Kada rinktis kelionių vadovą, kada – knygą apie keliones

Rūta KUPETYTĖ, LRT Radijo laida „Ką man skaityti?“, LRT.lt 2015-07-04 17:03
Rūta KUPETYTĖ, LRT Radijo laida „Ką man skaityti?“, LRT.lt
2015-07-04 17:03
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ke­lio­nių va­do­vai ir kny­gos apie ke­lio­nes yra vi­siš­kai skir­tin­gi da­ly­kai, to­dėl, rink­da­ma­sis kny­gą, pir­miau­sia žmo­gus tu­ri ži­no­ti, ko no­ri, LRT Ra­di­jui sa­ko dau­giau nei 80 pa­sau­lio ša­lių ap­ke­lia­vęs ir tris ke­lio­nių kny­gas iš­lei­dęs Dai­nius Kin­de­ris.

„Jei ke­liau­ja­me sa­va­ran­kiš­kai, be gi­do ir no­ri­me daug apie ša­lį su­ži­no­ti, be ke­lio­nių va­do­vo grei­čiau­siai ne­iš­si­ver­si­me, o į ke­lio­nę pa­siim­ti dar ir įspū­džių kny­gą ne­la­bai yra pra­smės. Ge­riau­sia ją pers­kai­ty­ti prieš ar­ba po ke­lio­nės ir pa­ly­gin­ti“, – pa­ta­ria ke­liau­to­jas.

Anot D. Kin­de­rio, ke­lio­nių va­do­vus bū­ti­na at­nau­jin­ti kas po­rą me­tų, o gro­ži­nė li­te­ra­tū­ra apie ke­lio­nes ak­tua­li iš­lie­ka il­gai: „Pa­vyz­džiui, Ka­zio Pa­kšto kny­ga „Ap­link Af­ri­ką“ pir­mą kar­tą iš­leis­ta 1930 m. Ka­zio Al­me­no kny­ga apie pa­na­šią ke­lio­nę per Af­ri­ką (tik mo­to­cik­lu) par­ašy­ta 1968 m. O ma­no kny­ga „At­gal į Af­ri­ką“ – 2007 m. Tarp vi­sų tri­jų kny­gų skir­tu­mas – maž­daug po 40 me­tų, bet, kai ke­liau­ji, kai pa­skui ra­šai ir pa­ly­gi­ni, su­pran­ti, kad kai kas ne­si­kei­čia, kai ku­rie da­ly­kai to­se ša­ly­se iš­lie­ka to­kie pa­tys.“

– Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad Jū­sų ke­lio­nės pra­si­dė­jo nuo kny­gų?

– Anks­čiau, mo­kan­tis mo­kyk­lo­je, ga­li­my­bių ke­liau­ti, ypač į to­li­mus kraš­tus, ne­la­bai daug bu­vo, tai­gi pir­mie­ji ke­lio­nių įspū­džiai ir pla­nai pra­si­dė­jo bū­tent nuo kny­gų. Kai mo­kiau­si mo­kyk­lo­je, ma­no ma­ma bu­vo bib­lio­te­kos ve­dė­ja, to­dėl par­si­neš­da­vau kal­nus kny­gų apie įvai­rias ša­lis, nes nie­kaip ne­ga­lė­da­vau iš­si­rink­ti vie­nos. Kai pra­dė­jau ke­liau­ti, jau ne­tgi tu­rė­jau su­si­da­ręs pla­ną, kur no­riu ke­liau­ti ir ką pa­ma­ty­ti. Bū­tent kny­gos pa­da­rė la­bai di­de­lę įta­ką ir tam, kad pa­skui pra­dė­jau ra­šy­ti.

– Kny­gy­nuo­se ra­si­me gau­sy­bę kny­gų apie įvai­rias ša­lis. Kaip iš­si­rink­ti tin­ka­mą? Ma­tyt, rei­kė­tų at­ski­rai kal­bė­ti apie ke­lio­nių va­do­vus ir ke­lio­nių kny­gas?

– Ke­lio­nių va­do­vai ir įspū­džių kny­gos apie ke­lio­nes yra vi­siš­kai skir­tin­gi seg­men­tai. Jei ke­liau­ja­me sa­va­ran­kiš­kai, be gi­do ir no­ri­me daug apie ša­lį su­ži­no­ti, be ke­lio­nių va­do­vo grei­čiau­siai ne­iš­si­ver­si­me, o į ke­lio­nę pa­siim­ti dar ir įspū­džių kny­gą ne­la­bai yra pra­smės. Ge­riau­sia ją pers­kai­ty­ti prieš ar­ba po ke­lio­nės ir pa­ly­gin­ti įspū­džius.

Įspū­džių ar pub­li­cis­ti­nės kny­gos apie ke­lio­nes la­biau skir­tos bend­ram įspū­džiui su­si­da­ry­ti, nes ten daug ma­žiau fak­tų ir in­for­ma­ci­jos, ku­ria ga­li­ma va­do­vau­tis. Jas par­ašę žmo­nės re­tai ka­da yra ku­rios nors sri­ties pro­fe­sio­na­lai, tar­kim, is­to­ri­kai, geog­ra­fai, re­li­gi­jų ty­ri­nė­to­jai, ar­chi­tek­tū­ros ži­no­vai ir pan. Jie – to gy­ve­ni­mo bū­do ir tos ša­lies pa­ži­ni­mo pro­fe­sio­na­lai, ku­rie jums pa­tei­kia as­me­ni­nę nuo­mo­nę. Tai vis dėl­to gro­ži­nė li­te­ra­tū­ra.

– Kaip su­pras­ti, kad ke­lio­nių kny­ga, ke­lio­nių va­do­vas yra ge­ras?

– Ke­lio­nių va­do­vų apie įvai­rias ša­lis yra daug, o dvi ar tris gro­ži­nes kny­gas apie tą pa­čią ša­lį ne­daž­nai ra­si­me, tai­gi pa­si­rin­ki­mas leng­ves­nis. Ke­lio­nių va­do­vai daž­niau­siai yra di­de­lių už­sie­nio lei­dė­jų, to­kių kaip „Lo­ne­ly Pla­net“, „Rough Gui­des“, to­dėl pa­si­rin­ki­mas di­des­nis. Tar­kim, „Lo­ne­ly Pla­net“ yra pa­sau­ly­je ži­no­mas ke­lio­nių va­do­vų lei­dė­jas ir la­bai daug kur už­sie­ny­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti žmo­nių su ta kny­ga po pa­žas­ti­mi. Kai ku­rio­se ša­ly­se tai ne­tgi lai­ko­ma blo­gu to­nu: ei­nu su „Lo­ne­ly Pla­net“, va­di­na­si, esu la­bai ti­pi­nis tu­ris­tas, ku­ris eis bū­tent į ten nu­ro­dy­tą vieš­bu­tį, res­to­ra­ną ir ki­tur, be to, vi­si tie, ku­rie skai­to „Lo­ne­ly Pla­net“, at­si­du­ria to­se pa­čio­se vie­to­se. Ki­ti ke­lio­nių va­do­vai la­biau orien­tuo­ja­si į pro­fe­sio­na­les­nius ap­ra­šy­mus.

Kol kas ke­lio­nių va­do­vų lie­tu­vių kal­ba tu­ri­me ne­daug, dau­gu­ma jų yra apie la­biau lie­tu­vių lan­ko­mas vie­tas, kai­my­ni­nes mū­sų ša­lis. Apie Lie­tu­vą da­bar iš­lei­džia­ma daug gra­žiai ilius­truo­tų kny­gų, ku­rias ga­li­ma var­ty­ti ke­liau­jant. Tai­gi pir­miau­sia rei­kia nu­spręs­ti, ko man rei­kia iš tos kny­gos: ar aš pats ke­liau­siu į tą ša­lį, ar man tik šiaip įdo­mu pa­skai­ty­ti. Pa­vyz­džiui, jei ke­liau­ju į Ma­ro­ką, ti­krai ver­tė­tų įsi­gy­ti ke­lio­nių va­do­vą, kad su­sip­la­nuo­čiau marš­ru­tą ir vis­ką ži­no­čiau. O jei man Ma­ro­kas tie­siog įdo­mus, bet aš ten ne­ke­liau­siu, yra daug pui­kių ki­to­kių kny­gų apie jį, pa­vyz­džiui, Ta­hi­ro Sha­ho.

– Ar da­bar prieš ke­liau­da­mas skai­to­te?

– Ir kny­gas, ir ke­lio­nių va­do­vus, ir in­ter­ne­te. Bet apie daug ką jau tu­riu su­si­da­ręs įspū­dį iš sa­vo ke­lio­nių, tai­gi apie daug ką skai­ty­ti ir ne­rei­kia. Da­bar vis­kas per­ke­lia­ma į elek­tro­ni­nę erd­vę, bet aš pir­me­ny­bę tei­kiu po­pie­ri­nėms kny­goms, tik, ži­no­ma, jų į ke­lio­nę la­bai daug ne­iš­si­ve­ši, daž­niau­siai į ke­lio­nę ga­li­ma pa­siim­ti vie­ną kny­gą. Ruo­šda­ma­sis į Af­ri­ką, gy­ve­nau Ško­ti­jo­je. Ten kny­gy­nai iš ti­krų­jų di­de­li, ke­lių aukš­tų, bet aš ei­da­vau į bib­lio­te­ką. Kol iš­ana­li­za­vau 10 ar 20 kny­gų, už­tru­kau gal pu­sę me­tų.

Da­bar ke­liau­da­mas daž­nai grįž­tu į tas pa­čias ša­lis ir la­bai daug pa­pil­do­mai skai­ty­ti ne­be­rei­kia. Bet, kai dir­bu ke­lio­nių va­do­vu, pa­vyz­džiui, Ma­ro­ke ar­ba Šri Lan­ko­je, nau­jų ži­nių rei­kia vi­sa­da: po kiek­vie­nos ke­lio­nės su­ži­nau kaž­ką, kas yra įdo­mu, ir man rei­kia dau­giau in­for­ma­ci­jos.

– Ar ne­nu­tin­ka taip, kad, pers­kai­čius ke­lio­nių kny­gą apie kaž­ko­kią ša­lį, iš­nyks­ta at­ra­di­mo džiaugs­mas? At­ro­do, at­va­žiuo­ji į ša­lį ir vis­ką jau ži­nai...

– Yra dvi ke­liau­to­jų ka­te­go­ri­jos. Vie­ni ruo­šia­si ke­lio­nėms, vis­ką, ko­ne kiek­vie­ną die­ną, su­sip­la­nuo­ja la­bai ati­džiai, apie vis­ką no­ri pers­kai­ty­ti, kad kaž­kur ne­ap­gau­tų, ne­pa­sa­ky­tų di­des­nių kai­nų. Pa­vyz­džiui, kai ke­liau­ja šei­mos su vai­kais, tai yra ri­zi­kos su­ma­ži­ni­mas. Ki­ti vi­siš­kai ne­mėgs­ta pla­nuo­ti, ypač ke­liau­jan­tys au­tos­to­pu. Jie ne­pla­nuo­ja, kur nak­vos, kur ap­sis­tos, to­dėl prieš ke­lio­nę ži­nių la­bai ne­si­se­mia. Bet tai ne­reiš­kia, kad jie ne­skai­to tam ti­kros gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros apie tuos kraš­tus ar ne­tu­ri bend­ro su­pra­ti­mo.

– Ar ke­lio­nių kny­go­se pa­si­tai­ko klai­dų?

– Pa­vyz­džiui, ke­lio­nių va­do­vuo­se, ku­rie pa­tei­kia in­for­ma­ci­ją, nuo­mo­nė la­bai su­bjek­ty­vi. Tar­kim, jei va­do­vą su­da­riu­siam žmo­gui pa­ti­ko vieš­bu­tis, tai ne­reiš­kia, kad tu­rė­tų pa­tik­ti ir man. Ke­lio­nių va­do­vai yra lai­ki­ni ir klai­dų juo­se bū­na, nes vieš­bu­čiai už­da­ro­mi, kai­nos kei­čia­si, že­mė­la­piai pa­si­kei­čia po kaž­ko­kio že­mės dre­bė­ji­mo ir pan. To­dėl, sie­kiant at­nau­jin­ti in­for­ma­ci­ją, jie per­lei­džia­mi kas 2–3 me­tus.

Gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros apie ke­lio­nes ver­tė ta, kad tą pa­čią kny­gą ga­li­ma skai­ty­ti ir po 10 me­tų. Pa­vyz­džiui, Ka­zio Pa­kšto kny­ga „Ap­link Af­ri­ką“ pir­mą kar­tą iš­leis­ta 1930 m. Ka­zio Al­me­no kny­ga apie pa­na­šią ke­lio­nę per Af­ri­ką (tik mo­to­cik­lu) par­ašy­ta 1968 m. O ma­no kny­ga „At­gal į Af­ri­ką“ – 2007 m. Tarp vi­sų tų tri­jų kny­gų skir­tu­mas – maž­daug po 40 me­tų, bet, kai ke­liau­ji, kai pa­skui ra­šai ir pa­ly­gi­ni, su­pran­ti, kad kai kas ne­si­kei­čia, kai ku­rie da­ly­kai to­se ša­ly­se iš­lie­ka to­kie pa­tys. Tai­gi gro­ži­nė li­te­ra­tū­ra ver­tin­ga tuo, kad ją ga­li skai­ty­ti bet ka­da.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Giedrė  188.69.198.14 2015-07-05 17:58:14
Autorės pavardė yra KupeTytė
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami