Kaip trumpoms atostogoms išsirinkti geriausią viešbutį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-23 13:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-23 13:45
youtube.com nuotrauka
No­rint su­sip­la­nuo­ti tu­ri­nin­gą ir įsi­min­ti­ną ke­lių die­nų per­trau­ką nuo dar­bų, rei­kia įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų – iš­si­rink­ti ke­lio­nės kryp­tį, su­ži­no­ti ką ver­ta pa­ma­ty­ti. Nors ke­lio­nės kryp­čių yra daug ir įvai­rių, vis dėl­to ne­ma­žą įta­ką mū­sų ke­lio­nės pa­tir­čiai da­ro vie­ta, ku­rio­je gy­ven­si­me.

Tad į ką de­rė­tų at­siž­velg­ti ren­kan­tis sa­vo nak­vy­nės vie­tą? Vieš­bu­čių re­zer­va­vi­mo sis­te­mos „Tra­vel On Spot“ eks­per­tai pa­tei­kia re­ko­men­da­ci­jas, pa­dė­sian­čias iš­si­rink­ti la­biau­siai po­rei­kius ati­tin­kan­čias vie­tas trum­poms at­os­to­goms.

Svar­biau­sia – vieš­bu­čio vieta

„Tra­vel On Spot“ plat­for­mos va­do­vas Man­tas Šva­žas pa­ste­bi, jog be­si­ren­kant vieš­bu­tį ga­lio­ja tos pa­čios tai­syk­lės, ko­kio­mis re­mia­mės ieš­ko­da­mi būs­to: „Tiek ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, tiek ir vieš­bu­čių rin­ko­se vy­rau­ja nuo­mo­nė, jog trys svar­biau­si as­pek­tai yra vie­ta, vie­ta ir vie­ta. To­dėl nie­ko keis­to, jog pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai ren­kan­tis vieš­bu­tį tu­rė­tų bū­ti su­si­ję su jo lo­ka­ci­ja.“

Pir­miau­sia de­rė­tų at­siž­velg­ti į tai, ar iki vieš­bu­čiu yra pa­to­gus su­si­sie­ki­mas. „Ke­lio­nė iš oro uos­to ar trau­ki­nių sto­ties kar­tais ga­li kai­nuo­ti bran­giau nei nak­vy­nė vieš­bu­ty­je, to­dėl svar­bu ži­no­ti, ar ne­to­li yra vie­šo­jo trans­por­to li­ni­jų, su ku­rio­mis ga­li­ma bū­tų pa­to­giai pa­siek­ti tiek oro uos­tą, tiek no­ri­mas ap­lan­ky­ti mies­to vie­tas“, – tei­gė M. Šva­žas.

Pa­si­rū­pin­ki­te sa­vo saugumu

An­tras as­pek­tas, į ku­rį rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ren­kan­tis vieš­bu­tį, yra sau­gu­mas. Daž­nai pi­ges­ni vieš­bu­čiai bū­na to­liau nuo mies­to cen­tro, ku­riuo­se tam­siuo­ju par­os me­tu ga­li bū­ti ne­jau­ku ir ne­la­bai sau­gu vaikš­čio­ti. Gy­ve­ni­mas to­kiuo­se ra­jo­nuo­se ga­li su­ga­din­ti vi­są at­os­to­gų nuo­tai­ką, dėl to ver­ta prieš už­si­sa­kant vieš­bu­tį pa­si­do­mė­ti ir apie jį su­pan­čias apy­lin­kes.

Apž­velg­ti vieš­bu­čio kai­my­nys­tę ver­ta ir no­rint su­ras­ti la­biau­siai sa­vo lū­kes­čius ati­tin­kan­tį ra­jo­ną. Ka­dan­gi kiek­vie­nas ke­liau­ja­me skir­tin­gais tiks­lais, to­dėl ieš­ko­me vie­tos, ku­rio­je gy­ven­da­mi su­ras­tu­me dau­giau su mū­sų po­rei­kiais su­si­ju­sių veik­lų. Pa­vyz­džiui, ke­liau­to­jai, ieš­kan­tys pra­mo­gų bei pa­si­links­mi­ni­mo ga­li­my­bių, ap­sis­to­ti la­biau no­rės apy­lin­kė­se, ku­rio­se vi­so to ga­li­ma ras­ti dau­giau­sia. Ir at­virkš­čiai – vers­lo rei­ka­lais ke­liau­jan­tys as­me­nys vei­kiau ieš­kos vie­tos, kur po užim­tos die­nos ga­lė­tų ra­miai pa­il­sė­ti.

Kaip su­ži­no­ti vieš­bu­čio ko­ky­bę?

Vie­tos, ku­rio­je no­ri­te ap­sis­to­ti, ko­ky­bę ga­li pa­dė­ti iš­siaiš­kin­ti ir ži­no­mas var­das. Tarp­tau­ti­niams tink­lams pri­klau­san­tys vieš­bu­čiai daž­niau­siai iš­lai­ko tam tink­lui bū­din­go stan­dar­to kar­te­lę. Su­ži­no­ti apie vieš­bu­čio ko­ky­bę ga­li pa­dė­ti ir ten jau kar­tą ap­sis­to­ju­sių­jų at­si­lie­pi­mai. Nors di­džio­ji dau­gu­ma to­kių at­si­lie­pi­mų bū­na su­bjek­ty­vūs, pa­si­kar­to­jan­tys at­si­lie­pi­mai ga­li pa­dė­ti pa­jus­ti bend­ras vy­rau­jan­čias ten­den­ci­jas, ko ga­li­ma ti­kė­tis ap­sis­to­jus vie­no­je ar ki­to­je vie­to­je. Vi­sa­da ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį ir į ko­men­ta­rų kie­kį – kuo jų yra dau­giau, tuo in­for­ma­ci­ja bus pa­ti­ki­mes­nė.

Prieš už­si­sa­kant vieš­bu­tį, taip pat ver­ta pa­ti­krin­ti ir ap­lin­kui esan­čių kon­ku­ren­tų siū­lo­mas kai­nas. Pa­pras­tai, dėl kon­ku­ren­ci­jos, ša­lia esan­tys pa­na­šios ko­ky­bės vieš­bu­čiai iš­lai­ko ma­žai be­sis­ki­rian­čias kai­nas, tad jų pa­ly­gi­ni­mas ga­li pa­dė­ti su­si­da­ry­ti nuo­mo­nę apie jų ko­ky­bę. Su­ra­dę vieš­bu­tį že­mes­ne kai­na, pir­ma pa­si­do­mė­ki­te, ko­dėl ta kai­na yra že­mes­nė. Ar tai dėl da­ro­mų nuo­lai­dų, ar dėl to, jog tą vie­tą tu­ris­tai daž­niau­siai ban­do ap­lenk­ti? Bū­ki­te ati­dūs ir ki­lus įta­ri­mams, jog vieš­bu­tis ga­li bū­ti ne­ko­ky­biš­kas, pa­sis­ten­ki­te tuos įta­ri­mus iš­sklai­dy­ti, o jei tai ne­pa­vyks­ta – gal­būt ne be prie­žas­ties?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami