Kaip kelionėms sugrąžinti pirmo karto jausmą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-10 11:09
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-10 11:09
Organizatorių nuotrauka
Lie­tu­vos tu­riz­mo de­par­ta­men­tas skel­bia, kad lie­tu­viai ke­liau­ja vis daž­niau. 2014 m. į už­sie­nį per ke­lio­nių agen­tū­ras ke­lia­vo 15,5 proc. dau­giau tu­ris­tų nei 2013 m. Ta­čiau ša­lia par­da­vi­mų au­gi­mo pa­ste­bi­mas ir sa­vo­tiš­kas „at­si­val­gy­mas“ ke­lio­nė­mis, kuo­met daug kas jau ma­ty­ta, iš­ban­dy­ta, o pa­tir­ti pir­mo kar­to jau­du­lį da­ro­si vis su­nkiau.

Dėl ko­kių prie­žas­čių net ir pui­kiau­siai suo­rga­ni­zuo­tos ke­lio­nės ga­li tie­siog ne­džiu­gin­ti ir kaip nuo to ap­si­sau­go­ti, pa­sa­ko­ja daug me­tų su klien­tais tie­sio­giai bend­rau­jan­tis ke­lio­nių kon­sul­tan­tas And­rius Pa­ulio­nis. Kai ku­riais at­ve­jais jis re­ko­men­duo­ja iš­mes­ti iš sa­vo ke­lio­nių ba­ga­žo fo­toa­pa­ra­tus.

1 pa­ta­ri­mas: da­ly­vau­ki­te sa­vo at­os­to­go­se!

Skam­ba par­adok­sa­liai, ta­čiau daž­nai ke­liau­da­mi mes da­ro­me ne tai, ko no­ri­me pa­tys, o tai, ko iš mū­sų no­ri ki­ti. O tai au­to­ma­tiš­kai reiš­kia, kad mes ne­pa­ten­ki­na­me sa­vo po­rei­kių, nes tie­siog di­džią­ją lai­ko da­lį tu­ri­me tai­ky­tis prie ki­tų ar bend­rų in­te­re­sų. Ypač tai bū­din­ga, kuo­met ke­liau­ja­ma su di­des­ne kom­pa­ni­ja. „Pa­vyz­džiui, jūs no­ri­te stab­tel­ti ir ap­si­pirk­ti, bet dau­gu­ma bend­ra­ke­lei­vių ne­sup­ran­ta „be­rei­ka­lin­go“ no­ro iš­lai­dau­ti. Jūs no­ri­te par­agau­ti vie­tos mais­to, o li­ku­si kom­pa­ni­ja Aus­tri­jos kal­nuo­se, kur ke­pa­mi to­bu­li šni­ce­liai, ieš­ko ja­po­niš­kų su­šių ir pa­na­šiai“, - var­di­jo il­ga­me­tis ke­lio­nių agen­tū­ros „Bal­tic Tours“ ke­lio­nių par­da­vi­mo va­do­vas A. Pa­ulio­nis.

Ką da­ry­ti to­kiu at­ve­ju? „Ar­ba tap­ki­te ak­ty­ves­ni ir pa­sis­ten­ki­te kom­pa­ni­jai įsiū­ly­ti ir sa­vas idė­jas, ar­ba tie­siog iš­mo­ki­te pa­mo­ką ir ki­tą sy­kį į ke­lio­nę vy­ki­te su ma­žes­ne gru­pe ar net dvie­se, - pa­ta­rė A. Pa­ulio­nis. - Dar vie­na iš­ei­tis – daž­niau tie­siog at­sis­kir­ki­te nuo drau­gų bū­rio ir dau­giau lai­ko skir­ki­te sa­vo po­rei­kiams, kad ir ko­kie jie be­bū­tų, nes bū­tent juos pa­ten­kin­ti jūs trokš­ta­te per sa­vo at­os­to­gas. Net jei tai – ak­me­nė­lių „me­džiok­lė“ pa­plū­di­my­je“.

2 pa­ta­ri­mas: at­si­kra­ty­ki­te fotoaparato

Daž­nas ke­liau­to­jas vi­sus lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, o vė­liau – ir gra­žias gat­ves, na­mus ir net pa­tie­ka­lus lėkš­tė­je (iki jie ga­liau­siai at­vės­ta) no­ri įam­žin­ti sa­vo fo­toa­pa­ra­to at­min­ty­je: ne sa­vo­jo­je, o fo­toa­pa­ra­to! Daž­nai to tiks­las – už­fik­suo­ti, tu­rė­ti ke­lio­nę bent fo­toa­pa­ra­te tam, kad jos vaiz­dais bū­tų ga­li­ma gro­žė­tis vė­liau (tik ka­žin ar tam at­si­ras lai­ko?) ar par­ody­ti juos ki­tiems. Re­zul­ta­tas – at­min­ties kor­te­lė pil­na, bet į žmo­gaus po­jū­čius taip ir ne­įsi­ra­šė nei vaiz­dai, nei sko­niai, nei kva­pai. Nes juk per vi­są ke­lio­nę blaš­ky­ta­si, vi­si po­ty­riai nuo­lat bu­vo per­trau­kia­mi min­ties apie fo­tog­ra­fa­vi­mą ir pa­ties fo­tog­ra­fa­vi­mo.

„Ke­liau­jant pa­tar­čiau pri­si­min­ti, kad ke­lio­nė yra skir­ta ne ma­te­ria­liems įspū­džiams kaup­ti. Pa­eks­pe­ri­men­tuo­ki­te: iš­gy­ven­ki­te bent vie­ną ke­lio­nę be fo­toa­pa­ra­to. Pa­keis­ki­te pa­tį ap­lin­kos ma­ty­mo, bu­vi­mo jo­je bū­dą, kuo­met, užuot nuo­lat blaš­kę­si tarp akies ir „a­kies“, tie­siog at­si­pa­lai­duo­si­te ir ste­bė­si­te jus jau­di­nan­čius ar įdo­mius da­ly­kus, jū­sų ran­kos bus lais­vos, fo­toa­pa­ra­to svo­rio ne­bes­le­gia­mi pe­čiai – leng­ves­ni, ne­reiks varg­ti nuo­lat nu­imant ir už­de­dant ob­jek­ty­vo dang­te­lį ar šiaip bi­jo­ti bran­gų daik­tą pa­mes­ti, pri­pil­ti į jį smė­lio ar van­dens, - pa­sa­ko­jo A. Pa­ulio­nis. - Žo­džiu tie­siog at­si­pa­lai­duo­si­te, ir... gal pa­ma­ty­si­te gi­liau jei žvilgs­nis virs il­gu brūkš­niu, o ne trum­pais punk­ty­rais, gal įsi­jungs, su­stip­rės ki­ti po­ty­riai: lie­ti­mas, uos­lė, sko­nis, klau­sa? Par­adok­sas, ta­čiau bū­tent per ke­lio­nes itin ver­ti­na­mas daik­tas – fo­toa­pa­ra­tas – daž­nai tie­siog įsi­ter­pia tarp jū­sų ir ke­lio­nės ir at­bu­ki­na po­jū­čius. “

3 pa­ta­ri­mas: pa­keis­ki­te ke­lia­vi­mo ru­ti­nas

Ke­lio­nės ne­džiu­gi­na kai virs­ta mo­no­to­niš­kos. O kad taip ne­bū­tų, pvz., jei nuo­lat ke­liau­ja­te po Eu­ro­pą, ryž­ki­tės ke­lio­nei į to­li­mes­nę eg­zo­tiš­ką ša­lį. Jei daž­niau­siai ren­ka­tės pa­žin­ti­nes ke­lio­nes, ki­tą kar­tą už­si­sa­ky­ki­te poil­si­nę. Jei vi­sa­da ke­liau­ja­te sa­va­ran­kiš­kai, im­ki­te ir iš­skris­ki­te su agen­tū­ra.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu ryš­kė­ja nau­ja ten­den­ci­ja - itin po­pu­lia­ru pa­žin­ti­nes ke­lio­nes de­rin­ti su poil­siu gam­to­je ir ta­da vėl su­grįž­ti prie pa­ži­ni­mo. Vi­siems, kam tai re­ko­men­da­vau, pa­ti­ko. Tarp ma­no mėgs­ta­miau­sių marš­ru­tų - Nor­ve­gi­ja-Šve­di­ja-Da­ni­ja. Ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir mies­to, ir ne­pa­lies­tos gam­tos“, - sa­kė ke­lio­nių kon­sul­tan­tas.

Be­je, ke­lia­vi­mas per agen­tū­rą žmo­gui pa­de­da at­švie­žin­ti po­jū­čius ir dar vie­nu as­pek­tu – žmo­gus iš­vyks­ta at­os­to­gų ne taip iš­var­gęs, nes pa­ti­ria ma­žiau pa­si­ruo­ši­mo ke­lio­nei var­gų. „Ir vėl­gi – kad ir kai par­adok­sa­liai bes­kam­bė­tų, bet į at­os­to­gas rei­kia vyk­ti joms nu­si­tei­kus, at­si­pa­lai­da­vus ir iš anks­to su­lė­ti­nus tem­pą. Tam, kad ne­įšok­tu­mė­te į at­os­to­gų že­mę te­be­ra­šy­da­mi dar­bi­nius laiš­kus sa­vo te­le­fo­nuo­se ar be­sis­ten­gian­tys vis­ką pa­da­ry­ti kuo grei­čiau, su „nė­ra lai­ko“ jaus­mu, - ko­men­ta­vo „Bal­tic Tours“ at­sto­vas. – Ne­su­ge­bė­ji­mas net ir per at­os­to­gas at­sip­lėš­ti nuo dar­bo ar ne­mo­kė­ji­mas „stab­dy­ti ark­lių“ kai il­si­ma­si at­os­to­gas ap­kar­ti­na. Nes ta­da net ir gra­žiau­sia pa­lmė­mis apau­gu­si bal­to smė­lio sa­la ne­džiu­gins, jo­je bus nuo­bo­du – jo­je tie­siog ne­bus ką veik­ti“!

4 pa­ta­ri­mas: iš­lau­ki­te sa­vo at­os­to­gų.

Ke­lio­nės ne­be­džiu­gi­na ir tuo­met, kai tam­pa­me nuo jų so­tūs, tad vie­nas iš pa­ta­ri­mų – tie­siog pa­il­sė­ti nuo... at­os­to­gų. Pa­sak A. Pa­ulio­nio, vis­kas, kas tam­pa leng­vai prie­ina­ma, gau­na­ma, žmo­gui pa­si­da­ro ne­beį­do­mu. To­dėl jis re­ko­men­duo­ja su­sip­la­nuo­ti to­kią ke­lio­nę, ku­riai, gal­būt, rei­kės il­giau tau­py­ti, ku­riai rei­kia ypa­tin­gai pa­si­ruoš­ti, pvz., fi­ziš­kai ar mo­ra­liš­kai, o gal pa­varg­ti su vi­zo­mis, o gal - pa­si­kan­kin­ti su skie­pais ir pa­na­šiai: „Nes mus na­tū­ra­liai la­biau džiu­gi­na tai, ką gau­ti su­nkiau. Nes iš pa­čių miš­ke pri­si­rink­tų gry­bų mes pa­si­ga­min­si­me gar­des­nį pa­tie­ka­lą nei iš par­duo­tu­vė­je pirk­tų šam­pin­jo­nų“.

5 pa­ta­ri­mas: rū­pin­ki­tės dar­ba­die­niais.

„Skam­bės prieš­ta­rin­gai, bet mū­sų at­os­to­gos la­bai pri­klau­so nuo to, kaip jau­čia­mės pa­pras­to­mis die­no­mis, sa­vait­ga­liais. Fak­tas, jog gy­ve­ni­mu be­si­džiau­gian­tis, be­si­mė­gau­jan­tis žmo­gus ir iš sa­vo at­os­to­gų par­si­veš pa­do­raus dy­džio įspū­džių kup­ri­nę, o tas, ku­riam vi­sur vis­kas blo­gai, ka­žin ar liks pa­ten­kin­tas ir sve­ti­mais pa­plū­di­miais“, - sa­kė A. Pa­ulio­nis.

Ke­liau­to­jams jis re­ko­men­da­vo dau­giau dė­me­sio skir­ti žmo­nėms: „Nes jei jau vis­ką gy­ve­ni­me ma­tė­te, nors tai nie­kaip ne­ga­li bū­ti ob­jek­ty­vi tie­sa, tai kiek­vie­nas žmo­gus yra uni­ka­lus pa­sau­lis. Ki­tas žmo­gus ga­li ne tik pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi, bet ir ju­my­se pa­čiuo­se pa­ža­din­ti kaž­ką dar ne­pa­bu­du­sį, kaž­ką ne­atras­ta. Pa­ga­liau ar ne toks yra kiek­vie­nos ke­lio­nės tiks­las: kaž­ką at­ras­ti ne su­pan­čio­je ap­lin­ko­je, o pa­čia­me sa­vy­je“?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami