Jei Žemėje yra rojus, gal jis čia

Ina LEDKALNYTĖ 2010-05-14 00:00
Ina LEDKALNYTĖ 2010-05-14 00:00
Sultono Omaro Ali Saifuddino mečetės stogas padengtas auksu ir matomas iš sostinės Bandar Seri Begavano bet kurios vietos. LŽ archyvo nuotrauka
Bru­nė­jus - ma­žy­tė vals­ty­bė di­džiu­lė­je Bor­neo sa­lo­je, ku­rios dau­gu­ma pri­klau­so In­do­ne­zi­jai ir dar šiek tiek Ma­lai­zi­jai. Pa­sak vie­ti­nių, jų vals­ty­bė­lė to­kio dy­džio kaip Sin­ga­pū­ras, bet gy­ve­na tik 400 tūkst. žmo­nių. Iš jų 130 tūkst. įsi­kū­rę sos­ti­nė­je Ban­dar Se­ri Be­ga­va­ne.

Čionykštį klimatą lietuviui sunku ištverti - labai drėgna ir karšta. Jausmas toks, tarsi nuolat būtum turkiškoje pirtyje, o dar gidas erzina juokeliais, kad dabar tik 35 laipsniai šilumos, bet įdienojus turėtų būti šilčiau. Nors pažintis su Brunėjumi buvo neilga, mūsų akimis žvelgiant, čia tikrai puiku gyventi. Litras benzino kainuoja apie litą, buteliukas vandens - apie 4 litus. Viena šeima turi vidutiniškai keturis automobilius. Kas septynerius metus mašinos labai griežtai tikrinamos, todėl dažniausiai niekas jų netaiso, o keičia į naujas. Nėra pajamų mokesčio. Viskas, ką uždirbai, - tavo. Labai saugu, nusikalstamumas menkas, nebent susimuša futbolo sirgaliai.

Dievina sultoną

Valstybę valdo sultonas Hassanalas Bolkiahas. Galima susidaryti įspūdį, kad vietos žmonės jį tiesiog dievina. Kelionės gidas nuoširdžiai didžiuodamasis kalbėjo, esą sultonas turi 6 tūkst. automobilių, bet važinėja tik vienu, taip pat išsamiai pasakojo, kur, kaip ir su kuo gyvena. Tai neišvengiama ekskursijos informacijos dalis, net jei vykstama pažiūrėti beždžionių.

Nevardijant visų istorinių ir politinių peripetijų derėtų atkreipti dėmesį, kad Brunėjaus, buvusio Britų imperijos užkampio ir piratų prieglobsčio, padėtis labai pasikeitė 1929 metais, kai čia buvo aptikta naftos ir gamtinių dujų. Šis atradimas aktualus ir šiandien - dabar tai viena turtingiausių pasaulio valstybių.

Po Antrojo pasaulinio karo vykstant aktyviai dekolonizacijai iš buvusių britų valdomų sričių atsirado Malaizija. Brunėjui, kaip ir Singapūrui, buvo siūloma prisijungti prie jos, tačiau sultonas atsisakė ir iki pat 1984 metų liko Jungtinės Karalystės protektoratas.

Apie Brunėjaus piliečių gerovę net nejauku pasakoti. Gydymas kainuoja vieną dolerį. Gimus vaikui valstybė skiria butą, o turinčiai tris vaikus šeimai - žemės ir namą. Per mėnesį 800 dolerių uždirbantis muziejaus darbuotojas gali visai normaliai gyventi, nes labai daug ką gauna nemokamai. Maisto turguje visi patiekalai kainuoja vieną dolerį: tiesiog pasirenki, ką nori, ir prikrauna dėžutę. Maistas nedaug skiriasi nuo Malaizijos ar Indonezijos.

Manęs netrikdė paprasti indai, čia pat gaminami patiekalai ir jų patiekimas. Tačiau prie europietiškų restoranų pratę turistai stebėjosi, kaip galima valgyti tokią bjaurastį. Ne tik galima, bet ir visai skanu.

Namai ant vandens

Nežinia, ar dėl to, kad neturi buities ir gyvenimo rūpesčių, Brunėjaus žmonės nepaprastai šilti ir draugiški. Nors vyraujanti krašto religija - islamas, tolerancija kitiems tikėjimams labai stipri. Gidas didžiuodamasis rodė budistų šventyklas, katalikų bažnyčias ir vis pabrėždavo, kad jiems tai netrukdo.

Mūsų akimis keistai atrodė paauksuoti stogai ir paminklai. Visi bambėjome, jog, matyt, išties neturi kur dėti pinigų, jei auksuoja šventyklų stogus. Dar keisčiau, kad niekas to aukso nuo paminklų nenulupa.

Nedidelė dalis Brunėjaus gyventojų įsikūrę kaimelyje ant vandens. Pirmą kartą XVI amžiuje čia apsilankę europiečiai praminė jį Rytų Venecija. Nameliai ant polių sujungti tiltukais, o vandens "gatvėmis" nuolat zuja vandens taksi. Tokių miestelių ant vandens galima išvysti ir kitose Azijos šalyse, tačiau šis gali būti išskirtinis nebent tuo, kad nėra tokio skurdo, kaip, tarkim, Vietnamo Mekongo upės deltoje.

Ilganosės būtybės

Mane šiame krašte labiausiai domino gamta ir pasitaikiusi proga pamatyti ilganoses beždžiones. Šios nykstančios keistos išvaizdos būtybės gyvena tik Borneo saloje. Brunėjuje beždžionės buvo pradėjusios nykti, tačiau įvedus didžiules baudas už jų žudymą, vietiniai ėmė gyvūnėlius saugoti.

Kai vyksti stebėti laukinių gyvūnų, niekada negali žinoti, ką ir kur išvysi. Vakarop plaukėme laivu ieškoti beždžionių, kurios gyvena mangrovės miške prie upės ir ėda jaunus lapus. Pirmąją pastebėjome vakarieniaujančią beveik gyvenamojo namo kieme. Kitas būrelis užkandžiavo tolėliau nuo gyvenamų vietovių. Labai keista, kaip suaugusios beždžionės, atrodytų, tokios storulės, dideliais pilvais, gali taip toli nušokti nuo vieno medžio ant kito. Neįtikima ir tai, kad jų trimetrinės uodegos kadaruoja kaip virvės ir visiškai negelbsti it penkta koja šokinėti. O jau snukeliai! Didžiausi šių gyvūnų priešai yra upėje gyvenantys krokodilai. Kartais beždžionės jiems įkliūva plaukdamos upe, kuri per plati peršokti, arba miegodamos pernelyg arti vandens. Anksčiau žmonės jas naikino dėl maisto. Dabar tai uždrausta.

Saugo miškus

Pasisekė pamatyti ir milžinišką varaną, įsitaisiusį ant šakos visai prie upės. Kaip juokavo gidas, tai mažiukas drakoniukas (didieji gyvena Komodo saloje), priešingai nei didieji, nepavojingas žmonėms. Deja, to nepasakysi apie medyje susirangiusią dryžuotą gyvatę. Tikriausiai dar buvo nesibaigęs pietų miego metas, nes visi matyti ropliai ramiai snaudė.

Neįprasta mažytė valstybėlė Brunėjus įsirėžė į atmintį ir dėl kontrasto: pusvalandį paplaukus laivu upe paauksuotas šventyklas ir blizgančius prekybos centrus keitė miškai, kuriuose gyvena daugybė egzotiškų gyvūnų. Brunėjuje 70 proc. sausumos užima miškai. Juose veisiasi apie 220 rūšių gyvūnų. Pasiteiravus, kaip vietiniams sekasi išsaugoti žaliuosius plotus, pašnekovai tvirtino, kad jų krašte nėra tokios problemos kaip Indonezijoje, kurioje miškai kertami masiškai. Anksčiau reikėjo deginti medieną maistui gaminti, bet dabar patogiau naudoti dujas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
experts  84.203.55.178 2013-03-26 16:03:06
Ten gyvenimas geras tik vietiniams gyventojams! Barbaru is kitur neisileidzia apsigyvenimui! Taisykles grieztos.Pasvajokit ir praeis!
2 0  Netinkamas komentaras
RETER  78.63.86.166 2013-03-26 16:03:06
REIKIA MYNT TEN DAR GAL NERA RUNKELIU IR KEDZIU TAI NIEKO BUS
2 0  Netinkamas komentaras
MANGO  78.58.99.118 2013-03-26 16:03:06
ROJUS.BUTU 25 SILUMOS,VAZIUOCIAU GYVENTI.JEI PRIIMTU.
2 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami