Kaip įsuka kaimo ramybė

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-11-14 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-11-14 06:00
Baronų sodyboje ganosi taurieji elniai. Svečiams įdomus užsiėmimas - šerti juos obuoliais. Šis bandos karalius smalsaudamas kažkur įkišo ragus ir užsivyniojo ant jų virvę. Jūratės Mičiulienės (LŽ) nuotraukos
Dau­ge­lis kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kų sa­vo so­dy­bė­lę, iš pra­džių pirk­tą tik pa­tiems va­sa­ro­ti, vė­liau ple­čia, ge­ri­na są­ly­gas ir nuo­mo­ja ki­tiems. Čia jie ran­da tiek veik­los, kad daž­nas pa­lie­ka mies­tą ir per­si­ke­lia gy­ven­ti į vien­kie­mį.

Apie kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas pa­sta­ruo­ju me­tu ima su­ktis vie­tos bend­ruo­me­nių gy­ve­ni­mas. Ap­lan­ky­tų tri­jų so­dy­bų šei­mi­nin­kai pa­sa­ko­jo, kaip jų val­do­se gre­ti­mų kai­mų žmo­nės ne kar­tą ir ves­tu­ves at­šo­kę, ir dar­bą ga­vę, ir me­ni­nius ga­bu­mus la­vi­na.

At­gai­vi­no se­ne­lio žemes

Tau­rie­ji el­niai, da­nie­liai, Got­lan­do avys - di­džiau­sia kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos Ba­ro­no vi­los (Anykš­čių r.) puo­šme­na. "Kol kas jų ban­dos ga­no­si to­liau nuo sve­čių ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos, bet grei­tai gy­vū­nus per­kel­si­me ar­čiau, kad poil­siau­to­jai nuo­lat ga­lė­tų gro­žė­tis", - sa­kė so­dy­bos šei­mi­nin­kė Rū­ta Ba­ro­nie­nė. Kai jos vy­ras Pe­tras Ba­ro­nas, trem­ti­nių vai­kas, 1990 me­tais su­sig­rą­ži­no se­ne­lių tu­rė­tus 18 ha Svė­da­sų se­niū­ni­jo­je, se­ne­lio na­mo Bu­tė­nų kai­me jau ne­bu­vo, so­viet­me­čiu jis nu­temp­tas ki­tur, ja­me įreng­ta ko­lū­kio kon­to­ra. Ba­ro­nai se­ne­lio na­mo vie­to­je pa­sta­tė tik pa­mink­li­nį ak­me­nį, o da­bar Svė­da­sų se­niū­nai­čiu iš­rink­tas P. Ba­ro­nas bu­vu­sio­je kon­to­ro­je ke­ti­na įreng­ti bend­ruo­me­nės kul­tū­ros na­mus.

Ba­ro­nai il­gai gy­ve­no Šiau­liuo­se, abu tuo­me­ti­nio Šiau­lių pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to Dai­lės fa­kul­te­te įgi­ję me­nų spe­cia­ly­bes, ta­čiau juos pra­dė­jo trauk­ti kai­mas. Se­ne­lio že­mė­je pa­sis­ta­tė so­dy­bą va­sa­ro­ti, iš­si­ka­sė tven­ki­nį, pra­dė­jo pri­im­ti sve­čius. "Čia nuo­lat tu­rė­jo­me kuo už­siim­ti, tie­siog ne­si­no­rė­jo grįž­ti į mies­tą. Pa­skui svars­tė­me, o kas vis­ką pri­žiū­rės. Taip ir ap­si­gy­ve­no­me kai­me. Žmo­nėms pa­tin­ka bend­rau­ti su šei­mi­nin­kais, tie­są sa­kant, be jų ne­įsi­vaiz­duo­ju kai­mo so­dy­bos. Sve­čiams ren­giu duo­nos ke­pi­mo edu­ka­ci­nes prog­ra­mas", - aiš­ki­no Rū­ta.

Ba­ro­nų vai­kai kol kas mies­te, ta­čiau tė­vai ti­ki­si, kad jie pe­rims šei­mos vers­lą. "Ki­taip ne­bū­tu­me pra­dė­ję ir tiek in­ves­ta­vę", - tei­gė R. Ba­ro­nie­nė. Vi­sus kai­mo tu­riz­mui skir­tus pa­sta­tus sta­tė sa­vo lė­šo­mis, iš­si­vers­da­mi be pa­sko­lų, ne­pra­šy­da­mi eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo. Jį gau­na tik už ap­leis­tos že­mės ap­žel­di­ni­mą miš­ku. Iš to­lo ma­ty­ti, kad šei­mi­nin­kai daug dė­me­sio ski­ria gam­to­sau­gai: įsi­ren­gę sau­lės ba­te­ri­jas, geo­ter­mi­nį šil­dy­mą, pri­va­tus na­mas deng­tas ne­ndrė­mis, o ant pir­te­lės sto­go pri­so­din­ta ši­lo­kų. Ypač gra­žu, kai va­sa­rą jie su­žy­di ke­lio­mis spal­vo­mis.

So­dy­bos šei­mi­nin­kė pri­si­pa­ži­no, kad reng­da­ma įvai­rius šei­mų, įmo­nių po­bū­vius sve­čius at­si­ren­ka. "Jau iš po­kal­bio te­le­fo­nu ar iš elek­tro­ni­nio laiš­ko ban­dau pa­jus­ti, koks tai žmo­gus. Ka­dan­gi pa­ti do­miuo­si psi­cho­lo­gi­ja, daž­nai at­ski­riu, ko­kių tiks­lų tu­ri žmo­gus, ko jis ti­ki­si iš so­dy­bos. Ti­krai ne­prii­mu tų, ku­riems svar­bu pa­lė­bau­ti. No­ri­si, kad žmo­nės daug kuo do­mė­tų­si, kad su jais bū­tų įdo­mu bend­rau­ti, - sa­kė R. Ba­ro­nie­nė. - Pa­ti tu­riu daug po­mė­gių, ke­ti­nu jiems skir­ti dau­giau lai­ko ir pri­tai­ky­ti sve­čiams. Įsi­ti­ki­nau, kad žmo­gus lai­min­gas, kai to­bu­lė­ja, kai ką nors nau­ja at­ran­da, iš­moks­ta." Au­gin­da­ma Got­lan­do veis­lės avis, ku­rių vil­na itin ge­rai ve­lia­si, Rū­ta ne­se­niai iš­mo­ko vel­ti. Ti­ki­na, kad tai pui­ki me­di­ta­ci­ja ru­dens va­ka­rais, kai anks­ti tems­ta ir kie­me jau ne ka­žin kiek dar­bų.

So­dy­ba, ku­rio­je daž­nai lan­ko­si šei­mi­nin­kų drau­gai me­ni­nin­kai, iš­gra­žin­ta jų do­va­no­tais pa­veiks­lais. Sma­giai nu­tei­kia Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio ei­lu­tė­mis iš "Me­tų" iš­ra­šy­ta po­bū­vių sa­lės sie­na: "Sveiks, svie­te­li mar­gas! šven­tes pa­va­sa­rio šven­tęs; / Sveiks ir tu, žmo­gau! su­lau­kęs va­sa­rą mie­lą; / Sveiks kviet­ke­lė­mis pa­si­džiau­gęs, sveiks pri­siuos­tęs; / Sveiks, die­ve duok! su­lauk dar daug pa­va­sa­rio šven­čių / Ir­gi, su­lau­kęs jas, vis sveiks ir drūts pa­si­links­mink."

Po pa­skai­tų - į sodybą

Mo­lė­tų ra­jo­no Pa­lai­nio kai­me so­dy­bą nu­si­pir­kęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to do­cen­tas moks­lų dak­ta­ras Vla­dis­la­vas Pe­traš­ke­vi­čius iš pra­džių ma­nė čia at­os­to­gau­siąs tik su šei­ma ir drau­gais. "Ta­čiau už­si­ma­nė­me kom­for­to, o kai jį su­si­kū­rė­me, aps­kai­čia­vau, kad vie­niems taip gy­ven­ti la­bai bran­gu. Už to­kius pi­ni­gus tris­de­šimt me­tų bū­tu­me ga­lė­ję ku­ror­tuo­se le­pin­tis, - tei­gė eko­no­mis­tas. - To­dėl prieš me­tus ati­da­rė­me kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą - Vi­lą "Dia­na". Ją taip pa­va­di­nau žmo­nos gar­bei."

Vila "Diana" įsikūrusi ant ežero kranto.

Ka­dan­gi V. Pe­traš­ke­vi­čius ne tik dės­to stu­den­tams, bet ir yra vers­li­nin­kas, dau­ge­lio už­sie­nio alaus bend­ro­vių ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos im­por­tuo­to­jas, ga­vęs 690 tūkst. li­tų eu­ro­pi­nės par­amos kai­mo tu­riz­mo plė­trai, dar tiek pat in­ves­ta­vo ir sa­vo lė­šų. Sve­čiams jis siū­lo ne tik po­bū­vių sa­lę, nak­vy­nės na­mą, bet ir ma­žes­nį na­me­lį su pir­ti­mi ma­žes­nei kom­pa­ni­jai ant Lai­nio eže­ro kran­to. "Kai ieš­ko­jau so­dy­bos, bū­ti­nai no­rė­jau to­kios, kur se­ni pa­sta­tai bū­tų re­gis­truo­ti kuo ar­čiau van­dens. Šio­je so­dy­bo­je pir­tis sto­vė­jo prie pat eže­ro. Jos vie­to­je ir pa­sta­tė­me pir­tį su gy­ve­na­mai­siais kam­ba­riais. Be to, ši vie­ta ne­pa­ten­ka į jo­kio vals­ty­bės sau­go­mo par­ko te­ri­to­ri­ją, tad ne­bu­vo su­nku­mų dėl sta­ty­bų lei­di­mų, jo­kių įsta­ty­mų ne­pa­žei­dė­me", - aiš­ki­no šei­mi­nin­kas.

Šie­met so­dy­bo­je įreng­ti ir te­ni­so kor­tai. Sve­čiams alaus im­por­tuo­to­jas ren­gia įvai­raus alaus de­gus­ta­ci­jas, pa­sa­ko­ja apie jo ga­my­bą, skir­tin­gas rū­šis. Pla­nuo­ja dar plės­tis į miš­ko pu­sę, pa­siū­ly­ti at­vy­kė­liams ko­kių nors pra­mo­gų, ku­rių čia trūks­ta, kai eže­ro van­duo at­šą­la. Kol orai ge­ri, dau­ge­liui pa­tin­ka tie­siog sė­dė­ti ant eže­ro kran­to. Čia vi­siš­ka ra­my­bė, nes eže­rą ap­tū­pę tik žve­jai, ku­rie lauk­da­mi už­kim­ban­čių žu­vų sė­di ty­liai. Ki­ta­pus eže­ro jiems įreng­ta daug at­ski­rų vie­te­lių - kai kur sto­vi tik suo­le­lis, kai kur - ma­žas na­me­lis. "Pui­kiai su­ta­riu su kai­my­nu - eže­rą iš­si­nuo­mo­ju­siu žve­ju vers­li­nin­ku Da­niu­mi Pum­pu­čiu, kar­tu ke­lius, eže­ro pa­kran­tes tvar­ko­me, - pa­sa­ko­jo so­dy­bos šei­mi­nin­kas. - Da­nius yra ais­trin­gas žve­jys, Aukš­tai­ti­jos žve­jų vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vas, įžu­vi­na šį eže­rą."

Pa­klaus­tas, ar ne­no­rė­tų čia ir įsi­kur­ti, ar ne­pa­bo­do nuo­lat va­ži­nė­ti iš Vil­niaus, V. Pe­traš­ke­vi­čius at­sa­kė: "Kai pa­gal­vo­ju, kad stu­den­tai jau lau­kia prie au­di­to­ri­jos, tai ir le­kiu."

"Me­niš­kas kai­mas" da­li­ja­si patirtimi

Ke­ra­mi­kai Bi­ru­tė ir Vi­lius Šeš­kaus­kai ki­ta­dos iš Pa­ne­vė­žio į La­ba­no­ro gi­rią va­ži­nė­jo kros­ny­je deg­ti dir­bi­nių. Ap­lin­ki­niuo­se miš­kuo­se va­sa­ras lei­do ir ke­tu­ri jų vai­kai - dvi du­kros ir du sū­nūs. "Čia gry­ba­vo­me, uo­ga­vo­me. Ta­da so­viet­me­čiu so­dy­bų ne­bu­vo ga­li­ma tu­rė­ti, bet mes, ke­ra­mi­kai, kai­me ga­vo­me dirb­tu­ves. Vė­liau pa­ma­nė­me, o ko mums va­ži­nė­ti, jei ga­li­me čia ap­si­gy­ven­ti. Kai­mas jau bu­vo ta­pęs mums ar­ti­mes­nis nei mies­tas. Taip ir at­si­kraus­tė­me. Vai­kai Mo­lė­tuo­se (vos už 5 km) bai­gė mo­kyk­lą", - pri­si­mi­nė B. Šeš­kaus­kie­nė. Mo­te­ris džiau­gia­si, kad ir vai­kai pa­mė­go ke­ra­mi­ką, tra­di­ci­nius ama­tus.

Sa­vo "Įlan­kos" so­dy­bo­je Šaukš­te­liš­kių kai­me prie Beb­ru­sų eže­ro ėmė reng­ti edu­ka­ci­nes ke­ra­mi­kos sto­vyk­las, mo­kė at­vyks­tan­čiuo­sius lip­dy­ti, žies­ti, iš­deg­ti dir­bi­nius. "Ke­ra­mi­kos pa­slap­čių nuo nie­ko ne­sle­pia­me, prieš­in­gai, džiau­gia­mės, kad ir ki­tiems tai įdo­mu", - ti­ki­no Bi­ru­tė.

Du­kra Li­na Šeš­kaus­kai­tė-Die­ni­nė, Mo­lė­tų me­nų mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja, ke­ra­mi­kė, dai­li­nin­kė, ak­ty­viai ėmė­si nau­jos veik­los - iš eu­ro­pi­nės par­amos pa­sta­ty­tuo­se Beb­ru­sų kai­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se įkū­rė tra­di­ci­nių ama­tų cen­trą "Me­niš­kas kai­mas". Kar­tu su ma­ma, se­se­ri­mi Rū­ta ir bro­liu Kęs­tu­čiu ren­gia įvai­rias edu­ka­ci­nes prog­ra­mas: mo­ko lip­dy­ti iš mo­lio, nu­si­lie­ti žva­kę, pa­si­ga­min­ti sku­du­ri­nę lė­lę, nu­si­pin­ti juo­stą, vel­ti iš vil­nos.

Jau septyniolika vasarų tradicinių amatų centre "Meniškas kaimas" vyksta tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras. Menininkų čia sukurti darbai lieka bendruomenei.

Į "Me­niš­ko kai­mo" veik­lą jau įsi­trau­kė apie tris­de­šimt Beb­ru­sų kai­mo žmo­nių. Čia kar­tu jie ren­gia ir įvai­rias ka­len­do­ri­nes šven­tes. Or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­mo­kė­les pa­mė­go ne tik vai­kai iš vi­sos Lie­tu­vos, bet ir su­au­gu­sie­ji. "Kai at­vyks­ta dvi­de­šim­ties moks­lei­vių gru­pė, už­siė­mi­mas jiems kai­nuo­ja tik po de­šimt li­tų", - sa­kė Li­na. Trys B. Šeš­kaus­kie­nės vai­kai, nuo ma­žu­mės ma­mos mo­ky­ti dai­nuo­ti ir nuo­lat da­ly­va­vę "Dai­nų dai­ne­lės" kon­kur­suo­se, liau­dies dai­nų ne­pa­mir­šę ir da­bar. "Juk kai­me žmo­nės dirb­da­mi ir­gi vi­sa­da dai­nuo­da­vo. Dai­nuo­ja­me ir da­bar su sa­vo sve­čiais lip­dy­da­mi puo­dus ar juo­stas pin­da­mi. Kaip bū­na sma­gu, kai pa­aug­liai džiau­gia­si liau­dies dai­no­mis, jos net pra­de­da pa­tik­ti jiems", - tei­gė Li­na ir su bro­liu bei se­se­ri­mi už­trau­kė sma­gią aukš­tai­tiš­ką dai­ną. Ket­vir­tas Šeš­kaus­kų vai­kas, kaip pa­sa­ko­jo ma­ma, už­sii­ma ne me­nais, o jū­rų lai­vų va­rik­liais, tad jis į Šaukš­te­liš­kius at­vyks­ta tik pa­sis­ve­čiuo­ti.

"Me­niš­ko kai­mo" siū­lo­mos pa­slau­gos ta­po ga­na po­pu­lia­rios, už­sa­ky­mų šiuo me­tu jau yra tiek, kad bus ga­li­ma su­si­mo­kė­ti už bend­ruo­me­nės pa­sta­to geo­ter­mi­nį šil­dy­mą, ku­rį pa­si­rin­ko tau­py­da­mi pi­ni­gus.

Va­sa­rą "Me­niš­kas kai­mas" ren­gia tarp­tau­ti­nius juo­do­sios ir rau­go ke­ra­mi­kos se­mi­na­rus, sim­po­ziu­mus, pa­sik­vie­čia ke­ra­mi­kų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš ki­tų ša­lių. Čia nu­lip­dy­ti dar­bai iš pra­džių ke­liau­ja į par­odas po vi­są Lie­tu­vą, o pa­skui grįž­ta į bend­ruo­me­nės na­mus. "Su­sid­rau­ga­vo­me su ke­ra­mi­kais iš Is­pa­ni­jos, mo­kė­me juos sa­vo de­gi­mo pa­slap­čių, at­ei­nan­čią va­sa­rą vyk­si­me pas vie­ną ke­ra­mi­kę į Is­pa­ni­ją, deg­si­me dar­bus is­pa­niš­ko­je kros­ny­je", - pa­sa­ko­jo Li­na.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami