Italijos kerams pasiduodi akimirksniu

AUDRIUS BAREIŠIS 2011-08-05 00:00
AUDRIUS BAREIŠIS 2011-08-05 00:00
Audriaus Bareišio nuotrauka
Api­bū­din­ti Ita­li­ją ke­le­tu žo­džių taip pat su­dė­tin­ga kaip ir gat­vė­je su­tik­tą ne­pap­ras­tai gra­žią mo­te­rį. Įsta­būs pa­no­ra­mi­niai vaiz­dai, ar­chi­tek­tū­ros še­dev­rai, karš­tas gy­ve­ni­mo bū­das iš­kart už­bu­ria ir ska­ti­na mė­gau­tis kiek­vie­na aki­mir­ka.

Pakanka paprasto "buongiorno" ("laba diena"), kad bendravimo su italais ledai kaipmat ištirptų. Ši taisyklė galioja vyriškosios lyties atstovams, nes Italijoje besilankančioms merginoms gana to, kad jos yra... merginos. Ko jau ko, dėmesio dailiosios lyties atstovėms Italijoje niekada nepritrūks. Kiekvienas save gerbiantis italas nepraeis pro šalį netaręs komplimento. Liaupsių vertas dar vienas italų bruožas - pagalba pasiklydusiems turistams, nors angliškai susišnekėti pavyksta ne visada. Tokiu atveju praverčia "tarptautinė" rankų mostų kalba. O ją emocingi italai kuo puikiausiai moka.

Alinamas karštis

Nuostabūs Alpių ir Apeninų kalnų masyvai lydi bene visą kelionę per Italiją. Stipriausias įspūdis būna pavasarį, kai tirpstant kalnuose susikaupusiam sniegui pradeda tekėti tūkstančiai upeliukų. Vasarą išvysti tokį gamtos stebuklą - retenybė, mat kaip reikiant pasidarbavus alinamam karščiui visi kalnų papėdės vandens telkiniai išdžiūsta.

Italams karšta, kai termometro stulpelis pasiekia 40 laipsnių Celsijaus. Iki tol jie drąsiai vaikšto miesto gatvėmis apsirengę džinsais ir marškiniais. Net menkiausias prakaito lašelis nedrėkina prie karščio pratusių italų kaktų. Jie nuoširdžiai šypsosi stebėdami turistus, visais įmanomais būdais bandančius atsigaivinti ar pasislėpti nuo kaitros.

Apsukrūs verslininkai

Numalšinti troškulį ir alkį galima kavinėse. Jose populiariausios picos ir makaronai. Kiekvienas Italijos regionas turi unikalų makaronų gaminimo receptą, todėl keliaujant kasdien gali ragauti vis kitokio skonio "pastos". Maisto ir gėrimų kainos šiek tiek kandžiojasi. Krašte galioja auksinė taisyklė, kad lito ir euro santykį reikėtų vertinti vienas su vienu. Picų kainos svyruoja tarp 7 ir 20 eurų, už alaus bokalą reikia suploti apie 5-6 eurus. Svetingi italai turistams įrodo turintys verslininkų gyslelę. Norite valgyti pačioje kavinėje - mokėkite "staltiesės" mokestį (apie 2 eurai žmogui), pageidaujate sėdėti lauke - susikrapštykite "stalo" mokesčiui (4-10 eurų už stalą). Kai susimoki tokius mokesčius, imi suprasti, kodėl Italijoje neįprasta padavėjams palikti arbatpinigių.

Istorijos lobynai

Vasarą Italijoje vyraujantis karštis nublanksta išvydus architektūrinius istorijos lobynus. Pasivaikščiojimas Renesanso kultūros lopšiu pramintoje Florencijoje, kur Šv. Kryžiaus bažnyčioje palaidotos tokios asmenybės kaip Galileo Galilei ir Michelangelo. Nuostaba, matant pastangas "neleisti nugriūti" daugelį metų svyrančiam Pizos bokštui. Apsilankymas Romoje - mieste, į kurį veda visi keliai. Jame esti didžiausias antikos laikų pastatas - Koliziejus, pastatytas tarp 70 ir 72 mūsų eros metų. Įdomu tai, kad pastačius Koliziejų atidarymo šventė truko 100 dienų. Per šį laiką žiauriose kovose krito apie 5 tūkst. gladiatorių ir 9 tūkst. gyvulių.

Ne mažiau įspūdingai atrodo antikinė Pompėja. Šią 59 mūsų eros metais palaidojo išsiveržęs Vezuvijaus ugnikalnis. Per šį išsiveržimą žuvo apie 20 tūkst. Pompėjos gyventojų. Daugiausia turtuolių, kurie, priešingai nei vargšai, neskubėjo palikti namų ir stengėsi išgelbėti turtus. Po beveik dviejų tūkstantmečių atkasta Pompėja atveria gyvenimo antikos laikais užkulisius.

Italijoje esanti mažiausia pasaulyje valstybė - Vatikanas vilioja žymiąja Siksto koplyčia. Norintiems aplankyti Vatikano muziejų žmonėms dera apsišarvuoti kantrybe, nes tik nusišypsojus sėkmei eilėje, kurioje stovima kepinant saulei, užtrunkama kiek daugiau nei valandą. Ir tai nenuostabu, mat kiekvieną dieną čia apsilanko apie 30 tūkst. turistų. Malonių įspūdžių nepritrūks ir Venecijoje. Persikėlęs į šį iš 118 salelių sudarytą miestą gali pasijusti tarsi kitame pasaulyje. Daugiau kaip 150 kanalų, kuriuos skrodžia gondolos (valanda plaukimo kainuoja 100 eurų), daugybė tiltų ir siauros gatvelės užburia išskirtinumu.

Nepaprasto grožio Kaprio saloje atsiveria kerintys Tirėnų jūros (Viduržemio jūros dalis) vaizdai. Prabangios jachtos ir laiveliai patvirtina, kad šioje saloje vietos gali atsirasti tik itin turtingiems žmonėms. Visi kiti - vien turistai. Jie gali pasigrožėti puikia panorama ir nugludintais akmenimis nusėtu paplūdimiu.

Viliojami kontrastai

Italijoje jaučiamas stiprus atotrūkis tarp Šiaurės ir Pietų regionų. Šiaurėje gyvena labiau išsilavinę, geriau materialiai apsirūpinę italai, o pietuose įsikūrę mažesnes pajamas gaunantys žmonės. Pagrindinis pietiečių italių gyvenimo tikslas - susirasti vyrą ir ištekėti. Santuoka tampa užtikrinto gyvenimo garantija, mat skyryboms pasiryžę vyrai visą gyvenimą privalo išlaikyti savo buvusias gyvenimo moteris.

Itin ryškus kontrastas juntamas tarp šiauriečių ir pietiečių gyvenimo sąlygų. Pietuose įsikūrusiame Neapolyje galima išvysti visiškai kitokią Italiją. Šiukšlėse skendintis Neapolis tapo mafijos, kuri išplovė atliekų perdirbimo centrui skirtus pinigus, machinacijų įkaitu. Pamiršus šį nemalonų niuansą, Neapoliu taip pat galima susižavėti. Siauras gatveles užtvindę prekeiviai, motoroleriais nardantys vietiniai gyventojai, o viršuje - galybė džiūstančių skalbinių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
beYyxIzLU  94.23.1.28 2013-03-26 16:03:06
AFAICT you've coveerd all the bases with this answer!
2 0  Netinkamas komentaras
YinUIELWvDbOWdExKsk  69.73.142.232 2013-03-26 16:03:06
Super jazzed about getntig that know-how.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami