Įspūdingiausi Estijos restoranai: šiaurietiškos virtuvės šedevrai ant žolės

lzinios.lt 2013-06-04 12:22
lzinios.lt
2013-06-04 12:22

Kai­my­nė Es­ti­ja itin dė­kin­ga ša­lis tiems, ku­rie no­ri pa­ma­ty­ti kuo dau­giau ­per kuo trum­pes­nį lai­ką. Su­si­pa­žin­ti su Es­ti­jos kul­tū­ra ga­li­ma ir ne­si­lei­džiant­ į žy­gius po mu­zie­jus ar lan­ky­ti­nas vie­tas, pa­kan­ka ap­lan­ky­ti ke­lis gar­siau­sius ­ša­lies res­to­ra­nus ar ka­vi­nes bei pa­ska­nau­ti tra­di­ci­nės es­tiš­kos vir­tu­vės ­pa­tie­ka­lų.

Es­ti­jo­je dė­me­sio ver­tų res­to­ra­nų – dau­giau nei 1300! Ne­pak­lys­ti to­kio­je gau­so­je jums pa­dės kas me­tus skel­bia­mas ge­riau­sių Es­ti­jos res­to­ra­nų gi­das.

Lau­rea­tas tre­jus me­tus iš eilės

Res­to­ra­nas „A­le­xan­der“ yra vie­nas pres­ti­žiš­kiau­sių pa­sau­ly­je. Mu­hu sa­los Pa­das­te dva­re įsi­kū­ręs res­to­ra­nas gar­sė­ja vie­na sen­sa­cin­giau­sių pa­sau­ly­je – Is­lan­di­jos vir­tu­ve. Čia ga­lė­si­te pa­ska­nau­ti gur­ma­niš­kai par­uoš­tų avie­nos, te­ter­vi­nų, ra­jos ar net ryk­lie­nos pa­tie­ka­lų. Au­ten­tiš­ka dva­ro so­do ap­lin­ka kū­ry­bin­gai pa­nau­do­ja­ma šil­tuo­ju me­tų se­zo­nu: res­to­ra­no sve­čiai kvie­čia­mi ro­man­tiš­kai pa­va­ka­rie­niau­ti tie­siog pie­vo­je, šim­ta­me­čių me­džių ir se­nų­jų ak­me­ni­nių dva­ro pa­sta­tų še­šė­ly­je. Ne­nus­teb­ki­te, jei prie ša­lia esan­čio sta­liu­ko sė­dės pa­sau­li­nio gar­so įžy­my­bė. Res­to­ra­nas „A­le­xan­der“ – vie­na mėgs­ta­miau­sių gar­se­ny­bių lan­ko­mų vie­tų Es­ti­jo­je.

Tra­di­ci­nės es­tų vir­tu­vės Meka

Tar­tu mies­to ka­vi­nė „An­na Eda­si“ – ti­kra tra­di­ci­nės es­tiš­kos vir­tu­vės Me­ka. Ka­vi­nės šei­mi­nin­kė, Hiu­mos sa­los gy­ven­to­jos An­nos Eda­si anū­kė, iš­sau­go­jo sa­vo se­ne­lės ku­li­na­ri­nius re­cep­tus, ku­riais va­do­vau­da­ma­si ruo­šia pa­tie­ka­lus tiek no­rin­tiems pa­si­so­tin­ti, tiek leng­vai už­kąs­ti. Čia ga­li­ma par­agau­ti na­mi­nės duo­nos, ma­nų kruo­pų pu­tė­sių, cu­kri­nių ries­tai­nių ir ki­tų gar­du­my­nų. Ši tra­di­ci­nės es­tų vir­tu­vės ka­vi­nė pri­pa­žin­ta drau­giš­kiau­sia vie­ta šei­moms su vai­kais. Vi­ni­li­nės mu­zi­kos gar­sų pri­pil­dy­to­je, se­no­vi­niais bui­ties ra­kan­dais iš­puoš­to­je ka­vi­nė­je jū­sų vai­kai jau­sis tar­si ste­buk­lų ša­ly­je.

Pra­mo­gų ir vai­šių kompleksas

Kau dva­ras Es­ti­jo­je – tai vie­ta, kur daž­nas pa­si­jun­ta lyg at­si­dū­ręs ro­ju­je. Čia sve­čiai kvie­čia­mi ap­lan­ky­ti se­nuo­sius dva­ro ci­ga­rų ir me­džiok­lės kam­ba­rius, vy­no rū­sį ar iš­tai­gin­gą SPA. Gam­tos draus­ti­ny­je esan­čia­me dva­re įsi­kū­ręs res­to­ra­nas „Aš­tuo­nios ko­jos“ (angl. „Eight legs“). Res­to­ra­no pa­va­di­ni­mas ki­lo nuo val­go­mo­jo cen­tre ka­ban­čio por­ce­lia­ni­nio švies­tu­vo, pri­me­nan­čio aš­tun­ko­jį. Vir­tu­vės še­fas Ar­tū­ras Ov­či­ni­ko­vas, ar­vy­kęs iš Mask­vos, mais­tą res­to­ra­no sve­čiams ruo­šia iš švie­žių ap­lin­ki­nių ūkių tie­kia­mų pro­duk­tų. Anks­čiau šia­me dva­re gy­ve­no gar­sus es­tų ke­liau­to­jas, tad ne­nus­teb­ki­te jei ši vie­ta ir jus įkvėps leis­tis į dar ne­pa­tir­tus nuo­ty­kius. Tam vir­tu­vės še­fas vi­sa­da pa­si­ruo­šęs: jis mie­lai par­engs pik­ni­ko krep­šį jū­sų ke­lio­nei po draus­ti­nį.

Da­li­ji­mo­si mais­tu tradicija

Pa­čia­me Ta­li­no se­na­mies­čio cen­tre ra­si­te šiuo­lai­ki­nės Azi­jos vir­tu­vės pa­tie­ka­lų res­to­ra­ną „Che­di“. Šią vie­tą įstei­gė gar­su­sis Alan Yau, „Mi­che­lin“ žvaigž­dė­mis įver­tin­tų res­to­ra­nų „Hak­ka­san“ ir „Yauat­cha“ va­do­vas. Azi­jos vir­tu­vės mė­gė­jų tei­gi­mu, mais­tas čia – to­bu­las, tad tie­siog pri­va­lu par­agau­ti gur­ma­niš­kų skru­din­tos an­tie­nos, švel­naus kra­bo ar ka­ra­me­li­zuo­tos kiau­lie­nos pa­tie­ka­lų. Kaip įpras­ta Azi­jos re­gio­ne, taip ir šia­me res­to­ra­ne mais­tas pa­tie­kia­mas di­des­nė­mis por­ci­jo­mis, kad jo par­agau­ti ga­lė­tų kiek­vie­nas sė­din­tis prie sta­lo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami