Kaip pailsėti per atostogas su vaikais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-14 07:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-14 07:02
Neringa Rimšelienė su vaikais. Asmeninio albumo nuotrauka
Šiais lai­kais su sa­vo at­ža­lo­mis ne­be­no­ri­me skir­tis nei aki­mir­kai. Ke­lio­nės su vai­kais ta­po įma­no­mos dėl pa­ly­gin­ti ne­se­no iš­ra­di­mo – saus­kel­nių. 

Taip pat dėl ke­lio­nes kaip rei­kiant su­trum­pi­nu­sių skry­džių lėk­tu­vais ir at­os­to­goms dau­giau kom­for­to su­tei­kian­čių vieš­bu­čių, lau­kian­čių bū­tent šei­mų su vai­kais. Vis dėl­to net ir mak­si­ma­liai pri­tai­ky­to­je ap­lin­ko­je pa­il­sė­si­te ge­riau jei pa­si­nau­do­si­te bū­tent per ke­lio­nes gi­mu­sių ma­mų pa­ta­ri­mais.

At­os­to­gau­ki­te il­giau

Ma­žiau­sia re­ko­men­duo­ja­ma at­os­to­gų su vai­kais truk­mė – 10 die­nų. „Bent 3 die­nos pra­ei­na adap­tuo­jan­tis prie ap­lin­kos: kli­ma­to, mais­to, su­si­pa­ži­ni­mo su vieš­bu­čiu ir jo te­ri­to­ri­ja, pa­slau­go­mis ir tvar­ka aps­kri­tai. To­dėl 7 die­nų yra tie­siog per ma­žai: vos pa­to­giai įsi­tai­sai, vos at­ran­di vi­sai šei­mai tin­ka­mus rit­mus, o jau, žiū­rėk, rei­kia krau­tis la­ga­mi­nus ir iš­va­žiuo­ti“, – pa­sa­ko­jo di­zai­ne­rė Ne­rin­ga Rim­še­lie­nė.

Pa­sak N. Rim­še­lie­nės, ku­ri su vy­ru ir dviem sū­nu­mis at­os­to­gau­ja už­sie­nio ku­ror­tuo­se be­maž kas­met, per šei­mos at­os­to­gas vis­kas su­ka­si apie vai­kus: „Tė­vai ne­tu­rės nė se­kun­dės at­ok­vė­pio tol, kol jų at­ža­loms ne­bus ge­rai, to­dėl pir­mos pri­si­tai­ky­mo sve­ti­mo­je vie­to­je die­nos, per ku­rias iš nau­jo de­ri­na­mas pie­tų mie­ge­lio lai­kas, į die­not­var­kę įkom­po­nuo­ja­mas poil­sis prie ba­sei­no ar pa­plū­di­my­je, iš bend­ro sta­lo iš­ren­ka­mas vai­kui la­biau­siai pa­tin­kan­tis mais­tas ir vi­sa ki­ta yra itin svar­bu“.

Ir tik su­kū­rus nau­jas ru­ti­nas bei prie jų bent kiek įpra­tus, jau ga­li­ma pra­dė­ti gal­vo­ti apie poil­sį ir dau­giau kom­for­to aps­kri­tai.

Pa­si­rin­ki­te vai­kų lau­kian­tį vieš­bu­tį

Be­ne svar­biau­sia už­duo­tis per­kant ke­lio­nę – įsi­ti­kin­ti, jog vieš­bu­tis ti­krai lau­kia šei­mų su vai­kais. „Bet net ir to ne ga­na – įdė­miai ap­žiū­rė­ki­te vieš­bu­čio ir jo te­ri­to­ri­jos nuo­trau­kas, nes yra te­kę ma­ty­ti šei­mai skir­tų vieš­bu­čių su ša­lia skar­džio įreng­tu ba­sei­nu vai­kams ar­ba su šu­li­niu, ku­rio dang­tis ne­prit­vir­tin­tas, – sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si N. Rim­še­lie­nė. – Vieš­bu­tis vieš­bu­čiui ne­ly­gu, to­dėl bū­ki­te itin ati­dūs. O ge­riau­sia – pa­sis­kai­ty­ki­te klien­tų at­si­lie­pi­mus“.

„I­tin daž­nas vieš­bu­čių gud­ra­vi­mas – vi­sos mie­ga­mos vie­tos vie­na­me kam­ba­ry­je. Ja­me vai­kams daž­niau­siai ski­ria­mi iš­tie­sia­mi fo­te­liai, so­fos. Tad jei no­ri­te dau­giau kom­for­to, o vai­kai – ūg­te­lė­ję ir ga­li mie­go­ti at­ski­rai, ge­riau pa­il­sė­si­te už­si­sa­ky­da­mi dvie­jų kam­ba­rių šei­mai skir­tą nu­me­rį, – sa­kė Dag­nė Klin­gai­tė, tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ pro­duk­to sky­riaus va­do­vė. – Per­kant ke­lio­nę vi­sai šei­mai, daž­niau­siai kai­nos bū­na pa­lan­kes­nės bū­tent dėl vieš­bu­čių lanks­tu­mo ap­gy­ven­di­ni­mo klau­si­mu. Nes yra vieš­bu­čių, ku­rie vai­kus iki 12 me­tų ap­gy­ven­di­na ne­mo­ka­mai“.

Dar vie­nas pa­ta­ri­mas – vyk­da­mi į pie­tų kraš­tus, pa­si­rū­pin­ki­te gau­ti kam­ba­rį su kon­di­cio­nie­riu­mi. Ne­pa­tiks – iš­jung­si­te, bet bū­si­te ra­mūs jau vien tu­rė­da­mi ga­li­my­bę pa­bū­ti vė­siau. Nors, pa­sak Ne­rin­gos, vai­kai prie karš­čio pri­si­tai­ko net leng­viau nei tė­vai. Ke­liau­ti su vai­kais „Tez Tour“ re­ko­men­duo­ja pa­va­sa­rį – ko­vą, ba­lan­dį, ge­gu­žę – ar­ba ru­de­nį, kai karš­čiai dar nė­ra di­de­li, o ku­ror­tuo­se kiek ma­žiau žmo­nių.

Ke­liau­ki­te su drau­gais

Jei ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je il­sė­si­tės su taip pat vai­kų tu­rin­čiais drau­gais, iš to lai­mės vi­si: ir vai­kai, ir su­au­gu­sie­ji. Vai­kams, kaip ir su­au­gu­siems, no­ri­si so­cia­li­zuo­tis, o kai yra pa­žįs­ta­mų ar pa­na­šaus am­žiaus vai­kų, su ku­riais su­si­tin­ka­ma kas­dien, tai ir žais­ti yra su kuo, ir tė­vams lie­tu­viu­kų kom­pa­ni­ją kad ir vieš­bu­čio vai­kų kam­ba­ry­je pa­lik­ti ra­miau.

Di­de­lis pri­va­lu­mas – su­au­gu­sie­ji ga­li pa­dė­ti vie­ni ki­tiems, to­dėl at­si­ran­da dau­giau pro­gų pa­si­mė­gau­ti ba­sei­nų ar sū­ku­ri­nių vo­nių ma­lo­nu­mais, SPA ar tie­siog ra­miai pa­val­gy­ti. Nes vie­na ar dvi ma­mos ga­li pa­žiū­rė­ti ne tik sa­vo, bet dar ir drau­gų vai­kus. „Be­je, to­kio­je ke­lio­nė­je ir drau­gus, ir žmo­nes pa­žin­si – be­veik kaip ir iš­si­ruo­šęs į kal­nus, – juo­kė­si Ne­rin­ga. – Be to, ka­da dar ra­si­te pro­gą net 10 die­nų iš ei­lės ma­ty­tis su drau­gais?“

Tuo tar­pu pe­da­go­gė Kris­ti­na Ba­ne­lie­nė, pir­mą kar­tą į ke­lio­nę su dviem vai­kais iš­si­ruo­šu­si kai vie­nam ne­bu­vo me­tu­kų, o ki­tam – pu­san­trų, re­ko­men­duo­ja ke­liau­ti su ar­ti­miau­siais gi­mi­nai­čiais, pvz., se­ne­liais: „Ge­ri, pa­dė­ti no­rin­tys se­ne­liai per at­os­to­gas pa­si­nau­dos ga­li­my­be dau­giau lai­ko pa­bū­ti su anū­kais, o tė­vams su­tiks pro­gą pa­bū­ti tik dvie­se“. Į ke­lio­nes po už­sie­nį su vai­kais Kris­ti­na pri­sik­vie­čia ma­mą, taip pat yra ke­lia­vu­si ir su auk­le, pa­dė­ju­sia su­žiū­rė­ti du vai­kus.

Ne­tau­py­ki­te vai­kų sąskaita

Kad vai­kai su­au­gu­siems duo­tų kuo dau­giau erd­vės, jiems tu­ri bū­ti įdo­mu. O tai – pa­čios įvai­riau­sios pra­mo­gos. Ži­no­ma, da­lis jų bus mo­ka­mos. Vai­kui reiks ir ska­nės­to, ir už­lip­ti ant asi­liu­ko, o gal pa­gei­dau­si­te auk­lės, to­dėl at­os­to­gau­jant su vai­kais ne­rei­kė­tų iš­si­kel­ti tiks­lo jo­kiais bū­dais ne­beiš­leis­ti dau­giau nei cen­to, nes juk vieš­bu­ty­je – „vis­kas įskai­čiuo­ta“ sis­te­ma.

Rin­ki­tės „vis­kas įskai­čiuo­ta“

Il­sin­tis su vai­kais rei­kia, kad ap­lin­ka mak­si­ma­liai pri­si­tai­ky­tų prie jū­sų, t. y. jū­sų vai­kų, po­rei­kių, o ne at­virkš­čiai. To­dėl jo­kie lai­ko ir ki­to­kie rė­mai, ap­ri­bo­ji­mai vieš­bu­ty­je ar res­to­ra­ne jums ne­tin­ka.

„Šiukš­tu ne­si­rin­ki­te to­kio vieš­bu­čio, ku­ria­me nu­sta­ty­tas kon­kre­tus pie­tų, pus­ry­čių ar va­ka­rie­nių lai­kas. Nes ne­ži­nia, ka­da jū­sų vai­kas no­rės val­gy­ti ir ka­da bus jo va­ka­rie­nės lai­kas sve­čio­je vie­to­je, to­dėl ge­riau­sia ap­si­gy­ven­ti ten, kur mais­to ga­li­ma gau­ti ka­da tik jo pri­reiks“, – pa­ta­rė Ne­rin­ga.

„Vis­kas vieš­bu­ty­je tu­ri bū­ti vie­no­je vie­to­je – ir mais­tas be prie­sko­nių, ir trin­tu­vė mais­tui par­uoš­ti, ir vai­kui skir­ta kė­du­tė bei vi­sa ki­ta vai­kui rei­ka­lin­ga įran­ga ir pa­slau­gos. Ta­da ir rū­pes­čių ma­žiau, ir tė­vams at­si­ran­da sau­gu­mo jaus­mas“, – pa­brė­žė Kris­ti­na.

Di­de­lis at­os­to­gų vieš­bu­ty­je pri­va­lu­mas – na­mie ra­tus po na­mus nuo­lat su­kan­čios ir daik­tus ren­kan­čios, nuo­lat be­sit­var­kan­čios ma­mos vieš­bu­ty­je ga­li nuo to bent kiek ati­trūk­ti: kam­ba­riai tvar­ko­mi kas­dien, mais­to ruo­šti ne­rei­kia – at­krin­ta du la­bai di­de­li kas­die­nės bui­ties dar­bai.

Įver­tin­ki­te vai­ko am­žių

Pa­sak ma­mos Ne­rin­gos, ge­ras lai­kas at­os­to­gau­ti už­sie­ny­je yra kai kū­di­kio am­žius ne­sie­kia 1 me­tų. To­kiam vai­kui svar­biau­sia kad ma­ma bū­tų ša­lia, o vi­sa ki­ta jam – ne­la­bai svar­bu. Be to, tai dar ga­na ma­žas vai­ke­lis, to­dėl su juo ir lėk­tu­vu skris­ti pa­to­giau, jis dau­giau mie­ga...

Ki­tas ge­ras lai­kas ke­liau­ti – nuo 3 me­tų. To­kio am­žiaus vai­kas jau pa­kan­ka­mai ge­rai vaikš­to, ga­li su­si­kal­bė­ti su ap­lin­ki­niais, jam įdo­mi ap­lin­ka ir jau ge­riau se­ka­si bend­rau­ti su ki­tais vai­kais.

Be­ne su­nkiau­sia ke­liau­ti su vai­kais pe­rei­na­mais pe­rio­dais: kai dar ne­ina, bet jau ir ne­be­nus­tygs­ta vie­to­je, taip pat per cha­rak­te­rio for­ma­vi­mo­si kri­zes.

„Eks­kur­si­jos su ma­žu vai­ku? Ačiū, ne­rei­kia! Nes jos įsprau­džia į kon­kre­čius rė­mus: reiks iš­sė­dė­ti au­to­bu­se, reiks lai­ky­tis eks­kur­si­jos pla­no... Su 7 me­tų vai­ku jau ga­li­ma mė­gin­ti vyk­ti į eks­kur­si­jas. Su ma­žes­niu – ne­si­ryž­čiau. Ži­no­ma, spren­džia tė­vai, nes vai­kas vai­kui ne­ly­gu“, – pa­ta­rė Ne­rin­ga.

Pa­si­nau­do­ki­te mo­bi­lia auk­le

Jau yra ne­mo­ka­mų prog­ra­mė­lių te­le­fo­nams, ku­rie sau­gos jū­sų ma­žy­lio mie­gą. Vos vai­kas ima skleis­ti stip­res­nius gar­sus, iš kam­ba­ry­je pa­dė­to jū­siš­kio te­le­fo­no į ki­tą nu­ro­dy­tą nu­me­rį, pvz., vy­ro, ima ke­liau­ti ži­nu­tės, ga­li bū­ti ir su ką tik už­fik­suo­ta vaiz­di­ne in­for­ma­ci­ja. „Man tai bu­vo to­kia „a­me­ri­ka“ – ne­pap­ras­tai pa­to­gu. Ir nie­ko ne­kai­nuo­ja, ir net „ra­ci­jų“ ve­žio­tis ne­be­rei­kia“, – pa­sa­ko­jo N. Rim­še­lie­nė.

Kad ir kaip tai bea­tro­dy­tų – už­ra­šy­ki­te vai­kui ant ran­kos kam­ba­rio nu­me­rį. „Vai­kai mėgs­ta ding­ti, jie pa­si­me­ta ir vi­sos at­os­to­gos ap­kars­ta ieš­kant ma­žų­jų po vieš­bu­čio te­ri­to­ri­ją su ap­sau­gos dar­buo­to­jais ar ti­kri­nant ba­sei­nų dug­nus“, – pa­ta­rė Ne­rin­ga.

Ke­liau­jant į pie­ti­nes ša­lis, pvz., Tur­ki­ją, ji pa­ta­rė nu­si­teik­ti di­des­niam nei įpras­ta Lie­tu­vo­je ap­lin­ki­nių dė­me­siui: „Vai­kai ten – Die­vo do­va­na, to­dėl ap­lin­ka itin drau­giš­ka, o ma­žie­ji nuo­lat pa­kal­bi­na­mi, pa­ma­lo­ni­na­mi, pa­glos­to­mi“. Tad kiek už­da­res­ni tė­vai tu­rė­tų tam nu­si­teik­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jons  78.58.92.209 2016-03-17 23:45:41
galima puikia pailset veziojant po lietuva, tikrai daug ispudingu vietu.
0 0  Netinkamas komentaras
jons  78.58.92.209 2016-03-17 22:28:18
galima puikia pailset veziojant po lietuva, tikrai daug ispudingu vietu.
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami