Kalnai vis kviečia sugrįžti

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-04-10 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-04-10 00:00
Valandėlė atokvėpio Austrijos Alpėse. "Bartikos" archyvo nuotraukos
Tie, ku­rie nors kar­tą ke­lia­vo po kal­nus, ži­no, ko­kia tai ais­tra. Kas­dien - vis nau­ji vaiz­dai ir nau­ji to­liai. Tai tur­būt ge­riau­sias bū­das at­sip­lėš­ti nuo kas­die­nės ru­ti­nos.

Kelionių organizatorius "Bartika" gali pasiūlyti daugybę žygių kalnų keliais. Pasirinkimas įvairus - galima visos kelionės metu nakvoti su savimi pasiimtose palapinėse arba keliauti lengviau - apsistoti kalnų nameliuose. Moksleiviai ypač mėgsta gyventi vienoje vietoje ir kasdien iš stovyklos vaikščioti į kalnus. "Daug kas mėgsta tokias keliones, sako, kai be sunkios kuprinės, nepavargę žvalgosi, tada daugiau pamato", - pasakojo agentūros vadovė Lilija Rutavičienė.

Dolomitinės Alpės

Romantikos per žygius netrūksta. Visi parinkti maršrutai veda pačiomis gražiausiomis vietomis - šalia kalnų ežerėlių, ledynų, tarpeklių. Kartais reikia kilti stačiomis uolomis įsikibus į nutiestus metalinius lynus - galima pasijusti tikrais alpinistais.

Šių metų naujovė - žygis per Šiaurės Italijos dolomitines Alpes. "Gyvensime kempinge kalnų papėdėje ir kasdien eisime į radialinius žygius po kalnus. Apsiginkluosime alpinistine įranga, nes tai jau sunkiau įveikiami kalnai. Apraišais tvirtinsimės prie akmenų sienoje įtvirtintų lynų (saugiau, jei netyčia paslystum), būtinai užsidėsime šalmus (kad nuo viršaus nubyrėję akmenėliai nesužeistų)," - pasakojo patyręs kelionių Vytautas Batkauskas.

Pasaulis - po kojom

Palytėjus debesį ar perlipus per keterą, kuri iš tolo atrodė ne tavo jėgoms, užlieja neišpasakytas džiaugsmas, ir visi žygio sunkumai nublanksta.

Ir niekam neprilygs poilsio valandėlė kalnuose, kai aplink - neaprėpiamas grožis, kai visas pasaulis, rodos, po tavo kojom. Tada iš kuprinės ištrauktas sumuštinis tampa didžiausiu skanėstu.

Pasak žygio vadovo, kadangi keliaujant per kalnus nėra kur apsirūpinti maistu, tenka jį neštis. "Valgom pigiai - kruopas, džiūvėsius. Per dvi savaites trunkantį žygį maistui žmogus išleidžia apie 100 litų, - pasakojo kelionių vadovas. - Kur yra malkų, kuriam laužą ir verdamės valgį, o kur nėra, naudojame viryklėles su dujiniais balionėliais."

Ledynas mažėja

Jau vienuolika metų į Norvegijos kalnus keliautojus lydintis Vytautas ypač ragina visus kuo greičiau vykti į šią šalį pasižiūrėti šiaurės ledyno, pro kurį vingiuoja jų maršrutas. "Kai buvome ten prieš kokį dešimtmetį, jis buvo gal dviem kilometrais ilgesnis. Dabar sparčiai tirpsta, - pasakojo jis. - Dar po kiek laiko gal ir visiškai nebeliks."

Norvegijos kalnai ypatingi. Kas čia pabuvoja, grįžta dar kartą. "Žygis trunka 5-7 dienas. Autobusas apvažiuoja kalnyną, o mes kertam jį skersai. Jotunheimeno nacionaliniame parke neišpasakytas grožis - apsuptas aukštesnių kaip 2,5 km kalvų tyvuliuoja nuostabus kalnų ežeras. Prie jo visada privažiuoja daug vietinių norvegų, jie čia mėgsta vaikščioti kartu su vaikais, ilsėtis. Nieko nestebina ir po kalnus lazdelėmis pasiramsčiuodami keliaujantys garbingo amžiaus norvegai", - pasakojo L.Rutavičienė. Pirmomis dienomis puiku aklimatizuotis, priprasti prie tempo, nes einama palei ežerą, o kuprines už nedidelį mokestį galima patikėti plukdyti kursuojantiems kateriukams.

Nutolęs nuo ežero, patraukęs giliau į kalnus, keletą dienų nesutinki nė vieno žmogaus. Tokia romantika civilizuotoje Europoje - retas malonumas. Galbūt tai ir traukia keliautojus. Be to, rugpjūtį Norvegijos miškuose pilna grybų ir uogų. Nors čia yra nacionalinis parkas, niekas nedraudžia jų rinkti. Rugpjūtis - pats geriausias metas, trumputė vasara palepina šiluma.

Gruzinų karo keliu?

Slovakijos Tatrai labiau nuvaikščioti, čia nuolat pilna turistų. Juos labai mėgsta moksleiviai, jaunimas, šeimos. Šios stovyklos itin populiarios.

Pastaruoju metu ėmė populiarėti Ukrainos Užkarpatė. Moksleiviai mėgsta užbėgti į aukščiausią Karpatų viršūnę Goverlą, ji gana paprasta, net neakmenuota, lengvai įveikiama. Ukrainoje turistai mėgsta apsistoti nuo seno žinomoje Jasinios turistinėje bazėje. Iš jos kasdien įvairiais maršrutais einama kalnų grožio ieškoti.

Agentūra planuoja kitais metais pasiūlyti ir naują maršrutą po Gruziją, šalia Kazbeko, gruzinų karo keliu. "Šiemet buvome išvykę slidinėti į Gudauri, žvalgėmės. Manome, kad atsirastų norinčiųjų, nes šiuos kalnus vyresni keliautojai žino iš savo jaunystės, studijų metų maršrutų", - pasakojo vadovė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
aš  195.12.167.244 2013-03-26 16:03:06
Didžiausias džiaugsmas sudėtinguose, alpinistinuose žygiuose užlieja, kai pradedi leistis žemyn: ir iš žiemos. šalčio, silpnumo, nuovargio patenki į šilumą, žalią pievą, pradedi jausti kvapus:) Paradoksas - kad nusileidus vėl norisi atgal, nepaisant kaip buvo sunku viršuje.
2 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami