Kartą Afrikoje (II): kur švenčia apipjaustymą, ne vestuves

Rosita GARŠKAITĖ r.garskaite@lzinios.lt 2015-06-22 06:00
Rosita GARŠKAITĖ
r.garskaite@lzinios.lt
2015-06-22 06:00
Koojai labiausiai patinka parnešti vandens bei gaminti maistą savo šeimai.  Rositos Garškaitės nuotrauka. 
„Yeyo tak­we­nya“ – ši­taip ma­sa­jų kal­ba svei­ki­na­ma­si su mo­te­ri­mis. Koo­jai maž­daug 47 me­tai, ji at­sa­ko į mū­sų klau­si­mus, o kai pa­siū­lo­me už­duo­ti klau­si­mą mums, iš­girs­ta­me: „Ar jūs apip­jaus­ty­tos?“.

Vy­rų ir mo­te­rų apip­jaus­ty­mas – tra­di­ci­ja, ku­rią ma­sa­jai iš­lai­kė iki šių die­nų. Ber­niu­kams ši pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma 10-18 me­tų tarps­ny­je ir reiš­kia pe­rė­ji­mą į su­au­gu­sių pa­sau­lį, pri­pa­ži­ni­mą, kad ga­lįs pa­si­rū­pin­ti šei­ma. Tuo me­tu mer­gai­tėms ly­ti­niai or­ga­nai apip­jaus­to­mi prieš iš­te­ki­nant (daž­nai 8-10 m.). Ne­apip­jaus­ty­tai iš­te­kė­ti šio­je gen­ty­je ne­įma­no­ma. „Pa­si­rin­ki­mo nė­ra“, – sa­ko Koo­ja. Pa­sak jos, kai ku­rios mer­gai­tės la­bai bi­jo, ban­do iš­veng­ti, ta­čiau to­kiu at­ve­ju į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­mi vy­rai – ban­dan­čios pa­spruk­ti pa­gau­na­mos ir pri­sta­to­mos į vie­tą, kur at­lie­ka­mas ri­tua­las.

Mo­te­rų ge­ni­ta­li­jų apip­jaus­ty­mas pra­kti­kuo­ja­mas 28 Af­ri­kos ša­ly­se. Tan­za­ni­jo­je tai ne­le­ga­lu: po­li­ti­kai, ži­niask­lai­da, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos jau ne vie­ną de­šimt­me­tį ko­vo­ja su šiuo pa­pro­čiu, švie­čia vi­suo­me­nę. 2013 me­tų UNI­CEF duo­me­ni­mis, vis tik be­veik 8 mi­li­jo­nams mo­te­rų šio­je ša­ly­je bu­vo da­li­nai ar vi­siš­kai pa­ša­lin­tas kli­to­ris bei ki­ti au­di­niai. La­biau­siai tai pa­pli­tę cen­tri­nė­je bei šiau­ri­nė­je ša­lies da­ly­se. Koo­ja aiš­ki­na, kad pa­gal ma­sa­jų ti­kė­ji­mą, ne­apip­jaus­ty­ta mo­te­ris ne­ga­li svei­kai gim­dy­ti, o jei ban­dys – kū­di­kis mirs. Vė­liau ver­tė­jas pri­du­ria, jog esa­ma ir dar vie­nos prie­žas­ties – su­ma­žin­ti mo­te­rų ly­ti­nį po­trau­kį, kad „ne­laks­ty­tų pas ki­tus vy­rus“.

Pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma ne­ste­ri­lio­mis na­mų są­ly­go­mis, be jo­kių nu­skaus­mi­na­mų­jų, anks­čiau pjau­na­ma bu­vo pei­liu, šian­dien daž­niau­siai žirk­lė­mis iš li­go­ni­nės. Apip­jaus­ty­mu už­sii­man­čios mo­te­rys ne­blo­gai už­dir­ba – joms mo­ka­ma 40 tūkst. Tan­za­ni­jos ši­lin­gų (apie 20 JAV do­le­rių). Skaus­mas, šo­kas, krau­ja­vi­mas, in­fek­ci­jos, ne­ga­lė­ji­mas šla­pin­tis, mir­ties ri­zi­ka – šios komp­li­ka­ci­jos ga­li pa­si­reikš­ti iš­syk. Esa­ma ir il­ga­lai­kių, to­kių kaip skaus­mas my­lin­tis, su­nkes­nis gim­dy­mas ar ne­vai­sin­gu­mas aps­kri­tai, cis­tos etc.

Mer­gai­tės ir ber­niu­kai ga­li bū­ti apip­jaus­to­mi kar­tu, ke­li ar ke­lio­li­ka iš kar­to, tai da­ro­ma ry­te – nes šal­čiau. Apip­jaus­ty­mo se­zo­nas – nuo ge­gu­žės iki gruo­džio dėl pa­lan­kes­nės tem­pe­ra­tū­ros ir di­des­nio mais­to at­sar­gų kie­kio. At­li­kus pro­ce­dū­rą bend­ruo­me­nė da­ly­vau­ja šven­ti­nė­se apei­go­se – vy­rai dai­nuo­ja, šo­ka, mo­te­rys jiems ati­ta­ria, ju­din­da­mos sa­vo pa­puo­ša­lus. Aus­ka­rai, vė­ri­niai ant kak­lo – kas­die­nės puo­šme­nos, o to­kių pro­gų me­tu mo­te­rys pa­si­puo­šia taip, kad vos ma­ty­ti vei­dai.

Kol apip­jaus­ty­tie­ji ken­čia skaus­mą, ku­rio ne­ga­li par­ody­ti (ypač ber­niu­kai, mat tai įro­do jų pa­si­ren­gi­mą bū­ti vy­rais) ar­ti­mie­ji šird­gė­lą ma­ži­na per rit­min­gą mu­zi­ką įei­da­mi į tran­są. At­vy­kus pa­žiū­rė­ti, kaip at­ro­do to­kios va­ka­ro apei­gos, nu­ste­bi­no ap­du­ju­si jau­na mo­te­ris, kaž­ką va­pan­ti ir rit­min­gai lin­guo­jan­ti. Ji stip­riai įsi­ki­bo vie­nai žur­na­lis­čių iš Eu­ro­pos į ran­ką – ne­bu­vo ga­li­ma jos at­plėš­ti. Su­ne­ri­mu­sios gen­ties mo­te­rys su­sku­bo nu­imi­nė­ti nuo jos vei­do pa­puo­ša­lus, tuo me­tu vy­rai ste­bė­jo ra­mūs, gal net pa­šai­pūs. Pa­ga­liau pa­vy­kus mo­te­rį nu­ra­min­ti, kon­kre­tus at­sa­ky­mas, kas jai nu­ti­ko, ne­bu­vo gau­tas. Vie­ni sa­kė, kad ji pa­ti­ria skir­tin­gų dva­sių vei­ki­mą, ki­ti aiš­ki­no, kad ji iš­gy­ve­na stip­rų psi­cho­lo­gi­nį skaus­mą, nes jos sū­nus ar du­kra ry­te apip­jaus­ty­ti. Dar vie­na teo­ri­ja – mo­te­ris pa­te­ko į tran­są dėl ma­sa­jų mu­zi­kos, ne­at­mes­ti­nas ir tam ti­krų lau­ki­nių žo­le­lių var­to­ji­mo va­rian­tas.

Jau­ni vy­rai apip­jaus­ty­mo die­ną ga­li dai­nuo­ti ir šok­ti net ir vi­są nak­tį, su jais drau­ge lai­ką lei­džia jau­nos ne­apip­jaus­ty­tos mer­gai­tės, o iš­te­kė­ju­sios mo­te­rys sku­ba prie va­ka­ro dar­bų – melž­ti gy­vu­lius, ga­min­ti va­ka­rie­nę. Koo­ja pa­sa­ko­ja, mėgs­ta­miau­sia jos die­nos da­lis – par­neš­ti van­de­nį sa­vo šei­mai bei ruo­šti jiems mais­tą. Ji tu­ri sep­ty­nis vai­kus, vi­sus pa­gim­dė na­mie su pri­bu­vė­jos – vie­ti­nės mo­ters, tu­rin­čios su­pra­ti­mą apie me­di­ci­ną, pa­gal­ba.

Ma­sa­jų gen­ty­je pra­kti­kuo­ja­ma po­li­ga­mi­ja. Vy­rai ga­li tu­rė­ti nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos žmo­nų, ta­čiau, kad ga­lė­tų par­si­ves­ti į na­mus pa­pil­do­mą mo­te­rį, tu­ri gau­ti pri­ta­ri­mą iš anks­čiau ves­tos. Pir­mo­ji pri­ta­ria dėl an­tro­sios, an­tro­ji dėl tre­čio­sios ir t.t. Gen­ties mo­te­rys aiš­ki­na, kad vi­sos žmo­nos tar­pu­sa­vy ly­gios ir dėl iš­tek­lių ne­kon­ku­ruo­ja, ta­čiau pri­du­ria, kad vis­gi ge­riau­sia jau­niau­siai: vy­ras su ja mie­ga, pa­de­da jai na­mų ūky­je. Tuo me­tu vy­res­nės pa­gal­bos su­lau­kia iš ūg­te­lė­ju­sių vai­kų. Su­tuok­ti­nių mo­te­rys pa­čios ne­pa­si­ren­ka, ve­dy­bi­nius klau­si­mus tvar­ko tė­vas, ati­duo­da­mas du­krą daž­niau­siai dvi­gu­bai vy­res­niam vy­rui už tam ti­krą gal­vi­jų kie­kį.

„Ši­taip yra ge­rai, nes pa­vel­dė­jo­me tai iš pro­tė­vių“, – kal­ba Koo­ja, pri­dur­da­ma, kad tė­vas iš­siaiš­ki­na apie bū­si­mą­jį vy­rą ir jo šei­mą: ar pa­kan­ka­mai ge­ri, pa­si­tu­rin­tys. Su­si­ta­rus dėl ve­dy­bų, jau­no­sios tė­vai pa­sker­džia avį, o ki­tą die­ną mer­gi­na su laz­da ir avies tau­kais iš­ei­na į vy­ro šei­mą. Tą­dien – jo­kių ce­re­mo­ni­jų ar šven­tės. Jau­ni­kio šei­ma už nuo­ta­ką tė­vams su­mo­ka nuo sep­ty­nių iki pen­kio­li­kos gal­vi­jų.

Su Koo­ja kal­ba­mės ša­lia aukš­tos, di­de­liu skė­čio for­mos vai­nik­la­piu be­si­pui­kuo­jan­čios aka­ci­jos. Ne­tru­kus po ja su­sės bend­ruo­me­nė ir pra­si­dės pa­si­ta­ri­mas. Čia su­si­ren­ka­ma dėl to, kad me­dis me­ta ne­ma­žą še­šė­lį ir yra vi­siems ži­no­mas. Tie­sa, klau­si­mus dėl ga­nyk­lų, van­dens prie­ina­mu­mo, vai­kų iš­lei­di­mo į mo­kyk­lą ir pan. svars­tys tik vy­rai. Pa­triar­cha­li­nės gen­ties mo­te­rys liks sė­dė­ti at­ski­ra­me ra­te, jos ne­ga­li užim­ti ly­de­rių po­zi­ci­jų. Nors mo­te­rys au­gi­na vai­kus, ant jų pe­čių gu­la vi­sa bui­ties naš­ta ir tik jos sta­to ap­va­lai­nus ma­sa­jų būs­tus, pi­na­mus iš ša­kų, žo­lių, apd­rė­bia­mus kar­vių mėš­lu, spren­di­mą dėl vai­kų iš­si­la­vi­ni­mo pri­ima iš­im­ti­nai vy­rai. „As­hee“ – pa­dė­ko­ja­me Koo­jai už in­ter­viu jos kal­ba ir pa­lie­ka­me bend­ruo­me­nę po­sė­džiau­ti.

Gru­pė žur­na­lis­tų iš Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos vie­šė­jo Tan­za­ni­jo­je ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Mi­no­ri­ty Rights Group In­ter­na­tio­nal“ kvie­ti­mu.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Už moterų teises  85.255.54.181 2015-06-23 20:37:56
O ar ten švenčia tokią svarbią kovo aštuntą ? A r per tą dieną kovoja prieš pjaustymą ?
1 2  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami