Kaliningradas: žvilgsnis po dešimties metų

Kęstutis JAŠINSKAS k.jasinskas@lzinios.lt 2013-09-27 06:00
Kęstutis JAŠINSKAS
k.jasinskas@lzinios.lt 2013-09-27 06:00
Kaliningrade daug kas apsivertė aukštyn kojom. Kęstučio Jašinsko (LŽ) nuotraukos
„E­sa­te ne tu­ris­tas, o sve­čias!“ - grįž­tant iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties links­mai ta­ria Ru­si­jos mui­ti­nin­kas. Ne­tru­kus pri­sis­ta­tęs daug įta­res­nis par­ei­gū­nas ima ka­man­ti­nė­ti vis­ko – nuo ad­re­so iki dar­bo­vie­tės. Ir tai ne vie­nin­te­lis kon­tras­tas po de­šim­ties me­tų per­trau­kos ap­si­lan­kius la­biau­siai į Va­ka­rus nu­to­lu­sia­me Ru­si­jos re­gio­ne.

Sri­ties ke­liais rie­dan­čiam ne­nuo­vo­kiam sve­tim­ša­liui orien­tuo­tis pa­de­da ženk­lai ru­sų ir lo­ty­nų raš­me­ni­mis. „Ri­ver Dey­ma“ (liet. Dei­mos upė) - in­for­muo­ja už­ra­šas po ki­ri­li­ca, iki Ka­li­ning­ra­do li­kus trims de­šim­tims ki­lo­me­trų. Ne­tru­kus iš nuo­sta­bos pir­mą kar­tą pa­ky­la kai­ry­sis an­ta­kis - pa­ma­tau už­kal­tus prieš įva­žia­vi­mą į mies­tą vei­ku­sio sta­cio­na­raus mi­li­ci­jos pos­to lan­gus. Už­da­rė ne­ri­mo nie­žu­lį vai­ruo­to­jams kė­lu­sį vie­šą vi­suo­ti­nės pa­ti­kros bas­tio­ną...

„Ne­kra­to“, - pers­kro­džia pir­ma min­tis ra­tams pa­lie­tus Ka­li­ning­ra­do gat­ves. Ten, kur anks­čiau de­ja­vo au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lė, drie­kia­si pla­čios, ly­gios mies­to pa­grin­di­nės trans­por­to ar­te­ri­jos. Sap­nas? – par­odžius po­sū­kį ki­ti vai­ruo­to­jai ne­truk­do per­si­ri­kiuo­ti į gre­ti­mą eis­mo juo­stą, o iš­ėjus pa­si­vaikš­čio­ti pra­lei­džia per pės­čių­jų pe­rė­ją. Ne­li­kę da­lies dul­kių de­be­sis ir trans­por­to spūs­tis kė­lu­sių tram­va­jaus li­ni­jų. Ir ne tik jų. Pa­nai­kin­tas vie­nas pa­grin­di­nių inf­ras­truk­tū­ros ab­sur­dų – cen­tre stūk­so­jęs se­no gy­ve­na­mo­jo na­mo ir į jį įsi­rė­mu­sio via­du­ko due­tas. Da­bar via­du­kas nau­do­ja­mas pa­gal pa­skir­tį, o pa­sta­tas nu­griau­tas „sa­va­no­riš­ka-pri­vers­ti­ne“ tvar­ka. Šiai trans­for­ma­ci­jai ne­su­truk­dė net be­ga­lė „mi­ru­sių sie­lų“ - na­me fik­ty­viai įsi­re­gis­tra­vu­sių ir ne­va už pra­ran­da­mą būs­tą kom­pen­sa­ci­jos sie­ku­sių as­me­nų.

Į poil­sio erd­vių su­tvar­ky­mą in­ves­tuo­ti mi­li­jo­nai, ne­ma­žai par­kų ir skve­rų at­nau­jin­ti. Ryš­kiau­sias pa­vyz­dys – Verch­nyj Prud apy­lin­kės. Ka­dai­se šis van­dens tel­ki­nys ap­rū­pin­da­vo kon­tro­ver­siš­ku kva­pu ir uo­dais ne­ma­žą mies­to da­lį. Da­bar čia – poil­sio oa­zė tiek ma­žiems, tiek di­de­liems, mėgs­tan­tiems spor­tuo­ti, žve­jo­ti ar tie­siog tin­gė­ti. Ne vie­nas už iš­kirs­tus krū­my­nus, nak­čia apš­vies­tus pa­si­vaikš­čio­ji­mo, dvi­ra­čių ta­kus, vei­kian­čius at­rak­cio­nus, vai­kų žai­di­mo ir eks­tre­ma­laus spor­to mė­gė­jų aikš­te­les bei trykš­tan­čius fon­ta­nus dė­ko­ja po­niai Liud­mi­lai Pu­ti­nai. Kal­ba­ma, kad bū­tent iš Ka­li­ning­ra­do ki­lu­si bu­vu­si Ru­si­jos pre­zi­den­to su­tuok­ti­nė la­bai sva­riai pri­si­dė­jo prie „mies­to vei­do gra­ži­ni­mo“. Ne­leng­va pa­ma­tuo­ti, ar daug tie­sos tu­ri šis tei­gi­nys. Ma­tyt, tai nė­ra pa­grin­di­nis klau­si­mas ir poil­siu čia be­si­mė­gau­jan­čioms mies­tie­čių šei­moms.

Kaliningrade pagausėjo spalvų, jis nebe toks pilkas.

Ka­li­ning­ra­de pa­gau­sė­jo spal­vų, jis ne­be toks pil­kas. Jau­kiau at­ro­do ir ky­lan­tys nau­ji pa­sta­tai. Gy­vy­bės su­tei­kia ša­li­gat­viais, ku­rių anks­čiau bu­vo ne­daug kur, rie­dan­tys ried­len­ti­nin­kai ir dvi­ra­ti­nin­kai, jud­rus, nors ir ne kles­tin­tis, nak­ti­nis gy­ve­ni­mas.

Sve­ti­mos kišenės

Ne­si­lei­džiant į rim­tus svars­ty­mus ir ste­bint, kaip ka­li­ning­ra­die­čiai ten­ki­na var­to­ji­mo po­rei­kius, daž­nam lie­tu­viui ga­li kil­ti ne­di­de­lis pa­vy­do prie­puo­lis. Ži­no­ma, ne­įma­no­ma da­ry­ti ob­jek­ty­vių iš­va­dų į sve­čius at­vy­kus vos ke­lioms die­noms. Ta­čiau ma­tant pir­kė­jų ne­sto­ko­jan­čius nau­jus pre­ky­bos cen­trus ir net dar­bo die­ną lan­ky­to­jų gau­sa ne­sis­kun­džian­čius pui­kaus in­ter­je­ro ba­rus, gal­vo­je pra­de­da peš­tis klaus­tu­kai ir šauk­tu­kai. Juo­lab jog pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos daž­nai di­des­nės ne­gu mū­sų my­li­mo­je tė­vy­nė­je. Kad ge­riau įsi­vaiz­duo­tu­mė­te – bo­ka­las alaus ba­re kai­nuo­ja apie de­šimt li­tų. Kar­tais dau­giau. Ma­žai? Iš­ger­ki­te du.

Sa­ko­ma, ne­gra­žu lįs­ti į sve­ti­mas ki­še­nes. Bet ne­no­rom ga­li­ma pa­ma­ny­ti, kad anks­čiau šiek tiek pra­sčiau už mus gy­ve­nę ru­sai pra­dė­jo dau­giau už­dirb­ti. Ar­ba, stai­ga pa­ti­kė­ję švie­ses­ne at­ei­ti­mi, ėmė be gai­les­čio ma­žin­ti sa­vo san­tau­pas. Gal dau­giau iš­lai­dau­ti lei­džia ne­ofi­cia­lios pa­ja­mos? Jo­kiu bū­du! Ke­lią šiam ne­ga­ty­viam reiš­ki­niui kaip­mat už­kirs­tų efek­ty­vios kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos. Štai anks­čiau ne­to­li cen­tri­nės mies­to tur­ga­vie­tės zu­jo bū­riai ne­le­ga­lių va­liu­tos kei­tė­jų iš Azi­jos. Šian­dien jų, bent jau vie­šai, ne­ma­ty­ti. Ko­dėl? Pa­klaus­ki­te spe­cia­lio­sios pa­skir­ties po­li­ci­jos bū­rio rei­dų liu­di­nin­kų.

Mė­gė­jų mies­to me­džių pa­unks­nė­je par­agau­ti alaus ar stip­res­nio al­ko­ho­lio vis dar pa­si­tai­ko. Ta­čiau kil­pa apie kak­lą ver­žia­si ir šiems. Re­gė­da­mas į po­pie­ri­nius pa­ke­tus įkiš­tus gurkš­no­ja­mos „skys­tos duo­nos“ bu­te­lius ir gai­liai su­inkš­tęs, kad po 22 va­lan­dos ne­įma­no­ma nu­si­pirk­ti tau­raus gė­ri­mo, ne­ju­čiom sku­bi ste­bė­ti nau­jie­nų per te­le­vi­zi­ją. Kir­bant keis­tam il­ge­siui su­abe­jo­ji, ar čia ti­krai Ru­si­ja. Pa­kri­ku­sias geog­ra­fi­jos ži­nias iš­narp­lio­ja ci­ga­re­čių dū­mai ka­vi­nė­je. Šios tra­di­ci­jos eu­ro­pie­tiš­ka ideo­lo­gi­ja dar ne­su­try­pė.

Rybnaja derevnia – bandymas atkurti senojo Kionigsbergo fragmentus.

Sluoks­niuo­ta praeitis

Kad vis­kas ne­pa­si­ro­dy­tų per­ne­lyg mie­la, ver­tė­tų pa­mi­nė­ti, jog pa­grin­di­niai tei­gia­mi pos­lin­kiai įvy­kę mies­to cen­tre ir abi­pus pa­grin­di­nių gat­vių. At­okiau nuo jų pa­kan­ka ap­tru­pė­ju­sių dau­gia­bu­čių su ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis iš­orė­je ir dan­tų barš­kė­ji­mą ke­lian­čių duo­bių. Kai ku­rių gat­vių pa­va­di­ni­mai – Dzer­žins­kio, Pro­le­tars­ka­ja, So­vets­kij pros­pekt – ta­ria­mi ne­ly­gi­nant ak­me­ni­nio vei­do dik­to­riaus ne­spal­vo­to vaiz­do te­le­vi­zo­riaus ekra­ne. Jei pa­ieš­ko­tum, ga­lė­tum gau­ti į snu­kį, ypač su­te­mus. Te­bė­ra ir žy­miau­sias pa­sta­tas-vai­duok­lis – tuš­čias dau­giaaukš­tis mons­tras Dom So­ve­tov, tik jau šiek tiek pa­da­žy­tas ir su lan­gais. Už­tat vėl pa­ma­čius vie­ša­ja­me trans­por­te dir­ban­čias kon­duk­to­res, pa­si­ka­bi­nu­sias ant vir­vu­tės ru­lo­nus iš­vy­nio­ja­mų bi­lie­tė­lių, akys nu­si­šyp­so.

Po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro mės­ma­lės li­ku­siais Kio­nigs­ber­go (Ka­ra­liau­čiaus) tru­pi­niais sten­gia­ma­si rū­pin­tis. Ne­ma­žai ži­lų pa­sta­tų, gy­ny­bi­nių įtvir­ti­ni­mų ar bu­vu­sių mies­to var­tų yra res­tau­ruo­ti ir sau­go­mi. Ir ne­la­bai svar­bu, už kie­no lė­šas tai da­ro­ma – vals­ty­bės ar gau­tas iš už­sie­nio. Ryš­kiau­sias se­no­jo mies­to ak­cen­tas – Prie­gliaus upės sa­lo­je sto­vin­ti ka­ted­ra ir ša­lia esan­ti fi­lo­so­fo Im­anue­lio Kan­to am­ži­no poil­sio vie­ta. Ne­to­lie­se – jau šiais lai­kais pra­trū­ku­sios ini­cia­ty­vos at­kur­ti bū­to­vės frag­men­tus pa­vyz­dys. Vo­kiš­ką ar­chi­tek­tū­rą me­nan­tis ne­di­de­lis sta­ti­nių komp­lek­sas Ryb­na­ja de­rev­nia skir­tas tu­ris­tams. Čia įsi­kū­rę res­to­ra­nai, su­ve­ny­rų par­duo­tu­vės, vieš­bu­čiai. Juo­se poil­siau­jan­tys ger­ma­nų gen­čių pa­li­kuo­nys, plauk­da­mi pra­mo­gi­niais lai­ve­liais Prie­gliaus sen­va­ge, liūd­nai dai­ro­si ap­lin­kui. Ap­nik­ti dvip­ras­miš­kų jaus­mų jie su­nkiai pa­ste­bi už ka­ted­ros plū­du­riuo­jan­tį pra­ėju­sio am­žiaus vi­du­rio po­van­de­ni­nį ka­ro lai­vą – lan­ko­miau­sią Jū­rų mu­zie­jaus eks­po­na­tą.

Iki jū­ros – be „Rei­cho kareivių“

Ne­nu­va­žiuo­ti iš Ka­li­ning­ra­do iki Bal­ti­jos jū­ros – bai­si nuo­dė­mė. Ypač da­bar, kai po­ros de­šim­čių ki­lo­me­trų at­stu­mą įma­no­ma nu­skrie­ti au­tos­tra­da. Greit­ke­lis pa­kei­tė dar prieš ka­rą ties­tą siau­rą ke­lią, tan­kiai ap­so­din­tą me­džiais, ku­rie dėl daž­nų ava­ri­jų bu­vo va­di­na­mi „Rei­cho ka­rei­viais“.

Pirkite centrinėje turgavietėje - nesigailėsite.

Iš pa­jū­rio mies­te­lių la­biau­siai pa­si­kei­tęs Ze­le­nog­rads­kas. Su­re­mon­tuo­ta kran­ti­nė ir pa­sta­ty­tas jū­ros til­tas – ge­ra vie­ta mėgs­tan­tie­siems ste­bė­ti ban­gas ir ho­ri­zon­tą. Pa­vy­dūs lie­žu­viai pla­ka, kad gy­ven­vie­tė­je poil­sio liz­de­lius spar­čiai su­ka tur­tin­gi mask­vie­čiai. Ži­no­ma, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos ver­čia iš­si­žio­ti. Vai­kai pra­si­žio­ja ki­tur – bu­vu­sia­me van­dens bokš­te įkur­ta­me ka­čių mu­zie­ju­je ra­mi­na­mu pa­va­di­ni­mu „Mu­ra­riu­mas“. Nors vi­si eks­po­na­tai ne­gy­vi, miau­ki­mo ma­žai ne­bus, kaip ir tei­gia­mų emo­ci­jų su­si­pa­žįs­tant su hu­mo­ris­ti­ne ka­ti­no san­da­ros sche­ma.

Svet­lo­gors­kas – di­džiau­sias Ka­li­ning­ra­do sri­ties pa­jū­rio ku­ror­tas, kaip vi­suo­met pil­nas iš „di­džio­sios Ru­si­jos“ ir už­sie­nio su­gu­žė­ju­sių poil­siau­to­jų. Bet dėl ban­gų nu­plau­tų pa­plū­di­mių, ap­tru­pė­ju­sios kran­ti­nės ir ne­be­vei­kian­čio lif­to bokš­to, ku­riuo ka­dai­se nau­do­jo­si ne­įs­ten­gian­tie­ji prie jū­ros nu­si­leis­ti sta­čiais laip­tais, mies­te­lis at­ro­do liūd­no­kai.

Gam­to­vaiz­džio ger­bė­jams, ieš­kan­tiems nuo aukš­tų skar­džių at­si­ve­rian­čių jū­ros pla­ty­bių, de­rė­tų pa­trauk­ti į Les­no­jės, Pri­mo­rės ir Dons­ko­jės kai­me­lius. No­rin­tie­ji pa­sis­kru­din­ti sau­lė­je ir su­si­pa­žin­ti su gin­ta­ro ka­sy­bos ypa­tu­mais ga­li dirs­te­lė­ti į Jan­tar­ną. Plia­žas čia pui­kus. Ta­čiau ei­da­mas už­kąs­ti į ba­rą, įsi­kū­ru­sį prie pat bu­vu­sios gin­ta­ro ka­syk­los „A­na“ ir me­mo­ria­lo ka­ro žu­dy­nių au­koms, jau­tie­si ne­links­mai.

Sto­ties ideologas

Ne­pa­si­se­kė Le­ni­nui. Jis ta­po ne­pa­gei­dau­ja­mas Ka­li­ning­ra­do cen­tre. Pa­grin­di­nė­je mies­to aikš­tė­je - Per­ga­lės - sto­vė­jęs me­ta­li­nis pli­ka­gal­vis va­das bu­vo su­ma­niai pa­ša­lin­tas. Klas­tos ne­sup­ra­to nei jis pats, nei jo ger­bė­jai, bu­vo iš­veng­ta ga­li­mų pro­tes­tų. Pra­dė­jus re­kons­truo­ti aikš­tę pa­mink­las iš­ga­ben­tas „res­tau­ruo­ti“. Kiek vė­liau ty­liai iš­ar­dy­tas ir jo aukš­tas pos­ta­men­tas. Lai­kas bė­go, o Le­ni­nas į bu­vu­sią vie­tą taip ir ne­grį­žo. Ta­čiau mies­tie­čiai ne­nu­liū­do – aikš­tė bu­vo iš es­mės re­kons­truo­ta, apš­vies­ta ir iš­puoš­ta gė­lė­mis. Ša­lia iš­ki­lo di­din­gas Kris­taus Iš­ga­ny­to­jo so­bo­ras, o aikš­tės vi­du­ry­je at­si­ra­do mies­tą did­vy­rį ir ar­mi­ją nu­ga­lė­to­ją šlo­vi­nan­tis obe­lis­kas.

Ne­va res­tau­ruo­tas Le­ni­nas ne­pra­puo­lė. Jis pa­sta­ty­tas nuo­ša­les­nė­je vie­to­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, kad pa­si­tik­tų ir pa­ly­dė­tų ke­liau­nin­kus. Nie­kas dėl to stip­riai ne­si­kei­kia. „Lie­tu­viai yra sa­vi, - po­ri­na vie­nas bar­me­nas. – Jie mo­ka keik­tis ru­siš­kai.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kazys suvalkietis  78.58.111.86 2013-10-02 08:34:09
Galima laukti, kad greitai iš Kionigo į Vakarus pradės riedėti Volksvageno konkurentai? Bet ar jie bus geresni už Ladas, kurias rusai jau atsisako pirkti. Ar žinai, gerb. Baly, kad Rusijoje įsikūrė jau dešimtys užsienio automobilių surinkimo gamyklų? Ir Karaliaučiuje surinkinėja BMW automobilius, tik sako surinkimo kokybė... nelabai.
4 0  Netinkamas komentaras
rasa  78.61.129.81 2013-09-27 20:22:46
Gaila, kad autorius nežino paminėtų miestų originalių pavadinimų...Dera buvo juos priminti, jie lietuviams -istoriniai ir atmintini.
20 4  Netinkamas komentaras
Balys  78.62.105.128 2013-09-27 10:20:43
Galim nesistebėti Kaliningrado rusų uždarbiais. Nes ten suklestėjo ne koks "smulkusis verslas", o rimta gamyba. Srityje kuriama pilnojo ciklo automobilių pramonė, ne vien tik surinkimas iš užsienietiškų dalių.
9 5  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami