Kartą Afrikoje (IV): jie medžioja ir renka

Rosita GARŠKAITĖ r.garskaite@lzinios.lt 2015-07-07 14:00
Rosita GARŠKAITĖ
r.garskaite@lzinios.lt
2015-07-07 14:00
Rositos Garškaitės nuotraukos
Mais­tą su­si­me­džio­ti ar su­si­rink­ti tek­da­vo mū­sų pro­tė­viams ak­mens am­žiu­je, šian­dien jį už­siau­gi­na­me pa­tys, o daž­niau­siai tie­siog nu­si­per­ka­me. Tan­za­ni­jo­je gy­ve­na akie gen­tis, ku­rios na­riai iki šiol mai­ti­na­si su­me­džio­ta an­ti­lo­pe ar su­rink­tu me­du­mi. 

Tie­sa, jų at­ei­tį den­gia tam­sūs de­be­sys. Ma­no­ma, kad per ke­lis ar­ti­miau­sius de­šimt­me­čius Af­ri­ko­je me­džio­to­jų-rin­kė­jų aps­kri­tai ne­be­liks, nes iš­lai­ky­ti tra­di­ci­nį gy­ve­ni­mo bū­dą jiems vis su­nkiau. Kai ku­rie ty­ri­nė­to­jai ma­no, kad į Tan­za­ni­ją jie at­ėjo nuo Ni­lo upės slė­nio kaip pie­me­nys, ta­čiau, pa­ty­rę su­nku­mų, su­grį­žo prie me­džiok­lės ir rin­ki­mo.

Ne­su­ta­ria su masajais

„Ma­sa­jai mus va­di­na do­ro­bo, bet iš ti­krų­jų mes va­di­na­mės akie“, – tai pir­mo­ji fra­zė iš­sa­ky­ta me­džio­to­jų-rin­kė­jų gen­ties, ku­rios at­sto­vų Tan­za­ni­jo­je li­kę vos pen­ki šim­tai, su­si­ti­kus kai­miš­ka­me Tan­za­ni­jos Ki­te­to re­gio­ne. Šio­je ša­ly­je gy­ve­na per 120 skir­tin­gų et­ni­nių-ling­vis­ti­nių gru­pių, iš ku­rių ma­sa­jai – vie­ni la­biau­siai ži­no­mų pa­sau­ly­je, jų skai­čius sie­kia iki mi­li­jo­no. Jie akie gen­čiai tai­ko men­ki­nan­tį „do­ro­bo“ api­bū­di­ni­mą dėl to, kad ne­tur­tin­gi, ne­lai­ko gal­vi­jų.

Akie gen­ties su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo­me ir mes, žur­na­lis­tai iš Eu­ro­pos, į Tan­za­ni­ją at­vy­kę ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Mi­no­ri­ty Rights Group In­ter­na­tio­nal“ kvie­ti­mu, iš pra­džių pa­si­ro­dė pa­na­šus į ma­sa­jiš­ką. Su­si­rin­ku­sie­ji sė­di ant že­mės po me­džiais, ku­rie me­ta ne­men­ką še­šė­lį, kal­ban­ty­sis at­sis­to­ja. Ta­čiau ne­tru­kus iš­ryš­kė­jo vie­nas skir­tu­mas – mo­te­rų pa­dė­tis. Jos sė­di ne at­ski­rai nuo vy­rų, o ša­lia jų, drą­siai kal­ba, plo­ja. Vie­na jų, Na­kai Tu­re­to, su pa­puo­ša­lais au­sy­se bei ap­link kak­lą, ant tra­di­ci­nių rū­bų už­si­go­bu­si ryš­kias­pal­vį ple­dą, no­ri pa­pa­sa­ko­ti sa­vo as­me­ni­nę is­to­ri­ją.

Tris vai­kus tu­rin­čios mo­ters sū­naus žmo­na pa­li­ko bend­ruo­me­nę ir iš­ėjo pas ki­tą vy­rą – ma­sa­jų, drau­ge pa­siė­mu­si ir vai­kus. Nors at­ro­dy­tų, kad vai­kams ge­riau­sia aug­ti su mo­ti­na, N. Tu­re­to aiš­ki­na, kad ši­toks poel­gis ne­tei­sin­gas, ne tik dėl su­kel­to skaus­mo, bet ir dėl to, kad vai­kai pri­klau­so akie gen­čiai, o ne ma­sa­jams. Ji no­rė­tų pa­ti ei­ti jų ieš­ko­ti ar pa­duo­ti mo­te­rį į teis­mą, ta­čiau per daug var­gin­gai gy­ve­na, pra­šo pa­gal­bos sa­vo bend­ruo­me­nės na­rių.

Jei no­ri ves­ti šios gen­ties mo­te­rį, tu­ri su­rink­ti 12 bi­do­nų po 20 li­trų me­daus, tad ma­sa­jai mie­lai ima jas į žmo­nas, mat ne­rei­kia ati­duo­ti gal­vi­jų. Tuo me­tu akie vy­rai ma­sa­jų mo­te­rų į na­mus ne­par­si­ve­da, nes už jas rei­kia „su­mo­kė­ti“ 8 kar­ves. Žem­dir­biai tai iš­ga­li, o akie vy­rai ne. N. Tu­re­to pa­sa­ko­ja, kad jie jau­čia ir ma­sa­jų, ir ūki­nin­kų prie­spau­dą. Su pir­mai­siais ne­re­tai su­si­ker­ta­ma dėl van­dens iš­tek­lių, o su pa­sta­rai­siais – dėl že­mės. Pa­sak jos, da­bar nuo nuo gy­ven­vie­tės ne­ga­li nu­ei­ti nė 500 me­trų, ne­su­si­dū­ręs su ūkiu, o anks­čiau ji nu­klys­da­vu­si la­bai to­li, rink­da­ma vai­sius.

Stin­ga maisto

„Rau­do­jo­me il­gą lai­ką ir da­bar rau­da­me, nes trūks­ta mais­to“, – sa­ko N. Tu­re­to. Akie žmo­nės val­go lau­ki­nius vai­sius, uo­gas, žo­les, šak­nis, me­dų, mė­są. Tam, kad pra­si­mai­tin­tų, jiems rei­ka­lin­gi brūz­gy­nai, ta­čiau, žem­dir­biams ple­čiant sa­vo te­ri­to­ri­jas, jų spar­čiai ma­žė­ja. Anot mo­ters, jų že­mę nau­do­ja ki­ti, o jiems pa­tiems gre­sia iš­nyk­ti.

Ap­link jų da­bar­ti­nę gy­ven­vie­tę, ku­rią bend­ruo­me­nė ža­da pa­lik­ti dėl ma­žė­jan­čių iš­tek­lių, au­ga ne­ma­žai bao­ba­bų. Pir­mą­syk ten­ka pa­ma­ty­ti šio me­džio, daug kam ži­no­mo tik iš kny­gos „Ma­ža­sis pri­ncas“, vai­sių. Iki tris­de­šimt me­trų aukš­čio ir dau­giau nei de­šimt me­trų skers­mens pa­siek­ti ga­lin­čių sa­va­nos ga­liū­nų vai­siai la­bai mais­tin­gi – ti­kras kal­cio, ka­lio, an­tiok­si­dan­tų ir vi­ta­mi­no C šal­ti­nis. Vie­ti­niai bao­ba­bus va­di­na ap­vers­tais me­džiais, nes jo ša­kos at­ro­do kaip šak­nys. Akie gen­tis iš jų vai­sių ga­mi­na ko­šę, ku­rią ska­ni­na me­du­mi. Jis su­ren­ka­mas iš tų pa­čių bao­ba­bų dre­vių, ku­rio­se įsi­ku­ria bi­tės, šis pro­ce­sas už­trun­ka il­go­kai. 20 li­trų me­daus su­rink­ti ga­li­ma per mė­ne­sį ar du, o par­duo­ti už 60 tūkst.Tan­za­ni­jos ši­lin­gų (30 JAV do­le­rių). Pa­ly­gi­ni­mui – ma­ža kar­vė kai­nuo­ja apie 200-500 tūkst. Tan­za­ni­jos ši­lin­gų (100-250 JAV do­le­rių). Va­di­na­si, no­rint įsi­gy­ti kar­vu­tę, me­dų rei­kė­tų rink­ti apie pu­sę me­tų.

Su­tik­ti akie bend­ruo­me­nės na­riai pa­sa­ko­ja, kad apie sep­ty­nios de­šim­tys jų gen­tai­nių šiuo me­tu yra brūz­gy­nuo­se, me­džio­ja, ren­ka. Jie ga­li ne­grįž­ti ir du mė­ne­sius. Jei su­me­džio­ja gy­vū­ną – jo mė­są džio­vi­na aukš­tai me­dy­je, kad ap­sau­go­tų nuo ki­tų žmo­nių ar žvė­rių. Ši­taip mė­sa, pa­sak jų, iš­lie­ka tin­ka­ma val­gy­ti dar ko­kius tris mė­ne­sius. Akie lan­kais, ie­ti­mis, spąs­tais me­džio­ja an­ti­lo­pes, bui­vo­lus, ži­ra­fas, ne­tgi dramb­lius. Tie­sa, šis pra­si­mai­ti­ni­mo bū­das taip pat nuo­smu­ky­je, mat nuo 2009 me­tų me­džiok­lė ša­ly­je stip­riai ri­bo­ja­ma. Įdo­mu tai, kad nors bend­ruo­me­nė gy­ve­na drau­ge, gro­biu, net di­de­liu, tar­pu­sa­vy­je ne­si­da­li­na­ma. Ki­taip ta­riant, jei ku­ri šei­ma su­me­džio­ja dramb­lį – vie­na ir su­do­ro­ja.

Ma­žė­jant me­džiok­lės ir gė­ry­bių rin­ki­mo plo­tams, na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas, ko­dėl akie gen­tis ne­kei­čia sa­vo gy­ve­ni­mo bū­do. „Ū­ki­nin­kau­ti – ne mū­sų kul­tū­ra, nors vy­riau­sy­bė ir ska­ti­na“, – at­sa­ko jie. Ir tuo pa­čiu tei­gia: „Ne­tu­ri­me mais­to, alks­ta­me“. Tie­sa, vė­liau pa­aiš­kė­ja, kad vis dėl­to Tan­za­ni­jos Ki­te­to re­gio­ne gy­ve­nan­čio­je akie bend­ruo­me­nė­je po­ky­čių yra – kai ku­rie jau ėmė­si ūki­nin­kau­ti. Vie­nas sa­kė tu­rįs ne­di­de­lį lo­pi­nė­lį že­mės, kur au­gi­na dar­žo­ves, ki­tas – tri­jų kar­vių sa­vi­nin­kas, tre­čias tu­ri pen­kias ož­kas. Tai­gi di­le­ma, su ku­ria su­si­du­ria me­džio­to­jai-rin­kė­jai XXI a. – iš­lai­ky­ti sa­vo tra­di­ci­nį gy­ve­ni­mo bū­dą ir mir­ti iš al­kio ar pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų są­ly­gų tam, kad iš­gy­ven­tum.

Mo­kyk­la – ge­rai, bet per toli

Akie žmo­nėms trūks­ta ne tik mais­to, bet ir van­dens, ar­ti gy­ven­vie­tės nė­ra nei mo­kyk­los, nei li­go­ni­nės, ta­čiau esa­ma liu­te­ro­nų baž­ny­čios. Pa­čios keis­čiau­sios, ko­kią šių ei­lu­čių au­to­rei yra te­kę ma­ty­ti. Tik rąs­tai bei me­džių ša­kos. Pa­pras­čiau už pa­pras­tu­mą. Di­džio­ji da­lis akie bend­ruo­me­nės, pa­klaus­ti apie ti­kė­ji­mą, sa­ko­si esą krikš­čio­nys, kai ku­rie ka­ta­li­kai, ta­čiau juos skait­lin­gu­mu len­kia liu­te­ro­nai. Tuo me­tu tra­di­ci­nė­se gen­ties dai­no­se krei­pia­ma­si ne į Kris­tų, o į ki­tus die­vus – juo­dą­jį, su­si­ju­sį su sau­le, ir bal­ta­jį, duo­dan­tį lie­taus.

Pa­sak Sam­we­lio K. Ole­kao, Ki­te­to re­gio­ne vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos vys­ty­mo­si prog­ra­mos di­rek­to­riaus, dau­gy­bė vie­ti­nių vai­kų ne­ina į mo­kyk­lą, o dau­giau­sia iš ma­sa­jų bei akie gen­čių. Nors moks­las Tan­za­ni­jo­je pri­va­lo­mas nuo de­vy­ne­rių me­tų, pa­mo­kas pra­lei­di­nė­jan­čių­jų tė­vai nė­ra bau­džia­mi. Kaip aiš­ki­na S. K. Ole­kao, yra bent trys prie­žas­tys, ko­dėl mo­kyk­lų pa­sta­tai tuš­ti. Vi­sų pir­ma trūks­ta mo­ky­to­jų, šiuo me­tu šim­tui mo­ki­nių ten­ka vie­nas ug­dy­to­jas. Ki­tas da­ly­kas – mo­kyk­las vai­kams su­nku pa­siek­ti, jos ne­re­tai yra už ke­lio­li­kos ki­lo­me­trų nuo jų gy­ven­vie­čių. Ir ga­liau­siai – gen­tys ne­sup­ran­ta, kam iš­si­la­vi­ni­mas rei­ka­lin­gas. Nors N. Tu­re­to iš akie bend­ruo­me­nės, pa­klaus­ta apie mo­kyk­lą, tei­gia, jog vai­kai tu­rė­tų ją lan­ky­ti, jei tik įma­no­ma. Iš­si­la­vi­ni­mas, pa­sak jos, vė­liau ga­li pra­vers­ti, kad ir jos si­tua­ci­jo­je, no­rint su­sig­rą­žin­ti vai­kai­čius. Moks­lus iš­ėjęs žmo­gus pa­tar­tų jai, ką da­ry­ti, su­ra­šy­tų skun­dą ar pan., mat ji pa­ti ne­raš­tin­ga.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
lee  77.241.200.174 2015-07-19 17:14:50
Puikiai! Daugiau tokiu straipsniu
0 0  Netinkamas komentaras
marija  78.60.124.146 2015-07-07 22:06:43
puikus Rositos straipsniu ciklas. Ismintinga mergina raso
0 0  Netinkamas komentaras
egiux.  77.219.214.225 2015-07-07 20:33:56
Koks čia amžius.siaubas.negi jie laimingi.
0 1  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami