mūšių teritorijoje įrengtus bunkerius, apkasus, rąstų žemines, pajusi, kaip čia jautėsi Pirmojo pasaulinio karo laikų kovotojai. Įrenginiai buvo pasistatyti vokiečių, kovojusių tuomet su rusų armija. Dabar jie atstatyti.

Tarzanų takai

Aštrių pojūčių mėgėjams visai netoli sostinės esančioje Siguldoje, per kurią teka viena nuostabiausių šios šalies upių Gauja, šios upės vardu pavadintame nacionaliniame parke įrengtas ne vienas nuotykių parkas. Nuo stataus šlaito šiame parke galima leistis traukinuku, o į kalną pakilti keltuvu, galima laipioti medžiais vadinamaisiais tarzanų takais, važinėti lynu dviračiais, pagaliau galima išbandyti, kas tai yra katapulta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami