Jei Paryžius labiau išvaikščiotas nei Telšiai

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2016-01-28 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2016-01-28 06:00
Taip vasarą atrodo Mozūrijos ežerai. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę sos­ti­nė­je pa­si­bai­gu­si ket­vir­to­ji tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­oda „Ad­ven­tur“ by­lo­jo, kad lan­ky­to­jus do­mi­na ne tik to­li­mos, eg­zo­tiš­kos ša­lys, bet ir tai, kas sa­vait­ga­liais ne­sun­kiai pa­sie­kia­ma, – Lie­tu­vos mies­tai ir mies­te­liai. Apie 50 jų pri­sis­ta­tė par­odo­je.

„Vis ma­din­giau tam­pa sa­vait­ga­lį pra­leis­ti ko­kia­me nors ma­ža­me Lie­tu­vos mies­te­ly­je nei, pa­vyz­džiui, Par­yžiu­je, – sa­kė Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Jur­gi­ta Kaz­laus­kie­nė. – Džiau­gia­mės, kad vie­ti­nis tu­riz­mas per­nai au­go 11 proc., o vi­sas tu­riz­mas – 6,5 pro­cen­to.“ Šiais lai­kais, kai tu­riz­mo or­ga­ni­za­vi­mu už­sii­ma dau­gy­bė bend­ro­vių (par­odo­je jų da­ly­va­vo 230 iš 37 ša­lių), ap­si­lan­kęs Par­yžiu­je, Mi­la­ne ar Stok­hol­me drau­gus ma­žiau nu­ste­bin­si, nei pa­pa­sa­ko­jęs, ką re­gė­jai Ža­ga­rė­je, Saus­gal­viuo­se ar Plokš­čiuo­se. „Vie­nas la­bai svar­bių pri­ori­te­tų, pa­gal ką žmo­nės ren­ka­si, kur ke­liau­ti, yra sau­gu­mas. Lie­tu­vo­je yra sau­gu ir sa­viems, ir at­vyks­tan­tiems tu­ris­tams, – tei­gė J. Kaz­laus­kie­nė. – Vie­ti­nis tu­riz­mas po­pu­lia­rė­ja vi­so­je Eu­ro­po­je – žmo­nės sten­gia­si iš­nau­do­ti kiek­vie­ną lais­vą die­ną ir sa­vait­ga­liais ke­liau­ja po įdo­mias sa­vo ša­lies vie­to­ves.“ Pa­sak di­rek­to­rės, vie­ti­nio tu­riz­mo au­gi­mui įta­kos tu­ri ir mies­tų kon­ku­ren­ci­ja – kiek­vie­nas sten­gia­si kuo nors pa­trauk­ti, pri­si­vi­lio­ti tu­ris­tų, tad po­pu­lia­ri­na lan­ko­mus ob­jek­tus, siū­lo nau­jų lais­va­lai­kio lei­di­mo bū­dų.

"Smagu, kad keliautojai vis labiau atranda Lietuvos miestus ir miestelius. Vietinis turizmas per praėjusius metus išaugo 11 procentų", - sakė Valstybinio turizmo departamento direktorė Jurgita Kazlauskienė.

Su­si­do­mė­jo japonai

Ne­ste­bi­na, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai vis la­biau do­mi­si ša­lies mies­tais ir mies­te­liais, nes šie kas­met pa­siū­lo vis dau­giau įdo­mių ren­gi­nių. J. Kaz­laus­kie­nė Lie­tu­vą įvar­di­jo uni­ka­lių ren­gi­nių ša­li­mi. Pa­vyz­džiui, šie­met lie­pos mė­ne­sį Birš­to­ne vyks Pa­sau­lio mo­te­rų karš­to oro ba­lio­nų čem­pio­na­tas. „Ti­ki­mės, kad at­vyks 10 proc. dau­giau tu­ris­tų“, – vy­lė­si pa­šne­ko­vė.

Jos tei­gi­mu, šiuo me­tu mū­sų ša­li­mi ypač do­mi­si ja­po­nai. Į Kau­ną jų at­vyks­ta dvi­gu­bai dau­giau nei anks­čiau. Tai lė­mė ir šiuo me­tu Ja­po­ni­jo­je ro­do­ma Kau­ne fil­muo­ta juo­sta „Per­so­na non gra­ta“. Šį ja­po­nų fil­mą žiū­ri­mu­mu len­kia tik juo­sta apie Džeim­są Bon­dą. „Per­so­na non gra­ta“ pa­sa­ko­ja apie Kau­ne 1939–1940 me­tais gy­ve­nu­sį Ja­po­ni­jos vi­ce­kon­su­lą Či­ju­nę Su­gi­ha­rą, ne­pak­lu­su­sį sa­vo ša­lies vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mams ir iš­da­vu­sį žy­dams tran­zi­ti­nes Ja­po­ni­jos vi­zas. Šios lei­do jiems pa­bėg­ti nuo na­cių oku­pa­ci­jos ir ho­lo­kaus­to. Ki­no tea­truo­se da­li­ja­mi lanks­ti­nu­kai apie Kau­ną la­bai di­di­na ja­po­nų su­si­do­mė­ji­mą šiuo mies­tu.

Pa­sau­lio tu­ris­tų dė­me­sį tu­rė­tų pa­trauk­ti ir Anykš­čių me­džių la­jų ta­kas, ką tik Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos pri­pa­žin­tas ino­va­ty­viau­siu pra­ėju­sių me­tų tu­riz­mo ob­jek­tu. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas juo, ati­da­ry­tu vos pra­ėju­sios va­sa­ros pa­bai­go­je, ne­slūgs­ta iki šiol. Ši trau­ka dar la­biau iš­ju­di­no įvai­rių pra­mo­gų tu­ris­tams siū­lan­čius Anykš­čius. Ti­kė­ti­na, kad me­džių la­jų ta­ką į sa­vo marš­ru­tus įtrauks į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tys už­sie­nie­čiai.

Keliaudami po Lietuvą daugelis patiria ne mažiau atradimų, nei išvykę į tolimus kraštus.

Že­mai­čių didmiestis

Iš­skir­ti­nio ke­liau­to­jų dė­me­sio ti­ki­si su­lauk­ti Tel­šiai, pa­skelb­ti šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. Pro­jek­tas „Ant sep­ty­nių kal­vų – sep­ty­nios me­no kal­bos“ Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je ža­da įdo­mių ren­gi­nių. Tų sep­ty­nių kal­vų am­ba­sa­do­riais ta­po sep­ty­nias kul­tū­ros ir me­no ša­kas rep­re­zen­tuo­jan­tys iš Tel­šių ki­lę ar čia gy­ve­nę žy­mūs žmo­nės: pro­fe­so­riai Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė, Do­na­tas Kat­kus, Al­gir­das Žeb­raus­kas, ba­le­to pri­ma­ri­jus Ne­ri­jus Juš­ka, te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jai Lo­re­ta Su­ngai­lie­nė ir Sta­sys Ka­va­liaus­kas, ak­to­rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė.

Že­mai­ti­jos sos­ti­nė Tel­šiai – sep­ty­nių kal­vų mies­tas prie Mas­čio eže­ro – šian­dien gar­sė­ja kaip vie­nas gra­žiau­sių Lie­tu­vos mies­tų. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se „Lie­tu­vos tu­riz­mo trau­kos vie­to­vė 2013“ Tel­šiai pri­pa­žin­ti nu­ga­lė­to­ju ir da­bar va­di­na­mi nau­juo­ju ša­lies tu­riz­mo per­lu. Tad ko­dėl jų ne­ap­lan­kius dar ne­ma­čiu­siems, ypač kai šie­met Tel­šiuo­se vyks ir dė­me­sio ver­tų ren­gi­nių: ge­gu­žės 27 die­ną – šo­kių šven­tė „Šok'as“, 28 die­ną – tarp­tau­ti­nis šo­kių fes­ti­va­lis „Dan­ce sta­tion 2016“, 29 die­ną – tarp­tau­ti­nės spor­ti­nių šo­kių var­žy­bos „Tel­šiai 2016“, bir­že­lio 16 die­ną – X tarp­tau­ti­nis folk­lo­ro fes­ti­va­lis „Aš pa­sė­jau vėi­na po­pa“, lie­pos 23 die­ną – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mo ren­gi­niai, rugp­jū­čio 6–7 die­no­mis – pa­sau­lio že­mai­čių te­ni­so tur­ny­ras, rugp­jū­čio 13 die­ną – VI gy­vos dai­nos fes­ti­va­lis „Aš toks vie­nas“, rug­sė­jo 17 die­ną – V tarp­tau­ti­nis jau­ni­mo tea­trų fes­ti­va­lis „Tea­tras – tau­tos spar­nai“.

Šiemet Lietuvos kultūros sostinės titulą pelnę Telšiai parodoje pristatė savo miestą, išpuoštą skulptūromis. Ši žemaičių meška įkurdinta Turgaus aikštėje, virš miesto laikrodžio.

Pa­siž­val­gy­ti po sep­ty­nių kal­vų mies­tą iš tie­sų yra kur. Ant In­su­los kal­vos įsi­kū­ręs sa­kra­li­nis komp­lek­sas su iš­ki­lia Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio ka­ted­ra, Vys­ku­pų rū­mais, ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja, Že­mai­tės dra­mos tea­tru, Tel­šių kul­tū­ros cen­tru, bib­lio­te­ka. Ant Ža­lio­sios kal­vos – sa­vo rin­ki­niais gar­sus Že­mai­čių mu­zie­jus „Al­ka“, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­tas, me­nų in­ku­ba­to­rius, o ne­to­li jo, eže­ro pa­kran­tė­je – skulp­tū­rų par­kas. At­gims­tan­čia­me se­na­mies­ty­je – ke­tu­rios pui­kiai su­tvar­ky­tos, skulp­tū­ro­mis iš­puoš­tos aikš­tės.

Kad ne­bū­tų ap­si­ri­bo­ta tik vie­nu kul­tū­ri­niais ren­gi­niais pri­trau­kian­čiu mies­tu – kul­tū­ros sos­ti­ne, per­nai bu­vo pra­dė­tos skelb­ti ir Lie­tu­vos ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės. Šį ti­tu­lą tu­rė­ję Nai­siai šie­met jį per­da­vė de­šim­čiai ma­žų mies­te­lių. Sa­vo kraš­to pa­trauk­lu­mu šie­met da­ly­sis ir į ren­gi­nius kvies Jos­vai­niai (Kė­dai­nių r.), Gel­gau­diš­kis (Ša­kių r.), Mie­žiš­kės (Pa­ne­vė­žio r.), Že­mai­čių Kal­va­ri­ja (Plun­gės r.), Še­du­va (Rad­vi­liš­kio r.), Pa­gra­man­tis (Tau­ra­gės r.), Juk­nai­čiai (Ši­lu­tės r.), Mer­ki­nė (Va­rė­nos r.), Alan­ta (Mo­lė­tų r.), Vep­riai (Uk­mer­gės r.).

Mozūrijos krašte turistams siūloma Mikolaikose sėsti į XIX amžiaus stiliumi sukurtą burlaivį ir nuplaukti į galindų žemę, kur juos užpuls "tikri" galindai.Varmijos Mozūrų turizmo centro nuotrauka

Ne­atras­ti kai­my­nai lenkai

Keis­to­ka, bet lie­tu­viai vis dar įpra­tę trauk­ti to­liau į va­ka­rus, yra ap­lan­kę dau­gy­bę Eu­ro­pos ša­lių, o kai­my­nę Len­ki­ją daž­niau­siai tik per­va­žiuo­ja. Ma­tyt, kas­kart ma­no: čia ne­to­li, tai ki­tą­kart at­va­žiuo­si­me.

Par­odo­je „Ad­ven­tur“ da­ly­vau­jan­tys len­kai, įvai­rių in­for­ma­ci­nių lanks­ti­nu­kų iš­lei­dę net lie­tu­vių kal­ba, kvie­tė ke­liau­ti po mums ar­ti­miau­sias vai­va­di­jas. Tai Pa­len­kės vai­va­di­ja, ku­riai pri­klau­so ir prie sie­nos esan­tys Su­val­kai, ir Len­ki­jos šiau­rės ry­tuo­se įsi­kū­ru­si Var­mi­jos Mo­zū­rų vai­va­di­ja (sos­ti­nė – Olš­ty­nas). Kraš­tas ypač pa­trauk­lus van­dens tu­riz­mo mė­gė­jams – čia ply­ti di­die­ji Mo­zū­ri­jos eže­rai. Jų skai­čiuo­ja­ma apie tūks­tan­tį. Go­ti­ki­nę XIV am­žiu­je sta­ty­tą Olš­ty­no pi­lį pen­ke­rius me­tus ad­mi­nis­tra­vo gar­sus as­tro­no­mas Mi­ka­lo­jus Ko­per­ni­kas. Da­bar jo­je įkur­ta­me mu­zie­ju­je ga­li­ma iš­vys­ti M. Ko­per­ni­ko pa­si­ga­min­tą as­tro­no­mi­nę len­tą.

Slovakai priminė lietuviams jau gerai žinomus slidinėjimo kurortus.

Mo­zū­ri­ja – bu­vu­sio Rytp­rū­sių kraš­to da­lis, bal­tų gen­čių gy­ven­tos že­mės, tad ke­liau­ti čia tu­ri bū­ti įdo­mu mėgs­tan­tiems gi­lin­tis į is­to­ri­ją. Gar­siau­sias kraš­to tu­ris­ti­nis ob­jek­tas – Žal­gi­rio mū­šio vie­ta, kur vi­sus me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai. Grun­val­do kai­me­lis, ku­rio gy­ven­to­jai ka­dai­se, kaip ra­šo me­traš­ti­nin­kai, su­li­pę į me­džius ma­tė Žal­gi­rio mū­šį, yra tik 50 km nuo Olš­ty­no.

Ke­liau­jant po Mo­zū­ri­ją akį trau­kia kry­žiuo­čių lai­kus me­nan­čios pi­lys. Gra­žiau­sios jų – Ni­dzi­cos, Kenš­ty­no, Olš­ty­no, Os­tru­dos, Reš­liaus, Ry­no. Var­mės Lidz­bar­ko vys­ku­pų re­zi­den­ci­ja, pri­me­nan­ti gar­sią­ją Va­ve­lio pi­lį Kro­ku­vo­je, va­di­na­ma Šiau­rės Va­ve­liu.

Šis kraš­tas yra re­čiau­siai ap­gy­ven­din­tas vi­so­je Len­ki­jo­je, ti­kras at­ra­di­mas gam­tos mė­gė­jams. Var­mi­jos Mo­zū­rų, kaip ir Lie­tu­vos, na­cio­na­li­nis pa­ukš­tis yra gand­ras. Ta­čiau to­kio gand­rų su­si­tel­ki­mo Lie­tu­vo­je nie­kur ne­pa­ma­ty­si­te. Šio­je vai­va­di­jo­je yra Zyvkovo kai­mas, dar va­di­na­mas šim­to gand­rų kai­mu, nes bū­tent tiek jų čia ga­li­ma ir su­skai­čiuo­ti.

Mozūrijoje esančiu Elbingo kanalu tebekursuojantis laivas-traukinys, sukurtas prieš pusantro šimto metų. Tai įdomi pramoga turistams: dalį kelio važiuoja bėgiais, dalį - plaukia kanalu./Varmijos Mozūrų turizmo centro nuotrauka

Vie­nas įdo­miau­sių tech­ni­kos ste­buk­lų ne tik Len­ki­jo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je – tai Mo­zū­ri­jo­je esan­tis El­bin­go ka­na­las ir juo te­be­kur­suo­jan­tis lai­vas-trau­ki­nys, su­kur­tas prieš pu­san­tro šim­to me­tų. Da­lį ka­na­lo – 80 km nuo Os­tru­dos iki El­bin­go – su­da­ro bė­giai. Lai­vai šio­je tra­so­je tu­ri įveik­ti apie 100 m aukš­čio skir­tu­mą, tad su­dė­tin­go­mis kons­truk­ci­jo­mis rie­da bė­giais. Se­niau šiuo marš­ru­tu bu­vo ga­be­na­mi įvai­rūs kro­vi­niai, da­bar ka­na­las pri­tai­ky­tas tu­riz­mui.

Mi­ko­lai­ko­se sė­dus į XIX am­žiaus sti­liu­mi su­kur­tą bur­lai­vį „Cho­pi­nen“ Mo­zū­ri­jos eže­rais tu­ris­tai nu­pluk­do­mi į ga­lin­dų že­mę, kur juos už­puo­la „ti­kri“ ga­lin­dai. Tea­tra­li­zuo­tas pa­si­ro­dy­mas pri­me­na ka­dai­se čia gy­ve­nu­sių prū­sų kil­tį.

Na, o žie­mos ma­lo­nu­mais vi­lio­ja Pa­len­kės vai­va­di­ja, kur įreng­ta daug pui­kių įvai­raus su­dė­tin­gu­mo sli­di­nė­ji­mo tra­sų. Re­gio­no kli­ma­tas le­mia tai, kad žie­ma čia trun­ka dau­giau nei 100 die­nų, snie­go dan­ga iš­lie­ka daug il­giau nei ki­tur Len­ki­jo­je.

Garsioji estų Saremos sala vilioja žiemos pramogomis.

Vi­są in­for­ma­ci­ją apie tu­ris­ti­nes ga­li­my­bes Pa­len­kės, Be­lo­ve­žo, Au­gus­ta­vo gi­rio­se, Vyg­rių na­cio­na­li­nia­me par­ke, Mo­zū­ri­jo­je ga­li­ma ras­ti re­gio­nų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­trų in­ter­ne­ti­niuo­se pus­la­piuo­se www. pod­las­kieit.pl bei www.esenc­ja­ma­zur.pl

In­for­ma­ci­ja trumpai

Įdo­mius ren­gi­nius šie­met siū­lo dau­gu­ma Lie­tu­vos mies­tų:

* sau­sio 29–30 die­no­mis Ute­no­je vyks X „Halls Win­ter“ ra­lis;

* va­sa­rio 6 die­ną Du­se­to­se – res­pub­li­ki­nės ris­tū­nų žir­gų lenk­ty­nės „Sar­tai 2016“;

* va­sa­rio 13 die­ną Pa­lan­go­je – „Pa­lan­gos stin­ta 2016“;

* va­sa­rio 19–21 die­no­mis Ne­rin­go­je – po­le­di­nės žūk­lės „Stin­ta­pū­kio“ šven­tė. Ant Kur­šių ma­rių le­do kar­tu vyks ir Eu­ro­pos led­ro­gių čem­pio­na­tas;

* ba­lan­džio 1–3 die­no­mis Birš­to­ne – tarp­tau­ti­nis džia­zo fes­ti­va­lis „Birš­to­nas 2016“;

* ba­lan­džio 15 die­ną Tel­šiuo­se – „Tel­šiai – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ ati­da­ry­mas;

* ba­lan­džio 27– ge­gu­žės 1 die­no­mis Kau­ne – fes­ti­va­lis „Kau­nas Jazz 2016“;

* ge­gu­žės 14–15 die­no­mis Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė Bur­biš­kio dva­re;

* ge­gu­žės 24–26 die­no­mis Vil­niu­je – Jung­ti­nių Jau­tų Pa­sau­lio tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos 60-asis po­sė­dis;

* bir­že­lio 3–5 die­no­mis Klai­pė­do­je – XII Klai­pė­dos pi­lies džia­zo fes­ti­va­lis;

* bir­že­lio 4 die­ną Kai­šia­do­ry­se – pa­ukš­čių fes­ti­va­lis;

* lie­pos 2 die­ną Uk­mer­gė­je – tarp­tau­ti­nis gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lis „Vilk­mer­gės (Del­tu­vos mū­šis) 1812 – 2016“

* lie­pos 4–10 die­no­mis Birš­to­ne – pa­sau­lio mo­te­rų karš­to oro ba­lio­nų čem­pio­na­tas;

* lie­pos 9–10 die­no­mis Šiau­lių ra­jo­ne – fes­ti­va­lis vi­sai šei­mai „Nai­sių va­sa­ra 2016“;

* lie­pos 15–16 die­no­mis Ku­piš­ky­je – res­pub­li­ki­nės vė­žių gau­dy­mo ir vi­ri­mo var­žy­bos;

* lie­pos 14–17 die­no­mis Jo­niš­kio ra­jo­ne – Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lis;

* lie­pos 29–31 die­no­mis Klai­pė­do­je – Jū­ros šven­tė;

* rugp­jū­čio 20 die­ną Birš­to­ne – mo­to­tu­riz­mo ra­lio fi­ni­šas;

* rugp­jū­čio 19–20 die­ną Anykš­čiuo­se – bar­dų fes­ti­va­lis „Pur­pu­ri­nis va­ka­ras“;

* ru­go­jū­čio 26–28 die­no­mis Za­ra­suo­se – „For­mu­lė 2“ Eu­ro­pos mo­tor­lai­vių čem­pio­na­tas;

* rug­sė­jo 3 die­ną Uk­mer­gė­je – viš­tų var­žy­bos;

* rug­sė­jo 3–4 die­no­mis Ši­lu­tė­je – ku­li­na­ri­nė fies­ta, žu­vies vi­ri­mo čem­pio­na­tas;

* rug­sė­jo 4 die­ną ren­gi­niai vi­so­je Lie­tu­vo­je – Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nos te­ma – „Kal­bos“;

* rug­sė­jo 16–18 die­no­mis ren­gi­niai vi­so­je Lie­tu­vo­je – Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos. Te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir bend­ruo­me­nės“;

* rug­sė­jo 24 die­ną Va­rė­no­je – gry­bų šven­tė;

* spa­lio 31 die­ną Ši­lu­tės ra­jo­ne, Švėkš­no­je, – mo­liū­gų šven­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami