Ką verta pamatyti? Artimiausi festivaliai Europos miestuose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-15 13:38
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-15 13:38
Edmundas Pavlovas pataria, ką verta artimiausiu metu pamatyti Europoje.  Organizatorių nuotrauka
Eu­ro­pos sos­ti­nė­se nu­si­ma­to sma­gi va­sa­ros pa­bai­ga – gy­ven­to­jus ir mies­tų sve­čius džiu­gins fes­ti­va­lių ir ren­gi­nių gau­sa. Ką nu­veik­ti ras net pats iš­ran­kiau­sias: nuo se­no­sios is­to­ri­jos, po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos iki gur­ma­niš­ko mais­to ar net bur­no­je tirps­tan­čių ita­liš­kų le­dų. Pen­kis ren­gi­nius, ku­riuos ga­li­te spė­ti ap­lan­ky­ti dar rugp­jū­tį ar ru­dens pra­džio­je, re­ko­men­duo­ja pri­ty­ręs ke­liau­to­jas ir tarp­tau­ti­nių ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Eu­ro­li­nes“ va­do­vas Ed­mun­das Pa­vlo­vas.

1990-ųjų mu­zi­kos fes­ti­va­lis Taline

1990-ųjų hi­tai su­dre­bins Ta­li­no mies­to gat­ves – rugp­jū­čio 26–27 die­no­mis Es­ti­jos sos­ti­nė­je vyks le­gen­di­nių gru­pių fes­ti­va­lis „We Lo­ve the 90s“.

„Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų šis fes­ti­va­lis bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas Suo­mi­jo­je, ta­čiau šie­met 1990-ųjų mu­zi­kos ger­bė­jus pa­si­tiks Ta­li­nas. Ti­ki­ma­si, kad ren­gi­nys su­do­mins dar dau­giau me­lo­ma­nų iš Bal­ti­jos ša­lių. Dar vie­nas pri­va­lu­mas – Es­ti­jos sos­ti­nę itin pa­to­gu pa­siek­ti ir au­to­bu­su“, – sa­kė E. Pa­vlo­vas.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių – rugp­jū­čio 26 die­ną sce­no­je ka­ra­liaus šo­kių mu­zi­kos gru­pė iš Olan­di­jos „Ven­ga­boys“ ir šve­dai „E-Ty­pe“, o 27 die­ną sa­vo kul­ti­nius hi­tus at­liks ang­lai „Lon­don­beat“ ir Vo­kie­ti­jos šo­kių mu­zi­kos žvaigž­dė „Scoo­ter“.

Gas­tro­no­mi­jos fes­ti­va­lis Rygoje

O štai Lat­vi­ja siū­lo va­sa­rą iš­ly­dė­ti ska­niai – rugp­jū­čio 31-ąją pra­si­de­da Ry­gos gas­tro­no­mi­jos fes­ti­va­lis, truk­sian­tis iki pat rug­sė­jo 11 die­nos.

Ren­gi­nys skir­tas ne tik ku­li­na­rams, bet ir mėgs­tan­tiems tie­siog ska­niai pa­val­gy­ti. Fes­ti­va­lio da­ly­viai ga­lės pa­de­mons­truo­ti sa­vo ku­li­na­ri­nius ge­bė­ji­mus, o vi­sų ap­si­lan­kiu­sių­jų lauks ne­tra­di­ci­niai me­niu ir spe­cia­lios kai­nos. Pa­ska­nau­ti ga­lė­si­te vi­sur, kur tik šir­dis gei­džia – res­to­ra­nuo­se, ka­vi­nė­se, vy­no ba­ruo­se, ke­pyk­lo­se, pi­ce­ri­jo­se ar net gur­ma­nų res­to­ra­nuo­se.

„Tai pui­kus bū­das su­si­pa­žin­ti su Ry­gos mies­tu ir tra­di­ci­ne Lat­vi­jos vir­tu­ve. Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai sie­kia po­pu­lia­rin­ti val­gy­mo už na­mų sie­nų kul­tū­rą ir par­ody­ti, kad res­to­ra­nai ir ka­vi­nės – ne tik pa­si­tu­rin­čių­jų ki­še­nėms, o pats val­gy­mas ga­li tap­ti sa­vi­tu ri­tua­lu“, – aiš­ki­no ke­liau­to­jas.

Ber­ly­no mu­zi­kos savaitė

Kas­me­tis Ber­ly­no mies­to ren­gi­nys tu­ri nau­ją pa­va­di­ni­mą – „Pop-Kul­tur“. Rugp­jū­čio 31 – rug­sė­jo 2 dienomis Ber­ly­no mies­to Neuköllno ra­jo­no gat­ves už­lies mu­zi­kos gar­sai, o pro­fe­sio­na­lai kvies į edu­ka­ci­nes kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves.

„Į šį mu­zi­ki­nį fes­ti­va­lį žmo­nės kvie­čia­mi ne tik pa­sik­lau­sy­ti gra­žių dai­nų ir sma­giai pra­leis­ti lai­ką, bet ir įsi­trauk­ti į kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai čia ku­ruo­ja mu­zi­kos ir ki­no dirb­tu­ves, skai­to įdo­mias pa­skai­tas, o vers­lo at­sto­vai ieš­ko nau­jų ta­len­tų“, – pa­sa­ko­jo „Eu­ro­li­nes“ va­do­vas.

Fes­ti­va­lio sce­nas puoš to­kie mu­zi­kos pa­sau­ly­je ži­no­mi var­dai kaip „Roo­se­velt“, „Mis­sin­cat“, ame­ri­kie­tis Ez­ra Fur­ma­nas, Mal­col­mas Midd­le­to­nas ir ki­ti.

„Li­ve Fes­ti­val“ Krokuvoje

Įvai­rių žan­rų mu­zi­kos mė­gė­jus rugp­jū­čio 19–20 dienomis vi­lios Kro­ku­vo­je vyk­sian­tis „Li­ve Fes­ti­val“, or­ga­ni­zuo­ja­mas jau de­šim­tus me­tus iš ei­lės. Per gy­va­vi­mo me­tus kei­tė­si ir fes­ti­va­lio sti­lius: iš pra­džių bu­vęs tik hip­ho­po, elek­tro­ni­nės ir po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos fes­ti­va­lis da­bar jau kvie­čia ir ro­ko mu­zi­kos ger­bė­jus.

Len­ki­jos avia­ci­jos mu­zie­jaus te­ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas fes­ti­va­lis vi­sa­da bu­vo orien­tuo­tas į ži­no­miau­sius pa­sau­lio at­li­kė­jus. Šie­met fes­ti­va­ly­je lan­ky­sis elek­tro­ni­nės mu­zi­kos žvaigž­dės iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos – „The Che­mi­cal Brot­hers“, ki­ti ryš­kūs var­dai: „Mas­si­ve At­tack“, „Sia“, „Ca­ge the Elep­hant“, „The Ne­igh­bour­hood“. O rugp­jū­čio 21 –ą­ją lau­kia pa­pil­do­mas Ang­li­jos ro­ko gru­pės „Mu­se“ kon­cer­tas. Tu­rin­tiems dvie­jų die­nų fes­ti­va­lio bi­lie­tą įėji­mas į šį kon­cer­tą – ne­mo­ka­mas.

Le­dų fes­ti­va­lis Florencijoje

Ge­ra ži­nia sma­li­žiams – rug­sė­jo 1–4 dienomis Flo­ren­ci­jo­je vyks tra­di­ci­nis ge­la­to (liet. ledai) fes­ti­va­lis, or­ga­ni­zuo­ja­mas le­dų „iš­ra­dė­jo“ Ber­nar­do Buon­ta­le­ti gar­bei.

Is­to­ri­nė­je Mi­ke­lan­dže­lo aikš­tė­je ge­riau­si at­rink­ti le­dų ga­min­to­jai su­si­rungs dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo. O fes­ti­va­ly­je ap­si­lan­kę sma­li­žiai net ke­tu­rias die­nas ga­lės ra­gau­ti įvai­riau­sių sko­nių le­dus ir taip iš­rink­ti me­tų le­dus. No­rint tai da­ry­ti, te­rei­kia įsi­gy­ti fes­ti­va­lio lan­ky­to­jo kor­te­lę (Ge­la­to Card).

„I­ta­li­jo­je mais­tas – ne­at­sie­ja­ma kul­tū­ros da­lis, to­dėl šio­je ša­ly­je vyks­ta di­džiau­si ne tik pi­cų, šo­ko­la­do, bet ir le­dų fes­ti­va­liai. Flo­ren­ci­jo­je sma­gu­riau­to­jai ru­de­nį pa­si­tik­ti ga­lės įdo­miau­siais le­dų sko­niais ir ne­ti­kė­čiau­sias jų de­ri­niais – man­da­ri­nų, mė­tų šer­be­tas ar įpras­ti vai­si­niai ar ka­vos sko­nio le­dai pa­gar­din­ti ba­zi­li­ku, pis­ta­ci­jų pes­to, im­bie­ru ar net pi­pir­mė­tė­mis“, – sa­kė ke­liau­to­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami