Kai miestai pakyla iš gelmių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-17 17:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-17 17:49
Juergeno Sacko nuotrauka.
Vi­sa­me pa­sau­ly­je yra šim­tai po­van­de­ni­nių mies­tų. Dar tik pra­de­da­me juos at­ras­ti, net ne­ži­no­me, ko­kias žmo­ni­jos is­to­ri­jas jie sle­pia. To­kius klau­si­mus už­duo­da BBC žur­na­lis­tė El­lie Cobb.

Su­ža­vė­ti pa­slap­čių gylio

XVIII a. po ma­ro bu­vo nu­siaub­tas vi­sas Chia­pas re­gio­nas (Mek­si­ka), o jo baž­ny­čia li­ko ap­leis­ta. 1966 m. 6i te­ri­to­ri­ja bu­vo užt­vin­dy­ta sta­tant Ne­za­hual­coyot­lo re­zer­vua­rą. XVI a. pa­sta­ty­ta baž­ny­čia da­bar yra maž­daug 30 me­trų po van­de­niu. Saus­ros lai­ko­tar­piu ši te­ri­to­ri­ja trau­kia smal­suo­lius ir ke­lia su­si­do­mė­ji­mą, nes baž­ny­čia iš­ny­ra iš van­dens gel­mių (Ji­Ji nuotr.).

Le­gen­di­nė Ra­mio­jo van­de­ny­no civilizacija

Vie­na iš pa­slap­tin­giau­sių pa­sau­lio po­van­de­ni­nių vie­tų – Ja­po­ni­jos Yo­na­gu­ni pa­mink­las. Jis yra ne­to­li pie­ti­nio Ryu­kyu sa­ly­no. 1980 m. vie­ti­nis nar­dy­to­jas Ki­ha­chi­ro Ara­ta­ke at­ra­do pa­sta­tą, pa­na­šų į uo­li­nę pi­ra­mi­dę, su tai­syk­lin­go­mis ko­lo­no­mis, di­džiu­liais laip­tais, di­džiu­lė­mis ni­šo­mis.

Kai kas ma­no, kad tai le­gen­di­nės Ra­mio­jo van­de­ny­no ci­vi­li­za­ci­jos Mu lie­ka­nos, ku­rios, ma­no­ma, prieš tūks­tan­čius me­tų bu­vo nu­plau­tos cu­na­mio. Ki­ta vy­rau­jan­ti nuo­mo­nė – ši vie­to­vė yra na­tū­ra­laus geo­lo­gi­nio for­ma­vi­mo­si (tek­to­ni­nio) pa­da­ri­nys (Chri­so Will­so­no nuotr.).

Nu­sken­dęs kaimas

Vi­sai ne­se­niai, 2014 m., Kamb­ri­jos (Ang­li­ja) gy­ven­to­jai ne juo­kais iš­si­gan­do, kai ma­žas kai­me­lis iš­ki­lo iš Ha­wes­wa­te­rio tven­ki­nio. Ma­da­le Gree­nas, vie­nas gra­žiau­sių kraš­to kai­me­lių, 1930 m. „nus­ken­do“, kai tie­siant ke­lią į Man­čes­te­rį, bu­vo su­griau­tas van­dens re­zer­vua­ras. Šim­tai gy­ven­to­jų bu­vo iš­kel­din­ti iš sa­vo na­mų, pa­sta­tai ir net baž­ny­čia bu­vo su­griau­ti. Da­bar saus­ros lai­ko­tar­piais iš­ky­la vai­duok­liš­kas mies­te­lis ir me­džių kel­mai (FLPA­/A­la­my Stock Pho­to nuotr.).

Prie­mies­čio gy­ve­ni­mas prieš 5000 metų

Pa­vlo­pe­tris (Grai­ki­jos Pe­lo­po­ne­so re­gio­nas) yra vos ke­li me­trai po van­de­niu. Ma­no­ma, kad tai yra se­niau­sias pa­sken­dęs mies­tas, ku­ris kles­tė­jo maž­daug 2 tūkst. me­tų. Mie­tas pa­sken­do maž­daug 1 000 m. prieš Kris­tų. Šis bron­zos am­žiaus uos­ta­mies­tis bu­vo pui­kiai su­pro­jek­tuo­tas, yra li­kę ke­lių, dviaukš­čių na­mų, so­dų, van­den­tie­kio lie­ka­nų (BBC nuotr.).

Pa­nar­din­tas Stounhendžas

Nors ši vie­ta nė­ra nu­sken­dęs mie­tas, bet vie­to­vė uni­ka­li sa­vo is­to­ri­nė­mis ak­me­nų, me­džio lie­ka­nų ra­to kons­truk­ci­jo­mis (Hen­ge). Ši vie­ta dar 2049 m. prieš Kris­tų (da­bar­ti­nė­je Nor­fol­ko jū­ro­je), kaip spė­ja­ma, bu­vo nau­do­ja­ma lai­do­ji­mo apei­goms, mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mui (Ed­war­do Par­ke­rio nuotr.).

Kai mi­tai tam­pa realybe

Kva­pą gniau­žian­ti Sho­re šven­tyk­la In­di­jo­je įtrauk­ta į UNES­CO Pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą dar 1984 m. Šven­tyk­la sto­vi Ta­mil Na­du pa­kran­tė­je nuo VIII a., ji at­lai­kė ne­tgi 2004 m. cu­na­mio ban­gą. Le­gen­da by­lo­ja, kad šio­je vie­to­je bu­vo še­šios šven­tyk­los ir la­bai gra­žus mies­tas. Gro­žio ir gė­rio pa­vy­dė­ję die­vai jį pa­skan­di­no (B.N. Kha­zan­chi nuotr.).

Ka­ra­lie­nės rūmai

1990 m. Pra­ncū­zi­jos ir Egip­to ar­cheo­lo­gų ko­man­da at­ra­do ga­lin­go­sios Egip­to ka­ra­lie­nės Kleo­pa­tros, di­džiu­lius rū­mus. Ti­kė­ti­na, kad rū­mai bu­vo ap­sem­ti pot­vy­nio že­mės dre­bė­ji­mų me­tu. Spė­ja­ma, kad tuo pa­čiu me­tu nu­sken­do ir Alek­sand­ri­jos švy­tu­rys (Fran­cois Guil­lo­to nuotr.).

Pa­sken­dęs pi­ra­tų mies­tas Jamaikoje

Port Roya­lis bu­vo vie­na iš svar­biau­sių nau­jo­jo pa­sau­lio pre­ky­bos vie­tų. Šį mies­tą tur­tin­gu pa­da­rė pre­ky­ba ver­gais, cu­kru­mi. Čia bu­vo gau­su ba­rų, vieš­na­mių. 1692 m. per že­mės dre­bė­ji­mą mie­tas bu­vo nu­plau­tas cu­na­mio. Žu­vo dau­giau kaip 2 000 žmo­nių. Bu­vo ma­no­ma, tai bu­vo die­vų at­pil­das už tur­tus ir pa­leis­tu­vys­tes. Šian­dien čia yra ma­žas žve­jų kai­me­lis, įsi­kū­ręs XVII a. po že­mės dre­bė­ji­mo (Stef­fa­no Hil­lo nuotr.).

Pot­vy­nių sala

Vo­kie­ti­jos Šiau­rės Va­ka­rų pa­sie­ny­je yra Šiau­rės Fri­sų sa­los. Iš jų ge­riau­siai ži­no­ma yra Syl­to sa­la. Čia au­ga tan­kia žo­le apau­gu­sios ko­pos, ply­ti smė­lė­ti pa­plū­di­miai, gau­siai lan­ko­mi tu­ris­tų. Sa­la yra uni­ka­li tuo, kad šim­tai me­trų jos va­ka­ri­nės pa­kran­tės sle­pia­si po van­de­niu ir sa­vo gro­žį par­odo at­os­lū­gių me­tu (Juer­ge­no Sac­ko nuotr.).

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
>AAA  86.38.138.37 2015-11-18 11:14:34
įtariu, kad ponai žurnalistai patys neperskaito. Tada gali rašyti, nesukdamas galvos, kaip kas perskaitys.
3 0  Netinkamas komentaras
AAA  78.62.43.200 2015-11-17 22:42:40
Neaišku, kaip skaityti kai kurias čia pateiktas vietoves. Norėtųsi lietuviškai rašomų pavadinimų. Ar čia taip specialiai mes pratinami prie valstybinės kalbos nesilaikymo bei menkinimo?
4 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami