Ką veikti nulipus nuo slidžių Austrijos kalnuose?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-04 06:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-04 06:19
Organizatorių nuotraukos
Nors pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­giau sli­di­nin­kų iš­ban­do iš Ve­ro­nos oro uos­to pa­sie­kia­mas Ita­li­jos Do­lo­mi­ti­nes Al­pes, vis dėl­to po­pu­lia­riau­sia sli­di­nė­ji­mo kryp­tis tarp poil­siau­to­jų iš Lie­tu­vos iš­lie­ka Aus­tri­ja. 

Pa­čia­me jos cen­tre esan­tys Zalc­bur­go že­mės kal­nų ku­ror­tai ak­ty­vaus spor­to mė­gė­jus vi­lio­ja ne tik ge­rai iš­vys­ty­ta sli­di­nė­ji­mo inf­ras­truk­tū­ra, bet ir al­ter­na­ty­vio­mis pra­mo­go­mis.

Įsi­mes­ki­te ir pačiūžas

Vie­nas gar­siau­sių ir poil­siau­to­jams iš Lie­tu­vos ži­no­miau­sių Aus­tri­jos kal­nų ku­ror­tų – Cel am Zė. Sa­vo pa­va­di­ni­mą mies­te­lis ir vi­sas ku­ror­tas ga­vo dėl slė­ny­je ty­vu­liuo­jan­čio Zell eže­ro, ant ku­rio kran­tų įsi­kū­rę vieš­bu­čiai ir gy­ve­na­mie­ji na­mai – ži­no­ma, veik vi­si de­ko­ruo­ti tra­di­ci­nė­mis me­di­nė­mis lan­gi­nė­mis ar puo­šniais rai­ži­niais. Kai eže­ras už­šą­la, jis virs­ta na­tū­ra­lia čiuo­žyk­la, tad ša­lia sli­džių ar snieg­len­tės dar ga­li­ma įsis­pir­ti ir į ki­tą žie­mos „a­va­ly­nę“ – pa­čiū­žas.

Cel am Zė dau­giau­sia vi­du­ti­nio su­nku­mo sli­di­nė­ji­mo tra­sų, ta­čiau, kaip ir pra­ktiš­kai vi­suo­se ku­ror­tuo­se, yra ir pra­de­dan­tie­siems, ir jau įgu­du­siems sli­di­nin­kams skir­tų nu­si­lei­di­mų. Pe­lė­dos ga­lės iš­mė­gin­ti nak­ti­nes tra­sas, taip pat yra 2 spe­cia­liai snieg­len­ti­nin­kams įreng­tos tra­sos.

Cel am Zė

„Cel am Zė“ Ku­ror­tas re­ko­men­duo­ja­mas ir poil­siui vi­sa šei­ma. Al­ter­na­ty­va kal­nų sli­dėms – 14 km ly­gu­mų sli­di­nė­ji­mo tra­sų ir 4 ro­gėms skir­tos tra­sos, – sa­kė Ir­ma Baub­ly­tė, „Tez Tour“ Re­zer­va­ci­jų ir kon­sul­ta­ci­jų tei­ki­mo sky­riaus va­dy­bi­nin­kė. – Pa­to­gu: vie­nas iš kel­tu­vų vei­kia pa­čio­je Cel am Zė pės­čių­jų zo­no­je – į kal­nus ga­li­ma kil­ti pra­ktiš­kai vos iš­ėjus iš vieš­bu­čio! O pats pa­jė­giau­sias, „Šmi­ten­chen­ba­no“ kel­tu­vas yra už 5 min. ke­lio nuo mies­te­lio cen­tro“.

Kap­ru­ne sli­di­nė­ja­ma iš­ti­sus metus

Ne­to­li Cel am Zė įsi­kū­ręs Kap­ru­no (Kap­run) mie­te­lis. Bū­tent nuo Kap­ru­no tra­sų ga­li­ma iš­vys­ti aukš­čiau­sią Aus­tri­jos Al­pių vir­šū­nę – Grossg­lock­ner kal­ną. Ant ša­lia esan­čio Kitcš­tain­hor­no le­dy­no ga­li­ma sli­di­nė­ti ne tik įpras­tu sli­di­nė­ji­mo se­zo­nu – gruo­dį-ba­lan­dį, bet ir iš­ti­sus me­tus! „Tie­sa, ky­lan­tys į le­dy­ną tu­rė­tų nu­si­teik­ti, kad ten šal­čiau, ga­li bū­ti vė­juo­ta, tad ir ap­si­reng­ti rei­kė­tų šil­čiau. Le­dy­nams bū­din­gos tra­sos – gan pla­čios, o nuo­ly­dis – ne­di­de­lis“, – pa­sa­ko­jo I. Baub­ly­tė. Nuo Kap­ru­no mies­te­lio iki le­dy­no ve­ža ne­mo­ka­mas au­to­bu­sas – už­truk­si­te vos 15 mi­nu­čių.

Kap­ru­no sli­di­nė­ji­mo zo­na be­veik vi­sa skir­ta pra­de­dan­tie­siems sli­di­nin­kams ir šei­moms su ma­žais vai­kais – tra­sos pla­čios, erd­vios. „Ke­liau­ti į kal­nus su ma­žais vai­kais ver­ta, nes jie leng­vai iš­moks­ta sto­vė­ti ant sli­džių – žy­miai leng­viau nei su­au­gu­sie­ji“, – sa­kė I. Baub­ly­tė.

Jei ne­pa­kak­tų apie 50 km įvai­raus su­dė­tin­gu­mo Kap­ru­no tra­sų, šia­me ku­ror­te įsi­gy­tas sli­di­nė­ji­mo pa­sas ga­lio­ja ir Cel am Zė, tad ti­krai bus kur sli­di­nė­ti jau kaip rei­kiant įsis­mar­ka­vu­siems kal­nų spor­to ais­truo­liams. Ta­čiau bū­tent Kap­ru­ne ver­ta ap­sis­to­ti dėl mies­te­ly­je vei­kian­čio ter­mi­nių van­de­nų komp­lek­so „Tau­ren SPA Kap­run“. „Po rau­me­nims te­ku­sių iš­ban­dy­mų ant kal­no ir žie­mos šal­tu­ko nė­ra nie­ko ma­lo­niau už at­si­pa­lai­da­vi­mą šil­ta­me ir dar svei­ka­ti­nan­čia­me van­de­ny­je“, – sa­kė I. Baub­ly­tė.

Vi­sai ša­lia Kap­ru­no ir Cel am Zė įsi­kū­ręs Zalc­bur­gas, ku­rio ar­chi­tek­tū­ros gro­žį sau­go UNES­CO, – taip pat pui­ki pro­ga tu­ri­nin­gai pra­leis­ti die­ną be sli­džių. Be­je, Zalc­bur­ge ga­li­ma ap­lan­ky­ti na­mą, ku­ria­me gy­ve­no ir kū­rė Volf­gan­gas Ama­dė­jus Mo­car­tas.

Į Bad Gaš­tai­ną – svei­ka­tos taisyti

Už ma­žiau nei 50 km nuo Kap­ru­no įsi­kū­ręs Gaš­tai­no slė­nis. Bad Gaš­tai­ne yra įvai­raus pa­si­ren­gi­mo sli­di­nė­to­jams skir­tų tra­sų, o vos už 7 km esan­tį Bad Hof­gaš­tai­ną mie­lai ren­ka­si ir pa­ty­rę sli­di­nin­kai. Vis dėl­to la­biau­siai Gaš­tai­no slė­nį gar­si­na mi­ne­ra­li­nės sro­vės – jų ba­sei­nai bei ga­li­my­bė mė­gau­tis SPA pro­ce­dū­ro­mis.

Auk­so ka­syk­los vir­to gydykla

Slė­ny­je esan­tis Rad­haus­ber­go kal­nas ži­no­mas dėl uni­ka­lių po­že­mi­nių ra­do­no ga­le­ri­jų, ku­rio­se anks­čiau bu­vo iš­gau­na­ma auk­so rū­da. Svei­ka­ti­nan­tį po­vei­kį le­mia trys veiks­niai: ra­do­nas, ga­na aukš­ta oro tem­pe­ra­tū­ra (37,5–41,5 °C) ir di­de­lė drėg­mė (70–95 proc.). Iš po­že­mių šal­ti­nių virs­tan­tys šil­ti ra­do­no pri­so­tin­ti van­dens ga­rai su­ak­ty­vi­na me­džia­gų apy­kai­tą ir ląs­te­lių at­sis­ta­ty­mo me­cha­niz­mus, o uni­ka­lus mi­krok­li­ma­tas pa­de­da stip­rin­ti im­uni­te­tą. „Tai ne tik pui­kus bū­das pa­il­sė­ti nuo­kal­nų, bet ir veiks­min­ga prie­mo­nės kau­lų-rau­me­nų, odos bei kvė­pa­vi­mo li­gų pro­fi­lak­ti­kai“, – sa­kė I. Baub­ly­tė.

Po ra­do­no ga­le­ri­jų ap­si­lan­ky­ki­te ki­to­je po­že­mių ka­ra­lys­tė­je, tik jau vi­lio­jan­čio­je ne svei­ka­ta, o es­te­ti­ka ir iš­ban­dy­mais pi­ni­gi­nei. Tai „Swa­rovs­ki“ mu­zie­jus. Bū­tent Aus­tri­jo­je šis mu­zie­jus įsi­kū­ręs dėl to, kad 1891 me­tais, kuo­met aus­tras Da­nie­lis Sva­rovs­kis (Da­niel Swa­rovs­ki) iš­ra­do kriš­to­lo šli­fa­vi­mo įren­gi­nį, pra­si­dė­jo šių spal­vin­gų kris­ta­lų is­to­ri­ja ir ti­kra kriš­to­li­nių pa­puo­ša­lų re­vo­liu­ci­ja. Mu­zie­jų ra­si­te Kic­biue­lio ku­ror­te, Va­ten­so mies­te­ly­je, ku­ria­me įsi­kū­ru­si ir di­džiau­sia pa­sau­ly­je „Swa­rovs­ki“ kris­ta­lų par­duo­tu­vė.

Be­je, ap­si­pir­ki­mas – vie­na po­pu­lia­riau­sių pra­mo­gų tarp sli­di­nė­jan­čių­jų. Kal­nuo­se yra įsi­kū­rę di­džiu­lių pre­ky­bos cen­trų, ku­riuo­se sli­di­nė­ji­mo įran­ga bei ap­ran­ga su­da­ro tik da­lį asor­ti­men­to, tad į kal­nus tū­las lie­tu­vis vyks­ta ir kiek įma­no­ma tuš­tes­niu la­ga­mi­nu – ne tik įsi­gy­ti to, ko Lie­tu­vo­je nė­ra, bet ir pa­si­nau­do­ti per iš­par­da­vi­mus su­ma­žin­to­mis kai­no­mis.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami