Kanalų, vėjo malūnų ir kanapių mieste

Vaidas MIKAITIS 2015-08-13 06:00
Vaidas MIKAITIS
2015-08-13 06:00
Galima išsinuomoti valtį ir plaukioti miesto kanalais savarankiškai. Vaido Mikaičio nuotraukos
Tur­būt dau­ge­lis žmo­nių karš­tą va­sa­ros die­ną iš­gir­dę žo­dį „ams­tel“, gurk­te­li ir su ma­lo­nu­mu pa­gal­vo­ja apie šal­to alaus bo­ka­lą. Bet „Ams­tel“ – ne tik alus. Tai ir pa­va­di­ni­mas upės, prie ku­rios ir įkur­ta li­be­ra­lio­ji Ny­der­lan­dų sos­ti­nė Ams­ter­da­mas.

Iš pra­džių tai bu­vo ma­žas žve­jų mies­te­lis, ta­čiau XVII am­žiu­je at­ėjus va­di­na­ma­jam olan­dų auk­so am­žiui mies­tas iš­au­go, iš­sip­lė­tė ir ta­po vie­nas svar­biau­sių ir ži­no­miau­sių pa­sau­lio mies­tų. Šiuo lai­ko­tar­piu olan­dų me­nas, moks­las, pre­ky­ba ir ka­ry­ba bu­vo do­mi­nuo­jan­tys pa­sau­ly­je.

Dėl tan­kiai iš­rai­žy­to ka­na­lų ir til­tų tink­lo Ny­der­lan­dų sos­ti­nė ne­re­tai pa­va­di­na­ma Šiau­rės Ve­ne­ci­ja, tuo tar­si su­tei­kiant Ams­ter­da­mui di­des­nį pa­trauk­lu­mą. Po vieš­na­gės čia ki­lo abe­jo­nė, ku­riam iš mies­tų šis pa­ly­gi­ni­mas da­ro di­des­nę gar­bę. Ma­nau, dėl pa­ly­gi­ni­mo la­biau pa­si­se­kė Ve­ne­ci­jai. Ams­ter­da­mas yra tie­siog ge­res­nis. Šiuo me­tu tai vie­nas lan­ko­miau­sių mies­tų Eu­ro­po­je.

Be to, jis yra vie­nas to­le­ran­tiš­kiau­sių ir ne­for­ma­liau­sių mies­tų pa­sau­ly­je. Šios sa­vy­bės le­mia nuo­la­ti­nę įvai­raus plau­ko, ra­sių, tau­tų ir įsi­ti­ki­ni­mų žmo­nių im­ig­ra­ci­ją į mies­tą. Skai­čiuo­ja­ma, kad Ams­ter­da­me gy­ve­na 178 tau­tų at­sto­vai. Tai yra di­džiau­sias skai­čius pa­sau­ly­je. Čia vi­si ga­li ge­rai jaus­tis ir ras­ti sau vie­tą.

Ne pa­slap­tis, kad mies­to lan­ko­mu­mą ge­ro­kai pa­di­di­na ne są­sa­ja su Šiau­rės Ita­li­jos mies­tu, o to­le­ran­ci­ja leng­vie­siems nar­ko­ti­kams, le­ga­li­zuo­ta pros­ti­tu­ci­ja ir gar­su­sis rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­las. Jei le­ga­li pros­ti­tu­ci­ja ma­žai ką ste­bi­na, tai ne­bau­džia­mas ma­ri­hua­nos var­to­ji­mas yra re­tas da­ly­kas pa­sau­ly­je.

Pi­giai nu­vyk­ti nepavyks

Į Ams­ter­da­mą daž­niau­siai at­vyks­ta­ma per Šip­ho­lio oro uos­tą. Tai vie­nas di­džiau­sių oro uos­tų Eu­ro­po­je. La­bai pi­giai nu­skris­ti į Šip­ho­lį ne­pa­vyks, nes iš Lie­tu­vos pi­gios oro li­ni­jos ten ne­skrai­di­na. Il­gą lai­ką Ams­ter­da­mas aps­kri­tai ne­bu­vo pa­sie­kia­mas tie­sio­giai, ta­čiau da­bar tie­sio­gi­nius skry­džius iš Vil­niaus vyk­do „Air Bal­tic“. Iš oro uos­to į mies­to cen­trą kur­suo­ja pa­to­gūs trau­ki­niai.

At­vyk­ti į Ams­ter­da­mą trau­ki­niu yra taip pat ne­blo­gas pa­si­rin­ki­mas. Trau­ki­nių sto­tis įsi­kū­ru­si mies­to cen­tre, čia at­vyks­ta trau­ki­niai iš Briu­se­lio, Par­yžiaus, Kel­no, ki­tų Vo­kie­ti­jos ir Bel­gi­jos mies­tų. Iš Lie­tu­vos trau­ki­niu at­vyk­ti su­dė­tin­ga, ta­čiau ke­liau­jant po Eu­ro­pą trau­ki­nys yra pa­to­ges­nis pa­si­rin­ki­mas. Iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos į Ams­ter­da­mą ga­li­ma ir lai­vu plauk­ti.

Ke­liau­ti ga­li­ma ir au­to­mo­bi­liu, ta­čiau tuo at­ve­ju ky­la trans­por­to spūs­čių ir par­ka­vi­mo vie­tų prob­le­ma. Ams­ter­da­mo cen­tras yra ne­di­de­lis, to­dėl ras­ti vie­tą pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį yra ypač su­nku, be to, ši pa­slau­ga at­sieis ne­pi­giai. Ke­lią nuo­lat pa­stos pės­tie­ji ar­ba dvi­ra­ti­nin­kai. Re­ko­men­duo­ja­ma pa­lik­ti au­to­mo­bi­lius už mies­to ir į cen­trą va­žiuo­ti vie­šuo­ju trans­por­tu. Vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį mies­to cen­tre siū­lau tiems, kas no­ri iš­ban­dy­ti sa­vo kan­try­bės ga­li­my­bes.

Vienas iš aštuonių Amsterdame likusių malūnų.

Ge­riau­sia – pėsčiomis

Vie­ša­sis trans­por­tas – ge­rai su­tvar­ky­tas ir pa­to­gus. Mies­te yra ke­tu­rios me­tro li­ni­jos, kur­suo­ja tram­va­jai, au­to­bu­sai ir net val­tys. Ka­dan­gi tai nak­ti­nių links­my­bių mies­tas, daž­nai va­ži­nė­ja nak­ti­niai au­to­bu­sai, tad grįž­ti į nak­vy­nės vie­tą ne­pri­reiks bran­gių tak­si pa­slau­gų.

Ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti val­tį ir plau­kio­ti mies­to ka­na­lais sa­va­ran­kiš­kai. Val­tys – tiek pa­pras­tos, tiek elek­tri­nės – leng­vai val­do­mos, tad net ir ne­pa­ty­ręs žmo­gus ga­li ne­sun­kiai su­sit­var­ky­ti. Prieš iš­si­nuo­mo­da­mas val­tį klien­tas iš­klau­so trum­pą ins­truk­ci­ją, gau­na ge­rą že­mė­la­pį ir su­lau­kia lin­kė­ji­mų pa­tir­ti pui­kių įspū­džių. Ti­krai ne­blo­ga pra­mo­ga. Ne­no­rin­tiems vai­ruo­ti pui­kus pa­si­rin­ki­mas bū­tų tie­siog nu­si­pirk­ti eks­kur­si­jos Ams­ter­da­mo ka­na­lais bi­lie­tą. Te­liks iš­si­žio­jus klau­sy­tis ir gro­žė­tis.

Be to, ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti mo­to­ro­le­rį. Ko­dėl tai ak­cen­tuo­ju? Mat jei ne­tu­ri rei­ka­lų nuo cen­tro nu­to­lu­siuo­se ra­jo­nuo­se, Ams­ter­da­me ne­rei­ka­lin­gas nei au­to­mo­bi­lis, nei vie­ša­sis trans­por­tas.

Mėgs­tan­tys vaikš­čio­ti Ams­ter­da­me jau­sis pui­kiai, nes šis bū­das ge­riau­siai tin­ka pa­žin­ti mies­tą. Cen­tre at­stu­mai ne­sun­kiai įvei­kia­mi pės­čio­mis. Tai pui­ki ga­li­my­bė ne tik pa­si­mankš­tin­ti, bet ir be sku­bos pa­sig­ro­žė­ti pui­kiais vaiz­dais.

Dvi­ra­čių ro­jus ir pragaras

Ir ne­pa­mirš­ki­me to, kas gar­si­na Ams­ter­da­mą la­biau nei til­tai ir ka­na­lai, – tai dvi­ra­čiai. Ams­ter­da­mas lai­ko­mas pa­sau­lio dvi­ra­čių sos­ti­ne, pa­lan­kiau­siu dvi­ra­ti­nin­kams mies­tu pa­sau­ly­je. Sa­ko­ma, kad vai­kai čia dvi­ra­čiais iš­moks­ta va­žiuo­ti anks­čiau nei vaikš­čio­ti. Sa­ko­ma, kad dvi­ra­čių čia yra tiek, kiek mies­to gy­ven­to­jų.

Tie­sa, jie anaip­tol nė­ra bliz­gan­tys ir tvis­kan­tys, kaip ga­li­ma pa­ma­ny­ti ži­nant koks šios ša­lies eko­no­mi­kos ly­gis. Dvi­ra­čių čia yra vi­so­kių – nuo mo­der­nių iki vi­siš­kų lau­žų. Bet mies­tie­čiai vi­sai ne­su­ka gal­vos, ar jų dvi­ra­čiai at­ro­do gra­žiau už ki­tų. „Juk jūs tur­tin­gi, ko­dėl va­ži­nė­ja­te to­kio­mis griu­ve­no­mis, net Lie­tu­vo­je jie bran­ges­ni ir ge­res­ni“, – klau­siau pa­žįs­ta­mo olan­do. „Kam leis­ti pi­ni­gus bran­giam dvi­ra­čiui, jei vis tiek pa­vogs, – iš­pū­tęs ma­ri­hua­nos dū­mą nu­si­juo­kė jis ir pri­dū­rė: – Anks­čiau ar vė­liau pa­vogs, ki­taip čia ne­bū­na.“ Gal jis kiek ir per­dė­jo, nors va­gys­tės nė­ra toks jau ir re­tas reiš­ki­nys.

Va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais mies­te yra be­ne idea­lios są­ly­gos: įreng­tos at­ski­ros pla­čios dvi­ra­čių juo­stos, tik kai ku­rio­se siau­ro­se cen­tro gat­ve­lė­se dvi­ra­ti­nin­kams ten­ka da­ly­tis gat­ve su au­to­mo­bi­liais. Mies­to rel­je­fas – ly­gus ir plokš­čias, tad min­ti leng­va ir to­kius „žu­di­kus“ kaip Šeš­ki­nės kal­nas, ga­li­me bent lai­ki­nai pa­lik­ti to­li­ma­me Vil­niu­je.

Tai­gi va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu yra pui­ku, bet ne pui­kiau­sia. Ir tin­ka to­li gra­žu ne kiek­vie­nam. Prie­žas­tis pa­pras­ta. Čia juk pa­sau­lio dvi­ra­čių sos­ti­nė, tad jų eis­mas vi­sa­da la­bai in­ten­sy­vus, ne­nu­trūks­ta­mas. Tai ga­li virs­ti vos ne dar­bu, nes ten­ka ati­džiai vai­ruo­ti, ma­nev­ruo­ti, o svar­biau­sia – ne­žiop­so­ti. Ma­lo­niai, tar­si po Vin­gio par­ką pa­si­va­ži­nė­ti var­giai pa­vyks. Tu­ri bū­ti ati­dus ir apie kiek­vie­ną sa­vo ma­nev­rą pra­neš­ti ran­kos ju­de­siu, kad ne­su­si­dur­tum su ki­tu. Olan­dai pui­kiai ma­nev­ruo­ja, ta­čiau at­vy­kė­liams toks eis­mas ga­li bū­ti per su­dė­tin­gas, tad no­rint iš­veng­ti stre­so ge­riau­sia vaikš­čio­ti. Ta­čiau pės­tie­siems rei­kia pa­isy­ti auk­si­nės tai­syk­lės – ne­lip­ti ant dvi­ra­čių ta­kų. Pa­kliu­vus į to­kią si­tua­ci­ją įgim­tas mies­tie­čių to­le­ran­tiš­ku­mas pa­pras­tai ne­vei­kia, ga­li­te bū­ti ir par­trenk­ti, ir ap­rėk­ti.

Ne­ma­ny­ki­te, kad ne­sup­ra­si­te, ką rė­kia. De­vy­ni iš de­šim­ties Ams­ter­da­mo gy­ven­to­jų pui­kiai mo­ka ang­lų kal­bą, tad pri­rei­kus ir ją var­tos.

Įspū­din­giau­sia – Ka­na­lų žiede

Ams­ter­da­mas gar­sė­ja sa­vo ka­na­lais ir til­tais, jų pri­skai­čiuo­ja­ma apie pu­san­tro tūks­tan­čio. Vien cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je yra apie 400 til­tų. Leng­va pa­sik­lys­ti. Nak­tį jie bū­na gra­žiai apš­vies­ti, juos ap­žiū­rė­ti nie­ko ne­kai­nuo­ja, bet įspū­džių ga­li­ma pa­tir­ti ne­įkai­no­ja­mų. Tar­kim, Ma­ge­re Brug til­tui jau yra apie 300 me­tų, bet jis iš­li­ko iš pri­nci­po ne­pa­ki­tęs nuo pa­sta­ty­mo. Ams­ter­da­me kaip nie­kur ki­tur ga­li­ma daug ko pa­ma­ty­ti, iš­girs­ti ir pa­tir­ti ne­iš­lei­džiant nė cen­to. Te­rei­kia pa­nar­šy­ti in­ter­ne­te ir pa­si­do­mė­ti, kas ir kur vyks­ta.

Pats įspū­din­giau­sias Ams­ter­da­mo ra­jo­nas bū­tent ir va­di­na­si Ka­na­lų žie­das, jis su­pa is­to­ri­nį mies­to cen­trą. Vi­sas ra­jo­nas įtrauk­tas į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą ir lai­ko­mas mies­to šir­di­mi. Čia yra įdo­miau­sia, čia tel­kia­si mies­tą lan­kan­čių ke­liau­to­jų mi­nios.

O mies­to šir­dies šir­dis yra se­na­sis Ams­ter­da­mo is­to­ri­nis cen­tras, ja­me dau­giau­sia tu­ris­tams re­ko­men­duo­ja­mų ob­jek­tų. Cen­tre yra ir gar­su­sis rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­las. Ka­dan­gi nuo pat įsi­kū­ri­mo mies­tas gar­sė­jo to­le­ran­ci­ja vi­siems, dau­ge­lis tau­tų ja­me įspau­dė sa­vo pėd­sa­ką mies­to ar­chi­tek­tū­ro­je, kul­tū­ro­je ir re­li­gi­jo­je. Mies­tą la­bai mė­go žy­dai ir tu­rė­jo čia gau­sią bend­ruo­me­nę.

Man vi­sa mies­to is­to­ri­nė da­lis pa­si­ro­dė kaip iš­ti­sas mu­zie­jus, ta­čiau iš­skir­čiau tris įdo­mes­nius. Rijks­mu­seum yra me­no mu­zie­jus, ku­ria­me sau­go­mi įspū­din­giau­si olan­dų auk­so am­žiu­je su­kur­ti še­dev­rai. Sa­vo at­ski­rą mu­zie­jų tu­ri žy­mus olan­dų me­ni­nin­kas Vin­cen­tas van Gog­has. Ir dar vie­nas man la­bai pa­ti­kęs ir la­bai po­pu­lia­rus tarp mies­to sve­čių – Anos Frank na­mas mu­zie­jus. Tur­būt daug kas gir­dė­jo apie šią žy­dų mer­gai­tę iš Ams­ter­da­mo, ku­ri na­cių ko­nen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­je ra­šė die­no­raš­tį. Apie tai su­kur­ta fil­mų, pri­ra­šy­ta kny­gų, pa­sta­ty­ta spek­tak­lių.

Dviratį gali išsinuomoti prie kiekvieno kampo, jais važinėja net policininkai.

Siū­lo links­min­tis die­ną ir naktį

Kad ir ko­kie bū­tų gra­žūs Ams­ter­da­mo ka­na­lai ar vė­jo ma­lū­nai, kad ir kaip ska­niai kve­pė­tų olan­diš­kos tul­pės pa­va­sa­rį, vis tiek la­biau­siai mies­tas ži­no­mas sa­vo rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­lu. Tai se­niau­sia mies­to da­lis. Ją su­pan­tys ka­na­lai pra­ver­tė kaip gy­ny­bos prie­mo­nė nuo puo­lan­čių prieš­ų. Čia yra ne tik vieš­na­mių ar leng­vų­jų nar­ko­ti­kų įsi­gi­ji­mo vie­ta, jo­je ir gy­ve­na­ma, yra se­niau­si mies­to pa­sta­tai, mu­zie­jai.

Ne­tie­sa, kad kvar­ta­le ne­sau­gu. Kaip tik čia su­telk­ta dau­giau­sia po­li­ci­jos, tad fi­zi­nis pa­vo­jus be­veik ne­eg­zis­tuo­ja. Prob­le­mų ga­li tu­rė­ti tik su po­li­ci­nin­kais, jei ta­vo el­ge­sys bus ne­tin­ka­mas. Griež­tai drau­džia­ma fo­tog­ra­fuo­ti šmė­žuo­jan­čias lan­guo­se pros­ti­tu­tes.

Ga­lė­čiau to ne­mi­nė­ti, bet nie­kam ne pa­slap­tis, kad dau­gu­ma ke­liau­to­jų į Ams­ter­da­mą at­vyks­ta dėl ga­li­my­bės le­ga­liai rū­ky­ti ma­ri­hua­ną. Ži­no­ma, to da­ry­ti ne­ska­ti­nu ir ne­siū­lau, ta­čiau spren­di­mą pri­ima kiek­vie­nas as­me­niš­kai.

Vie­tos, ku­rio­se ga­li­ma nu­si­pirk­ti ka­na­pių ir ha­ši­šo, va­di­na­mos cof­fees­hop. Šio­se ka­vi­nė­se yra ir rū­ky­mo pa­tal­pos, bet olan­dai rū­ko ir gat­vė­se. Kri­mi­na­lo čia nė­ra, te­rei­kia ne­siar­tin­ti prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių ar mo­kyk­lų. Teo­riš­kai, at­siž­vel­giant į ES rei­ka­la­vi­mus, leng­vie­ji nar­ko­ti­kai Ams­ter­da­me jau yra ne­le­ga­lūs, ta­čiau pra­ktiš­kai jie to­le­ruo­ti­ni ir prob­le­mų var­to­jant pa­pras­tai ne­ky­la. Po dvie­jų už­sie­nie­čių mir­čių bu­vo užd­raus­ti tik ha­liu­ci­no­ge­ni­niai gry­bu­kai. Par­da­vi­nė­ja­mi nar­ko­ti­kai yra ge­ros ko­ky­bės, nes cof­fees­hop 'ai ir jų pre­kės griež­tai ti­kri­na­mos įvai­rių tar­ny­bų.

Nors Ams­ter­da­me vieš­bu­čių ir aps­tu, per di­džiau­sius mies­to fes­ti­va­lius jų ga­li pri­trūk­ti. Vie­ti­niai juo­kau­ja, kad at­vy­kus pa­vie­šė­ti mie­go­ti ne­rei­kia, rei­kia links­min­tis ir nak­ti­mis. Tai ypač mėgs­ta jau­ni bri­tai, ku­rie at­skren­da į Ams­ter­da­mą pa­šėl­ti ir po be­mie­gės nak­ties vyks­ta na­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
to mhm  195.194.187.132 2015-08-14 18:47:50
O taves negalima suspardyti? Tikriausiai,esi "galingas erelis" su nukirptais sparnais arba -gaidelis be sparnu.
2 0  Netinkamas komentaras
mhm  78.58.195.65 2015-08-13 23:59:20
"Teoriškai, atsižvelgiant į ES reikalavimus, lengvieji narkotikai Amsterdame jau yra nelegalūs, tačiau praktiškai jie toleruotini ir problemų vartojant paprastai nekyla" Tai manau turetu praktiškai problemu nekilt jeigu Vilniuj koki gėjų suspardysiu xD Jeigu Olandai gali žole rukyt nusizengdami ES as galiu gejus spardyt. No problema.
0 3  Netinkamas komentaras
mhm  78.58.195.65 2015-08-13 23:55:03
Buvau tame Amsterdame, ir nieko aš ten vertingo nemaciau kaip tik vakarų kultūrą kiaura
1 0  Netinkamas komentaras
Akvilia  78.60.124.146 2015-08-13 22:14:28
labai smagus straipsnis, sukele mano keliones prisiminimu. Aciu
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami