JAE: nepabosta stebėtis kas žingsnį

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-02-21 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-02-21 06:00
Kristinos Kučinskaitės (LŽ) nuotraukos
Ne kar­tą svars­čiau apie tai, kad no­rė­čiau iš­vys­ti dy­ku­mo­se spar­čiai ky­lan­čius mo­der­nius mies­tus, ir to­kia pro­ga ne­se­niai pa­si­tai­kė - nu­vy­kau į Jung­ti­nius Ara­bų Emy­ra­tus (JAE). Ap­sis­to­jus Du­ba­ju­je ga­na pa­pras­ta tak­si, au­to­bu­su ar lai­vu nu­kak­ti ir į ki­tus emy­ra­tus. Taip pat ne­pra­lei­dau pro­gos bent trum­pam pa­vie­šė­ti Oma­ne.

Be­ne svar­biau­sias aks­ti­nas, lė­męs at­os­to­gų marš­ru­tą, bu­vo pi­gaus skry­džio iš Vil­niaus į Du­ba­jų pa­siū­ly­mas. Bi­lie­tas ir tam ti­kri pra­na­šu­mai, tar­ki­me, re­zer­vuo­tos vie­tos skris­ti iš Ki­je­vo į Du­ba­jų, vie­nam as­me­niui kai­na­vo apie 700 li­tų. Be to, į ke­lio­nę bu­vo ga­li­ma ne­mo­ka­mai im­ti di­džiu­lį la­ga­mi­ną, sve­rian­tį iki 32 ki­log­ra­mų. Ukrai­nos sos­ti­nė­je skry­džio te­ko lauk­ti be­ne pen­kias va­lan­das.

De­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne­už­ten­ka vien už­si­sa­ky­ti JAE vi­zos Lie­tu­vo­je: no­rė­da­mas ją gau­ti, tu­ri bent trims nak­tims re­zer­vuo­ti ir ap­mo­kė­ti nak­vy­nę pa­si­rink­ta­me vieš­bu­ty­je.

Pa­to­gu keliauti

At­ski­ri­dę į JAE pa­tys tu­rė­jo­me pa­si­rū­pin­ti, kaip nu­vyk­ti iki vieš­bu­čio. Už­si­sa­ky­da­mi bi­lie­tus ži­no­jo­me, kad lėk­tu­vas lei­džia­si gre­ta pi­gaus pre­ky­bi­nio Dei­ros mi­kro­ra­jo­no. Bū­tent ja­me, no­rė­da­mi gau­ti vi­zą, nu­ta­rė­me ap­sis­to­ti pir­mas tris vieš­na­gės nak­tis. Tie­sa, per tą lai­ką šio­je vie­to­je taip ap­sip­ra­to­me, kad nu­spren­dė­me čia pra­leis­ti ir pa­sku­ti­nę nak­tį prieš skry­dį na­mo.

Į JAE iš­si­ruo­šė­me ži­no­da­mi, jog nuo oro uos­to iki vieš­bu­čio - vos ke­li ki­lo­me­trai. Ir tik pa­ke­liui į Ki­je­vą lėk­tu­ve su­tik­tas pa­žįs­ta­mas pers­pė­jo: iki lap­kri­čio pa­bai­gos vi­sos avia­kom­pa­ni­jos nau­do­jo­si se­no­jo oro uos­to, esan­čio Du­ba­jaus cen­tre, pa­slau­go­mis. Ta­čiau nuo 2013-ųjų pa­bai­gos čia ga­li ras­ti tik pri­va­čių or­lai­vių ir vi­daus marš­ru­tais re­gu­lia­riai skrai­dan­čių lėk­tu­vų. Nau­ja­sis oro uos­tas įsi­kū­ręs to­liau kaip per pus­šim­tį ki­lo­me­trų nuo Du­ba­jaus. Mies­tą ga­li­ma pa­siek­ti au­to­bu­su ir tak­si. Be abe­jo, tak­si pa­slau­gos ge­ro­kai bran­ges­nės. Ke­lio­nė iki Dei­ros mums at­siė­jo be­ne 130–140 dir­ha­mų (apie 100 li­tų). Va­žiuo­ti to­kį pa­tį at­stu­mą au­to­bu­su ar me­tro kai­nuo­ja apie 8 dir­ha­mus vie­nam žmo­gui. Du­ba­jaus me­tro kor­te­lę ga­li­ma įsi­gy­ti oro uos­te.

Vie­ti­niai nesidera

Du­ba­jaus tak­si au­to­mo­bi­liuo­se įreng­ti skai­tik­liai, to­dėl nė­ra jo­kio rei­ka­lo pyk­tis su vai­ruo­to­jais dėl kai­nos. Aps­kri­tai JAE gy­ven­to­jai ne itin lin­kę de­rė­tis. Jei par­da­vė­jas vi­lio­ja į sa­vo pre­ky­vie­tę, o pa­skui mė­gi­na įpirš­ti ne­pag­rįs­tai bran­gų daik­tą, ga­li­te bū­ti ti­kri – jis at­vy­kė­lis. Iš vie­ti­nių re­tas ku­ris dir­ba. Tar­ki­me, esi gi­męs Abu Da­by­je, ku­ris tur­tin­gas gam­tos iš­tek­lių, pui­kiai iš­plė­to­jęs tu­riz­mą. To pa­kan­ka, kad emy­ra­tas pra­gy­ven­tų iš gau­na­mų pa­ja­mų ir ne­rink­tų mo­kes­čių iš vers­li­nin­kų. Be to, me­tų pa­bai­go­je, kai su­skai­čiuo­ja­mas gau­tas pel­nas, kiek­vie­nam vie­tos gy­ven­to­jui mo­ka­mas tam ti­kras at­ly­gi­ni­mas. Tai­gi vie­ti­niai pui­kiai gy­ve­na ir ne­dirb­da­mi, o pra­kai­tą lie­ja tur­kai, azer­bai­dža­nie­čiai, pa­kis­ta­nie­čiai, in­dai, ki­tų tau­ty­bių at­sto­vai.

JAE daž­nai va­di­na­mi pir­ki­nių ro­ju­mi, ta­čiau kai taip sa­ko­ma, tur­būt tu­ri­ma gal­vo­je te­nykš­čius žmo­nes. Be abe­jo, čia ga­li­ma įsi­gy­ti to­kių pre­kių, ko­kių Eu­ro­po­je net ne­si re­gė­jęs, pa­vyz­džiui, om­le­to ant pa­ga­liu­ko ga­mi­ni­mo apa­ra­tą. Ta­čiau kai­nos vi­du­ti­niam at­vy­kė­liui iš Ry­tų Eu­ro­pos nė­ra ma­lo­nios.

Ne­rei­kia pre­kių? At­eik žiū­rė­ti reginių

Prieskonių turgus - gurmanų rojus.

Nors apie JAE kal­ba­ma kaip apie pir­ki­nių kraš­tą, pa­pras­tam tu­ris­tui ir­gi yra kur pa­si­dai­ry­ti ir kas­kart nu­steb­ti. Du­ba­ju­je vie­nu svar­biau­sių lan­ky­ti­nų ob­jek­tų lai­ko­ma pre­ky­bos kran­ti­nė "Du­bai Mall". Tvir­ti­na­ma, kad už ją di­des­nio pre­ky­bos cen­tro pa­sau­ly­je nė­ra. No­rė­da­mi ap­žiū­rė­ti kran­ti­nės įžy­my­bes ir už­suk­ti į ke­le­tą par­duo­tu­vių, už­truk­si­te apie še­šias sep­ty­nias va­lan­das. Jei tu­ri­te tik dvi, teks api­bėg­ti da­lį to, ką ga­li­te iš­vys­ti. Pre­ky­bos kran­ti­nė­je ver­ta pa­sig­ro­žė­ti dviem įspū­din­go­mis van­dens sie­no­mis, dru­ge­lių alė­ja, ak­va­riu­mu, ku­ria­me - tūks­tan­čiai žu­vų, stam­bių ryk­lių ir mil­ži­niš­kų ra­jų. „Du­bai Mall“ su­skirs­ty­tas į ke­le­tą zo­nų – pra­mo­gų, pir­ki­nių ir res­to­ra­nų. Pa­sta­ro­jo­je ti­krai yra iš ko rink­tis. Vi­du­ti­nė pa­tie­ka­lo kai­na – 25–30 dir­ha­mų (19 li­tų), o Dei­ro­je ga­li­ma pa­pie­tau­ti ir už 15–20 dir­ha­mų (12 li­tų). Dar 8–12 dir­ha­mų (7 li­tus) teks su­mo­kė­ti už pu­sės li­tro tau­rę na­tū­ra­lių su­lčių. Be­je, pa­sig­ro­žė­ti van­dens sie­no­mis nie­ko ne­kai­nuo­ja, pa­si­vaikš­čio­ti ak­va­riu­mo ko­ri­do­riais ga­li­ma taip pat vel­tui.

„Du­bai Mall“ kai­my­nys­tė­je yra dar ke­li gar­sūs lan­ky­ti­ni ob­jek­tai – auk­so tur­gus, „Burj Kha­li­fa“ ir nuo 18 iki 23 val. pa­gal mu­zi­ką šo­kan­tys spal­vin­gi fon­ta­nai. Pa­tek­ti į aukš­čiau­sią pa­sau­ly­je dan­go­rai­žį „Burj Kha­li­fa“ ne taip pa­pras­ta. Eks­kur­si­ją į dan­gų skro­džian­tį bokš­tą rei­kia už­si­sa­ky­ti iš anks­to ar­ba re­zer­vuo­ti vie­tą in­ter­ne­tu. Jei esi ap­sis­to­jęs Du­ba­ju­je, me­tro nu­va­žiuo­ti iki šio pa­sta­to ir grįž­ti į vieš­bu­tį kai­nuos apie 16 dir­ha­mų (11 li­tų), pa­kil­ti į bokš­tą – dar 92 dir­ha­mus (65 li­tus). O eks­kur­si­ja, kai esi nu­ve­ža­mas iki dan­go­rai­žio ir pa­ke­lia­mas į apž­val­gos aikš­te­lę, iš ku­rios at­si­ve­ria vaiz­din­ga pa­no­ra­ma, at­siei­na apie 90 eu­rų. Ge­riau­sia spė­ti į bokš­tą iki 17 va­lan­dos, kol dar ne­nu­si­lei­du­si sau­lė ir ga­li­ma įam­žin­ti vi­sus žy­miau­sius Du­ba­jaus sta­ti­nius. Ta­da vaiz­das iš 800 me­trų aukš­čio tie­siog už­bu­ria. Be­je, pa­no­ra­ma nuo aukš­čiau­sio pa­sau­ly­je bokš­to ga­li pa­si­gė­rė­ti tik iš­li­pęs iš ak­li­nai už­da­ro lif­to.

Sa­fa­ris – ne kiekvienam

Itin po­pu­lia­ri pra­mo­ga – pa­si­va­ži­nė­ji­mas po dy­ku­mą vi­su­rei­giais. As­me­niui ji kai­nuo­ja nuo 33 iki 67 do­le­rių. Kai­na pri­klau­so nuo to, kur įsi­gy­ja­mas bi­lie­tas į eks­kur­si­ją: pi­gia­me vieš­bu­ty­je ar „Du­bai Mall“ kran­ti­nė­je. Be­veik še­šių va­lan­dų iš­ky­la pa­pras­tai pra­si­de­da po pie­tų, kai at­lėgs­ta karš­tis. No­rin­tie­siems su­de­rin­ti pa­ži­ni­mą ir poil­sį pa­plū­di­my­je pa­tar­ti­na vyk­ti į Du­ba­jų spa­lį ar­ba lap­kri­tį, pa­skui orai vės­ta. Tem­pe­ra­tū­ra vėl ky­la ko­vo mė­ne­sį, ta­čiau pa­va­sa­rį ji daž­nai ima siek­ti pro­tu ne­su­vo­kia­mas aukš­tu­mas.

Ke­lio­nė auk­so spal­vos smė­liu trun­ka apie 40 mi­nu­čių, ke­le­tą kar­tų stab­te­li­ma nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. Jei esa­te ypač jau­trūs vin­giuo­tiems ke­liams, su­pi­mui, šios iš­ky­los ge­riau at­si­sa­ky­ti.

Po links­my­bių dy­ku­mo­je tu­ris­tų lau­kia tra­di­ci­nių kraš­to pa­tie­ka­lų va­ka­rie­nė, der­vi­šo ir pil­vo šo­kė­jos pa­si­ro­dy­mai, ke­lių mi­nu­čių truk­mės jo­ji­mas kup­ra­nu­ga­riu, ran­kų pa­išy­mas chna ar fo­to­se­si­ja pa­si­puo­šus tau­ti­niais dra­bu­žiais.

Pra­mo­gos Abu Dabyje

Galvos apdangalas parodo jo savininko visuomeninę padėtį.

Du­ba­jus gar­sė­ja ne tik aukš­tais pa­sta­tais, bet ir su­pil­ta sa­la, pri­me­nan­čia pa­lmę. „Palm Ju­mei­rah“ yra įsi­kū­ręs vieš­bu­tis „At­lan­tis“, skir­tas ne ra­miam tu­ris­tų poil­siui, o pra­mo­goms. Ja­me įreng­tas ak­va­riu­mas, ku­rį ga­li­ma ap­žiū­rė­ti už 40 dir­ha­mų (maž­daug 28 li­tus), taip pat ne­men­kas van­dens par­kas, itin ver­ti­na­mas ad­re­na­li­no mė­gė­jų. Čia už be­veik 900 dir­ha­mų (630 li­tų) no­rin­tie­ji ga­li pa­plau­kio­ti kar­tu su del­fi­nais. Virš „Pal­mės“ ir jo­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų kvar­ta­lų va­ži­nė­ja trau­ki­nu­kas – su­mo­kėk 15 dir­ha­mų (10,5 li­to) ir mė­gau­kis sau dirb­ti­nės sa­los vaiz­du, žval­gy­kis į vie­ti­niams pa­sta­ty­tus na­mus.

Nuo­sta­bus Du­ba­jaus vaiz­das at­si­ve­ria iš oro. Tiems, ku­rie įper­ka eks­kur­si­ją sraig­tas­par­niu (kai­nuo­ja ke­lis šim­tus do­le­rių), kaip ant del­no bus vi­sa ne­įp­ras­ta mies­to ar­chi­tek­tū­ra. Did­mies­tį ga­li­ma apž­velg­ti ir plau­kiant lai­ve­liu.

Ki­tus še­šis JAE emy­ra­tus leng­va pa­siek­ti tak­si, au­to­bu­su ar­ba nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu. Iki Abu Da­bio ir Fu­džei­ros plau­kia krui­zi­nis lai­vas. Abu Da­by­je yra ke­li itin ver­ti dė­me­sio ob­jek­tai – „Fer­ra­ri“ par­kas ir Di­džio­ji šei­cho Zai­do me­če­tė. Jiems ap­žiū­rė­ti ti­krai pri­reiks vi­sos die­nos. Pa­tar­ti­na ry­tą, kol sau­lė dar ne­įkai­ti­no oro, už­suk­ti į me­če­tę. Pa­sta­tas ga­na di­de­lis, to­dėl vien jam apei­ti skir­ki­te va­lan­dą. Tiek vy­rams, tiek mo­te­rims pri­va­lo­ma vil­kė­ti il­gais dra­bu­žiais. Prie šios me­če­tės jų ga­li­ma gau­ti ne­mo­ka­mai, pa­kan­ka pa­teik­ti as­mens do­ku­men­tą su nuo­trau­ka. Ki­to­se me­če­tė­se to­kia pa­slau­ga ne­tei­kia­ma, to­dėl tin­ka­mais dra­bu­žiais rei­kia pa­si­rū­pin­ti pa­tiems.

„Fer­ra­ri" par­kas – at­rak­cio­nų vi­sai šei­mai erd­vė. Ad­re­na­li­no mė­gė­jai ne­at­sis­pi­ria „For­mu­la Ro­sa“ ke­lia­mam jau­du­liui, kai lenk­ty­ni­nės ma­ši­nos im­ita­to­rius le­kia vin­giuo­tais kal­ne­liais po at­vi­ru dan­gu­mi. Tie, ku­rie ne­mėgs­ta iš­šū­kių, bet no­ri su­ži­no­ti „Fer­ra­ri“ is­to­ri­ją, se­no­vi­nė­mis ma­ši­ny­tė­mis ga­li ra­miai pa­va­ži­nė­ti po Ita­li­ją ir jos gar­siuo­sius mies­tus im­ituo­jan­čią erd­vę, pa­ke­liau­ti su „Fer­ra­ri“ 3D ekra­ne. Vi­sai at­ski­ros vie­tos ir pra­mo­gos skir­tos tik vai­kams. At­rak­cio­nams rei­kia bent 5 va­lan­dų. Jei per­ka­ma pir­mu­mo apy­ran­kė, ei­lė­se lauk­ti ne­ten­ka. Bi­lie­tas į „Fer­ra­ri“ par­ką kai­nuo­ja apie 170 li­tų.

Fu­džei­ros emy­ra­tas gar­sė­ja pa­plū­di­miais. Nors jie pla­tūs ir il­gi, di­de­lio įspū­džio ne­ke­lia. Fu­džei­ros mies­to apy­lin­kes ska­lau­jan­čio­je jū­ro­je yra ir ko­ra­li­nių ri­fų, bet tai dau­giau iš­im­tis nei tai­syk­lė.

Į Oma­ną – žu­vy­čių masažo

JAE paplūdimiai žiemą tušti.

Kad pa­tek­tum į JAE kai­my­ną Oma­ną, rei­kia vi­zos. Be to, grįž­tant iš Oma­no at­gal ten­ka dar sy­kį pirk­ti JAE vi­zą. Plau­kian­tie­ji krui­zi­niu lai­vu iš kar­to gau­na jas abi. Vie­na įspū­din­giau­sių me­če­čių yra Mus­ka­te. Vie­šint šia­me mies­te ver­ta už­suk­ti į tra­di­ci­nį tur­gų, nes spe­ci­fi­niai smil­ka­lai ir prie­sko­niai kai­nuo­ja pi­giau ne­gu JAE. Iš­skir­ti­nė Oma­no pra­mo­ga – mau­dy­nės oa­zė­je. Nach­lo mies­tas gar­sė­ja pa­lmių gi­rai­te. Pa­si­mau­dy­ti per ją te­kan­čia­me upe­ly­je at­vyks­ta ne tik tu­ris­tai, bet ir pa­tys Oma­no gy­ven­to­jai. Iš kal­nų trykš­tan­čios karš­tos vers­mės ke­lio­se vie­to­se yra užt­venk­tos, su­for­muo­ti ba­sei­nai, bet juo­se ga­li mau­dy­tis tik vy­rai. Upe­lis at­vi­ras ir mo­te­rims. Pa­si­nė­ru­si į jį ir akis pri­den­gu­si aki­niais nuo sau­lės iš­ban­džiau žu­vy­čių ma­sa­žą. Bet mąs­čiau: jei koks oma­nie­tis ims pro­tes­tuo­ti, ran­ki­nė­je tu­riu mau­dy­nėms tin­ka­mą su­kne­lę. Nie­ko pa­na­šaus ne­nu­ti­ko ir va­lan­da ma­lo­nios pro­ce­dū­ros pra­bė­go lyg aki­mirks­nis.

Mus­ka­te sam­dė­me tak­si. Ke­lio­nė į me­če­tę, į Nach­lą (pas žu­vy­tes) ir tur­gų ke­tu­riems kai­na­vo po 100 li­tų. Tak­sis­tai tiek Oma­ne, tiek JAE pa­ten­kin­ti sa­vo dar­bu, mat li­tras de­ga­lų čia kai­nuo­ja ma­žiau nei li­tą, o tu­ris­tas tiek su­mo­ka vos už vie­ną nu­va­žiuo­tą ki­lo­me­trą.

Dar vie­nas įdo­mus mies­tas Oma­ne – Chaur Fa­ka­nas. Jo gam­to­vaiz­dis pri­me­na Nor­ve­gi­jos fior­dus. Pa­grin­di­nė pra­mo­ga šia­me mies­te­ly­je – pa­sip­lau­kio­ji­mas lai­ve­liais ir del­fi­nų ste­bė­ji­mas. De­ja, pa­sig­ro­žė­ti del­fi­nais taip ir ne­te­ko, nes krui­zi­nis lai­vas, ku­riuo plau­kė­me, ne­sus­to­jo uos­te dėl nak­tį šė­lu­sios aud­ros.

Kar­tą gy­ve­ni­me JAE ti­krai ver­ta pa­ma­ty­ti. Ša­lis ste­bi­na sa­vo ar­chi­tek­tū­ra, šva­ra, kul­tū­ra. 2020-ai­siais Du­ba­ju­je pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti pa­sau­li­nio ly­gio eks­po­zi­ci­jų cen­trą. Bus dar vie­na prie­žas­tis pa­si­vaikš­čio­ti spe­cia­liai tam su­kur­ta­me pa­kran­tės ra­jo­ne „Ma­ri­na Walk“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Viskas  50.204.242.194 2014-02-21 16:39:02
labai idomu, tik kam tokia maisalyne su valiutomis. Ir ko tik cia nerasi: ir dirhamai, ir litai, ir eurai, ir net doleriai! Taip ir pasimesti nesunku :)
5 3  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami