Kada kelionių organizatorius atsako už sugadintą poilsį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-29 09:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-29 09:02
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Pra­si­dė­jus šil­ta­jam se­zo­nui dau­ge­lis poil­sį Lie­tu­vo­je iš­kei­čia į il­gai lauk­tas at­os­to­gas už­sie­ny­je. Vie­niems at­os­to­gų pla­na­vi­mas – įdo­mus už­siė­mi­mas, ki­tiems – rū­pes­tis, su ma­lo­nu­mu per­duo­da­mas ke­lio­nių agen­tū­rai. 

Vis­gi il­gai lauk­tų at­os­to­gų lū­kes­čiai ne vi­suo­met iš­si­pil­do – ko­ky­biš­ką poil­sį ga­li su­ga­din­ti ke­lio­nės me­tu pa­tir­ta trau­ma, va­gys­tė, pra­ras­tas ba­ga­žas ar tie­siog pra­stos poil­sio są­ly­gos.

Vie­ni poil­siau­to­jai at­os­to­gų me­tu pa­tir­tas ne­ma­lo­nias emo­ci­jas pri­ski­ria at­si­tik­ti­nu­mui, ki­ti yra lin­kę kal­tę pri­siim­ti sau, ma­ny­da­mi, kad ne­su­rin­ko vi­sos in­for­ma­ci­jos ar­ba įsi­gi­jo per pi­gų at­os­to­gų pa­siū­ly­mą. Vis dėl­to, pa­sak ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nės bend­ri­jos „Ža­bo­lie­nė ir par­tne­riai ME­TI­DA“ par­tne­rio, ad­vo­ka­to Vi­lius Mar­ti­šiaus, daž­nai pa­mirš­ta­ma, jog par­ei­ga suo­rga­ni­zuo­ti sklan­džią ir tei­gia­mų įspū­džių ku­pi­ną ke­lio­nę, ne­prik­lau­so­mai nuo jos biu­dže­to, vi­sų pir­ma ten­ka ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riui.

Tu­ris­tai daž­nai ne­ži­no sa­vo teisių

„Tu­riz­mo tei­si­niuo­se san­ty­kiuo­se ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius yra vers­li­nin­kas ar­ba stip­res­nio­ji san­ty­kių ša­lis, o tu­ris­tas – var­to­to­jas ar­ba silp­nes­nio­ji san­ty­kių ša­lis, to­dėl įsta­ty­mas nu­ma­to ga­na griež­tą ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sa­ko­my­bę. Pa­grin­di­nis to­kios at­sa­ko­my­bės bruo­žas yra tai, kad or­ga­ni­za­to­rius at­sa­ko ne tik už tur­ti­nę, bet ir ne­tur­ti­nę klien­to pa­tir­tą ža­lą. Ma­ža to, or­ga­ni­za­to­rius tie­sio­giai at­sa­ko prieš tu­ris­tą už ki­tus as­me­nis, ku­rių pa­gal­ba nau­do­jo­si vyk­dy­da­mas su­tar­tį. Pa­sta­ra­sis fak­tas pa­leng­vi­na tu­ris­to tei­sių gy­ni­mą, ka­dan­gi vi­sos pre­ten­zi­jos dėl ne­tin­ka­mos tu­riz­mo pa­slau­gos su­tei­ki­mo (pvz., ap­gy­ven­di­ni­mo, per­ve­ži­mo) ga­li bū­ti reiš­kia­mos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riui tie­sio­giai“, – tei­gia V. Mar­ti­šius.

Ad­vo­ka­tas pa­tei­kia pa­vyz­dį iš teis­mų pra­kti­kos. „Vie­ni poil­siau­to­jai įsi­gi­jo tu­ris­ti­nę ke­lio­nę į Kre­tą su ap­gy­ven­di­ni­mu 3 žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je. At­vy­kę į vieš­bu­tį ir ap­žiū­rė­ję ša­lia esan­čią te­ri­to­ri­ją, jie su­pra­to, kad vieš­bu­tis ne­ati­ti­ko 3 žvaigž­du­čių ka­te­go­ri­jos, ele­men­ta­rių hi­gie­nos ir sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, be to, bu­vo ne­to­li pra­mo­ni­nio ra­jo­no, tam­siu par­os me­tu ne­apš­vies­tas, ap­link vieš­bu­tį vy­ko sta­ty­bos, pa­plū­di­mys bu­vo pur­vi­nas ir už­terš­tas. Apie tai tu­ris­tai in­for­ma­vo gi­dę, ku­ri pa­siū­lė ap­si­gy­ven­ti 5 žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je ir pa­pra­šė pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti. Ne­tu­rė­da­mi ki­to pa­si­rin­ki­mo, tu­ris­tai su­ti­ko su ke­lio­nių va­do­vės pa­siū­ly­mu, ta­čiau dėl pa­tir­tų ne­pla­nuo­tų iš­lai­dų bu­vo pri­vers­ti at­si­sa­ky­ti vyk­ti į su­pla­nuo­tas eks­kur­si­jas, to­dėl ke­lio­nė ne­bu­vo itin ma­lo­ni“, – pa­sa­ko­ja V. Mar­ti­šius.

V. Mar­ti­šiaus tei­gi­mu, tu­ris­tų lū­kes­čiai šiuo at­ve­ju li­ko ne­iš­pil­dy­ti, to­dėl bu­vo pri­pa­žin­ta ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sa­ko­my­bė už ne­tin­ka­mai suo­rga­ni­zuo­tą ke­lio­nę ir or­ga­ni­za­to­rius bu­vo įpa­rei­go­tas at­ly­gin­ti tu­ris­tams tur­ti­nę bei ne­tur­ti­nę ža­lą.

„Tur­ti­ne ža­la bu­vo pri­pa­žin­tas ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riui su­mo­kė­tas pa­pil­do­mas mo­kes­tis už per­kė­li­mą į aukš­tes­nės ko­ky­bės vieš­bu­tį bei pir­mo­sios nak­vy­nės kai­na ne­tin­ka­mos ko­ky­bės vieš­bu­ty­je. Nu­sta­ty­ta, kad tu­ris­tų pa­tir­ta ne­tur­ti­nė ža­la pa­si­reiš­kė ne­pa­to­gu­mais vie­ną par­ą gy­ve­nant pra­stos ko­ky­bės vieš­bu­ty­je bei pri­vers­ti­niu fi­nan­si­nių pla­nų ko­re­ga­vi­mu su­mo­kė­jus už ap­gy­ven­di­ni­mą aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos vieš­bu­ty­je (ne­tur­ti­nė ža­la šiuo at­ve­ju bu­vo įver­tin­ta 579, 24 EUR su­ma). Be to, bu­vo nu­ro­dy­ta, jog nors ta pa­slau­gų da­lis, ku­ria li­ko ne­pa­ten­kin­ti tu­ris­tai, bu­vo vyk­do­ma ne pa­ties ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus, o jo pa­si­telk­to as­mens, tai ne­at­lei­džia or­ga­ni­za­to­riaus nuo at­sa­ko­my­bės už ne­tin­ka­mą su­tar­ties įvyk­dy­mą, ka­dan­gi ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius pri­va­lo at­sa­kin­gai pa­si­rink­ti tre­čiuo­sius as­me­nis ir juos kon­tro­liuo­ti. Šis pa­vyz­dys įro­do, kad tu­ris­tai ga­li pre­ten­duo­ti tiek į tur­ti­nės, tiek į ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mą“, – tei­gia V. Mar­ti­šius.

Di­des­nė naš­ta ten­ka ke­lio­nių organizatoriui

Pa­sak eks­per­to, si­tua­ci­jos, kai tu­ris­tui ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ap­gy­ven­di­ni­mo ar ki­tų vieš­bu­čio tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­be, pa­si­tai­ko ga­na daž­nai. To­kiais at­ve­jais pir­miau­sia ana­li­zuo­ja­ma, ko as­muo ga­lė­jo pa­grįs­tai ti­kė­tis iš ke­lio­nės ir ką jis iš ti­krų­jų ga­vo.

„Vi­sų pir­ma, ver­ti­na­ma ar tu­ris­to lū­kes­čiai bu­vo pro­tin­gi ir ar šie lū­kes­čiai bu­vo pa­tei­sin­ti. Sie­kiant ob­jek­ty­viai įver­tin­ti, ar tu­ris­to lū­kes­čiai pa­grįs­ti, es­mi­nę reikš­mę tu­ri ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus su­teik­ta in­for­ma­ci­ja. Ji api­ma ne tik su­tar­ty­je, bet ir ke­lio­nių ka­ta­lo­ge, ki­to­je ap­ra­šan­čio­je me­džia­go­je bei ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją“, – tei­gia V. Mar­ti­šius.

Ad­vo­ka­tas tei­gia, kad jei­gu ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius ne­įro­do, jog tu­ris­tui bu­vo iš anks­to pa­teik­ta aiš­ki in­for­ma­ci­ja apie vieš­bu­čio vie­tą, ti­pą, ka­te­go­ri­ją (pa­gal ati­tin­ka­mas pri­iman­čio­sios vals­ty­bės tai­syk­les), kla­sę, mai­ti­ni­mą, pa­to­gu­mų ly­gį ir pa­grin­di­nius ypa­tu­mus, ar­ba nu­sta­to­ma, kad to­kia in­for­ma­ci­ja bu­vo klai­din­ga, lai­ko­ma, jog in­for­ma­vi­mo par­ei­gą ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius vyk­dė ne­tin­ka­mai, o tu­ris­tas ati­tin­ka­mai įgy­ja tei­sę į ža­los at­ly­gi­ni­mą.

„Iš teis­mų su­for­muo­tos pra­kti­kos ma­ty­ti, jog ap­lin­ky­bių, pa­tvir­ti­nan­čių, kad tu­riz­mo pa­slau­ga bu­vo vyk­do­ma tin­ka­mai, įro­di­nė­ji­mo naš­ta vi­sa­da ten­ka ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riui. Šiuo at­ve­ju tu­ris­tui pa­kan­ka įro­dy­ti pra­stas poil­sio są­ly­gas. Or­ga­ni­za­to­rius ga­li bū­ti at­leis­tas nuo at­sa­ko­my­bės tik tuo at­ve­ju, jei su­ge­ba įro­dy­ti, kad dėl ne­tin­ka­mo su­tar­ties įvyk­dy­mo kal­tas pats tu­ris­tas ar­ba kad at­sa­kin­gas yra tre­čia­sis as­muo, ku­rio su­teik­tos pa­slau­gos ne­su­si­ju­sios su ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riaus tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, ar­ba kad įvy­ko ne­nu­ma­ty­tos ap­lin­ky­bės“, – tei­gia V. Mar­ti­šius.

Vi­si pa­gei­da­vi­mai tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti sutartyje

Sie­kiant iš­veng­ti ne­ma­lo­nių ne­ti­kė­tu­mų at­os­to­gų me­tu ir gin­čų su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais, ad­vo­ka­tas tu­ris­tams pa­ta­ria dau­giau dė­me­sio skir­ti su­tar­tims su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais. Prieš pa­si­ra­šant su­tar­tį, jo­je tu­rė­tų at­si­dur­ti vi­si tu­ris­to pa­gei­da­vi­mai dėl ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, per­ve­ži­mo bei ki­tų są­ly­gų. Ta­čiau jei ke­lio­nės ko­ky­bė to­li gra­žu ne­ats­pin­di su­tar­ty­je įtvir­tin­tų ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pa­ža­dų, V. Mar­ti­šius ra­gi­na veiks­mų im­tis dar ke­lio­nės me­tu.

„Pa­tar­ti­na im­tis vi­sų veiks­mų pa­žei­di­mų fik­sa­vi­mui – fo­tog­ra­fuo­ti bei iš­sau­go­ti do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius tur­ti­nę ža­lą, taip pat lai­ky­tis įsta­ty­mo nu­sta­ty­tos pri­va­lo­mos pre­ten­zi­jų reiš­ki­mo tvar­kos. Bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, kad ke­lio­nės me­tu at­si­ra­du­sias pre­ten­zi­jas dėl tu­riz­mo pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­ties ne­tin­ka­mo vyk­dy­mo ar ne­vyk­dy­mo, tu­ris­tas tu­ri ne­dels­da­mas par­eikš­ti žo­džiu ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riaus vie­ti­niam at­sto­vui ar­ba pri­skir­tam gi­dui, o pre­ten­zi­jos dėl ne­spren­džia­mų ar ne­tin­ka­mai spren­džia­mų prob­le­mų tu­ri bū­ti par­eikš­tos raš­tu“, – sa­ko V. Mar­ti­šius.

Pa­sak ad­vo­ka­to, ne­pa­vy­kus pre­ten­zi­jų iš­spręs­ti ke­lio­nės me­tu, tu­ris­tas ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riui tu­rė­tų jas par­eikš­ti raš­tu per 15 dar­bo die­nų nuo ke­lio­nės pa­bai­gos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami