Jaukus savaitgalis Slovakijos sostinėje

Vaidas MIKAITIS 2013-06-27 06:00
Vaidas MIKAITIS
2013-06-27 06:00
Žymiausias Bratislavos turistų traukos objektas yra ant kalno stūksanti Bratislavos pilis. Vaido Mikaičio nuotraukos
Bra­tis­la­va ne­pri­lygs­ta Eu­ro­pos did­mies­čiams ir nė­ra la­bai po­pu­lia­rus trau­kos cen­tras Eu­ro­pos že­mė­la­py­je. Gal dėl to, kad nė­ra di­de­lė, gal dėl ne­ma­žo at­stu­mo nuo po­pu­lia­riau­sių Slo­va­ki­jos sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tų, o gal dėl vos už ke­lias­de­šimt ki­lo­me­trų esan­čios Vie­nos, ku­ri su­trau­kia mi­li­jo­nus tu­ris­tų ir at­si­rie­kia di­džiau­sią py­ra­go da­lį.

Daž­nas ke­liau­to­jas pa­sa­ko­ji­mą apie Slo­va­ki­ją pra­de­da nuo­ty­kiais kal­nuo­se ir ne­bran­giuo­se sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se. Iš tie­sų ša­lis vi­lio­ja tu­ris­tus pui­kia Ta­trų pa­no­ra­ma, kal­nais, ur­vais, uo­lo­mis ir ga­li­my­be sma­giai ir ne­bran­giai pa­sli­di­nė­ti. Ir ne­daž­nas ryž­ta­si va­žiuo­ti dar ke­lis šim­tus ki­lo­me­trų ap­lan­ky­ti di­džiau­sio ša­lies mies­to – sos­ti­nės Bra­tis­la­vos. Ji ne­prik­lau­so Eu­ro­pos did­mies­čiams ir nė­ra la­bai po­pu­lia­rus trau­kos cen­tras Eu­ro­pos že­mė­la­py­je, bet mes nu­spren­dė­me per il­gą­jį sa­vait­ga­lį ap­lan­ky­ti ir Vie­ną, ir Bra­tis­la­vą, šiai skir­da­mi dau­giau­sia dė­me­sio.

Naujasis tiltas per Dunojų. Jo viršuje skraidančios lėkštės formos restoranas UFO, o ant jo stogo - apžvalgos aikštelė.

Iš­skir­ti­nė sostinė

Nors Bra­tis­la­vos oro uos­te in­ten­sy­viai dir­ba „Rya­nair“, ta­čiau skry­džių kryp­tis - į va­ka­rus, tad iš Vil­niaus ar Kau­no pa­siek­ti ke­lio­nės tiks­lą ga­li­ma tik per­sė­dant Lon­do­ne ar ki­tuo­se Va­ka­rų Eu­ro­pos mies­tuo­se. Ge­res­nis va­rian­tas - iš Vil­niaus skris­ti į Vie­nos oro uos­tą, ku­ris yra vos ke­lias­de­šimt ki­lo­me­trų nuo Bra­tis­la­vos. Taip pat ga­li­ma va­žiuo­ti trau­ki­niu, per­sė­dant Var­šu­vo­je, ar­ba au­to­bu­su. Mes ke­lia­vo­me sa­vo au­to­mo­bi­liu, bet va­žia­vi­mas at­ėmė daug lai­ko.

Dar vie­nas ga­na eg­zo­tiš­kas bū­das at­vyk­ti į Bra­tis­la­vą - plauk­ti ka­te­riu Du­no­ju­mi iš Vie­nos. Tai la­bai sma­gi ir vaiz­din­ga ke­lio­nė, trun­kan­ti pa­na­šiai kaip trau­ki­niu – apie va­lan­dą ir pen­kio­li­ka mi­nu­čių.

Abi­pus Du­no­jaus iš­si­dės­čiu­si Bra­tis­la­va yra ša­lies pa­sie­ny­je ir be­ne vie­nin­te­lė sos­ti­nė pa­sau­ly­je, ku­ri ri­bo­ja­si su dviem vals­ty­bė­mis – Aus­tri­ja ir Veng­ri­ja. Šios dvi kai­my­nės da­rė ir iki šiol da­ro Slo­va­ki­jai di­de­lę įta­ką.

Bra­tis­la­va pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis Eu­ro­pos mies­tu­kas, vos vos di­des­nis už Kau­ną, bet la­bai jau­kus, su vi­du­ram­žių lai­kų se­na­mies­čiu, siau­ro­mis, vin­giuo­jan­čio­mis gat­ve­lė­mis, dau­gy­be is­to­ri­nių pa­sta­tų ir baž­ny­čių. O de­ser­tu ga­li­ma lai­ky­ti Bra­tis­la­vos pi­lį, sto­vin­čią ant kal­no prie Du­no­jaus.

Šv. Martyno katedra – didžiausia Bratislavos bažnyčia, statyta XIV a. Joje kurį laiką buvo karūnuojami Vengrijos monarchai.

Tur­tin­giau­sias mies­tas

Bra­tis­la­va yra tur­tin­giau­sias Slo­va­ki­jos mies­tas. Dau­giau­sia dar­bo vie­tų yra ap­tar­na­vi­mo ir aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų sri­ty­se, ta­čiau yra ir pra­mo­nės. Mies­te dir­ba "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­lių ga­myk­la. De­šimt­me­čio pra­džio­je, kaip ir dau­ge­ly­je Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, Bra­tis­la­vo­je vy­ko sta­ty­bų bu­mas. Tik, skir­tin­gai nei mū­sų kraš­te, Slo­va­ki­jo­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nų bur­bu­las ne­spro­go taip stip­riai ir ša­lis ga­na sėk­min­gai su­si­do­ro­jo su kri­ze. Per pa­tį kri­zės įkarš­tį Slo­va­ki­ja ra­miai, be pom­pas­ti­kos ta­po eu­ro zo­nos na­re.

Ver­ti­nant pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus, Bra­tis­la­va lai­ko­ma la­bai sau­giu mies­tu. Ypač cen­tri­nė­je da­ly­je ne­ma­žai po­li­ci­jos, to­dėl ne­tgi vaikš­čio­ti tam­siu par­os me­tu ne­bu­vo ne­jau­ku. Pa­tys slo­va­kai sa­ko, kad pa­vo­jin­gi ga­li bū­ti ne­bent ne­ona­ciai skus­ta­gal­viai, ku­rių pa­sta­ruo­ju me­tu smar­kiai pa­dau­gė­jo. Jie pa­pras­tai vaikš­čio­ja gru­pė­mis ir yra ne­blai­vūs, to­dėl ge­riau to­kių kom­pa­ni­jų veng­ti. Ta­čiau čia la­biau teo­ri­nis pa­vo­jus.

Kai­nos Slo­va­ki­jo­je šiek tiek ma­žes­nės nei Va­ka­rų Eu­ro­po­je, tad la­bai "ne­si­kan­džio­ja". Tiek mais­to, tiek gė­ri­mų ar nak­vy­nės kai­nos yra gal vos di­des­nės nei Lie­tu­vo­je. To­dėl daž­nai Vie­nos lan­ky­to­jai ap­sis­to­ja Bra­tis­la­vo­je ir į Vie­ną vyks­ta anks­ti iš ry­to, o va­ka­re grįž­ta nak­vo­ti. At­stu­mas tarp mies­tų tė­ra še­šias­de­šimt ki­lo­me­trų. Taip da­rė­me ir mes. Dvi nak­tis nak­vo­jo­me Bra­tis­la­vo­je ir į Vie­ną va­žia­vo­me iš čia.

Nors vieš­bu­čių Bra­tis­la­vo­je aps­tu, ta­čiau iš­kart ne­ra­dę pa­tin­ka­mo iš­si­rin­ko­me Bra­tis­la­vos kem­pin­gą, nes tu­rė­jo­me pa­la­pi­nę. Be to, bu­vo karš­ta, to­dėl su­vi­lio­jo Zla­te Pies­ky eže­ras, prie ku­rio įsi­kū­ręs šiuo­lai­kiš­kas, su vi­sais ci­vi­li­zuo­to pa­sau­lio pa­to­gu­mais ir pa­plū­di­miu kem­pin­gas. Tai bu­vo pui­kus mies­to ir gam­tos ma­lo­nu­mų de­ri­nys. tad itin džiau­gė­mės šiuo pa­si­rin­ki­mu.

Paminklas žurnalistui. Įvairiausių skulptūrų apstu mieste.

Ge­ram skoniui

Ge­ro mais­to mė­gė­jai ne­liks nu­si­vy­lę res­to­ra­nais. Gal­būt vie­nin­te­lis trū­ku­mas, kad tarp ita­lų, ki­nų, mek­si­kie­čių ar ki­tų res­to­ra­nų ga­na su­dė­tin­ga ras­ti ti­krą slo­va­kiš­ką. Vis dėl­to no­rin­tie­siems par­agau­ti na­cio­na­li­nių slo­va­kų pa­tie­ka­lų yra iš ko rink­tis. Tur­būt ži­no­miau­sias slo­va­kų pa­tie­ka­las yra bryn­dzo­ve ha­luš­ky. Tai į kol­dū­nus pa­na­šus pa­tie­ka­las, ga­mi­na­mas su ož­kų sū­riu ir mė­sa. Taip pat la­bai po­pu­lia­rūs vi­sai Vi­du­rio Eu­ro­pai bū­din­gi pa­tie­ka­lai, to­kie kaip gu­lia­šas ar pjaus­nys.

Vie­ti­niai re­ko­men­duo­ja par­agau­ti tres­kos - men­kių sa­lo­tų su mor­ko­mis, svo­gū­nais ir ma­jo­ne­zu. Tai Bra­tis­la­vos mies­to pa­tie­ka­las.

Iš na­cio­na­li­nių gė­ri­mų ži­no­miau­sias yra ko­fo­la. Tai yra ne­al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas, tar­pi­nis va­rian­tas tarp alaus ir ko­ka­ko­los. Jis nė­ra taip smar­kiai ga­zuo­tas, tu­ri ma­žiau ko­fei­no ir cu­kraus. Šis gė­ri­mas yra pui­ki al­ter­na­ty­va alui, nes ga­li­ma gurkš­no­ti per va­ka­rė­lius ar ka­vi­nė­se ir ne­pa­si­ger­ti.

Dar vie­nas po­pu­lia­rus ne­al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas – vi­nea. Tai ne­ga­zuo­tas gė­ri­mas, pa­ga­min­tas iš bal­tų­jų ar­ba rau­do­nų­jų vy­nuo­gių.

Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų mė­gė­jams - vie­ti­nis Bra­tis­la­vo­je ver­da­mas vi­sai ne­blo­gas alus va­di­na­si "Stein". Iš stip­rių­jų gė­ri­mų ži­no­miau­sias ir po­pu­lia­riau­sias yra ge­ros ko­ky­bės sly­vų bren­dis sli­vo­vi­ca.

Ka­dan­gi se­na­mies­tis ne­di­de­lis, ne­pa­tar­čiau ten va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu. Gat­vės siau­ros, sto­vė­ji­mo vie­tų be­veik nė­ra, dau­gu­mo­je gat­vių eis­mas iš­vis drau­džia­mas, to­dėl gal­vos skaus­mas ga­ran­tuo­tas. Pa­ta­ria­ma pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį ki­to­je Du­no­jaus pu­sė­je ir į se­na­mies­tį at­ei­ti pės­čio­mis. Ke­lias ne­il­gas.

Dvi­ra­čiams šis mies­tas kol kas nė­ra pri­tai­ky­tas. Nors dvi­ra­ti­nin­kų yra, ta­čiau dvi­ra­čių ta­kų ma­žai, o vai­ruo­to­jai dar nė­ra prie jų pri­pra­tę ir į dvi­ra­ti­nin­kus žvel­gia ne­drau­giš­kai.

Janko Kralo parkas Bratislavoje.

Ge­riau­sia - pėsčiomis

Ge­riau­sia mies­to cen­tre vaikš­čio­ti pės­čio­mis. Jis ne­di­de­lis, to­dėl ti­krai ga­li­ma jį ne­sun­kiai pe­rei­ti per­ne­lyg ne­pa­vargs­tant. Tai iš­ties pės­čių­jų mies­tas.

Pri­rei­kus va­žiuo­ti iš mies­to cen­tro, ga­li­ma nau­do­tis au­to­bu­sų ar tro­lei­bu­sų pa­slau­go­mis, tik ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad vai­ruo­to­jai bi­lie­tė­lių ne­par­duo­da. Juos ga­li­ma įsi­gy­ti bi­lie­tų au­to­ma­tuo­se ar­ba kios­kuo­se. Bra­tis­la­vos trau­ki­nių sto­tis yra du ki­lo­me­trai nuo se­na­mies­čio, to­dėl tie, ku­rie tin­gi ei­ti pės­čio­mis, cen­trą ga­li pa­siek­ti vie­šuo­ju trans­por­tu.

Sa­vait­ga­liui at­vy­kę tu­ris­tai Bra­tis­la­vo­je ti­krai ras ką veik­ti ir pa­ma­ty­ti. Se­na­mies­čio lan­ky­ti­ni ob­jek­tai ir links­my­bės su­telk­ti vie­no­je vie­to­je. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties se­na­mies­tis vi­sa­da šur­mu­liuo­ja, čia pil­na žmo­nių. Toks gy­ve­ni­mas mies­tui tei­kia jau­ku­mo.

Žy­miau­sias Bra­tis­la­vos tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tas yra ant kal­no sto­vin­ti Bra­tis­la­vos pi­lis. Ji ne­se­niai ati­da­ry­ta po re­kons­truk­ci­jos ir įėji­mas yra ne­mo­ka­mas.

Transportas nemėgstantiems vaikščioti turistams.

Sla­vi­no me­mo­ria­las pa­sta­ty­tas kal­no vir­šū­nė­je ša­lia Bra­tis­la­vos pi­lies. Čia taip pat yra ka­rių ka­pi­nės. Tai aukš­čiau­sia mies­to vie­ta, nuo ku­rios at­si­ve­ria pui­kus vaiz­das į mies­tą iš vir­šaus. Tai la­bai jau­kus ir ro­man­tiš­kas kam­pe­lis, ta­čiau kar­tais už­ko­pus bū­na la­bai vė­juo­ta. Šis me­mo­ria­las pa­sta­ty­tas so­vie­tų ka­riams, žu­vu­siems per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, at­min­ti. Pa­siek­ti Sla­vi­no me­mo­ria­lą ga­li­ma mies­to tro­lei­bu­su, nes pės­čio­mis ei­ti pa­ly­gin­ti ne­ar­ti.

Šv. Mar­ty­no ka­ted­ra yra di­džiau­sia ir se­niau­sia Bra­tis­la­vos baž­ny­čia, sto­vin­ti pi­lies pa­pė­dė­je. Tai go­ti­ki­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tas, ku­rio bokš­tą puo­šia Veng­ri­jos ka­ra­liaus ka­rū­na. Nors mies­te daug gra­žių baž­ny­čių, bet ši ka­ted­ra yra tar­si jų mo­ti­na.

Abe­jin­gų ne­pa­lie­ka ir nau­ja­sis til­tas per Du­no­jų. Jo vir­šu­je yra skrai­dan­čios lėkš­tės for­mos res­to­ra­nas UFO, o ant jo sto­go - apž­val­gos aikš­te­lė. Iš jos at­si­ve­ria pui­kūs ne tik se­na­mies­čio, bet ir gy­ve­na­mų­jų kvar­ta­lų vaiz­dai. Pa­tek­ti į apž­val­gos aikš­te­lę kai­nuo­ja 6,50 eu­ro, bet už­si­sa­kiu­sie­ji pie­tus res­to­ra­ne įlei­džia­mi ne­mo­ka­mai.

Tė­ve­liams su vai­kais pui­ki at­rak­ci­ja yra Bra­tis­la­vos zoo­lo­gi­jos so­das. Sau­lė­to­mis sa­vait­ga­lio die­no­mis tai yra la­bai po­pu­lia­ri šei­mos pra­mo­ga.

Par­kai taip pat mėgs­ta­mi. Jan­ko Kra­lo par­kas yra se­niau­sias Vi­du­rio Eu­ro­po­je prie Du­no­jaus. Ten ga­li­ma mė­gau­tis gra­žia gam­ta ar reng­ti iš­ky­las.

Bra­tis­la­va – Slo­va­ki­jos kul­tū­ros šir­dis. Dėl sa­vo bu­vu­sio dau­gia­tau­tiš­ku­mo vie­ti­nė kul­tū­ra yra ge­ro­kai pa­lies­ta įvai­rių et­ni­nių ir re­li­gi­nių gru­pių, tar­kim, vo­kie­čių, veng­rų, slo­va­kų ir žy­dų. Bra­tis­la­va ga­li di­džiuo­tis sa­vo tea­trais, mu­zie­jais, ga­le­ri­jo­mis, kon­cer­tų sa­lė­mis, už­sie­nio kul­tū­ros at­sto­vy­bė­mis.

Bratislavos senoji rotušė, pastatyta apie 1370 metus. Dabar joje veikia miesto muziejus, įkurtas 1868 metais.

Sostinės Centrinė aikštė.

Abipus Dunojaus išsidėsčiusi Bratislava yra šalies pasienyje ir bene vienintelė sostinė pasaulyje, besiribojanti su dviem valstybėmis – Austrija ir Vengrija./theworldofstuff.com nuotrauka

Grafo A.Grasalkovičiaus rūmai – prabangūs rokoko stiliaus XVIII a. rūmai, kuriuose įsikūrusi Slovakijos prezidentūra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rasa  78.61.129.81 2013-07-18 20:13:46
Labai patrauklus, "skanus" straipsnis. Dėkui.
10 1  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami