Kaip jūsų atostogų prioritetus lemia žvaigždės?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-17 13:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-17 13:50
pixabay.com nuotrauka
Pa­tys prob­le­miš­kiau­si tu­ris­tai yra Skor­pio­nai. Vi­siš­kos jų prieš­in­gy­bės – Šau­liai. Dau­giau­sia abe­jo­jan­čios as­me­ny­bės – Svars­tyk­lės. O štai iš­leis­ti ke­lio­nei dau­giau­siai pi­ni­gų pa­si­ry­žę Jau­čiai, Dvy­niai, Liū­tai, Vė­žiai ir jau mi­nė­tie­ji Šau­liai.

Šie ir dar dau­giau įdo­mių fak­tų pa­aiš­kė­jo, kai tarp­tau­ti­nis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Tez Tour“ pa­ly­gi­no 500 ke­liau­to­jų duo­me­nis, t. y. jų zo­dia­ko ženk­lų ir kryp­čių, vieš­bu­čių pa­si­rin­ki­mus. Taip pat šia te­ma gy­vai bend­rau­ta su ke­lio­nių agen­tū­rų at­sto­vais. Tad kaip Zo­dia­ko ženk­las vei­kia mū­sų at­os­to­gų, ke­lio­nių pla­nus ir pri­ori­te­tus?

Avi­nas. Tai ga­na už­sis­py­ręs, karš­ta­ko­šiš­kas ir gin­čy­tis lin­kęs ke­liau­to­jas. Jis ir ke­lio­nių agen­tū­ro­je ga­li pa­teik­ti šūs­nį ar­gu­men­tų, ko­dėl į Si­ci­li­ją ge­riau va­žiuo­ti va­sa­rį, o ge­gu­žė Al­pė­se – pui­kus lai­kas sli­di­nė­ti. Sa­vo ūmų bū­dą Avi­nas mėgs­ta „vė­sin­ti“ šil­tų­jų kraš­tų pa­plū­di­miuo­se, kur įsi­krau­na jį val­dan­čios ug­nies ener­gi­jos.

Jau­tis. Šis itin sta­bi­lus zo­dia­ko ženk­las vis­ką už­si­sa­ko iš anks­to, o į ke­lio­nių agen­tū­rą at­ei­na ne­ši­nas do­ku­men­tais ir rei­ka­lin­ga pi­ni­gų su­ma. Pir­me­ny­bę tei­kia įpras­toms eks­kur­si­joms, tra­di­ci­nėms Eu­ro­pos vals­ty­bėms, ta­čiau ver­ti­na kom­for­tą – jei tik ga­lės, Jau­tis rink­sis pa­to­gų vieš­bu­tį su ge­ra vir­tu­ve, bent jau eko­no­mi­nės pre­mium kla­sės lėk­tu­vo bi­lie­tus ir in­di­vi­dua­lų per­ve­ži­mą iš oro uos­to iki vieš­bu­čio. Šis ke­liau­to­jas daž­niau­siai vėl ir vėl su­grįž­ta į tą pa­čią ke­lio­nių agen­tū­rą. T. y. jei Jau­čio ženk­lo at­sto­vui kur nors kas nors pa­ti­ko, jis „ge­ro į ge­ra ne­iš­keis“, to­dėl ga­li me­tų me­tus vyk­ti į tą pa­čią ša­lį, rink­tis tą pa­tį vieš­bu­tį, o pa­suk­ti jį nau­ja ke­lio­nių kryp­ti­mi ga­li ne­bent koks ke­lią per­bė­gęs Liū­tas ar Dvy­nys. Jau­čio ženk­lo at­sto­vai ypa­tin­gai rū­pi­na­si svei­ka­ta, sau­gu­mu, to­dėl no­riai ren­ka­si ne tik svei­ka­ti­ni­mo­si ke­lio­nes, bet ir rim­tes­nį drau­di­mą.

Dvy­niai. Kei­čian­tis vie­tai, Dvy­niai ne­si­kei­čia. Leng­vi – it „iš oro“, no­riai bend­rau­jan­tys. Kai nuo­tai­ka ge­ra, tai mie­liau­si tu­ris­tai pa­sau­ly­je. Ir vi­sai kas ki­ta jei Dvy­nio nuo­tai­ka – su­bju­rus. Tuo­met jis tam­pa itin prie­ka­biu ke­liau­to­ju, ku­riam vis­kas ne tai ir ne taip. Ke­lio­nių agen­tū­rai to­li gra­žu ne vi­sa­da pa­si­se­ka iš­pil­dy­ti to­kio ke­liau­to­jo „ne iš šio pa­sau­lio“ rei­ka­la­vi­mus. Ir sy­kiu Dvy­niai ‒ la­biau­siai ne­nus­tygs­tan­tys vie­to­je. Jie no­riai ke­liau­ja į bet ku­rią ša­lį, ku­rio­je siū­lo­mas įvai­rus poil­sis ir kas mi­nu­tę be­si­kai­čian­ti veik­la, to­dėl ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­so­se įma­no­mo­se eks­kur­si­jo­se.

Vė­žio ženk­lo at­sto­vai mėg­ta ur­ve­lius, slaps­ty­tis ir sy­kiu pa­si­vaikš­čio­ti. Iš­ver­tus į ke­lio­nių kal­bą, tai reiš­kia pa­to­gų vieš­bu­tį, ku­ria­me Vė­žio nie­kas ne­truk­dy­tų, ga­li­my­bę kiek­vie­ną va­ka­rą iš­si­ruoš­ti į mies­tą ir pa­si­vaikš­čio­ti bei įvai­rių eks­kur­si­jų pa­si­rin­ki­mą, pa­gei­dau­ti­na – prie van­dens. Krui­zas ar iš­nuo­mo­ta jach­ta taip pat tiks. Vi­sa tai – bent dviem sa­vai­tėms, mat Vė­žiams pa­tin­ka il­sė­tis il­gai.

Liū­to ženk­las – ne­nus­pė­ja­mas, bet dos­nus ir leng­vas. Jam pa­tin­ka įvai­ro­vė, to­dėl bū­din­ga per vie­nas at­os­to­gas ap­lan­ky­ti ke­lias ša­lis. Ga­li­ma drą­siai siū­ly­ti Al­ba­ni­ją, Bos­ni­ją ir Her­ce­go­vi­ną, Slo­vė­ni­ją ir vi­sas ki­tas tarp tu­ris­tų ma­žiau po­pu­lia­rias ša­lis. Kuo ji ne­įp­ras­tes­nė, tuo di­des­nė ga­li­my­bė iš­sis­kir­ti iš ki­tų ke­liau­to­jų ir taip „su­ži­bė­ti“, ne­va at­sai­niai pra­si­ta­rus apie tai, kur at­os­to­gau­ta. Ir nors Liū­tai leng­vai iš­sis­ki­ria su pi­ni­gais, pla­nuo­da­mi ke­lio­nes jie el­gia­si ne­nus­pė­ja­mai. Ga­li skris­ti vers­lo kla­se ir ap­sis­to­ti nak­vy­nės na­muo­se ar­ba rink­sis ka­ra­liš­kuo­sius apar­ta­men­tus, bet pa­si­rinks gru­pi­nio per­ve­ži­mo trans­por­tą ir t. t.

Mer­ge­lės ženk­lo at­sto­vai – pra­gma­tiš­ki ke­liau­to­jai. Gry­bų sū­dy­mas vo­nio­je ir ma­ka­ro­nų vi­ri­mas vir­du­ly­je va­ka­rie­nei ‒ tai Mer­ge­lėms bū­din­gos ke­lio­ni­nės avan­tiū­ros. Vieš­bu­čio kam­ba­rys tu­ri bū­ti funk­cio­na­lus: su rankš­luos­čių džio­vin­tu­vu, tau­rė­mis vy­nui, ka­vos vi­ri­mo apa­ra­tu ir vir­du­liu. Be ga­lo ir kraš­to abe­jos ke­lio­nės kryp­ties, vieš­bu­čio ir vi­sų ki­tų ke­lio­nės su­de­da­mų­jų pa­si­rin­ki­mu. Ga­lų ga­le iš­si­rinks, bet pa­gal pa­čius pra­gma­tiš­kiau­sius kri­te­ri­jus: il­ges­nį vi­zos iš­da­vi­mo lai­ko­tar­pį, ma­žes­nį biu­dže­tą, san­tū­res­nes iš­lai­das va­ka­rie­nei ir trans­por­tui. Apie sau­lę, jū­rą ir sau­gu­mą kar­tais už­mirš­ta, tad rei­kia pri­min­ti. Tarp kit­ko, bū­tent Mer­ge­lės ženk­lo at­sto­vams įdo­mios įvai­rios eks­kur­si­jos iš se­ri­jos „Kaip vis­kas vei­kia“. Pir­me­ny­bę jos tei­kia tra­di­ci­nio ir aiš­kaus gy­ve­ni­mo bū­do ša­lims, kur vis­kas – pa­gal tvar­ka­raš­tį. Bet ko­kios ypa­tin­gos ne­nu­ma­ty­tos ap­lin­ky­bės Mer­ge­les la­bai su­er­zi­na.

Svars­tyk­lių ženk­lo at­sto­vai ke­lio­nės kryp­ties ne­iš­si­ren­ka il­gai, o jų svars­tyk­lių lėkš­te­lės nu­svy­ra į vi­siš­kai prieš­in­gas pu­ses. No­rė­jo į Grai­ki­ją prie Egė­jo jū­ros, bet ga­lų ga­le už­si­sa­kė ke­lio­nę į Lat­vi­ją ir dar lap­kri­čio mė­ne­sį. La­biau ver­ti­na di­de­lio plo­to kam­ba­rius ir ap­lin­ką nei at­ski­ras per­so­na­lo „mai­vy­mo­si“ ap­raiš­kas: kas­die­nį rankš­luos­čių kei­ti­mą, vieš­bu­čio kam­ba­rio va­ly­mą du kar­tus per die­ną ar do­va­no­ja­mus vai­sius.

Skor­pio­nas. Daž­niau­siai – už­da­ras. Il­gai spen­džia ko­kią kryp­tį pa­si­rink­ti. Bū­ti­nai už­si­no­rės to, kas įpras­to­je ke­lio­nės prog­ra­mo­je ne­nu­ma­ty­ta, ta­čiau tuo pa­čiu, bū­da­mas ypa­tin­gai ra­cio­na­lus, mo­kė­ti už pa­pil­do­mą dė­me­sį ir as­me­ni­nes pa­slau­gas jis ne­pa­si­ruo­šę, o dėl leng­va­tų, nuo­lai­dų ir ki­tų bo­nu­sų de­rė­sis iš­ra­din­giau nei pre­kei­vis Ma­ro­ko tur­gu­je. Ga­liau­siai pa­si­rinks skur­džiau­sią marš­ru­tą, po to per­si­gal­vos, po to vėl ap­sisp­ręs pa­si­rink­ti pir­mą va­rian­tą ir vi­sa tai tę­sis iki pat įli­pi­mo į lėk­tu­vą. Skor­pio­ną trau­kia pa­ma­ty­ti nuo­ša­lias vie­tas su mis­ti­kos dvelks­mu ir iš­ny­ku­sių ci­vi­li­za­ci­jų pėd­sa­kais.

Šau­lys – ma­lo­nus ir leng­vai bend­rau­jan­tis. Jam ne­svar­bu – kur, svar­bu – su kuo ir kuo kom­pa­ni­ja di­des­nė, tuo Šau­liui ge­riau. Ir 45 me­tus tu­rin­čiam ženk­lo at­sto­vui ga­li­ma siū­ly­ti jau­ni­mui skir­tus vieš­bu­čius. Kur ke­liau­ti ap­sisp­ren­džia grei­tai, ypač – jei­gu pa­mi­nė­si­te, kad su ga­li­my­bė­mis pa­si­links­min­ti ten – tvar­ka. Vis dėl­to „Tez Tour“ apk­laus­tų ke­lio­nių agen­tū­rų dar­buo­to­jai at­krei­pė dė­me­sį, jog Šau­liams iš kar­to siū­ly­ti Ibi­sos ne­ver­ta. Apib­rė­ži­mas „va­ka­rė­lis“ ar „links­my­bės“ šio ženk­lo at­sto­vams daž­niau­siai reiš­kia kiek ki­to­kias pra­mo­gas. Kai ku­riems idea­liai tiks Če­ki­jos ir Ai­ri­jos alu­dės, ki­tiems prie šir­dies bus Ams­ter­da­mas, o tre­tiems ‒ Do­mi­ni­kos klu­bai su ba­ča­ta ir re­ge­to­nu. Už­duo­tis ke­lio­nių agen­tui ‒ tai iš­siaiš­kin­ti ir nu­kreip­ti Šau­lį „dūz­gin­tis“ jam tin­ka­ma kryp­ti­mi.

Ožia­ra­gis – už­sis­py­ręs klien­tas. Pa­na­šus į Avi­ną, tik ne­mėgs­ta gin­čy­tis. Sa­vo nuo­mo­nės lai­ky­sis iki ga­lo. Ir ne­leis nu­kryp­ti nuo už­duo­tos ke­lio­nės kryp­ties. Jam rei­kia di­de­lių že­mės plo­tų, to­dėl sa­los – ne­la­bai prie šir­dies. Kon­ser­va­ty­vus ir il­sė­da­ma­sis skai­čiuo­ja kiek­vie­ną cen­tą. Pa­tin­ka il­gai trun­kan­tis poil­sis ir in­ten­sy­vios eks­kur­si­jų prog­ra­mos de­ri­ni­mas su ty­so­ji­mu pa­plū­di­my­je.

Van­de­nis. Svar­bu ne kur gy­ven­ti ir skris­ti, bet – kuo. Jis pa­klaus 588 klau­si­mų apie or­lai­vio ti­pą, mai­ti­ni­mą skry­džio me­tu, pri­si­mins avia­ci­nės bend­ro­vės di­rek­to­rių ir vi­sus pel­ny­tus ap­do­va­no­ji­mus. „Už­kal­bė­jęs dan­tis“ klau­si­mais apie avia­ci­ją, iš­sib­laš­kęs iš­klau­sys vieš­bu­čių pa­siū­ly­mų. Iš­si­rinks in­tui­ty­viai, grei­čiau­siai – ne­pa­tai­kys, nes ne­pa­teiks vi­sos in­for­ma­ci­jos (pvz., tri­jų as­me­nų šei­ma at­si­durs 28 kv. m vieš­bu­čio kam­ba­ry­je be ga­li­my­bės pa­sta­ty­ti vai­kiš­ką lo­ve­lę ir to­li nuo pa­plū­di­mio), tuo­met pik­tin­sis ir vis­kuo kal­tins ke­lio­nių agen­tū­ros dar­buo­to­ją.

Žu­vims – poil­sis pa­plū­di­my­je ir taš­kas. Pir­mas klau­si­mas ‒ apie at­stu­mą iki pa­kran­tės. Vi­sa ki­ta ne­svar­bu. Kaip kiek­vie­nas dvi­ly­pis zo­dia­ko ženk­las, il­gai ne­ga­li ap­sisp­ręs­ti, ku­rią kryp­tį pa­si­rink­ti. Tie­sa, už­ten­ka iš­tar­ti: „čia pa­plū­di­mys ge­res­nis“ ir vis­kas iš­sisp­ren­džia aki­mirks­niu.

Par­eng­ta pa­gal žur­na­lą L!FE

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami