Kaip išvengti šaukšto deguto medaus statinėje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-17 22:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-17 22:00
Pixabay.com nuotrauka
Ves­tu­ves ir po­ves­tu­vi­nę ke­lio­nę jau iš­gy­ve­nu­sios po­ros ne­leis su­me­luo­ti: pra­ūžus lai­min­giau­siai jū­sų gy­ve­ni­mo die­nai ne­be­no­rė­si­te dau­giau nie­ko, kaip tik pa­bėg­ti nuo vi­so pa­sau­lio ir bent ku­rį lai­ką bū­ti vien dvie­se.

Ves­tu­vių pla­nuo­to­jai ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai pa­tei­kia pa­ta­ri­mus, ko rei­kia, kad su­si­ruo­šu­sie­ji ko­pi­nė­ti me­dų ne­su­tik­tų ne­ma­lo­nių staig­me­nų.

Po­ves­tu­vi­nę ke­lio­nę pla­nuo­ki­te prieš 6 mėn.

Ves­tu­vių koor­di­na­to­rė Aga­ta To­ma­ševs­ka­ja bū­si­miems jau­na­ve­džiams, gal­vo­jan­tiems apie me­daus mė­ne­sį sve­tur, pa­ta­ria ne­ati­dė­lio­ti spren­di­mų ir jo­kiu bū­du ne­pa­lik­ti vis­ko pa­sku­ti­nei mi­nu­tei. Pu­sė me­tų iki svar­bio­sios die­nos – prieš tiek lai­ko rei­kė­tų pra­dė­ti pla­nuo­ti me­daus mė­ne­sio ke­lio­nę.

Ves­tu­vės – iš dau­gy­bės ing­re­dien­tų su­si­de­dan­ti šven­tė, o pla­nuo­jant ke­lio­nę į už­sie­nį bū­ti­na tiks­liai su­de­rin­ti ves­tu­vių ce­re­mo­ni­jos ir me­daus mė­ne­sio pra­džios da­tas. „Kai šio dar­bo im­ama­si per vė­lai, lie­ka ma­žes­nis ša­lių, vieš­bu­čių ir da­tų pa­si­rin­ki­mas, o tai au­to­ma­tiš­kai reiš­kia, kad bus gau­na­ma ne tai, ko no­ri­si ir apie ką sva­jo­ta, ko ti­kė­ta­si, o tai, ką tie­siog pa­vy­ko ras­ti“, – sa­kė ves­tu­vių koor­di­na­to­rė.

A. To­ma­ševs­ka­ja pa­ta­rė pir­miau­sia re­zer­vuo­ti san­tuo­kos ce­re­mo­ni­jos da­tą, o tuo­met pla­nuo­ti vi­sa ki­ta, tai­gi ir me­daus mė­ne­sio ke­lio­nę: „Pri­si­ri­ši­mas prie kon­kre­čios da­tos vi­sam pla­na­vi­mo pro­ce­sui su­tei­kia dau­giau aiš­ku­mo, sta­bi­lu­mo“.

Lie­pą-rugp­jū­tį – di­džiau­sia pa­klau­sa

Va­sa­ra – ne tik pats ves­tu­vių ir po­ves­tu­vi­nių ke­lio­nių įkarš­tis, bet ir at­os­to­gų me­tas aps­kri­tai, to­dėl iš anks­to ne­pa­si­rū­pi­nę me­daus mė­ne­sio ke­lio­ne vė­liau su­si­du­ria ir su di­džiu­le va­sa­ro­to­jų kon­ku­ren­ci­ja.

Be­je, me­daus mė­ne­sio ke­lio­nėms vi­suo­met tai­ko­mos nuo­lai­dos, to­dėl šio fak­to, jog tai – ne šiaip ke­lio­nė, o me­daus mė­ne­sio, la­bai re­ko­men­duo­ja­ma ne­slėp­ti nei ke­lio­nių agen­tū­ro­je, nei už­si­sa­kant ke­lio­nę in­ter­ne­tu. Be to, daž­nas vieš­bu­tis ką tik su­si­tuo­ku­siems pa­že­ria ma­lo­nių staig­me­nų, tad pa­si­da­lin­ti ge­rą­ja ži­nia su ap­lin­ka iš­ties ver­ta.

Aiš­kiai iš­sa­ky­ki­te sa­vo no­rus ir lū­kes­čius

Su bū­si­mais jau­nai­siais ves­tu­vių, me­daus mė­ne­sio de­ta­les ap­ta­rian­ti ves­tu­vių koor­di­na­to­rė pa­ste­bi, jog pa­pras­tai me­daus mė­ne­sio pla­na­vi­mą ly­di il­gi po­kal­biai sie­kiant iš­siaiš­kin­ti lū­kes­čius – tam, kad me­daus mė­nuo bū­tų vie­no­dai sal­dus ir jai, ir jam.

A. To­ma­ševs­ka­ja pa­ste­bi, kad po­ves­tu­vi­nių ke­lio­nių pa­si­rin­ki­mas – la­bai pla­tus, nuo po­pu­lia­riau­sių kryp­čių, to­kių kaip Tur­ki­ja, Grai­ki­ja, Is­pa­ni­ja iki eg­zo­tiš­kų sa­lų at­okiau­siuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se. Pa­vyz­džiui, itin ma­din­ga me­dų ko­pi­nė­ti Tai­lan­de, taip pat Mal­jor­ko­je, Sar­di­ni­jo­je, Ita­li­jos Ne­apo­ly­je, Kip­re, Is­pa­ni­jos Fuer­te­ven­tu­ros sa­lo­je, Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se. Iš­siaiš­ki­nus jau­nų­jų no­rus ga­li­ma par­ink­ti juos tiks­liau­siai ati­tin­kan­čią ša­lį, vieš­bu­tį ir pra­mo­gas, – svar­bu kal­bė­tis ir ne­slėp­ti sa­vo no­rų, lū­kes­čių ir ne­si­ti­kė­ti, kad kaž­kas juos tie­siog at­spės.

Pa­si­rū­pin­ki­te tvar­kin­gais dokumentais

Pla­nuo­jant po­ves­tu­vi­nę ke­lio­nę svar­bi kiek­vie­na de­ta­lė – nuo la­ga­mi­nų tu­ri­nio iki do­ku­men­tų tvar­ky­mo. Kaip pa­ste­bi ves­tu­vių koor­di­na­to­rė A. To­ma­ševs­ka­ja, Lie­tu­vo­je dar ne­pri­gi­jo ma­da iš­vyk­ti į ke­lio­nę iš­kart po tuo­ktu­vių ce­re­mo­ni­jos, to­dėl jau­nie­ji tu­ri dau­giau lai­ko pa­si­ruoš­ti ke­lio­nei, su­sit­var­ky­ti rei­kia­mus for­ma­lu­mus.

„Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai me­daus mė­ne­sio pla­nai su­griū­na dėl pa­se ir do­ku­men­tuo­se ne­su­tam­pan­čių pa­var­džių. To­dėl per­kant ke­lio­nę jau­no­ji tu­rė­tų nu­ro­dy­ti tą pa­var­dę, ku­ri bus jau vyks­tant į ke­lio­nę. Tam la­bai svar­bu pa­si­do­mė­ti vi­sais do­ku­men­tų kei­ti­mo for­ma­lu­mais ir jų truk­me, o dar svar­biau – pa­si­rū­pin­ti, kad as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai ga­lio­tų“, – įspė­jo ir Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ at­sto­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė.

Taip pat svar­bu iš anks­to pa­ti­krin­ti ar su­tvar­ky­ti vi­si rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai, pa­si­rū­pin­ti ke­lio­nės drau­di­mu bei svar­biau­siais me­di­ka­men­tais, ku­rių ga­li pri­reik­ti ke­lio­nės me­tu ne­ti­kė­tai su­ne­ga­la­vus, ap­sau­ga nuo sau­lės. O kad ga­lė­tu­mė­te įam­žin­ti gra­žiau­sias sa­vo me­daus mė­ne­sio aki­mir­kas, ne­pa­mirš­ki­te fo­toa­pa­ra­to įkro­vik­lio ar pa­pil­do­mų ele­men­tų.

Pa­sak I. Aukš­tuo­ly­tės, krau­nant la­ga­mi­ną rei­kė­tų ne­per­sis­teng­ti ir įsi­dė­ti tai, ko rei­kia pa­gal ke­lio­nės kryp­tį ir sce­na­ri­jų. „Ka­dan­gi me­daus mė­ne­sį įpras­ta leis­ti šil­tuo­se kraš­tuo­se, daug vie­tos uži­man­čių sto­rų megz­ti­nių jums ti­krai ne­pri­reiks. Ypač jei pla­nuo­ja­te di­džią­ją lai­ko da­lį bū­ti prie ba­sei­no ar pa­plū­di­my­je, – šyp­so­jo­si I. Aukš­tuo­ly­tė. – O štai įsi­gy­ti kaž­ką sa­vo bend­riems na­mams ar par­si­vež­ti me­daus mė­ne­sį pri­min­sian­tį daik­tą, grei­čiau­siai, no­rė­sis ir tai tu­rės tilp­ti į la­ga­mi­ną“.

Vis dėl­to ša­lia leng­vų va­sa­ri­nių dra­bu­žių įsi­mes­ki­te ir ke­le­tą puo­šnes­nių – pa­ma­lo­nin­ti sa­vo iš­rink­to­jo ar iš­rink­to­sios akį.

Ti­kė­ti­na, jog per me­daus mė­ne­sį pla­nuo­si­te sa­vo bū­si­mą gy­ve­ni­mą, da­lin­si­tės bend­ro­mis sva­jo­nė­mis, tad pra­vers­tų su sa­vi­mi pa­siim­ti už­ra­šų kny­ge­lę ir ra­šik­lį. Šis už­pil­dy­tas są­siu­vi­nis ar net die­no­raš­tis vė­liau bus įkvė­pi­mo šal­ti­nis vi­soms ves­tu­vių me­ti­nėms ir ki­toms bend­roms šven­tėms.

Po­pu­lia­rios me­daus mė­ne­sio lauk­tu­vės – ne tik bend­rų na­mų in­ter­je­ro de­ta­lės, bet ir ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai. Tur­ki­ja, JAE gar­sė­ja auk­so tur­gu­mi, kur iš­si­rink­si­te pa­puo­ša­lą, pri­min­sian­tį me­daus mė­ne­sio įspū­džius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami