Ką daryti, jei keliaujant dingo bagažas?

lzinios.lt 2013-07-24 11:00
lzinios.lt
2013-07-24 11:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Re­tas ke­liau­da­mas lėk­tu­vu pa­gal­vo­ja, kad at­si­dū­ręs sve­čio­je ša­ly­je ­ne­ti­kė­tai ga­li lik­ti be bū­ti­niau­sių kas­die­nių daik­tų.

Drau­di­mo bend­ro­vės „Com­pen­sa“ spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad ša­lia ke­lio­nių drau­di­mo pa­pil­do­mai ap­sid­raus­ti dar ir ba­ga­žą pa­gei­dau­ja vos 20 proc. klien­tų. O juk ga­na daž­nai nu­tin­ka, kad ba­ga­žas vė­luo­ja, grįž­ta su­ga­din­tas ar dar blo­giau – dings­ta. Svar­biau­sia – ne­su­trik­ti ir ži­no­ti, ką to­kiu at­ve­ju da­ry­ti.

Ži­no­ki­te sa­vo teises

Jei oro uos­te pa­aiš­kė­jo, kad jū­sų la­ga­mi­nas pa­si­me­tė – ne­pa­ni­kuo­ki­te. Vė­luo­jant ar­ba din­gus ba­ga­žui svar­bu ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be ir bū­ti­na ži­no­ti sa­vo tei­ses bei ko ga­li­te rei­ka­lau­ti iš pra­stai par­ei­gas at­li­ku­sios oro bend­ro­vės. Vi­sų pir­ma, to­kiais at­ve­jais ne­už­teks in­for­muo­ti žo­džiu, tad ne­pa­mirš­ki­te, kad pre­ten­zi­ją bū­ti­na par­eikš­ti raš­tu. An­tra – pra­vers­tų ži­no­ti įsta­ty­mų nu­ma­ty­tus ter­mi­nus, per ku­riuos ga­li­te in­for­muo­ti. Pa­vyz­džiui, dėl vė­luo­jant ba­ga­žui pa­tir­tų nuo­sto­lių, raš­tiš­ką pre­ten­zi­ją tu­rė­tu­mė­te pa­teik­ti per 21 die­ną po ba­ga­žo at­ga­vi­mo, toks pats ter­mi­nas skir­tas ir aps­kri­tai ne­at­ga­vus la­ga­mi­no, o jei jums pa­si­se­kė ir daik­tus su­sig­ra­ži­no­te, bet ba­ga­žas pa­si­ro­dė su­ga­din­tas (de­for­muo­tas ar su­ply­šęs), nu­ma­ty­tas trum­pes­nis ga­li­mas in­for­ma­vi­mo lai­ko­tar­pis – 7 die­nos. Ži­no­ma, pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kai oro bend­ro­vės at­si­sa­ko pa­ten­kin­ti rei­ka­la­vi­mus ir at­ly­gin­ti ža­lą, tuo­met ten­ka rei­ka­lų tu­rė­ti su tei­sė­sau­ga, o tai dau­ge­liui – kraš­tu­ti­nis va­rian­tas. Kas no­ri pra­si­dė­ti su teis­mais ir ad­vo­ka­tais vien dėl ke­lio­nės me­tu pra­ras­to ba­ga­žo? To­kiu at­ve­ju la­bai nu­džiug­tu­mė­te, jei rink­da­mie­si ke­lio­nių drau­di­mą bū­tu­mė­te ap­sid­rau­dę dar ir ba­ga­žą. Ne­tek­tų nei lie­žu­vio lau­žy­ti sve­ti­mo­je ša­ly­je mė­gi­nant iš­aiš­kin­ti, kas jums ne­duo­da ra­my­bės, nei su oro bend­ro­vė­mis ka­riau­ti dėl tei­sy­bės, jau ne­kal­bant apie teis­mų du­rų vars­ty­mą.

„Ba­ga­žo drau­di­mas la­biau­siai ak­tua­lus tiems, ku­rie ren­ka­si pa­žin­ti­nes ke­lio­nes ir ne­ap­sis­to­ja vie­na­me vieš­bu­ty­je, taip pat tiems, ku­rių ke­lio­nė­je nu­ma­ty­tos jung­tys. Bū­tent šiais at­ve­jais at­si­ran­da di­džiau­sia ti­ki­my­bė pra­ras­ti ba­ga­žą“, – pers­pė­ja „Com­pen­sa“ As­mens drau­di­mo sky­riaus va­do­vė Zo­fi­ja An­dže­jevs­ka.

At­sar­ga gė­dos nedaro

„Com­pen­sa“ spe­cia­lis­tė ti­ki­na, kad ba­ga­žo drau­di­mas ga­lio­ja ne tik skry­džio me­tu, bet ir vi­sos apd­raus­tos ke­lio­nės lai­ko­tar­piu. Ba­ga­žui vė­luo­jant, kom­pen­suo­ja­mos iki 1 000 li­tų iš­lai­dos, ku­rias ke­liau­to­jas pa­ty­rė dėl bū­ti­nų­jų nau­do­ti daik­tų įsi­gi­ji­mo. Kom­pen­suo­ja­ma ir tais at­ve­jais, jei ba­ga­žas bei as­mens do­ku­men­tai din­go va­gi­šiams įsib­ro­vus į au­to­mo­bi­lį, ku­riuo ke­lia­vo apd­raus­tie­ji.

Tai­gi drau­džian­tis ke­lio­nių drau­di­mu iš tie­sų ver­ta pa­si­do­mė­ti ir ba­ga­žo drau­di­mo kai­na, ku­ri su­da­ro vos ke­lis pro­cen­tus vi­sos ke­lio­nės kai­nos. „Į­mo­ka pri­klau­so nuo ba­ga­žo ver­tės ir drau­di­mo truk­mės. Pa­vyz­džiui, ke­liau­jan­tiems po Eu­ro­pą iki 10 die­nų „Com­pen­sa“ ba­ga­žo drau­di­mo kai­na – nuo 25 li­tų. Taip pat mū­sų klien­tas ga­li pa­si­rink­ti vie­ną iš drau­di­mo su­mų – 2 500 ar­ba 5 000 li­tų“, – aiš­ki­na Z.An­dže­jevs­ka.

„Com­pen­sa“ spe­cia­lis­tė vi­siems ke­liau­jan­tiems pa­ta­ria ne tik tiks­liai ži­no­ti, kas yra jų la­ga­mi­nuo­se, bet dar ir tu­rė­ti įro­dy­mų, pa­vyz­džiui, ja­me bu­vu­sių daik­tų pir­ki­mo če­kius. „Drau­di­mo iš­mo­kos dy­dis nu­sta­to­mas at­siž­vel­giant į tos pa­čios ar pa­na­šios rū­šies ir ko­ky­bės daik­tų, ku­rie ga­li bū­ti to­liau nau­do­ja­mi ar­ba par­duo­ti, maž­me­ni­nes kai­nas, ga­lio­jan­čias drau­di­mo iš­mo­kos nu­sta­ty­mo die­ną, su­ma­ži­nant su­ga­din­tų daik­tų nu­si­dė­vė­ji­mo ir li­ku­ti­nės ver­tės dy­džiu. Tai­gi iš­mo­kos pa­skai­čia­vi­mo pro­ce­sas la­bai su­trum­pė­tų, jei ke­liau­to­jai tu­rė­tų daik­tų pir­ki­mo če­kius, įro­dan­čius, kad daik­tai pri­klau­so ba­ga­žą pra­ra­du­siam sa­vi­nin­kui“, – sa­ko Z.An­dže­jevs­ka.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami