Kaimo turizmas – toli nuo Rūgpienių

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-05-30 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-05-30 06:00
Šalia Ašvos malūno - jaukūs nameliai poilsiautojams. Jūratės Mičiulienės (LŽ) nuotraukos
Nors kai­me at­si­ran­da vis dau­giau pra­mo­gų iš­ti­sus me­tus, prieš sa­vai­tę Lie­tu­vos kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų at­sto­vai ofi­cia­liai pa­skel­bė se­zo­no pra­džią. Šio pa­va­sa­rio duo­me­ni­mis, kai­me vie­nu me­tu ga­li ap­sis­to­ti 11 tūkst. poil­siau­to­jų.

Kaip pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Li­nas Ža­ba­liū­nas, prieš sep­ty­nio­li­ka me­tų, kai į aso­cia­ci­ją bū­rė­si pir­mo­sios še­šio­li­ka so­dy­bų, tų vie­tų bu­vo ne­pa­ly­gin­ti ma­žiau. Da­bar aso­cia­ci­jai pri­klau­so apie 400 so­dy­bų, iš vi­so jų Lie­tu­vo­je (su aso­cia­ci­jai ne­prik­lau­san­čio­mis) pri­skai­čiuo­ja­ma 620.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, anks­čiau kai­mo tu­riz­mas dau­ge­liui sie­jo­si be­ne vien su iš­ger­tu­vė­mis gam­to­je. Da­bar to žmo­nėms ne­už­ten­ka. Nuo­la­ti­nių sve­čių su­lau­kia so­dy­bos, siū­lan­čios kur kas dau­giau įvai­rių poil­sio, edu­ka­ci­nių, pa­žin­ti­nių prog­ra­mų skir­tin­giems po­mė­giams, o ne vien nak­vy­nę prie eže­ro ar upės. Eu­ro­pi­nės in­ves­ti­ci­jos lei­do nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ti dau­ge­lį se­no­vi­nių pa­sta­tų, ma­lū­nų, iš­sau­go­ti jau ne­nau­do­ja­mų pa­dar­gų, tra­di­ci­nių ama­tų įran­kių, se­no­vi­nės tech­ni­kos, dau­ge­lis šei­mi­nin­kų so­dy­bo­se įkū­rė et­nog­ra­fi­nius kam­pe­lius, mu­zie­jė­lius. Vi­sa tai trau­kia mies­to žmo­nes, ypač vai­kus, ku­rie daž­nai bū­na ne­ma­tę net pa­pras­čiau­sių kai­mo gy­vu­lė­lių.

"Ra­gi­no­me spe­cia­li­zuo­tis ke­lio­se sri­ty­se, siū­ly­ti ką nors iš­skir­ti­nio. Kas pa­klau­sė, ne­pra­lo­šė. Aps­kri­tai, so­dy­bo­se jau ir po kri­zės kas­met 5-8 proc. pa­gau­sė­ja poil­siau­to­jų, - pa­sa­ko­jo L. Ža­ba­liū­nas. - At­os­to­gos kai­me se­niai ne­pri­me­na Rūg­pie­nių. Tur­būt pa­me­na­te se­ną ani­ma­ci­nį fil­mu­ką apie kai­me nuo­bo­džiai at­os­to­gas lei­džian­čią šei­mą?"

Ieš­ko ge­ro maisto

Tie iš­skir­ti­niai da­ly­kai, trau­kian­tys žmo­nes į kai­mą, yra šie: kai­mo tu­riz­mas (šei­mi­nin­kai kar­tu po­pu­lia­ri­na ir sa­vo ūkio pro­duk­ci­ją), ku­li­na­ri­nis pa­vel­das (dau­gu­ma sėk­min­gai tuo už­sii­ma, ke­pa na­mi­nę duo­ną, ša­ko­čius, sle­gia sū­rius), svei­ka­tin­gu­mo prog­ra­mos, pa­sy­vu­sis ar­ba ak­ty­vu­sis poil­sis. Taip pat ga­li­my­bė reng­ti šei­mos šven­tes, or­ga­ni­zuo­ti vers­lo ren­gi­nius, pa­trauk­lios tam­pa ir tau­so­jan­čios ap­lin­ką so­dy­bos, ku­rio­se ga­li­ma nak­vo­ti, tar­kim, į me­džius įkel­tuo­se na­me­liuo­se ar­ba pa­lė­pė­je ant šiau­dais kimš­tų čiu­ži­nių. Po­pu­lia­rė­ja so­dy­bos, siū­lan­čios plau­kio­ti bai­da­rė­mis ar­ba su re­gio­ni­nių bei na­cio­na­li­nių par­kų gi­dais ren­gian­čios pa­žin­ti­nius marš­ru­tus dvi­ra­čiais po apy­lin­kių lan­ky­ti­nus ob­jek­tus. "Iš ap­si­lan­kiu­sių­jų kai­me apk­lau­sų pa­aiš­kė­jo, kad jiems ge­riau­sių įspū­džių pa­lie­ka ge­ras mai­ti­ni­mas, ma­lo­nūs šei­mi­nin­kai ir šva­rūs kam­ba­riai. Žmo­nės iš mies­to į kai­mą ne­no­ri vež­tis mais­to, nes ko­ky­biš­ko ti­ki­si gau­ti kai­me, - tei­gė L. Ža­ba­liū­nas. - Pa­vyz­džiui, prieš ke­le­tą me­tų Suo­mi­jos spau­do­je pa­si­da­li­ję įspū­džiais iš nak­vy­nės Kau­no prie­mies­ty­je, Rin­gau­dų gy­ven­vie­tė­je, kur net nė­ra to ti­kro­jo kai­mo, suo­miai taip su­do­mi­no tau­tie­čius, kad šie be­ne me­tus pro ša­lį va­žiuo­da­mi sto­da­vo čia nak­vo­ti. Sve­čių na­mus gy­ven­vie­tė­je įkū­rę bu­vę Že­mės ūkio aka­de­mi­jos dės­ty­to­jai daž­nai iš­vys­da­vo už var­tų lai­kraš­čiu mo­juo­jan­tį suo­mį, ku­ris sa­ky­da­vo, kad skai­tė, jog čia la­bai ska­nūs bly­nai, ir jis to­kių no­ri. Ar­ba bri­tams taip pa­ti­ko šei­mi­nin­kų šil­ta­dar­žy­je užau­gin­ti po­mi­do­rai, kad tie jų at­si­val­gy­ti ne­ga­lė­jo. Anks­čiau vi­sa­da jų pirk­da­vę tik pre­ky­bos cen­truo­se, o Lie­tu­vo­je par­aga­vę su­pra­to, kaip jie ga­li kve­pė­ti."

Kaime vaikus žavi gyvulėlių ūkiai, kai kurie šeimininkai juos net specialiai įkuria turistų pramogai.

So­dy­bos pa­sie­kia­mos pasauliui

Vi­sos aso­cia­ci­jos so­dy­bos pa­gal pa­slau­gų kie­kį ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas ženk­li­na­mos gand­riu­kais (kaip vieš­bu­čiai žvaigž­du­tė­mis) - nuo 1 iki 5, kuo jų dau­giau, tuo ža­da­ma dau­giau pa­to­gu­mų. Šiuo me­tu 70 proc. so­dy­bų su­teik­tas 3, 4 ir 5 gand­riu­kų sta­tu­sas. Pa­sak L. Ža­ba­liū­no, to­kių tu­ris­tai la­biau ir pa­gei­dau­ja, jiems jau ne­už­ten­ka vien lo­vos ir lau­ko tua­le­to 1 ar 2 gand­riu­kais pa­žy­mė­to­se so­dy­bo­se.

Kai­mo so­dy­bos jau pa­sie­kia­mos pa­sau­lio tu­ris­tams per be­ne po­pu­lia­riau­sią pa­sau­ly­je ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų sve­tai­nę www.boo­king.com. Čia skel­bia­si 60 Lie­tu­vos so­dy­bų. Šie­met to­kių pla­nuo­ja pa­dvi­gu­bė­ti. So­dy­bų šei­mi­nin­kams te­liks iš­mok­ti dau­giau už­sie­nio kal­bų.

Et­nog­ra­fi­ja ir mies­to patogumai

Ke­liau­da­mi į Ma­žei­kių ra­jo­ną, kur Aš­vos ma­lū­ne vy­ko kai­mo tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mas, pa­ke­liui lan­kė­mės ke­lio­se so­dy­bo­se. Nu­ste­bi­no siū­lo­mos ga­na įvai­rios pa­slau­gos. Štai Kai­šia­do­rių ra­jo­no Ge­gu­ži­nės kai­me iš mies­to at­si­kė­lu­si gy­ven­ti ar­chi­tek­tų Bort­kū­nų šei­ma se­ne­lio že­mė­je pa­sis­ta­tė nau­ją na­mą, iš­lai­kiu­sį vi­sus et­nog­ra­fi­nius Va­ka­rų Aukš­tai­ti­jos so­dy­bos ele­men­tus ir for­mas. "Šian­dien žmo­gų trau­kia me­di­nio na­mo na­tū­ra­lu­mas, ta­čiau jam no­ri­si ir šiuo­lai­ki­nio pa­to­gu­mo. Iš iš­orės na­mas pri­me­na XVIII-XIX am­žiaus sta­ti­nį, o vi­du­je - vi­si mies­to pa­to­gu­mai. Su žmo­na bū­da­mi ar­chi­tek­tai kon­sul­tuo­ja­me vi­sus no­rin­čiuo­sius, kaip to­kius et­nog­ra­fi­nius na­mus pa­sis­ta­ty­ti, pro­jek­tuo­ja­me juos", - pa­sa­ko­jo Ro­lan­das Bort­kū­nas. To­kios pa­slau­gos jie ėmė­si ma­ny­da­mi, kad vien iš kai­mo tu­riz­mo ne­iš­gy­vens. Ta­čiau kai tik na­mas bu­vo baig­tas ir pa­skelb­ta, jog nuo­mo­ja­mas, jį ap­ti­ko ir iš­kart vi­siems me­tams iš­si­nuo­mo­jo če­kų in­ži­nie­riai, tie­sian­tys nau­ją ge­le­žin­ke­lio tra­są per Lie­tu­vą. Jiems la­biau pa­ti­ko gy­ven­ti "Se­no­sios Ge­gu­ži­nės" so­dy­bo­je ant Ne­ries kran­to nei ku­rio nors mies­to vieš­bu­ty­je.

Viliojančiai atrodo bitininko Eriko Augustinavičiaus rengiama jo gaminamo midaus degustacija sodyboje ant Šušvės kranto.

Mi­dus per barz­dą varva

Kė­dai­nių ra­jo­no kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos "Šuš­vė" šei­mi­nin­kas bi­ti­nin­kas Eri­kas Au­gus­ti­na­vi­čius, įren­gęs bai­da­ri­nin­kams nak­vy­nės na­me­lį, siū­lo dar ir eks­kur­si­ją į sa­vo bi­ty­ną. At­kė­lęs dang­čius ro­do ir pa­sa­ko­ja, kaip gy­vuo­ja jo bi­tės. Dau­ge­liui tai iš­ties ne­ma­ty­ti re­gi­niai. "Ar ži­no­te, nuo ko mirš­ta bi­tės? Nuo dar­bo, jos krin­ta, kai nuo skrai­dy­mo su­dy­la spar­nai. O kiek bi­tės tu­ri akių? Pen­kias. Dvi šo­nuo­se, tris - ant vir­šu­gal­vio", - aiš­ki­no jis ir in­tri­ga­vo bi­čių gy­ve­ni­mo įdo­my­bė­mis. Šio­je so­dy­bo­je ga­li­ma įsi­gy­ti ką tik su­neš­to me­daus. Jo ti­krai ne­trūks­ta, nes šei­mi­nin­kas iš vi­so tu­ri 150 avi­lių. Iš to­kio kie­kio ga­li sau leis­ti ir ti­krą lie­tu­viš­ką mi­dų ga­min­ti. Kol įsta­ty­mai ne­lei­džia juo pre­kiau­ti, sve­čius vai­ši­na, ren­gia de­gus­ta­ci­jas. Ti­krai per barz­dą var­vė­jo, bur­no­je ne­tu­rė­jau. "Tai se­niau­sias pa­sau­ly­je ži­no­mas al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas, net Lie­tu­vo­je ka­ra­liš­ku lai­ky­tas iki XV am­žiaus, o XVIII am­žiu­je jį nu­kon­ku­ra­vo deg­ti­nė, - pa­sa­ko­jo E. Au­gus­ti­na­vi­čius. - Žmo­nės jį at­ra­do ne­ty­čia: bi­tės me­dų ne­šė į dre­ves, aud­ros me­džius nu­lau­žė, lie­taus pri­li­jo, vis­kas par­ūgo, ra­dę žmo­nės par­aga­vo, pra­links­mė­jo ir pa­tys to­kį ėmė ga­min­ti." Mi­dus ga­mi­na­mas iš me­daus (50-30 proc.) ir van­dens, fer­men­tuo­jant jį kaip vy­ną. Daž­niau­siai gė­ri­mas bū­na 12 laips­nių.

Šiuo me­tu bi­ti­nin­kas, vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je tra­di­ci­niu se­nuo­ju bū­du ga­mi­nan­tis mi­dų, ren­gia vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus ir ban­do mi­dui gau­ti lie­tu­viš­ko ku­li­na­ri­nio pa­vel­do ga­mi­nio ser­ti­fi­ka­tą.

Pir­tis - be alaus

Tel­šių ra­jo­no Kū­lio Dau­bos kai­me, ant Vir­vy­tės upės kran­to, su­re­mon­ta­vę 1851 me­tais sta­ty­tą ma­lū­ną Gied­rė ir Ri­čar­das Ra­siu­kai sa­vo so­dy­ba "An­ge­lų ma­lū­nas" jau pa­gar­sė­jo kaip tei­kian­tys iš­skir­ti­nes svei­kos pir­ties pa­slau­gas, ren­gian­tys ne­mo­ka­mas vie­šas pir­ties die­nas. Šie­met to­kia vyks rugp­jū­čio 16-17 die­no­mis. "Su­va­žiuo­ja pir­ti­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos, pa­sis­ta­to mo­bi­lias pir­tis, ro­do ir mo­ko, kaip rei­kia svei­kai per­tis", - sa­kė Gied­rė.

"An­ge­lų ma­lū­ne" ne­ga­li­ma tie­siog šiaip už­si­sa­ky­ti pir­ties. Ri­čar­das į pir­tį žvel­gia ki­taip, čia griež­tai drau­džia­ma var­to­ti al­ko­ho­lį. "Nors dau­ge­liui pir­tis ta­pa­ti­na­ma su alu­mi, mes siū­lo­me svei­ką pir­tį, sa­kra­lių pro­ce­dū­rų, tra­di­ci­nių ri­tua­lų. Ir vi­sa tai trun­ka dau­giau kaip še­šias va­lan­das", - tei­gė Ri­čar­das. Prieš pir­tį jis ve­da žmo­nes į miš­ką, iš įvai­rių me­džių ša­ke­lių kar­tu ri­ša van­tas, pa­sa­ko­ja apie jų po­vei­kį.

Šei­mi­nin­kai sve­čiams siū­lo ir plau­ki­mą bai­da­rė­mis Vir­vy­te, su Var­nių re­gio­ni­nio par­ko gi­du or­ga­ni­zuo­ja eks­kur­si­jas po apy­lin­kes. "Ti­krai yra ką pa­ma­ty­ti - Ša­tri­ją, Girgž­du­tę, Mo­te­rai­čio, Sprū­dės pi­lia­kal­nius. Gi­das ly­di ir gar­sią­ja kūlg­rin­da. O žvė­re­lių my­lė­to­jus nu­ve­ža­me pas gar­sų­jį gi­ri­nin­ką Pe­trą Dab­ri­šių, "Žvė­rin­čiu­je" au­gi­nan­tį vil­kų, lū­šių, meš­ką. Ap­si­nak­vo­jus mū­sų ma­lū­ne ti­krai yra ką veik­ti", - ti­ki­no G. Ra­siu­kie­nė.

Nak­vy­nės ap­sis­to­jo­me ga­na pra­ban­giai įreng­to­je "Dub­gi­rio" vi­lo­je prie Plink­šių eže­ro, Ma­žei­kių ra­jo­ne. Iš gau­sių žvė­rių iš­kam­šų bu­vo ma­ty­ti, kad šei­mi­nin­kas - me­džio­to­jas. Poil­siau­to­jai čia ga­li mė­gau­tis ra­miu poil­siu prie eže­ro, ap­sup­to miš­ko, bai­da­rė­mis eže­ru ga­li­ma pa­siek­ti ke­le­tą upių in­ta­kų ir pa­siirs­ty­ti pa­sro­viui.

Kur vai­kys­tėj meškeriota

Gra­žus dvie­jų bro­lių že­mai­čių Vy­tau­to ir Ro­mo Kmi­tų pa­vyz­dys - vai­kys­tė­je pas mo­čiu­tę va­sa­ro­jo, Aš­vos upe­ly­je meš­ke­rio­jo ir vis žiū­rė­jo į nyks­tan­tį van­dens ma­lū­ną. Vė­liau užau­gę tą ap­leis­tą Aš­vos ma­lū­ną nu­si­pir­ko iš jį pa­vel­dė­ju­sių sa­vi­nin­kų, ku­riems jis ne­rū­pė­jo. At­sta­tė, su­tvar­kė, ma­lū­ne įkū­rė res­to­ra­ną, ap­lin­kui kai­mo sti­liaus na­me­lių poil­siau­to­jams pa­sta­tė. Ir da­bar Aš­vos ma­lū­nas ži­no­mas vi­suo­se ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se. Šei­mos mėgs­ta čia reng­ti įvai­rias šven­tes, įmo­nės - sa­vo ren­gi­nius.

Per Aš­vos ma­lū­ne vy­ku­sį kai­mo tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mą Lie­tu­vos tu­riz­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Rai­mon­da Bal­nie­nė tei­gė, kad vie­ti­nis tu­riz­mas ge­ro­kai len­kia at­vyks­ta­mą­jį. Kas­met mū­sų ša­lį ap­lan­ko apie 2 mln. tu­ris­tų, o vie­ti­nis tu­riz­mas sie­kia 6 mln. poil­siau­to­jų. "Vi­suo­met pa­brė­žiu, kaip svar­bu plė­to­ti tu­riz­mą, nes jis per­nai už že­mės ūkį su­kū­rė kur kas dau­giau pri­dė­ti­nės ver­tės. 5,5 mln. li­tų į vals­ty­bės biu­dže­tą at­ke­lia­vo iš tu­riz­mo, - tvir­ti­no ji. - Svar­bu, kad so­dy­bos bū­tų kuo nors iš­skir­ti­nės. Ne­se­niai lan­kiau­si Tur­ki­jo­je. Vie­no­je gar­siau­sių kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų tur­kai gy­rė­si, kad ten mai­ti­na­ma tuo, kas ap­link užau­gin­ta. Mes ir­gi tai ga­li­me."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
aciu  78.60.124.146 2014-05-30 18:49:34
idomu ir grazu
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami