Ką pamatyti Estijoje rudenį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-30 13:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-30 13:25
Arno Mikkor nuotraukos
Šį ru­de­nį Es­ti­jos mu­zie­jai pa­si­tin­ka su dau­giau nei 250 nau­jų eks­po­zi­ci­jų. Nuo in­te­rak­ty­vių žai­di­mų apie jū­rei­vių gy­ve­ni­mą iki ga­li­my­bės pa­žvelg­ti į žmo­gaus kū­ną iš vi­daus – kuo ža­vė­tis čia ras tiek vai­kas, tiek ir su­au­gęs.

Vie­nas lan­ko­miau­sių ir dau­giau­siai ap­do­va­no­ji­mų už uni­ka­lias eks­po­zi­ci­jas pel­nęs mu­zie­jus Ta­li­ne – Hid­ro­lėk­tu­vų uos­to mu­zie­jus. Čia iki pat sau­sio vi­du­rio ka­ra­liaus eks­po­zi­ci­ja „Jū­ra spin­to­je“. Par­odos lan­ky­to­jai ga­lės su­ži­no­ti, ko­dėl jū­rei­viai dė­vi dry­žuo­tus marš­ki­nė­lius, kas lai­vy­no įgu­lai pa­de­da iš­gy­ven­ti at­vi­ruo­se van­de­ny­nuo­se, ko­kius mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­lius dė­vė­jo mū­sų se­ne­liai ir dau­ge­lį ki­tų su jū­ra su­si­ju­sių įdo­my­bių. No­va­to­riš­kos mul­ti­me­di­jos ins­ta­lia­ci­jos lan­ky­to­jams leis pa­si­jus­ti lyg lai­vo de­ny­je. Ma­dos ir jū­ros sai­tus su­stip­rin­ti pa­dės mo­der­nus „Ma­ru“ res­to­ra­no val­gia­raš­tis. Bi­lie­tas į Hid­ro­lėk­tu­vų uos­to mu­zie­jų vi­sai šei­mai kai­nuo­ja 20 eu­rų.

Eks­pe­ri­men­tai sau­lės sistemoje

Ener­ge­ti­kos moks­lų cen­tras šį se­zo­ną lan­ky­to­jus pa­si­tin­ka šū­kiu „Žaisk, at­rask, iš­mok! Spa­lio 17 die­ną čia bus ati­da­ry­ta nau­ja par­oda „Mi­si­ja įma­no­ma: Ar bioe­ner­ge­ti­ka iš­gel­bės pa­sau­lį?“, prieš tai džiu­gi­nu­si Ro­mos ir Aber­dy­no moks­lo cen­trų lan­ky­to­jus. Nau­jo­sios par­odos da­ly­viai bus kvie­čia­mi da­ly­vau­ti dirb­tu­vė­se, kur ga­lės su­ži­no­ti apie nau­jau­sius bioe­ner­gi­jos pa­sie­ki­mus žem­dir­bys­tės, žu­vi­nin­kys­tės, mais­to, svei­ka­tos ir ki­to­se pra­mo­nės ša­ko­se. Be šių, mu­zie­ju­je lan­ky­to­jai ras dau­giau nei 130 in­te­rak­ty­vių eks­po­na­tų, 4D dirb­tu­ves, o smal­siau­sie­ji ga­lės iš­vys­ti nau­ją edu­ka­ci­nį ke­lio­li­kos mi­nu­čių truk­mės fil­mą apie žvaigž­džių dul­kes ir sau­lės sis­te­mą.

Moks­lo ir gam­tos stebuklai

Tiems, kam fi­zi­ka at­ro­do sau­sas moks­las, tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti Ah­haa moks­lo cen­tre. Di­džiau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se moks­lo cen­tras su 3 tūks­tan­čius kvad­ra­ti­nių me­trų uži­man­čia eks­po­zi­ci­ja leng­vai pra­noks net ryš­kiau­sias sva­jo­nes – čia ra­si­te gi­gan­tiš­ką ener­gi­jos ma­ši­ną - Niu­to­no obe­lį, ypa­tin­gą­ją Ho­ber­ma­no sfe­rą, lif­tą, ke­lian­tį į „Kos­mo­są“, skruz­dė­ly­ną, ko­kio dar ne­sa­te re­gė­ję, mi­ni-la­bo­ra­to­ri­jas, ju­dan­tį tu­ne­lį ir dau­gy­bę ki­tų moks­lo ir gy­vo­sios gam­tos ste­buk­lų. Jei pa­si­seks, sa­vo aki­mis ga­lė­si­te iš­vys­ti net kaip iš­si­ri­ta viš­čiu­kas – juk at­sa­ky­mas, kas at­si­ra­do anks­čiau – viš­ta ar kiau­ši­nis – dar ir šian­dien lie­ka gin­čų ob­jek­tu. Ah­haa moks­lo cen­tras įsi­kū­ręs Tar­tu mies­te.

Žmo­gaus kū­no kil­mė, san­da­ra ir pa­skir­tis

Pa­čio­je Ta­li­no šir­dy­je pa­va­sa­rį du­ris at­vė­rė nau­jas Svei­ka­tos prie­žiū­ros mu­zie­jus, ku­ria­me apie žmo­gaus kū­ną ir jo san­da­rą pa­sa­ko­ja­ma links­mai ir įtai­giai. Nau­ja­ja­me mu­zie­ju­je ra­si­me įvai­rių žmo­gaus kū­no san­da­ros mo­de­lių, ti­krų kū­no or­ga­nų eks­po­zi­ci­ją bei prie­tai­sų ir įren­gi­nių kū­no pa­ki­ti­mams tir­ti. Pa­žin­tis su žmo­gaus or­ga­niz­mu pri­sta­to­ma pa­si­tel­kiant įvai­rias jus­les – gar­są, re­gą, kva­pą, ly­tė­ji­mą ir sko­nį. Tai vie­nas la­biau­siai įkve­pian­čių mu­zie­jų tiems, kas no­ri ge­riau pa­žin­ti sa­ve ir pra­dė­ti gy­ven­ti svei­kiau. Mu­zie­jus drau­giš­kas ir ak­lie­siems, jiems in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma brai­lio raš­tu.

Žymės:estija •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami