Ką verta aplankyti Vakarų Lietuvoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-17 11:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-17 11:40
Renavo dvaras. Mažeikių rajono savivaldybės nuotrauka
Pa­klau­sus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, su kuo daž­niau­siai aso­ci­juo­ja­si va­sa­ros at­os­to­gos, tur­būt ne­re­tai bū­tų ga­li­ma iš­girs­ti at­sa­ky­mą – su Lie­tu­vos pa­jū­riu, ra­miu poil­siu Ni­do­je ar pra­mo­go­mis Pa­lan­go­je. Ta­čiau Va­ka­rų Lie­tu­va – ne vien Bal­ti­jos pa­jū­ris, tai ir įspū­din­gi dva­rai, is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tai bei uni­ka­lios gam­tos vie­tos.

Ieš­kan­tiems tu­ri­nin­go lais­va­lai­kio pra­mo­gų re­ko­men­duo­ja­mas pa­žin­ti­nis marš­ru­tas po Va­ka­rų Lie­tu­vą, ap­lan­kant še­šias ver­tas dė­me­sio vie­tas, ku­rios bu­vo su­tvar­ky­tos pa­nau­do­jant ES in­ves­ti­ci­jas.

Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko apž­val­gos bokštas (Pa­pi­lė, Ak­me­nės r.). Ant Ven­tos upės kran­to šį pa­va­sa­rį iš­ki­lo nau­jas apž­val­gos bokš­tas, iš ku­rio at­si­ve­ria pla­tus vaiz­das į Ven­tos kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nį, Pa­pi­lės mies­tą ir pi­lia­kal­nius, Ven­tos upės vin­gius, Ju­ra­kal­nio geo­lo­gi­nę at­odan­gą. Šio 15 m. aukš­čio bokš­to įren­gi­mas – da­lis pro­jek­to „Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mas (II eta­pas)“, ku­riam įgy­ven­din­ti skir­ta virš 21 mln. eu­rų ES in­ves­ti­ci­jų ir jau yra pa­sta­ty­ta 13 apž­val­gos bokš­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je, o dar trys sta­to­mi šiuo me­tu. Iš me­džio ir me­ta­lo kons­truk­ci­jų pa­ga­min­tas mo­der­nus Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko apž­val­gos bokš­tas sa­vo for­ma pri­me­na gė­lės žie­dą, to­dėl na­tū­ra­liai įsi­lie­ja į gam­tą. Pa­si­gė­rė­jus įspū­din­gais vaiz­dais iš 15 m. aukš­čio lan­ky­to­jai kvie­čia­mi pa­si­vaikš­čio­ti po Ven­tos re­gio­ni­nį par­ką Ju­ra­kal­nio geo­lo­gi­niu–­pa­žin­ti­niu ta­ku ir ap­žiū­rė­ti Ven­tos kai­ria­ja­me šlai­te ran­da­mus Ju­ros pe­rio­do geo­lo­gi­nius sluoks­nius. Pa­žin­ti­nis ta­kas taip pat ve­da iki ra­šy­to­jo Si­mo­no Dau­kan­to me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus Pa­pi­lė­je. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: http://goo.gl/v1TPV5.

Že­mai­ti­jos kai­mo ekspozicija (Ma­lū­no g. 5, Tel­šiai). Tai an­tra­sis Lie­tu­vo­je įkur­tas Liau­dies bui­ties mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi (pir­ma­sis – Rum­šiš­kė­se), vei­kian­tis jau nuo 1967 m. Prie Mas­čio eže­ro esan­čia­me mu­zie­ju­je šiuo me­tu įreng­ta 16 au­ten­tiš­kų XIX a. pab. – XX a. pr. pa­sta­tų, per­kel­tų iš Tel­šių ir Plun­gės ra­jo­nų. Lan­ky­to­jai vaikš­ti­nė­da­mi po 15 ha te­ri­to­ri­ją ga­li per­si­kel­ti į XIX a. Že­mai­ti­jos kai­mo gy­ve­ni­mą. Iki 2011 m., kuo­met mu­zie­jaus at­nau­ji­ni­mui bu­vo skir­ta be­veik 600 tūkst. eu­rų ES in­ves­ti­ci­jų, vei­kė tik vie­na eks­po­zi­ci­ja – šiuo me­tu su­tvar­ky­to­je te­ri­to­ri­jo­je jų yra 3. Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti, kuo uni­ka­lūs ir ki­to­kie, ly­gi­nant su ki­tais Lie­tu­vos et­nog­ra­fi­niai re­gio­nais bu­vo že­mai­čių pa­sta­tai, – že­mes­ni, ma­žiau puo­šti, ta­čiau erd­vūs ir su dau­giau pa­tal­pų bei skir­tin­gos pa­skir­ties tro­be­sių. Mu­zie­ju­je at­kur­ti ir že­mai­čiams bū­din­gi pri­žiū­rė­ti gė­ly­nai, taip pat ga­li­ma pa­ly­gin­ti, kaip at­ro­dė stam­baus to me­to ūki­nin­ko so­dy­ba ir vi­du­ti­nių vals­tie­čių so­dy­bos. So­dy­bo­se eks­po­nuo­ja­mi au­ten­tiš­ki že­mės ūkio reik­me­nys, įran­ga, ama­tų ir vers­lų įran­kiai. Eks­po­zi­ci­ją pa­pil­do 1924 m. sta­ty­tas 12 m. aukš­čio vė­jo ma­lū­nas su uni­ka­liais 8 m. il­gio spar­nais, sta­ty­tais Lie­tu­vo­je iki An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: http://goo.gl/Kgd66N.

Re­na­vo dvaras (Re­na­vas, Ma­žei­kių r.). Re­na­vas – vie­nas įdo­miau­sių Že­mai­ti­jo­je dva­rų an­samb­lių. Ant Var­du­vos upės kran­to esan­tis dva­ras dar XIX a. gar­sė­jo di­džiu­liu so­du, o šian­dien čia ga­li­ma ras­ti sto­riau­sią Lie­tu­vos eg­lę, ku­rios skers­muo sie­kia 1,20 m, bei še­šis ka­mie­nus tu­rin­čią lie­pą. In­ves­ta­vus per 1 mln. eu­rų ES lė­šų bu­vo res­tau­ruo­tas rū­mų fa­sa­das, su­tvar­ky­tos pa­tal­pos bei so­dy­bos ap­lin­ka, bu­vu­sio­je ka­ti­li­nė­je įsteig­tas tra­di­ci­nių ama­tų cen­tras – čia ren­gia­mos me­no dir­bi­nių par­odos. Re­na­vo dva­ro rū­mų nuo­la­ti­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je lan­ky­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos dva­rų kul­tū­ra, in­ter­je­ru, bal­dais, pa­veiks­lais, ke­ra­mi­ka, me­džiok­lės tro­fė­jais. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: http://goo.gl/uOfX­BO.

Šal­to­jo ka­ro muziejus (Ši­li­nės g. 4, Plokš­čių k., Plun­gės r.). Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke įsi­kū­ręs Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus – tai vie­nin­te­lis iki šių die­nų iš­li­kęs to­kio po­bū­džio komp­lek­sas vi­so­je bu­vu­sio­je So­vie­tų Są­jun­go­je. 1960 m. vaiz­din­go­je Pla­te­lių eže­ro pa­kran­tė­je pra­si­dė­jo pir­mo­sios So­vie­tų Są­jun­go­je po­že­mi­nės ra­ke­tų ba­zės sta­ty­bos. Šian­dien mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jo­je ga­li­ma au­ten­tiš­ko­je ap­lin­ko­je dau­giau su­ži­no­ti apie Šal­tą­jį ka­rą, jo po­vei­kį Lie­tu­vos ir vi­sos Eu­ro­pos tech­no­lo­gi­jų, eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės rai­dai. Čia eks­po­nuo­ja­ma vaiz­di­nė me­džia­ga apie so­vie­ti­nės bran­duo­li­nės gink­luo­tės or­ga­ni­za­vi­mą, ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ko­vi­nių ra­ke­tų bei ka­ro gink­luo­tės pa­vyz­džius. Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jai at­nau­jin­ti bu­vo skir­ta be­veik 1,5 mln. eu­rų ir da­bar tai vie­nin­te­lis mu­zie­jus ša­ly­je, tu­rin­tis Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nio var­dą bei auk­so me­da­lį. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: http://goo.gl/I­QEI­Pu.

Res­pub­li­ki­nis Vac­lo­vo In­to ak­me­nų muziejus (Sa­lan­tų g. 2, Mo­sė­dis, Skuo­do r.). Gy­dy­to­jas Vac­lo­vas In­tas gar­sė­jo sa­vo ais­tra ak­me­nims. Pa­sa­ko­ja­ma, kad kai ku­riuos rie­du­lius jis net su dvi­ra­čiu ar ark­lio tem­pia­mu li­go­ni­nės ve­ži­mu ga­be­nęs į li­go­ni­nės kie­mą, kol ak­me­nys ten ne­be­til­po. 1979 m. Lie­tu­vos Mi­nis­trų Ta­ry­ba nu­ta­rė Mo­sė­dy­je įsteig­ti Res­pub­li­ki­nį ak­me­nų mu­zie­jų ir Vac­lo­vą In­tą pa­sky­rė jo di­rek­to­riu­mi, o Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę ak­me­nų mu­zie­jui su­teik­tas da­bar­ti­nis var­das. Mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­ma per 150 tūkst. ak­me­nų, o di­džiau­sias eks­po­na­tas sve­ria net 50 to­nų. Lan­ky­to­jai ga­li pa­si­sem­ti idė­jų ir sa­vo ap­lin­kos gra­ži­ni­mui – čia eks­po­nuo­ja­mi laip­tai, ta­kai, at­ra­mi­nės sie­ne­lės, til­te­liai ir tvo­ros iš ak­me­nų. Pa­nau­do­jus virš 38 tūkst. ES in­ves­ti­ci­jų bu­vo res­tau­ruo­tas du šimt­me­čius skai­čiuo­jan­tis van­dens ma­lū­nas. Jo sa­lė­se taip pat at­nau­jin­tos eks­po­zi­ci­jos ir ga­li­ma ap­žiū­rė­ti geo­lo­gi­nius že­mė­la­pius, uo­lie­nų nuo­tru­pas, su­ak­me­nė­ju­sius gy­vū­nus bei au­ga­lus ar net žmo­nių or­ga­niz­muo­se ras­tus va­di­na­muo­sius ak­me­nis. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: http://goo.gl/zBvae6.

Kre­tin­gos dva­ras (Vil­niaus g. 20, Kre­tin­ga). Per vi­są dva­ro gy­va­vi­mo is­to­ri­ją jis pe­rė­jo net per pen­kių gar­sių Lie­tu­vos di­di­kų ran­kas – jį val­dė Chod­ke­vi­čiai, Sa­pie­gos, Ma­sals­kiai, Zu­bo­vai, Tiš­ke­vi­čiai. Ga­li­ma sa­ky­ti, jog nuo šio dva­ro pra­si­dė­jo ir Kre­tin­gos mies­to is­to­ri­ja – Chod­ke­vi­čiams val­dant prie dva­ro bu­vo pa­sta­ty­tas pra­nciš­ko­nų vie­nuo­ly­nas, baž­ny­čia ir vi­sas mies­tas. Dva­ro ma­lū­ne, ku­rį ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ir da­bar Tiš­ke­vi­čiai įren­gė pir­mą­ją Lie­tu­vo­je hid­roe­lek­tri­nę. Bu­vu­sio­je li­go­ni­nė­je nuo 1898 m. vei­kė pir­ma­sis lie­tu­viš­kas vai­kų dar­že­lis, o ūk­ve­džio na­mo rū­sy­je iš­li­ku­si uni­ka­li XIX a. vi­du­rio sie­nų ir lu­bų ta­py­ba. In­ves­ta­vus dau­giau kaip 1,7 mln. eu­rų, dva­ro an­samb­lis ta­po vie­nu pa­trauk­liau­sių tu­ris­tams Že­mai­ti­jo­je. ES lė­šo­mis bu­vo res­tau­ruo­ti rū­mai, Žie­mos so­das, van­dens ma­lū­nas, re­no­vuo­to­se pa­tal­po­se ati­da­ry­tos et­nog­ra­fi­jos, kraš­to is­to­ri­jos, dva­rų is­to­ri­jos ir kul­tū­ros eks­po­zi­ci­jos. At­nau­jin­to­je Žie­mos so­do bo­ta­ni­kos eks­po­zi­ci­jo­je lan­ky­to­jai ga­li ap­žiū­rė­ti re­tų au­ga­lų ko­lek­ci­jas. Gam­tos my­lė­to­jus šis dva­ras ža­vi iš­puo­se­lė­tu par­ku su tri­jų kas­ka­di­nių tven­ki­nių sis­te­ma, iš­li­ku­sia nuo Tiš­ke­vi­čių lai­kų. Vaikš­ti­nė­jant par­ko ta­ke­liais ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ir as­tro­no­mi­nį ka­len­do­rių su sau­lės lai­kro­džiu – tai eks­po­zi­ci­ja iš 13 bal­tų kul­tū­ros tra­di­ci­jas vaiz­duo­jan­čių skulp­tū­rų. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: http://goo.gl/3F222p.

Vi­są marš­ru­to že­mė­la­pį ga­li­te ras­ti: https://goo.gl/YKGpHS. Ke­liau­jant po Lie­tu­vą ga­li­ma at­ras­ti ir daug dau­giau at­nau­jin­tų par­kų, mu­zie­jų, pa­žin­ti­nių ta­kų. Kas bu­vo at­nau­jin­ta, in­ves­ta­vus ES lė­šas, ga­li­ma ras­ti skaid­ru­mo ini­cia­ty­vos „Jon­va­ba­liai“ tink­la­la­py­je. Ja­me taip pat ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su pa­čių pro­jek­tų vyk­dy­to­jų, sa­va­no­riš­kai pri­si­jun­gu­sių prie skaid­ru­mo ini­cia­ty­vos, pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kur nu­ke­lia­vo ES pi­ni­gai įgy­ven­di­nant pro­jek­tą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
be abejo  87.239.87.194 2015-06-28 23:31:06
Oginskio rumai Plungeje-zemaitijos perlas :))
1 0  Netinkamas komentaras
Epyphanos  78.58.44.51 2015-06-19 11:23:39
O kur Jo Šviesybės kunigaikščio Oginskio dvaras su parku, kuriame yra 9 kaskadiniaqi tvenkinai, esanti pačioje Plungėje? Manau, kad šis dvaras vertingesnis "eksponatas" už kažkokį ten Renavą ar baudžiauninkų lūšnas Telšiuose... Tik visiškl mulkiai galėjo praleisti Jo Šviesybės kunigaikščio Oginskio dvarą...
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami