Kaip per atostogas atsidurti tinkamu laiku tinkamoje vietoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-05 12:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-05 12:22
LŽ archyvo nuotrauka
Ge­ras at­os­to­gas le­mia dau­gy­bė fak­to­rių. Vi­sa­da no­ri­si nu­vyk­ti į kon­kre­čią ša­lį bū­tent tuo me­tu, kai il­sė­tis jo­je – ma­lo­niau­sias oras, ma­žiau­sios kai­nos ir ar­ti­mas poil­siau­to­jų kon­tin­gen­tas. 

Iš­anks­ti­nius 2015 m. va­sa­ros par­da­vi­mus jau pa­skel­bęs ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Tez Tour“ pa­tei­kia re­ko­men­da­ci­jas, ko­kiais mė­ne­siais ko­kio­se ša­ly­se ga­li­ma ti­kė­tis poil­siui ma­lo­niau­sių są­ly­gų.

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė pa­ste­bi, jog kom­for­tiš­kų są­ly­gų per at­os­to­gas ieš­ko vi­si, to­dėl tin­ka­miau­sias me­tas pla­nuo­tis ir re­zer­vuo­tis jau ki­tos va­sa­ros ke­lio­nę yra bū­tent da­bar. O vė­liau at­os­to­gų asor­ti­men­to su­de­da­mų­jų, iš ku­rių it iš le­go ka­la­dė­lių ga­li­ma su­si­dė­lio­ti kon­kre­čiam žmo­gui ma­lo­niau­sias at­os­to­gas, smar­kiai su­ma­žė­ja.

Ba­lan­dis-ge­gu­žė: Kip­ras, Tur­ki­ja

Eu­ro­po­je va­sa­ra be­ne anks­čiau­siai at­ei­na į Kip­rą. Jau ba­lan­dį sa­lo­je oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 21 °C*, o ge­gu­žę pa­ky­la iki 24 °C. Apie šią Vi­dur­že­mio jū­ros sa­lą sa­ko­ma, kad de­vy­nis mė­ne­sius, nuo ko­vo iki lap­kri­čio, jo­je trun­ka va­sa­ra, o li­ku­sius tris mė­ne­sius – pa­va­sa­ris. Vis dėl­to ma­tuo­jant lie­tu­viš­kais stan­dar­tais, va­sa­ra iš Kip­ro ne­išei­na nie­ka­da. Šal­čiau­siais mė­ne­siais – sau­sį ir va­sa­rį, oro tem­pe­ra­tū­ra te­nu­krin­ta iki 17 °C.

Ka­len­do­ri­nė va­sa­ra Kip­re itin karš­ta. Oro tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki 35-45 °C. Net kip­rie­čiai va­sa­rą nuo karš­čių bė­ga į Grai­ki­jos sa­las, pvz., Ro­dą, kur kiek gai­viau, o at­mos­fe­ro­je – ma­žiau su­nkiai iš­tve­ria­mos drėg­mės. Be to, va­sa­rą Kip­re pa­skui už­ki­lu­sį ter­mo­me­tro stul­pe­lį į vir­šų smar­kiai šok­te­li ir kai­nos.

Dėl pa­va­sa­rį anks­čiau­siai įšy­lan­čio oro Kip­ras var­žo­si su nuo jo kran­tų ne­daug te­nu­to­lu­sia Tur­ki­ja, kur va­sa­ra taip pat įsi­bė­gė­ja itin greit. Pa­vyz­džiui, lie­tu­vai­čių itin pa­mėg­ta­me Bod­ru­mo ku­ror­te ge­gu­žę oras įšy­la net iki 26 °C. Van­dens tem­pe­ra­tū­ra bū­na 17-20 °C.

Bir­že­lis, lie­pa, rugp­jū­tis: Bul­ga­ri­ja, Is­pa­ni­ja, Egip­tas ir Grai­ki­jos salos

Ka­len­do­ri­nė va­sa­ra – tra­di­ci­nis ir ak­ty­viau­sias at­os­to­gų se­zo­nas, kuo­met dau­giau­sia poil­siau­to­jų su­lau­kia­ma pra­ktiš­kai vi­so­mis kryp­ti­mis. Vis dėl­to re­ko­men­duo­ja­ma įsi­ver­tin­ti, ko­kia mak­si­ma­li tem­pe­ra­tū­ra yra pri­im­ti­na ir pa­sieš­ko­ti in­di­vi­dua­lių kom­for­to ri­bų ne­per­žen­gian­čio at­os­to­gų kraš­to.

Ieš­kan­tiems į lie­tu­viš­ką pa­na­šaus kli­ma­to, tik su šiek tiek dau­giau ši­lu­mos, sau­lės ir be lie­taus, I. Aukš­tuo­ly­tė re­ko­men­duo­ja Bul­ga­ri­ją: „Ten va­sa­ros pa­na­šios į lie­tu­viš­kas, tik be iš­ti­sas sa­vai­tes mer­kian­čio lie­taus, tad va­sa­rą Pa­lan­gą ap­si­mo­ka keis­ti į Bul­ga­ri­jos pa­jū­rį. Ten jau ge­gu­žę tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki 20 °C, nors ma­lo­niau­sia at­os­to­gau­ti bū­tent ka­len­do­ri­nę va­sa­rą, kuo­met ter­mo­me­tro stul­pe­lis ap­sis­to­ja ties 25-27 °C“. Taip pat va­sa­rą ma­lo­nus oras Is­pa­ni­jo­je (nuo Bar­se­lo­nos ne­daug te­nu­to­lu­siuo­se ku­ror­tuo­se ir Mal­jor­ko­je), Grai­ki­jai pri­klau­san­čios Kre­tos (28-29 °C) ir Ro­do (27-29 °C) sa­lo­se.

Jei pa­si­rin­ko­te Is­pa­ni­jos ku­ror­tus, pvz., esan­čius ne­to­li Bar­se­lo­nos, mė­gau­si­tės ma­lo­nia 20-24 °C ši­lu­ma. La­bai pa­na­šios tem­pe­ra­tū­ros - 21-25 °C - ga­li­ma ti­kė­tis ir Mal­jor­ko­je. Ži­no­ma, pa­čio­je Bar­se­lo­no­je, ant as­fal­to, karš­tis bus jun­ta­mas la­biau.

Va­sa­ros poil­siui tin­ka ir Tur­ki­ja. Oro tem­pe­ra­tū­ra – 30-32 °C. Van­dens tem­pe­ra­tū­ra – 23-26 °C.

At­os­to­goms iš­ti­sus me­tus, taip pat ir va­sa­rą, re­ko­men­duo­ja­mas Egip­tas. Egip­te net 99 proc. die­nų – sau­lė­tos ir gied­ros! Ir nors ter­mo­me­tro stul­pe­lis va­sa­rą pa­ky­la iki 37-39 °C, ši tem­pe­ra­tū­ra nė­ra to­kia var­gi­nan­ti kaip ki­to­se ša­ly­se dėl itin ma­žo drėg­mės kie­kio ore. „Sau­sas karš­tis ma­lo­nus, jo ne­ver­ta bi­jo­ti ir net 40 °C poil­siau­to­jai iš Lie­tu­vos to­le­ruo­ja, - sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė. – O, pa­vyz­džiui, Tur­ki­jo­je iš­kęs­ti 40 °C bū­tų žy­miai su­nkiau“.

Rug­sė­jis, spa­lis, lap­kri­tis: Kip­ras, Sar­di­ni­ja, Turkija

Sar­di­ni­ja iki poil­siui ma­lo­nios tem­pe­ra­tū­ros at­vės­ta rug­sė­jį. Nors pa­tys sa­los gy­ven­to­jai tin­ka­miau­siu at­os­to­gų mė­ne­siu va­di­na rugp­jū­tį, kai nuo jū­ros ima pūs­ti gai­vos at­ne­šan­tis vė­je­lis. Vis dėl­to Sar­di­ni­ja, kaip ir Kip­ras – yra va­sa­rą į ru­de­nį pra­tęs­ti no­rin­čių­jų kryp­tys. Pa­plū­di­mio at­os­to­goms ma­lo­nus lai­kas tę­sia­si iki pat spa­lio pa­bai­gos. Ru­de­nį Kip­re bū­na 26-24 °C, Sar­di­ni­jo­je – 23-18 °C ir mau­dy­nėms įši­lu­si jū­ra. Kip­ras, Sar­di­ni­ja gar­sė­ja jau­kiais skir­tin­go kraš­to­vaiz­džio pa­plū­di­miais, iš ku­rių dau­ge­lis ap­do­va­no­ti mė­ly­ną­ja vė­lia­va.

Pa­ly­gi­nus su va­sa­ra, ru­de­nį Kip­re ir Sar­di­ni­jo­je at­os­to­gau­jan­ti pub­li­ka ra­di­ka­liai pa­si­kei­čia. Ne­pai­sant karš­čių, va­sa­ra - itin ak­ty­vaus jau­ni­mo lai­kas. Pa­vyz­džiui, Kip­ro Aja Na­pa ku­ror­tas dėl in­ten­sy­vaus nak­ti­nio gy­ve­ni­mo net va­di­na­ma kip­rie­tiš­ka Ibi­sa. Vis dėl­to spa­lį, tem­pe­ra­tū­rai kiek smuk­te­lė­jus, į sa­lą plūs­te­li ra­mes­nio poil­sio ieš­kan­čios ir jį Kip­re ran­dan­čios šei­mos su ma­žais vai­kais bei sen­jo­rai. Taip pat ru­de­nį smuk­te­li ir kai­nos.

Be­je, iki pat spa­lio pa­bai­gos sau­lės vo­nio­mis le­pi­na ir Tur­ki­ja. Tik va­ka­rai ten vė­ses­ni, tad ver­ta į la­ga­mi­ną įsi­mes­ti ir megz­ti­nį. Už­tat ko­kiais vai­sių der­liais ga­li­ma mė­gau­tis pie­tų ša­ly­se ru­de­nį!

Pa­ta­ri­mai keliaujantiems

Da­bar yra pats tin­ka­miau­sias lai­kas su­sior­ga­ni­zuo­ti va­sa­ros poil­sį pa­gal sva­jo­nių kryp­tį, pa­gei­dau­ja­mą tem­pe­ra­tū­rą, at­os­to­goms pa­to­giau­sią lai­ką, ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo ti­pą ir net pa­gal pi­ni­gi­nės sto­rį, mat, vie­ša pa­slap­tis, per iš­anks­ti­nius ke­lio­nių par­da­vi­mus ga­li­ma įsi­gy­ti ke­lio­nę net iki 50 proc. pi­giau. Ge­riau­sių kai­nų ir di­džiau­sio at­os­to­gų su­de­da­mų­jų asor­ti­men­to ga­li­ma ti­kė­tis iki gruo­džio 31 die­nos.

„Pas­te­bi­me, jog mū­sų poil­siau­to­jai jau įpra­to prie iš­anks­ti­nių par­da­vi­mų ir jų lau­kia. Per­nai per iš­anks­ti­nius par­da­vi­mus rea­li­za­vo­me apie 60 proc. vi­sų va­sa­ros ke­lio­nių. Dėl vis di­dė­jan­čio poil­siau­to­jų skai­čiaus, pra­ėju­sią va­sa­rą, se­zo­nui įsi­bė­gė­jus, di­di­no­me ke­lio­nių prog­ra­mą net 20 proc. To­dėl jau da­bar at­ei­nan­čių me­tų va­sa­ros prog­ra­mą iš­plė­tė­me dar 10 proc. – kad sva­jo­nių at­os­to­gų pa­kak­tų vi­siems“, - sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė. Ji pa­ste­bė­jo, jog iš jau pra­si­dė­ju­sių iš­anks­ti­nių par­da­vi­mų ma­ty­ti po­pu­lia­riau­sios 2015-ųjų va­sa­ros se­zo­no kryp­tys: tai Tur­ki­ja, Bul­ga­ri­ja, Is­pa­ni­ja (Bar­se­lo­na ir Mal­jor­ka), Kip­ras, Sar­di­ni­ja ir Egip­tas.

Pra­ėju­sią va­sa­rą at­lik­tos „Spin­ter Ty­ri­mų“ apk­lau­sos duo­me­ni­mis, apie 51 proc. ke­liau­to­jų ke­lio­nių pa­ke­tus įsi­gy­ja iš ke­lio­nių agen­tū­rų. Di­des­nė ke­liau­to­jų da­lis – apie 30 proc. res­pon­den­tų – įsi­gi­jo bei pla­nuo­ja įsi­gy­ti ke­lio­nės pa­ke­tą iš agen­tū­ros. Tuo tar­pu kiek ma­žes­nė ke­liau­to­jų da­lis - 21 proc. - or­ga­ni­za­to­riaus par­uoš­tą ke­lio­nės pa­ke­tą įsi­gi­jo taip pat iš agen­tū­ros, ta­čiau in­ter­ne­tu. Pra­ėju­siais me­tais per agen­tū­ras ke­lio­nes įsi­gi­ju­sių poil­siau­to­jų skai­čius bu­vo ma­žes­nis ir sie­kė 37 proc. „Ty­ri­mų duo­me­nys ro­do iš­lie­kan­tį ir au­gan­tį rin­kos pa­si­ti­kė­ji­mą sta­bi­liai vei­kian­čiai ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais bei agen­tū­ro­mis“, - pa­brė­žė I. Aukš­tuo­ly­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami