Kai noro keliauti daug, bet kišenėje vėjo daugiau

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-30 17:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-30 17:00
pixabay.com nuotrauka
Tur­būt esa­te gir­dė­ję po­sa­kį, kad: „Pa­sau­lis yra kny­ga, ir tie, ku­rie ne­ke­liau­ja, skai­to tik pir­mą pus­la­pį“, ku­rį tik iš­gir­dus taip ir no­ri­si gi­liai įkvėp­ti gai­vaus oro, su­si­krau­ti kup­ri­nę ir pa­si­leis­ti ne­pa­kar­to­ja­mam gy­ve­ni­mo nuo­ty­kiui. De­ja, per daž­nai ran­da­me prie­žas­čių ir kliū­čių, ko­dėl to ne­da­ry­ti: nė­ra lai­ko, ma­žai ga­li­my­bių, o dar ir kai­nos ko­kios šiais lai­kais...

O kas, jei­gu pa­sa­ky­tu­me, kad ke­liau­ti ga­li­ma ne­mo­ka­mai tiek lai­ko, kiek no­ri­te? Pa­tei­kia­me 3 ke­lia­vi­mo bū­dus, o jums be­lie­ka tik iš­si­rink­ti, spau­dai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me siū­lo AC­ME.

Lai­kas – kiek no­ri, ša­lis – ku­ri no­ri, kai­na – 0 eurų

Pir­ma­sis bū­das ke­liau­ti ne­mo­ka­mai yra se­nas ge­ras au­tos­to­pas, ne­rei­ka­lau­jan­tis nei di­de­lių iš­lai­dų, nei su­tau­py­tų 4 sa­vai­čių at­os­to­gų. Juk ke­liau­ti ga­li­ma bet kur, bet ka­da, vos po­rai die­nų iš Vil­niaus į Ry­gą. Nu­spren­dę ke­liau­ti au­tos­to­pu, ga­li­te su­si­dur­ti su nuo­mo­ne, kad šiais lai­kais nie­kas ne­bes­to­ja, ke­lio­nė už­trun­ka il­gai, pa­si­ruoš­ti su­nku. Ne­tie­sa! Pa­kal­bi­no­me stu­den­tę Mo­ni­ką, ku­ri ne kar­tą iš­ban­dė šį ke­lia­vi­mo bū­dą ir pa­pra­šė­me pa­si­da­lin­ti pa­ta­ri­mais, kaip grei­tai, sau­giai ir sma­giai ke­liau­ti au­tos­to­pu. Mo­ni­ka per pen­ke­rius ke­lia­vi­mo au­tos­to­pu me­tus sėk­min­gai ap­lan­kė dau­giau nei 15 ša­lių, pra­de­dant Bal­ka­nais ir bai­giant šiau­ri­ne Eu­ro­pos da­li­mi, to­dėl da­li­na­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi:

• Rin­ki­tės po­pu­lia­rų ke­lią, kad ne­si­gau­tų tie­siai per ap­lin­kui – net jei­gu ke­lias trum­pes­nis, grei­čiau tiks­lo ne­pa­siek­si­te, kai per vi­są die­ną juo pra­va­žiuo­ja vos 3 au­to­mo­bi­liai.

• Tu­rė­ki­te ge­rą po­pie­ri­nį že­mė­la­pį. Iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai ir GPS yra nuo­sta­būs ir nau­din­gi įren­gi­niai, bet tik ne ta­da, kai ke­lias ei­na per miš­ką, kur nė­ra sig­na­lo, o ba­te­ri­ja ėmė ir su­gal­vo­jo iš­si­krau­ti.

• Iš­kė­lę nykš­tį sto­vė­ki­te ge­rai ma­to­mo­je vie­to­je ir pa­si­ruoš­ki­te ženk­lą – ti­ki­my­bė, kad vai­ruo­to­jas su­stos ženk­liai pa­di­dės, jei­gu jis ži­nos kur tiks­liai ke­liau­ja­te ir ar jums pa­ke­liui.

• Nė­ra blo­go oro, tik ne­tin­ka­mi dra­bu­žiai. Tu­rė­ki­te ome­ny­je, kad ne­sa­te ga­ran­tuo­ti, ka­da vai­ruo­to­jas su­stos, to­dėl bū­ki­te pa­si­ruo­šę sto­vė­ti sau­lė­je ar lie­tu­je, kai lau­ke +35 °C ar 0 °C.

• Bent jau pre­li­mi­na­riai su­sip­la­nuo­ki­te marš­ru­tą – ži­no­ma, ke­lia­vi­mas au­tos­to­pu tuo ir ža­vi, kad ne­aiš­ku ka­da ir kur at­si­dur­si­te, bet juk ne­no­rė­tu­mė­te vi­du­ry nak­ties iš­lip­ti miš­ko ke­le­ly­je ir pra­leis­ti nak­tį su „drau­giš­kai“ nu­si­tei­ku­siais miš­ko žvė­re­liais.

Lai­kas – 10 die­nų, ša­lis – ku­ri no­ri, kai­na – 0 eurų

Ar esa­te gir­dė­ję apie ste­buk­lin­gą da­ly­ką va­di­na­mą Eras­mus+? Po šiuo Eu­ro­pos Są­jun­gos skė­čiu tel­pa be­ga­lė da­ly­kų. Vie­nas iš jų – tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai, or­ga­ni­zuo­ja­mi ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ša­lių-par­tne­rių. Trum­pai ta­riant, pro­jek­tai daž­niau­siai vyks­ta 8–10 die­nų, ku­rio­je nors Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­je. Da­ly­viai 4–8 žmo­nės iš kiek­vie­nos ša­lies-par­tne­rės. Kiek­vie­ną die­ną vyks­ta įvai­rūs mo­ky­mai, su­si­pa­ži­ni­mo žai­di­mai, gru­pės for­ma­vi­mo už­duo­tys. O va­ka­re – tarp­kul­tū­ri­niai va­ka­rai, kai ga­li­ma vi­siems pri­sta­ty­ti sa­vo ša­lį ir ge­riau pa­žin­ti ki­tas. Per tru­pu­tį dau­giau nei sa­vai­tę pa­žin­si­te ke­lias skir­tin­gas kul­tū­ras, iš­mok­si­te nau­din­gų da­ly­kų ir su­lau­žy­si­te ne vie­ną ste­reo­ti­pą. O ge­riau­sia tai, kad vi­sas iš­lai­das, su­si­ju­sias su ke­lio­ne (bi­lie­tai, mai­ti­ni­mas, nak­vy­nė), už mo­ty­va­ci­ją mo­ky­tis ir to­bu­lė­ti, pa­dė­ti ki­tiems, pa­den­gia Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­das.

Pro­jek­tai vyks­ta nuo­la­tos: kiek­vie­ną mė­ne­sį, kiek­vie­ną sa­vai­tę, kiek­vie­ną die­ną. Vie­nas iš jų ką tik bai­gė­si Is­lan­di­jo­je, Reik­ja­vi­ke. Pro­jek­to te­ma Vaiz­di­nės me­džia­gos kū­ri­mas ir pri­tai­ky­mas. Da­ly­viai iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių mo­kė­si, kaip fo­tog­ra­fuo­ti ir kur­ti vaiz­do įra­šus įpras­tais fo­toa­pa­ra­tais ir ka­me­ro­mis. Jie iš­ban­dė AC­ME veiks­mo-ak­ty­vaus spor­to ka­me­ras – vis la­biau pa­sau­ly­je po­pu­lia­rė­jan­čią tech­no­lo­gi­ją, ne­įp­ras­tiems, eks­tre­ma­liems, vaiz­dams įra­šy­ti.

„Iš­ban­dė­me fil­ma­vi­mą vi­siš­kai ki­tu kam­pu. Nar­di­no­me AC­ME ka­me­rą po van­de­niu, bu­vo­me pri­tvir­ti­nę prie kal­nų dvi­ra­čio, iš­ki­šę pro va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio lan­gą, to­dėl ga­lė­jo­me su­mon­tuo­ti vaiz­do įra­šą iš 3 skir­tin­gų pers­pek­ty­vų. La­bai džiau­gia­mės, nes ga­lu­ti­nis su­mon­tuo­tas įra­šas la­bai ko­ky­biš­kas, iš­skir­ti­nis ir įdo­mus.“,– įspū­džiais da­li­na­si vie­nas iš pro­jek­to da­ly­vių, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos Veng­ri­jo­je įkū­rė­jas, 27-erių me­tų At­ti­la.

Lai­kas – nuo 2 iki 12 mė­ne­sių, ša­lis – ku­ri no­ri, kai­na – 0 eurų

Pa­sku­ti­nis, bet ti­krai ne­pras­čiau­sias bū­das ke­liau­ti ne­mo­ka­mai – sa­va­no­rys­tė ki­to­je ša­ly­je. Gal­būt esa­te gir­dė­ję, kad tai ge­ra pa­tir­tis, gal vi­sai nie­ko įra­šas gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­me... To­li gra­žu. Tai vie­nas iš ne­rea­liau­sių da­ly­kų, ku­ris jums ga­li nu­tik­ti, ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­tis, pui­ki pro­ga ir ti­kras gy­ve­ni­mas.

Sa­va­no­rys­tės lai­kas, vie­ta ir ką ten veik­si­te pri­klau­so tik nuo jū­sų. Ga­li­te iš­vyk­ti vos dve­jiems mė­ne­siams į Bal­ti­jos pa­jū­rį ar me­tams į Pie­tų Ame­ri­ką mo­ky­ti ang­lų kal­bos. Jei­gu abe­jo­ja­te ir rei­kia ma­žo stum­te­lė­ji­mo vie­nam di­džiau­sių gy­ve­ni­mo nuo­ty­kių, štai ke­li sa­va­no­rys­tės pri­va­lu­mai:

• Pa­da­ry­si­te pa­sau­lį ge­res­ne vie­ta gy­ven­ti (bent jau tiems, ku­rie ša­lia jū­sų).

• Su­ra­si­te daug nau­jų, ti­kė­ti­na, am­ži­nų drau­gų. Ži­no­ma, taip pat už­meg­si­te nau­din­gų pa­žin­čių, ku­rios at­ei­ty­je pra­vers ieš­kant lan­gų, jei­gu prieš no­sį už­si­trenks du­rys.

• Pa­ge­rin­si­te bend­ra­vi­mo ir pri­si­tai­ky­mo įgū­džius (gy­ven­da­mi kar­tu su tem­pe­ra­men­tin­gu ita­lu ir ra­mia pus­se­se­re es­te ar mo­ky­da­mi gru­pe­lę vai­kų ang­lų kal­bos, ku­rie vi­siš­kai jos ne­mo­ka).

• Įgy­si­te dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, nes rei­kės ne tik su­si­krau­ti vi­są gy­ve­ni­mą į vie­ną la­ga­mi­ną, bet iš­vy­kus su juo iš­si­vers­ti įvai­riau­sio­se si­tua­ci­jo­se.

• Pa­ke­liau­si­te. Iš­vy­kus sa­va­no­riau­ti ne­rei­kia dirb­ti nuo auš­ros iki su­te­mų, to­dėl tu­rė­si­te pa­kan­ka­mai lai­ko pa­žin­ti kul­tū­rą, pa­bend­rau­ti su vie­ti­niais, pa­kan­ka­mai lai­ko įkvėp­ti, užuos­ti ir pa­čiu­pi­nė­ti vie­ti­nį gy­ve­ni­mą.

Tai­gi, jei tik no­ri­te ke­liau­ti ir ne­įsi­vaiz­duo­ja­te gy­ve­ni­mo be nau­jų pa­tir­čių, ga­li­my­bių tai pa­da­ry­ti ti­krai yra. Mi­nė­tie­ji ke­lia­vi­mo bū­dai yra ne tik ne­mo­ka­mi, bet ne­tgi at­si­per­ka. At­si­per­ka su kau­pu, nes jums bus su­mo­kė­ta. Su­mo­kė­ta ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­ti­mi, nuo­sta­biau­sio­mis gy­ve­ni­mo aki­mir­ko­mis, įdo­mio­mis pa­žin­ti­mis, kva­pą gniau­žian­čiais nuo­ty­kiais, šyp­se­no­mis, juo­ku, pa­ta­ri­mais ir nuo­šir­džiu „a­čiū“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami