Kalėdinių dovanų – į Vokietiją, Latviją ar Estiją

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-23 10:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-23 10:27
Organizatorių nuotraukos
Pa­ste­bi­ma, jog lie­tu­viai prieš šven­tes vis la­biau lin­kę leis­tis į ne­to­li­mas ke­lio­nes po Eu­ro­pos ka­lė­di­nes mu­ges, ku­rio­se ga­li­ma ne tik su­si­pa­žin­ti su ki­tų ša­lių tra­di­ci­jo­mis ar sma­giai pra­leis­ti lai­ką, bet ir iš anks­to pa­si­rū­pin­ti ka­lė­di­nė­mis do­va­no­mis.

Ma­no­ma, kad pir­mo­ji ka­lė­di­nė mu­gė Eu­ro­po­je bu­vo su­reng­ta dau­giau nei prieš 700 me­tų Vo­kie­ti­jo­je. Vė­liau ši tra­di­ci­ja iš­pli­to po vi­są že­my­ną – kas­met, nuo lap­kri­čio pa­bai­gos iki pat sau­sio, įvai­riuo­se Eu­ro­pos mies­tuo­se bei mies­te­liuo­se ak­ty­viai šur­mu­liuo­ja ka­lė­di­niai tur­gūs.

Vo­kie­ti­ja – ka­lė­di­nių mu­gių gimtinė

Ke­liau­to­jus iš Lie­tu­vos ypač ža­vi se­niau­sias ka­lė­di­nių mu­gių tra­di­ci­jas Eu­ro­po­je tu­rin­ti Vo­kie­ti­ja. „Ad­ven­to me­tu net pa­čių ma­žiau­sių šios ša­lies mies­tų ir mies­te­lių aikš­tė­se įsi­ku­ria ka­lė­di­nės mu­gės, ku­rių vi­so­je ša­ly­je ga­li­ma su­skai­čiuo­ti apie 2500, – sa­kė .“Eu­ro­li­nes“ va­do­vas E. Pa­vlo­vas. – Vien jau Ber­ly­ne – apie 60, ne vel­tui šis mies­tas ti­tu­luo­ja­mas ka­lė­di­nių mu­gių sos­ti­ne.“

Mu­gė­se vyks­ta įvai­rūs kon­cer­tai, šo­kiai, vai­di­ni­mai, vei­kia at­rak­cio­nai vai­kams. Pre­kei­vių kios­ke­liuo­se ga­li­ma įsi­gy­ti ran­kų dar­bo su­ve­ny­rų ir ka­lė­di­nių de­ko­ra­ci­jų, par­agau­ti ke­pin­tų kaš­tai­nių bei aro­ma­tin­go karš­to vy­no. „Be­je, ti­kra nuo­dė­mė bū­tų ne­par­vež­ti ypač gar­džių lauk­tu­vių na­miš­kiams – tra­di­ci­nių me­duo­li­nių na­me­lių bei im­bie­ri­nių sau­sai­nių, ku­riuos vie­tos pre­kei­viai ke­pa tie­siog gat­vė­se“, – šyp­so­da­ma­sis pri­dū­rė eks­per­tas.

Ka­lė­di­nė­mis eg­lu­tė­mis tur­tin­ga Lat­vi­ja

Lat­vi­ja nuo se­no gar­sė­ja kaip pir­mo­sios pa­sau­ly­je de­ko­ruo­tos Ka­lė­dų eg­lu­tės tė­vy­nė, tad ne­nuos­ta­bu, jog eg­lu­čių puo­ši­mo me­nas vie­tos kul­tū­ro­je uži­ma la­bai svar­bią vie­tą. „Jei šven­ti­niu lai­ko­tar­piu su­si­ruo­ši­te ke­liau­ti į Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą, tu­rė­si­te pro­gą ne tik pa­siž­val­gy­ti po mies­to cen­tre įsi­kū­ru­sią mu­gę, bet ir gy­vai pa­ma­ty­ti vi­so­je Eu­ro­po­je uni­ka­lų reiš­ki­nį – Ka­lė­di­nių eg­lu­čių ta­ką“, – pa­ste­bė­jo E. Pa­vlo­vas.

Ry­go­je kiek­vie­nais me­tais nu­sid­rie­kia alė­ja iš ke­lių šim­tų vie­tos me­ni­nin­kų su­kur­tų ka­lė­di­nių eg­lu­čių. Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti tiek įpras­tų ža­lias­ka­rių, tiek ne­tra­di­ci­nių me­ni­nių ins­ta­lia­ci­jų.

Žie­mos pa­sa­ka Estijoje

Nuo 2000-ųjų Ta­li­ne or­ga­ni­zuo­ja­ma ka­lė­di­nė mu­gė bu­vo pri­pa­žin­ta vie­na iš gra­žiau­sių ir ro­man­tiš­kiau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je – pa­grin­di­nė mies­to aikš­tė šiuo lai­ko­tar­piu pa­virs­ta į pa­sa­ką: vyks­ta vi­du­ram­žiš­ki spek­tak­liai, skam­ba ka­lė­di­nės gies­mės, vaikš­ti­nė­ja pa­sa­kų per­so­na­žais ap­si­ren­gę nykš­tu­kai ir el­fai, vyks­ta ka­lė­di­nės dirb­tu­vė­lės bei snie­go skulp­tū­rų par­oda. Mu­gė­je ga­li­ma įsi­gy­ti vie­ne­ti­nių liau­dies meis­trų dir­bi­nių, ku­rių ne­ra­si­te jo­kio­je par­duo­tu­vė­je bei par­agau­ti tra­di­ci­nių es­tiš­kų pa­tie­ka­lų – nuo juo­dos krau­ji­nės deš­ros ir rau­gin­tų ko­pūs­tų, iki im­bie­ri­nių me­duo­lių ir sau­sai­nių.

„Di­džiau­sias mu­gės lan­ky­to­jų trau­kos cen­tras – čia pat įsi­kū­ręs zoo­lo­gi­jos so­das, ku­ria­me vai­kai ga­li iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti ir net pa­mai­tin­ti apt­va­ruo­se be­si­ga­nan­čius el­nius, ož­kas, avis, ėriu­kus bei žą­sis, – pa­sa­ko­jo E. Pa­vlo­vas. – Pa­kaks sa­vait­ga­lio iš­vy­kos, kad iš­gy­ven­tu­mė­te ti­krų ti­kriau­sią Ka­lė­dų pa­sa­ką.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami