Japonų turistus šokiruoja prašantys išmaldos ir maudynės ežeruose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-23 09:56
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-23 09:56
Andriaus Aleksandravičiaus nuotrauka
Lie­tu­vos tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pa­gal iš Azi­jos ša­lių į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių tu­ris­tų skai­čių pir­mau­ja Ja­po­ni­ja. Per pir­mą 2014 m. pus­me­tį tu­ris­tų iš Ja­po­ni­jos at­vy­ko net 37,5 proc. dau­giau.

Rug­sė­jo 25-28 die­no­mis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Bal­tic Tours“ jau sep­tin­tą kar­tą da­ly­vaus ir Lie­tu­vą pri­sta­tys pa­sau­ly­je vie­no­je di­džiau­sių Ja­po­ni­jo­je vyks­tan­čių tu­riz­mo par­odų „JA­TA Tou­rism EX­PO Ja­pan“. Kas Lie­tu­vo­je vi­lio­ja tu­ris­tus iš Ja­po­ni­jos? Kas jiems įdo­mu, o kas – šo­ki­ruo­ja, pa­sa­ko­ja jau 10 me­tų ja­po­nų gru­pes ly­din­tis gi­das Vi­ta­li­jus Mil­ko­vas.

Lie­tu­vo­je ieš­ko ne stan­dar­to

Di­džiau­sią įspū­dį ja­po­nams da­ro mū­sų gam­ta, ypač – erd­vūs ho­ri­zon­tai. Mat gim­to­jo­je ša­ly­je, ku­ri yra ga­na tirš­tai ap­gy­ven­din­ta, ja­po­nai gy­ve­na, dir­ba la­bai ar­ti vie­nas ki­to, ma­to ma­žai gam­tos. „Vis dėl­to su­pras­ti, kiek Lie­tu­va ja­po­nams iš ti­krų­jų pa­tin­ka, o kiek – ne, nė­ra leng­va. Ja­po­nai – ypa­tin­gai man­da­gūs, jų kul­tū­ro­je sa­ky­ti „ne“ ne­man­da­gu, to­dėl nė­ra pa­pras­ta iš­siaiš­kin­ti, ka­da jie sa­ko tei­sy­bę, o ka­da tai – tik bal­tas me­las, – pa­sa­ko­jo gi­das. – Tei­gia­mas iš­va­das, jog Lie­tu­va tu­ris­tams iš Te­kan­čios sau­lės ša­lies pa­tin­ka, ga­li­ma da­ry­ti tik re­mian­tis nuo­lat di­dė­jan­čiais ke­liau­to­jų srau­tais“.

Dau­gu­ma ke­liau­ti, pa­sau­lį pa­ma­ty­ti lin­ku­sių ja­po­nų pir­miau­sia ren­ka­si ap­lan­ky­ti Ita­li­ją, Grai­ki­ją, Vo­kie­ti­ją ir ki­tas di­des­nes, la­biau iš­po­pu­lia­rin­tas Eu­ro­pos ša­lis, o į Lie­tu­vą at­vyks­ta jau vė­liau, ieš­ko­da­mi sa­vo­tiš­ko ne stan­dar­to. Grį­žus iš ke­lio­nės, jiems sma­gu pa­si­pa­sa­ko­ti ir net šiek tiek pa­si­di­džiuo­ti, jog bu­vo ša­ly­je, apie ku­rią anaip­tol ne kiek­vie­nas Ja­po­ni­jo­je ži­no.

Bal­ti­jos ša­ly­se tu­ris­tai iš Te­kan­čios sau­lės ša­lies ap­lan­ko į UNES­CO są­ra­šą įtrauk­tas vie­tas: Vil­niaus, Ry­gos bei Ta­li­no se­na­mies­čius, Tra­kus, Run­da­lės rū­mus Lat­vi­jo­je. Pa­sak V. Mil­ko­vo, iš vi­sų tri­jų Bal­ti­jos ša­lių di­džiau­sią įspū­dį ja­po­nams daž­niau­siai pa­lie­ka Lie­tu­va. „Nes Bal­ti­jos re­gio­ne mū­sų ar­chi­tek­tū­ra tu­ri be­ne dau­giau­sia ja­po­nams itin pa­tin­kan­čio ba­ro­ko sti­liaus pa­sta­tų. Pa­si­vaikš­čio­ji­mas po sos­ti­nės se­na­mies­tį jiems pa­lie­ka vi­du­ram­žių mies­to įspū­dį. Tie­sa, ma­tyt, dėl men­ta­li­te­to skir­tu­mų tai, kas se­na, ja­po­nui kar­tais ga­li pa­si­ro­dy­ti nau­ja ir at­virkš­čiai“, – pa­sa­ko­jo V. Mil­ko­vas.

Pa­sak gi­do, ja­po­nai yra šiek tiek vai­kiš­ki ge­rą­ja šio žo­džio pra­sme – pa­ste­bi smulk­me­nas ir mo­ka jo­mis džiaug­tis. „Bū­na, pa­sa­ko­ju apie Na­po­leo­ną, ku­ris no­rė­jo ant del­no iš­si­vež­ti Šv. Onos baž­ny­čią, o jie pa­ma­to ka­čiu­ką ir ima jį fo­tog­ra­fuo­ti. Gal dėl to, jog į Lie­tu­vą daž­niau ke­liau­ja vy­res­ni žmo­nės, ku­rie yra sen­ti­men­ta­les­ni. Tad ne­nuos­ta­bu, jog kar­tais už ar­chi­tek­tū­ri­nius ob­jek­tus jiems įdo­mes­ni gy­ve­ni­miš­ki da­ly­kai“, – sa­kė V. Mil­ko­vas. Be­je, jis pa­ste­bi, jog ja­po­nai – ir ga­na pra­gma­tiš­ki, jiems įdo­mu pa­si­vaikš­čio­ti po Vil­niaus „A­kro­po­lį“: „Ap­si­pir­ki­mas – vie­na po­pu­lia­riau­sių lais­va­lai­kio pra­mo­gų vi­sa­me pa­sau­ly­je ir Ja­po­ni­ja – ne iš­im­tis“.

Klau­so sa­vo žmonų

Sve­čiuo­da­mie­si Lie­tu­vo­je, ja­po­nai sten­gia­si par­agau­ti tra­di­ci­nio lie­tu­viš­ko mais­to – ce­pe­li­nų, kol­dū­nų ir ki­tų pa­tie­ka­lų. Ven­gia tik šal­ti­barš­čių, ku­rių pre­ki­nė iš­vaiz­da ir su­dė­tis ape­ti­to jiems ne­ke­lia, nors la­bai mėgs­ta už­si­sa­ky­ti ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie ro­ži­nės spal­vos sriu­bos. „Kol­dū­nai tu­ris­tams iš Ja­po­ni­jos pa­tin­ka. O štai ce­pe­li­nus ra­gau­da­mi jie man­da­giai ti­ki­na, jog ti­krai la­bai ska­nu, ta­čiau daž­niau­siai di­de­lę jų da­lį pa­lie­ka lėkš­tė­je, – pa­sa­ko­jo V. Mil­ko­vas. – Vis dėl­to dėl pa­lie­ka­mų pa­tie­ka­lų ne­rei­kė­tų įsi­žeis­ti, mat taip de­mons­truo­ja­mas po­žiū­ris į mais­tą – jis skir­tas mė­gau­tis, o ne pa­si­so­tin­ti. Dėl šios prie­žas­ties daž­nai už­si­sa­ko­ma daug skir­tin­gų val­gių bei už­kan­džių“.

Anot at­vyks­ta­muo­ju tu­riz­mu iš Azi­jos ša­lių be­sis­pe­cia­li­zuo­jan­čio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Bal­tic Tours“ pro­jek­tų va­do­vės Ra­sos Le­vic­kai­tės, kaip lie­tu­viai ga­mi­na ja­po­niš­kus su­šius, Te­kan­čios sau­lės ša­lies gy­ven­to­jai nė­ra lin­kę ti­krin­ti – į ja­po­niš­ko mais­to res­to­ra­nus ne­ina, ypač jei vir­tu­vės še­fas – ne jų tau­tie­tis. Ir daug mie­liau ra­gau­ja mū­sų re­gio­no vir­tu­vei bū­din­gų bul­vi­nių pa­tie­ka­lų.

Tu­ris­tų gru­pes ly­din­tis V. Mil­ko­vas pa­ste­bė­jo, jog la­biau­siai ja­po­nai il­gi­si jiems įpras­to, mėgs­ta­mo so­jos sko­nio, to­dėl la­bai daž­nai net į res­to­ra­ną ne­ša­si sa­vo so­jos pa­da­žo bu­te­liu­ką. Pa­vyz­džiui, mė­gin­da­mi ra­gau­ti jiems ne­įp­ras­to bal­to sū­rio, grie­ti­nės ar varš­kės, iš­si­trau­kia iš ki­še­nės so­jos pa­da­žo ir juo pa­si­gar­di­na mais­tą.

Ja­po­nams keis­ti ne tik lie­tu­viš­ki pie­no pro­duk­tai, bet ir rū­ky­ti mė­sos ga­mi­niai, ku­rie jų kul­tū­ro­je taip pat nė­ra pa­pli­tę. Ten val­go­mi kuo ma­žiau ter­miš­kai ap­do­ro­ti pro­duk­tai. „La­bai stip­ri įvai­riau­sių die­tų ma­da, pa­vyz­džiui, šiuo me­tu sten­gia­ma­si val­gy­ti ma­žiau mė­sos, – var­di­jo gi­das. – Ja­po­nams bū­din­gas pa­klus­nu­mas, to­dėl jie klau­so ir sa­vo dak­ta­rų. Rei­kia mes­ti rū­ky­ti – me­ta. Rei­kia ma­žiau val­gy­ti – val­go ma­žiau. Anks­čiau per te­le­vi­zi­ją sa­ky­da­vo, jog alus va­ka­rais ge­ri­na mie­gą ir ja­po­nai ne­ma­žai ger­da­vo. Da­bar moks­las tei­gia, kad vis dėl­to al­ko­ho­lis mie­gui ken­kia, to­dėl alaus prieš mie­gą jie ne­be­ge­ria“.

Į Ja­po­ni­ją svei­ka­tos kul­tas at­ėjo iš JAV, su ku­ria ša­lis su­si­ju­si ir eko­no­miš­kai. Ja­po­ni­jos je­na su­sie­ta su JAV do­le­riu, to­dėl iš pa­sta­ro­sios ša­lies at­ei­na eko­no­mi­nės, kul­tū­ri­nės ir ki­tos ma­dos. Pa­vyz­džiui, rū­ky­mo drau­di­mas res­to­ra­nuo­se. „Prieš de­šimt me­tų 30-40 proc. ja­po­nų tu­ris­tų vy­rų rū­ky­da­vo, o da­bar re­tai su­tin­ki bent vie­ną rū­kan­tį­jį vi­so­je gru­pė­je. Me­ta rū­ky­ti ir la­bai di­de­lį sta­žą tu­rin­tys rū­ko­riai. Tam įta­kos tu­ri ir tai, kad ja­po­nų vy­rai la­bai klau­so sa­vo žmo­nų, ku­rios juos siun­čia pas gy­dy­to­jus“, – pa­sa­ko­jo gi­das.

Šo­ki­ruo­ja pra­šan­tys iš­mal­dos

Ka­dan­gi Ja­po­ni­jo­je nė­ra nei de­gi­ni­mo­si, nei mau­dy­mo­si kul­tū­ros, nu­vy­kę į Tra­kus jie nu­stem­ba, kuo­met pa­ma­to, pa­vyz­džiui, nuo til­te­lio į van­de­nį šo­ki­nė­jan­čius vai­kus. „De­gin­tis Ja­po­ni­jo­je ne­ma­din­ga, nes jo­je iki mū­sų die­nų iš­li­ko bal­tos odos ir aris­to­kra­tiš­kos kil­mės są­sa­ja. Bal­ta oda – ir vie­nas iš gro­žio ka­no­nų. Be to, ja­po­nai bi­jo me­dū­zų ir ki­to­kių van­dens gy­vių“, – pa­sa­ko­jo V. Mil­ko­vas.

Įdo­mu, jog ja­po­nai ma­no, kad ka­tėms rei­kia dau­giau prie­žiū­ros nei šu­nims. Te­kan­čios sau­lės ša­ly­je žmo­nės la­bai daug dir­ba, to­dėl, anot gi­do, jiems su­nku tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti ka­te, tad yra la­biau lin­kę lai­ky­ti šu­nis. Ži­no­ma, dėl ma­žų būs­tų ir plo­to trū­ku­mo jų šu­nys yra ma­ži. Di­de­lis šuo Ja­po­ni­jo­je – pra­ban­gos sim­bo­lis.

Be­ne la­biau­siai tu­ris­tus iš Ja­po­ni­jos ste­bi­na pi­ni­gų pra­šy­to­jai gat­vė­se. Ne ka­ta­li­kiš­ko­se ša­ly­se pra­šy­ti pi­ni­gų – ne­priim­ti­na. „Pas mus be­na­miai len­da į akis, o Ja­po­ni­jo­je jie ki­to­kie, ge­ra­šir­diš­kes­ni, man­da­ges­ni. Ten be­na­miai daž­niau­siai gy­ve­na bend­ruo­me­nė­mis ir ne­si­jau­čia at­stum­ti“, – ly­gi­no gi­das. Jis pa­ste­bė­jo, kad lie­tu­viai į ja­po­nus šiek tiek pa­na­šūs cha­rak­te­riu: „Ir ja­po­nai, ir lie­tu­viai yra sa­vo­tiš­ki šiau­rie­čiai: san­tū­rūs, at­sar­gūs, lin­kę lai­ky­tis at­stu­mo. Drau­gu su ja­po­nu, kaip ir su lie­tu­viu, greit ne­tap­si. Pra­ei­na ne­ma­žai lai­ko kol ja­po­nai par­odo emo­ci­jas. Ir jei ke­lio­nė per Bal­ti­jos ša­lis pra­si­de­da Lie­tu­vo­je, tai la­biau at­si­ve­ria ir emo­cin­ges­ni ja­po­nai tam­pa tik Lat­vi­jo­je ar net Es­ti­jo­je“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami