Kaip pasirinkti kelionių organizatorių?

BNS 2014-07-09 09:14
BNS
2014-07-09 09:14
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Go Pla­net Tra­vel“ veik­los su­stab­dy­mas su­jau­kė at­os­to­gų pla­nus tūks­tan­čiams ke­liau­to­jų. Ta­čiau kre­di­tų biu­ro „Cre­di­tin­fo“ ver­ti­ni­mu, tu­riz­mo sek­to­riu­je yra ir dau­giau bend­ro­vių, ku­rių at­ei­ties pers­pek­ty­va mig­lo­ta. Tad į ką rei­kė­tų at­siž­velg­ti ren­kan­tis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių?

„Ne vie­nus me­tus dir­ban­tys ir sek­to­riaus ži­no­vais ta­pę ke­lio­nių agen­tū­rų spe­cia­lis­tai, par­da­vi­nė­jan­tys or­ga­ni­za­to­rių siū­lo­mas ke­lio­nes, tu­rė­tų įspė­ti žmo­nes apie ga­li­mas grės­mes“, - tei­gia ke­lio­nių agen­tū­ros „BPC Tra­vel“ va­do­vas Gvi­das Aukš­tuo­lis.

Vis­gi jis pa­ste­bi, kad ne­tgi nu­ma­ny­da­mos veik­lą su­stab­džiu­sio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus si­tua­ci­ją, kai ku­rios ke­lio­nių agen­tū­ros ir to­liau par­da­vi­nė­jo jo siū­lo­mas ke­lio­nes. Dėl to kiek­vie­nas įsi­gy­ti ke­lio­nę pa­si­ry­žęs žmo­gus tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti or­ga­ni­za­to­riaus kre­di­to is­to­ri­ja, ak­ci­nin­kais, o ne pa­si­ti­kė­tų drau­gų ko­men­ta­rais.

„Pag­rin­di­niai da­ly­kai, į ku­riuos rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ren­kan­tis ke­lio­nes, yra ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus li­cen­ci­ja ir ke­lio­nių drau­di­mo su­ma. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad li­cen­ci­jos ne­tu­rin­tis or­ga­ni­za­to­riais yra ne­pa­ti­ki­mas, ta­čiau kaip par­odė pa­sta­rų­jų die­nų įvy­kiai, net ir ją tu­rin­čiais ne­vi­suo­met ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti“, - tei­gia di­džiau­sio Len­ki­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „I­ta­ka“ Lie­tu­vos fi­lia­lo va­do­vė Ais­tė Svin­kū­nai­tė.

To­kiu at­ve­ju svar­biu or­ga­ni­za­to­riaus pa­ti­ki­mu­mo ga­ran­tu tam­pa ke­lio­nių drau­di­mo su­ma. Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, „Go Pla­net Tra­vel“ bend­ra drau­di­mo su­ma sie­kė 0,7 mln. li­tų. Pa­ly­gi­ni­mui, Len­ki­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „I­ta­ka“ ga­ran­ti­ja sie­kia 122 mln. li­tų. Bū­tent šie pi­ni­gai bū­tų pa­nau­do­ja­mi kom­pen­suo­ti ke­liau­to­jų pa­tir­tas iš­lai­das, jei ke­lio­nė ne­pa­vyk­tų dėl or­ga­ni­za­to­riaus kal­tės.

„Ga­ran­ti­jos su­ma par­odo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus dy­dį, pa­jė­gu­mus, o tuo pa­čiu ir pa­ti­ki­mu­mą. Kuo di­des­nis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, tuo ma­žiau šan­sų, kad jo or­ga­ni­zuo­ja­mo­se ke­lio­nė­se at­si­tiks kaž­kas ne­nu­ma­ty­to“, - tei­gia ke­lio­nių agen­tū­ros „Al­fa­tu­ras“ va­do­vė Jand­ra Il­ke­vi­čie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad di­die­ji ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai klien­tams pa­pras­tai siū­lo ga­ran­ti­nius kam­ba­rius vieš­bu­čiuo­se. To­kius kam­ba­rius or­ga­ni­za­to­rius už­sa­ko dar prieš klien­tui per­kant ke­lio­nę, to­dėl į ku­ror­tą at­vy­kęs ke­liau­to­jas ga­li bū­ti vi­siš­kai ti­kras, kad net ki­lus ne­sklan­du­mams tu­rės kur ap­sis­to­ti, ne­rei­kės nak­tų leis­ti oro uos­tuo­se.

Tie­sa, ke­lio­nių spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, to­kia pra­kti­ka Lie­tu­vo­je nė­ra daž­na. Pa­pras­tai to­kias są­ly­gas siū­lo tik di­des­nė­se rin­ko­se pa­slau­gas par­duo­dan­čios bend­ro­vės. Esą ma­žo­je Lie­tu­vos rin­ko­je ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riui įsi­gy­ti ga­ran­ti­nius kam­ba­rius bū­tų per­ne­lyg ri­zi­kin­ga, mat di­de­lė ga­li­my­bė, kad jų tie­siog ne­pa­vyks par­duo­ti klien­tui.

„Be to di­die­ji ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai ir mums, ke­lio­nių agen­tū­roms, ir klien­tui ga­li pa­siū­ly­ti ge­res­nes kai­nas. Pa­pras­tai jie tu­ri il­ga­me­tę ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­tį, su­si­for­ma­vu­sį par­tne­rių ra­tą, ku­ris jiems pa­siū­lo ma­žes­nes kai­nas. Dėl to keis­ta ma­ty­ti, kai rin­kos nau­jo­kas ban­do kai­no­mis kon­ku­ruo­ti su sen­bu­viais“, - tei­gia J. Il­ke­vi­čie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami