Iš patirties: keliauti nei baisu, nei brangu

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2015-02-02 06:00
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2015-02-02 06:00
Robertas Pogorelis apkeliavo daugiau kaip 50 šalių, bet sako, kad dar mažai.  Asmeninio albiumo nuotraukos
Ke­liau­da­mas ne tik nau­jus kraš­tus pa­ma­tai, bet su­ži­nai, da­ly­kų, apie ku­riuos ne­su­si­mąs­ty­tum kas­die­ny­bė­je, pra­de­di sa­ve ge­riau pa­žin­ti. "Per ke­lio­nes su­stip­rė­ji psi­cho­lo­giš­kai", - tei­gė dau­giau kaip 50 pa­sau­lio ša­lių ap­lan­kęs Ro­ber­tas Po­go­re­lis.

Lie­tu­vis va­di­na sa­ve ne tu­ris­tu, bet ke­liau­to­ju. R. Po­go­re­lis ti­ki­na, kad į ke­lio­nes ga­li iš­si­ruoš­ti ne tik ge­ras pa­ja­mas tu­rin­tys žmo­nės. Te­rei­kia ži­no­ti, kaip įsi­gy­ti pi­ges­nį bi­lie­tą, su­pla­nuo­ti ke­lio­nės marš­ru­tą, ką da­ry­ti, kad ne­bū­tum ap­gau­tas. Apie tai jis ra­šo ne­se­niai iš­leis­to­je pa­ta­ri­mų kny­go­je "Mo­kėk ke­liau­ti".

R. Po­goe­re­lis ke­liau­ja, kiek lie­ka lai­ko nuo dar­bo. Jis ne­si­nau­do­ja ke­lio­nių agen­tū­rų pa­slau­go­mis, ne­per­ka pa­ke­to "vis­kas įskai­čiuo­ta", ne­ap­sis­to­ja vie­no­je vie­to­je, o tu­ris­ti­niai ob­jek­tai nė­ra pa­grin­di­nis tiks­las. Už­tat par­si­ve­ža daug įdo­mių įspū­džių ir įvai­rios pa­tir­ties.

Už vie­ną centą

R. Po­go­re­lis su­si­ti­ko su LU­NI klau­sy­to­jais ir pa­sa­ko­jo apie ke­lio­nes. Jis su šyp­se­na sa­kė, kad į šį ren­gi­nį pub­li­kos su­si­rin­ko dau­giau, ne­gu į kny­gos pri­sta­ty­mą. Ke­liau­to­jas ro­dė nuo­trau­kas, da­li­jo pa­ta­ri­mus, at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus. "Apie kny­gą daug ne­pa­sa­ko­siu, ją rei­kia pers­kai­ty­ti, - kal­bė­jo jis. - Ma­nęs klau­sia­ma: ko­dėl ją iš­lei­dau, ko sie­kiu? Na, pir­miau­sia, kad žmo­nės iš­mok­tų ke­liau­ti sa­va­ran­kiš­kai. Daug me­tų taip ke­liau­ju ir no­riu pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi. Kai Lie­tu­vo­je kal­bu su žmo­nė­mis, gir­džiu apie ke­lias kliū­tis. Vy­res­nė kar­ta bi­jo sa­va­ran­kiš­kai ke­liau­ti - už­puls, ap­vogs ir taip to­liau. Bai­mė kar­tais bū­na pa­grįs­ta, bet daž­niau - ne. Jau­ni­mas daž­nai sa­ko, jog ke­liau­ti bran­gu. O aš no­riu įro­dy­ti, kad ne­bū­ti­nai."

Sigirija Šri Lankoje.

Pats R. Po­go­re­lis sten­gia­si ke­liau­ti ne­bran­giai. Vis dėl­to sa­kė, kad tau­py­mas nė­ra sa­vi­tiks­lis, tai yra prie­mo­nė pa­ma­ty­ti dau­giau, kai su­tau­py­tus pi­ni­gus ga­li­ma nau­din­gai iš­leis­ti kur nors ki­tur ir pra­smin­giau. Jis sie­kia, kad ke­lio­nė bū­tų kaip op­ti­ma­lus va­rian­tas ir sten­gia­si ne­per­mo­kė­ti. "Jei vie­ni žmo­nės už tą pa­tį skry­dį mo­ka, pa­vyz­džiui, 400 eu­rų, man jis ga­li kai­nuo­ti 80-50 eu­rų, net vie­ną cen­tą esu ka­dai­se mo­kė­jęs", - sa­kė ke­liau­to­jas.

R. Po­go­re­lis pa­sa­ko­jo, kad ku­rį lai­ką gy­ve­no Briu­se­ly­je, po to grį­žo dirb­ti į Vil­nių. Iš pra­džių ma­nė, kad iš Lie­tu­vos ke­liau­ti bus su­dė­tin­giau, nes siū­lo­ma ma­žiau marš­ru­tų. Ta­čiau jų at­si­ran­da vis dau­giau. Svar­biau­sia, kad da­tos tik­tų. "Ka­dan­gi ma­ne ri­bo­ja dar­bas, ne­ga­liu ke­liau­ti bet ka­da, daž­niau­siai va­žiuo­ju va­sa­rą, iš­si­ruo­šiu ka­lė­di­niu lai­ko­tar­piu, - tei­gė R. Po­go­re­lis. - Ta­čiau tu­rin­tie­ji dau­giau lai­ko, ge­ban­tie­ji lanks­čiau jį pla­nuo­ti, ga­li su­sior­ga­ni­zuo­ti ne­bran­gią ke­lio­nę."

Jis pa­ta­rė ne­si­kreip­ti į tar­pi­nin­kus, sa­kė, ga­li­ma pa­čiam bū­ti "kaip agen­tū­ra" ir su­pla­nuo­ti marš­ru­tą. Tei­gė ne­sąs nu­si­tei­kęs prieš vi­sas ke­lio­nių agen­tū­ras, yra ge­rai dir­ban­čių, bet yra ir to­kių, ku­rios nau­do­ja­si sa­vo klien­tų nai­vu­mu. "No­riu pa­ska­tin­ti, kad žmo­nės ne­bi­jo­tų ke­liau­ti šiek tiek ki­taip, ne­gu ma­din­ga, - sa­kė R. Po­go­re­lis. - Ma­no kny­go­je apie tai - daug pa­ta­ri­mų."

Svar­biau­sia - žmonės

R. Po­go­re­lis sie­kia, kad ke­lio­nė bū­tų pra­smin­ga. "Aiš­ku, ga­li­ma nu­va­žiuo­ti ir gu­lė­ti pa­plū­di­my­je, vi­są mais­tą už­sa­ky­ti vieš­bu­ty­je ir nie­ko dau­giau ne­pa­ma­ty­ti. Jei kas no­ri, ga­li taip da­ry­ti, ne­pri­me­tu sa­vo nuo­mo­nės, - kal­bė­jo jis. - Ta­čiau pats taip ne­ke­liau­ju. Ma­nau, pra­smin­giau pa­bend­rau­ti su žmo­nė­mis, val­gy­ti skir­tin­go­se vie­to­se ir taip to­liau." Ke­liau­to­jo nuo­mo­ne, vyks­tant į sve­čias ša­lis svar­biau­sia yra žmo­nės, po to jau pa­sta­tai ir ki­to­kie ob­jek­tai. Jis tei­gė, kad jei ne­mo­ki kal­bos, ku­ria lan­ko­ma­me kraš­te ga­li­ma bū­tų su­siš­ne­kė­ti, ga­li­ma nau­do­tis ir ges­tais. Daž­niau­siai vie­ti­niai bū­na ge­ra­no­riš­ki ir sten­gia­si pa­dė­ti, net jei ne­la­bai su­pran­ta, ko­kia prob­le­ma. R. Po­go­re­lis pri­si­mi­nė, kad kai bu­vo Ki­ni­jo­je, vie­ti­niai, pa­klaus­ti ang­liš­kai, ne­sup­ras­da­vo. "Ta­čiau bu­vo toks at­ve­jis, kai žmo­gus ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti, kur mums ke­liau­ti, bet po ko­kio pus­va­lan­džio pa­si­vi­jo mo­to­ro­le­riu ir par­odė ke­lią", - pa­sa­ko­jo jis. Ir tvir­ti­no, kad bet ku­rio­je pa­sau­lio vie­to­je įma­no­ma vie­niems ki­tus su­pras­ti. Aiš­ku, kuo dau­giau kal­bų ke­liau­to­jas mo­ka, tuo ge­riau.

Kuboje.

Šiek tiek nežinomybės

At­sa­ky­da­mas į klau­si­mus, R. Po­go­re­lis pa­aiš­ki­no, ko­dėl lai­ko sa­ve ne tu­ris­tu, bet ke­liau­to­ju. "Es­mi­nis ke­liau­to­jo bruo­žas - no­ras pa­žin­ti, - sa­kė jis. - Jei va­žiuo­ji pa­žin­ti pa­sau­lio ir per jį - sa­ve, tai yra ke­lio­nė, o ne tu­riz­mas." Ke­liau­to­jas tei­gė, kad ti­kro­ji lais­vė bū­na ta­da, kai nė­ra vi­siš­ko kom­for­to, kai kaž­kiek lie­ka ne­ži­no­my­bės. To­kia ke­lio­nė jam įdo­mes­nė.

Klau­sia­mas apie mais­tą, R. Po­go­re­lis sa­kė, kad svar­bu, kur šis per­ka­mas. "Čia pat gat­vė­je ke­pa­ma mė­sa pa­ti­ki­mes­nė, ne­gu at­ne­ša­ma ne­aiš­kia­me res­to­ra­ne, - tei­gė jis. - Rei­kia ma­ty­ti, tar­ki­me, jei ap­link skrai­do mu­sės, mais­to ne­pir­ki­te."

Ke­liau­to­jas ne­iš­ven­gia nuo­ty­kių - kar­tais net su pa­vo­jaus at­spal­viu. R. Po­go­re­lis va­žiuo­ja ir au­tos­to­pu. Bu­vo, kad sė­do į mo­ters vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį. Ne­tru­kus su­pra­to: vai­ruo­to­jas - mo­te­riš­kai ap­si­ren­gęs ir at­ro­dan­tis vy­ras. Pa­si­da­rė ne­ra­mu. Juo­lab, kad bu­vo ma­ty­ti, jog jis ne­sta­bi­lus, el­gia­si keis­tai, šne­ka ne­są­mo­nes. Pra­dė­jo pa­sa­ko­ti esą nu­žu­dė sa­vo mo­ti­ną. Ga­liau­siai pa­su­ko iš ke­lio. Bai­dė­si tuo, kad už­va­žia­vo ant bor­diū­ro, pra­dū­rė pa­dan­gą. Pa­si­nau­do­jęs ta aki­mir­ka, R. Po­go­re­lis greit iš­li­po iš ma­ši­nos. "Šis at­ve­jis, ko ge­ro, blo­giau­sias, - tei­gė ke­liau­to­jas. - Ku­rį lai­ką "ne­tran­za­vau", po to vėl pra­dė­jau. Mat tai bu­vo vie­nas ne koks at­ve­jis iš tūks­tan­čio ge­rų." R. Po­go­re­lis pa­pa­sa­ko­jo ki­tą is­to­ri­ją. Kar­tą, kai jis su drau­ge sto­vė­jo prie ke­lio, pri­va­žia­vo ma­ši­na. Vai­ruo­to­jas pa­sa­kė, kad gy­ve­na ne­to­li - ant kal­no. Su­tuok­ti­nė vi­rė pie­tus, pro lan­gą pa­ma­tė sto­vin­čius ke­liau­to­jus ir pa­sa­kė vy­rui: "Nu­vežk, kur jiems rei­kia."

R. Po­go­re­lis pa­aiš­ki­no, ko­dėl įdo­mu va­žiuo­ti pa­ke­lei­vin­gais au­to­mo­bi­liais: ga­li­ma su­tik­ti įvai­riau­sių žmo­nių, su jais su­si­pa­žin­ti, dis­ku­tuo­ti, pa­ma­ty­ti skir­tin­gų sluoks­nių vi­suo­me­nę. "Aiš­ku, rei­kia lai­ky­tis at­sar­gu­mo prie­mo­nių ir apie tai ra­šau kny­go­je. Svar­bu, kad ga­li­mi pa­vo­jai ne­nus­telb­tų no­ro pa­žin­ti pa­sau­lį", - sa­kė jis.

Santorinio saloje.

Lie­tu­vių tau­ta - keliaujanti

Ke­lio­nės kai­na, kaip sa­kė R. Po­go­re­lis, pri­klau­so nuo to, ko­kio kom­for­to no­ri­ma. Pi­giau­sios ša­lys, jo tei­gi­mu, yra Pie­try­čių ir Pie­tų Azi­ja, In­di­ja, Šri Lan­ka, Fi­li­pi­nai, Tai­lan­das, Lao­sas, Kam­bo­dža... "To­se ša­ly­je la­bai tau­pant ga­li­ma ap­siei­ti maž­daug su 15 eu­rų per die­ną", - tvir­ti­no ke­liau­to­jas. Jis tę­sė, kad kiek bran­giau - Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je. O Af­ri­kos ša­ly­se, tar­ki­me, Etio­pi­jo­je, vie­ti­nių pra­gy­ve­ni­mo ly­gis že­mas, bet už­sie­nie­čiams kai­nos už­ke­lia­mos. To­dėl lie­tu­vis pa­ta­rė dėl šio že­my­no ne­ap­si­gau­ti. Eu­ro­po­je vie­na bran­giau­sių yra Skan­di­na­vi­ja, o pie­ti­nė­se ša­ly­se pi­giau.

Ko­kius ma­žiau lie­tu­viams ži­no­mus kraš­tus R. Po­go­re­lis re­ko­men­duo­tų ap­lan­ky­ti? "Tau­tie­čių yra vi­sur, esu jų su­ti­kęs ne­rea­liau­sio­se vie­to­se, - su šyp­se­na sa­kė ke­liau­to­jas. - Pa­vyz­džiui, kir­tau Mek­si­kos ir Gva­te­ma­los sie­ną. Į ki­tą pu­sę upe ke­lia lai­ve­liai. Uos­te vie­na mer­gi­na pa­klau­sė, iš kur esu. Kai at­sa­kiau, pa­sa­kė, kad ir gre­ti­mu lai­ve­liu plau­kia lie­tu­vis." Jis tei­gė, jog la­bai džiau­gia­si, kad lie­tu­vių tau­ta - ke­liau­jan­ti. Re­ko­men­da­vo pa­ma­ty­ti Etio­pi­ją, lan­ky­ti iš­kart Iz­rae­lį ir Pa­les­ti­ną, va­žiuo­ti į Ki­ni­ją. R. Po­go­re­lis ma­no, kad dau­gės ke­liau­jan­čių­jų sa­va­ran­kiš­kai ir kvie­čia tai da­ry­ti. Pa­čiam la­bai pa­ti­ko Fi­li­pi­nai, Gru­zi­ja, Ma­ro­kas, to­dėl šio­se ša­ly­se lan­kė­si ne kar­tą. No­rė­tų nu­ke­liau­ti į Na­mi­bi­ją, Ma­da­gas­ka­rą, Ko­lum­bi­ją, grįž­ti į Ki­ni­ją ir Ja­po­ni­ją.

Klau­sia­mas, ko­kių do­va­nų pa­tar­tų vež­tis į sve­čią ša­lį, ke­liau­to­jas sa­kė, kad pats daž­niau­siai pa­sii­ma mag­ne­tu­kų, šo­ko­la­du­kų, ran­kų dar­bo smulk­me­nų, ne­di­de­lių su­ve­ny­rų. "Pra­ver­čia to­kių tu­rė­ti, nes nie­ka­da ne­ži­nai, su kuo su­si­pa­žin­si ir no­rė­si įteik­ti do­va­ną, ku­ri pri­min­tų Lie­tu­vą", - tei­gė R. Po­go­re­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Myliu keliones  78.63.248.123 2015-02-04 12:02:06
Geriausia investicija yra tik keliones.
6 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami