Kaip planuoti atostogas, norintiems sulieknėti

lzinios.lt 2015-08-12 14:00
lzinios.lt
2015-08-12 14:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
At­os­to­gų me­tu, nors ir no­ri­me mai­tin­tis svei­kiau ir re­gu­lia­riau, ky­la dau­gy­bė pa­gun­dų iš­ban­dy­ti įvai­rius sve­ti­mų ša­lių de­li­ka­te­sus. Pa­ta­ri­mais, ko­kios ša­lys sa­vo mais­to kul­tū­ra sa­vai­me ska­ti­na liek­nė­ti, ko­kių mi­ty­bos įpro­čių rei­kia lai­ky­tis ke­lio­nė­je ir ko­dėl svar­bu at­os­to­gas leis­ti ak­ty­viai, da­li­ja­si ke­lio­nių eks­per­tas Ta­das Rim­kus bei die­to­lo­gė Do­vi­lė Ur­ba­na­vi­čiū­tė.

Iš­lai­ky­ki­te pu­siaus­vy­rą tarp pa­si­le­pi­ni­mo ir persivalgymo

Daž­niau­siai nuo­gąs­tau­ja­ma, kad at­os­to­gų me­tu ne­pa­vyks at­sis­pir­ti pa­gun­doms iš­ban­dy­ti ki­tos ša­lies ska­nės­tus. Ta­čiau no­rint su­liek­nė­ti, svar­biau­sia mo­kė­ti iš­lai­ky­ti pu­siaus­vy­rą tarp pa­si­le­pi­ni­mo ir per­si­val­gy­mo. „Val­gy­ki­te ne­di­de­liais kie­kiais, re­gu­lia­riai, mė­gau­ki­tės mais­tu, ra­gau­ki­te jį. Pa­si­le­pi­ni­mas ir yra sie­ja­mas su pa­si­gar­džia­vi­mu ne­di­de­liu kie­kiu ska­naus mais­to, o per­si­val­gy­mas – su ap­sun­ki­mu ir blo­ga sa­vi­jau­ta“, – tei­gia gy­dy­to­ja re­zi­den­tė die­to­lo­gė D. Ur­ba­na­vi­čiū­tė. Val­gy­ti rei­kė­tų ne re­čiau kaip kas 4 va­lan­das. Pus­ry­čius de­rė­tų val­gy­ti per pir­mą va­lan­dą at­si­kė­lus, va­ka­rie­nę – li­kus 2 va­lan­doms iki mie­go.

Taip pat svar­bu ne­pa­mirš­ti var­to­ti pa­kan­ka­mai skys­čių, pa­tar­ti­na iš­ger­ti 2–3 li­trus van­dens per par­ą. „Jei­gu daug pra­kai­tuo­ja­ma, ga­li­ma var­to­ti ma­žos mi­ne­ra­li­za­ci­jos mi­ne­ra­li­nį van­de­nį. Ge­riau­sia rink­tis ne­sal­din­tus, kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros skys­čius“, – tei­gia die­to­lo­gė. Pa­ta­ria­ma ne­pik­nau­džiau­ti ir ka­va bei al­ko­ho­liu.

Vy­ki­te į ša­lis su tur­tin­ga mais­to kultūra

„Ne­se­niai at­lik­tos ke­liau­to­jų apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad dau­giau nei 10 proc. vi­sų at­os­to­gau­jan­čių vie­ti­nės vir­tu­vės pa­tie­ka­lų iš­ban­dy­mą lai­ko es­mi­ne at­os­to­gų ke­lio­nės da­li­mi“, – pa­sa­ko­ja ke­lio­nių agen­tū­ros „TopT­ra­vel.lt“ rin­ko­da­ros va­do­vas T. Rim­kus. No­rint ret­kar­čiais pa­si­le­pin­ti įvai­riais de­li­ka­te­sais, siū­lo­ma vyk­ti į ša­lis, tu­rin­čias gur­ma­niš­ką mais­to kul­tū­rą. „I­ta­li­ja, Grai­ki­ja, Kip­ras, Mal­ta, Is­pa­ni­ja yra po­pu­lia­rios at­os­to­gų kryp­tys, ta­čiau kar­tu su­tei­kian­čios ga­li­my­bę ra­gau­ti vie­ti­nį mais­tą ne­krei­piant daug dė­me­sio į ka­lo­ri­jas“ – tei­gia T. Rim­kus.

Ta­čiau jei ke­lio­nės tiks­las yra kū­no for­mų to­bu­li­ni­mas, siū­lo­ma rink­tis ša­lis, pa­si­žy­min­čias sa­vai­me liek­nė­ti ska­ti­nan­čia mais­to kul­tū­ra. Anot ke­lio­nių eks­per­to T. Rim­kaus, pro­tin­ga bū­tų vyk­ti į Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no ša­lis, ka­dan­gi jos pa­si­žy­mi pla­čiu jū­ros gė­ry­bių ra­cio­nu. Jam pri­ta­ria die­to­lo­gė D. Ur­ba­na­vi­čiū­tė: „Taip pat ver­ta vyk­ti į Ja­po­ni­ją, jo­je var­to­ja­ma daug žu­vies, ry­žių, ku­rie ruo­šia­mi ne­nau­do­jant svies­to ar alie­jaus.“

Iš­ban­dy­ki­te ak­ty­vias pramogas

No­rint su­liek­nė­ti rei­kia ne­pa­mirš­ti ir ke­lio­nė­se siū­lo­mų ak­ty­vių pra­mo­gų: nar­dy­mo, va­ži­nė­ji­mo dvi­ra­čiu, ko­pi­mo į kal­nus, plau­kio­ji­mo bang­len­tė­mis, sli­di­nė­ji­mo. „Ro­das, tam ti­kri Egip­to, Ka­na­rų sa­lų ku­ror­tai yra la­bai po­pu­lia­rūs tarp bang­len­ti­nin­kų, Ko­so sa­lo­je la­bai po­pu­lia­ru va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu, Egip­tas – nar­dy­to­jų ro­jus, o Ma­dei­ro­je yra ki­lo­me­trai tra­sų žy­giams“, – pa­sa­ko­ja T. Rim­kus. Ne­abe­jo­ti­na, kad vi­sos sli­di­nė­ji­mo ke­lio­nės taip pat yra fi­ziš­kai ak­ty­vios.

Ak­ty­vių at­os­to­gų me­tu mi­ty­ba yra ypač reikš­min­ga. „Svar­bu pa­ten­kin­ti ener­gi­jos po­rei­kius var­to­jant pa­kan­ka­mai su­dė­ti­nių ang­lia­van­de­nių, to­kių, kaip dar­žo­vės ir vai­siai, daug skai­du­lų tu­rin­tis mais­tas: ankš­ti­nės dar­žo­vės, ku­ku­rū­zai, ko­pūs­tai, bro­ko­liai, pil­no grū­do duo­na, kruo­pos“, – pa­ta­ria D. Ur­ba­na­vi­čiū­tė. – „Rei­kė­tų veng­ti rie­baus mais­to, mil­ti­nių pro­duk­tų, kon­di­te­ri­jos ga­mi­nių ir sal­du­my­nų, vie­to­je jų rink­tis rie­šu­tus, sėk­las, švie­žius ir džio­vin­tus vai­sius bei uo­gas.“ Tin­ka­mai mai­ti­nan­tis ir mė­gau­jan­tis ak­ty­vio­mis pra­mo­go­mis, ga­li­ma ne­sun­kiai pa­siek­ti džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami