Kartą Afrikoje (V): katalikai musulmoniškame Zanzibare

Rosita GARŠKAITĖ r.garskaite@lzinios.lt 2015-07-23 12:00
Rosita GARŠKAITĖ
r.garskaite@lzinios.lt
2015-07-23 12:00
Rositos Garškaitės nuotraukos
Ten bal­to smė­lio pa­plū­di­miai, ko­ra­lų ri­fai, sau­lė­je bliz­gan­tis In­di­jos van­de­ny­nas ir ak­me­ni­nis mies­tas, įtrauk­tas į UNES­CO pa­vel­do są­ra­šą. Ten gi­mė gru­pės „Queen“ ly­de­ris Fre­dis Mer­ku­ris. Ten kas­die­ny­bė ne to­kia ne­rū­pes­tin­ga, kaip re­gi­si iš tu­ris­tų pa­mėg­tų at­vi­ru­kų. 

Sa­ly­ne, kur 98 proc. gy­ven­to­jų su­da­ro mu­sul­mo­nai, no­rint pa­tek­ti į šv. Juo­za­po ka­ted­rą ten­ka pra­ei­ti pro ap­sau­gi­nį su me­ta­lo de­tek­to­riu­mi. Sau­gu­mo prie­mo­nių im­ta­si ne be rei­ka­lo – pa­sta­rai­sias me­tais už­pul­ti trys ka­ta­li­kų ku­ni­gai, vie­nas jų ne­iš­gy­ve­no.

Krikš­čio­ny­bės vartai

Pu­siau au­to­no­mi­nį Tan­za­ni­jai pri­klau­san­tį ar­chi­pe­la­gą su­da­ro dvi pa­grin­di­nės sa­los – Pem­ba ir Un­gu­dža. Pa­sta­ro­ji, di­des­nė, daž­niau­siai va­di­na­ma pa­pras­čiau­siai Zan­zi­ba­ru, mat ten įsi­kū­ru­si tu­ris­tų mė­gia­ma šio var­do gy­ven­vie­tė su žy­miuo­ju ak­me­ni­niu mies­tu, ku­rio siau­ros, še­šė­liuo­tos gat­ve­lės klai­di­na tu­ris­tų gru­pes bei gelbs­ti nuo ali­nan­čio karš­čio. „Va­lan­dos pa­si­vaikš­čio­ji­mo kran­te man pa­ka­ko, grį­žau į lai­vą šal­tos vo­nios ir po­pie­tės po elek­tri­niais ven­ti­lia­to­riais“, – ra­šė žy­mus bri­tų ro­ma­nis­tas Eve­ly­nas Waug­has, ap­si­lan­kęs ten pra­ėju­sio am­žiaus vi­du­ry­je.

Sa­ly­nas bri­tų pa­mėg­tas ne­at­si­tik­ti­nai. XIX a. pa­bai­go­je Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja Zan­zi­ba­ro su­lto­na­tą pa­ver­tė sa­vo pro­tek­to­ra­tu. 1963 me­tų pa­bai­go­je mo­nar­chi­ja trum­pam at­sta­ty­ta, bet jau ki­tų me­tų pra­džio­je Zan­zi­ba­rui su­si­jun­gus su Tan­ga­ni­ka ra­do­si nau­ja vals­ty­bė – Tan­za­ni­ja. Šis ar­chi­pe­la­gas – vie­nas se­niau­sių pre­ky­bi­nių uos­tų ry­ti­nė­je Af­ri­kos pa­kran­tė­je, ži­no­mas jau nuo XV a. dėl pre­ky­bos prie­sko­niais, ypač gvaz­di­kė­liais, ir... ver­gais. Šian­dien ver­gų tur­gaus vie­to­je sto­vi ang­li­ko­nų baž­ny­čia. Iš pu­san­tro mi­li­jo­no vie­ti­nių gy­ven­to­jų krikš­čio­ny­bę iš­pa­žįs­ta ma­žiau nei du pro­cen­tai – per de­šim­tį tūks­tan­čių ka­ta­li­kų, ke­li tūks­tan­čiai ang­li­ko­nų ir šiek tiek ki­tų kon­fe­si­jų pro­tes­tan­tų.

Tuo me­tu že­my­ni­nė­je Tan­za­ni­jos da­ly­je krikš­čio­nių – apie ket­vir­ta­da­lį. Pa­si­ro­do, jog ka­ta­li­ky­bė į že­my­ną iš­pli­to bū­tent per Zan­zi­ba­rą, kur XIX a. at­vy­ko Šven­to­sios Dva­sios mi­sio­nie­riai ir ėmė iš­pir­ki­nė­ti af­ri­kie­čius iš ver­gi­jos, sta­tė li­go­ni­nes, mo­kyk­las. Šia kong­re­ga­ci­jai pri­klau­so ir da­bar­ti­nis Zan­zi­ba­ro ka­ta­li­kų vys­ku­pas Au­gus­ti­ne­‘as Nde­lia­kya­ma Shao, sa­ly­ną api­bū­di­nan­tis kaip krikš­čio­ny­bės var­tus.

Dia­lo­gas per bend­rą darbą

Nors vie­ti­niai ka­ta­li­kai ne taip se­niai šven­tė 150-ąsias ti­kė­ji­mo me­ti­nes, at­ski­ra vys­ku­pi­ja, pri­klau­san­ti Tan­za­ni­jos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jai, čia pra­dė­jo veik­ti tik po Tan­za­ni­jos su­si­kū­ri­mo. Šian­dien aš­tuo­nio­se par­api­jo­se ir ne­ma­ža­me kie­ky­je kai­miš­ko­se vie­to­vė­se esan­čių mi­si­jų sto­čių dir­ba pen­kio­li­ka ku­ni­gų. Iš šiau­ri­nės Tan­za­ni­jos da­lies ki­lęs A. Shao čia at­vy­ko aš­tun­ta­ja­me pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­ty­je.

Šv. Juozapo katedra.

„Nep­rik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo lai­kais Ka­ta­li­kų Baž­ny­čia bu­vo var­žo­ma, pa­vyz­džiui, ne­ga­lė­jo­me sta­ty­ti nau­jų baž­ny­čių, – tei­gia vys­ku­pas, su ku­riuo kal­ba­mės ku­ri­jo­je, esan­čio­je ša­lia is­to­ri­nės šv. Juo­za­po ka­ted­ros. – Da­bar vy­riau­sy­bė su­tei­kia že­mės bei ki­tas są­ly­gas ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms so­cia­li­nei veik­lai vyk­dy­ti. Ga­li­me sta­ty­ti baž­ny­čias, kop­ly­čias, vai­kų dar­že­lius, mo­kyk­las, am­bu­la­to­ri­jas“. Po­kal­bio me­tu iki mū­sų at­sklin­da vai­kų bal­sai: vie­nas dar­že­lis įsi­kū­ręs ka­ted­ros pa­šo­nė­je. Tie­sa, di­džio­ji da­lis jo lan­ky­to­jų – mu­sul­mo­nai. Ka­ta­li­kai tu­ri ir sa­vo vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je yra apie tūks­tan­tis mo­ki­nių.

„Iš la­bai san­tū­rios Baž­ny­čios ta­po­me be­sip­le­čian­čia Baž­ny­čia, ak­ty­via vi­suo­me­nė­je. Tai lei­do už­megz­ti ge­rus ry­šius su mu­sul­mo­niš­ka gy­ven­to­jų dau­gu­ma“, – pa­sa­ko­ja A. Shao. Anot jo, lai­kui bė­gant pa­si­se­kė su­ma­žin­ti iš­anks­ti­nius mu­sul­mo­nų nu­sis­ta­ty­mus ka­ta­li­kų at­žvil­giu bei įsi­vaiz­da­vi­mą, kad is­la­mas – vir­šes­nis už ki­tas rel­gii­jas. „E­su gir­dė­jęs ap­gai­les­tau­jant, kad ne­su mu­sul­mo­nas, juk da­rau to­kius ge­rus dar­bus. Ma­ny­ta, kad ge­ru­mas ky­la tik iš is­la­mo iš­pa­ži­nė­jų. To­kie iš­anks­ti­niai nu­sis­ta­ty­mai su­silp­nė­jo“, – kal­ba vys­ku­pas. Jis pa­brė­žia, kad veiks­min­giau­sias bū­das skir­tin­gų re­li­gi­jų at­sto­vams vie­niems ki­tus pa­žin­ti – drau­ge už­siim­ti so­cia­li­ne veik­la.

Ne­ti­kė­tu­mas – iš­puo­liai prieš katalikus

Pa­klau­sus, ar daž­nai pa­si­tai­ko mu­sul­mo­nų at­si­ver­ti­mo į ka­ta­li­ky­bę at­ve­jų, ga­ny­to­jas pur­to gal­va. Net jei vie­ti­nis mu­sul­mo­nas iš­reikš­tų to­kį no­rą, bū­tų ban­do­ma jį per­kal­bė­ti, mat at­si­me­ti­mas nuo is­la­mo reikš­tų pa­ša­li­ni­mą iš bend­ruo­me­nės. No­rin­tis tap­ti ka­ta­li­ku bū­tų pa­smerk­tas. A. Shao tei­gi­mu, is­la­miš­ko­ji dau­gu­ma bi­jo, kad ka­ta­li­kai no­ri juos at­vers­ti į sa­vo ti­kė­ji­mą, ta­čiau Baž­ny­čia pui­kiai su­pran­ta, ko­kias įtam­pas vi­suo­me­nė­je su­kur­tų to­kie ban­dy­mai. „Ne­pai­sant to, kad mū­sų la­bai ma­žai, kad mes ne­at­ver­ti­nė­ja­me jų vai­kų, bai­mė tvy­ro“, – ko­men­tuo­ja jis, pri­dur­da­mas, kad bū­tent mu­sul­mo­nų skai­čius au­ga ka­ta­li­kų sąs­kai­ta. Krikš­čio­nės pri­ima is­la­mą dėl ne­re­tų ve­dy­bų su mu­sul­mo­nais.

Vys­ku­pas kal­ba, kad si­tua­ci­ja kur kas pa­pras­tes­nė bū­tų su re­li­gi­ją pa­keis­ti no­rin­čiais mu­sul­mo­nais, at­vy­ku­siais iš že­my­ni­nės ša­lies da­lies. Pa­sak jo, tai ne­įneš­tų chao­so į Zan­zi­ba­ro vi­suo­me­nę, ku­rio­je šei­mos tik mu­sul­mo­niš­kos ar­ba tik krikš­čio­niš­kos, kai že­my­ni­nė­je da­ly­je esa­ma ir miš­rių. „Ten jie at­vi­res­ni, – sa­ko pa­šne­ko­vas. – Jei čio­nykš­tė mer­gi­na no­ri te­kė­ti už mu­sul­mo­no ir lik­ti ka­ta­li­ke – ne­įma­no­ma. Lai­kui bė­gant tai su­pra­to­me“.

Ne­pai­sant tai­kaus sam­bū­vio pa­stan­gų, pa­sta­rai­siais me­tais po­ten­cia­lūs Zan­zi­ba­ro tu­ris­tai vi­sa­me pa­sau­ly­je in­for­muo­ti, kad ro­jaus kam­pe­liu lai­ko­ma­me sa­ly­ne įvy­ko kru­vi­ni iš­puo­liai. 2012 me­tais, šv. Ka­lė­dų die­ną, bu­vo pa­šau­tas ka­ta­li­kų ku­ni­gas Amb­ro­se Mken­da. Nors jį kliu­dė dvi kul­kos, su­ža­lo­tas dva­si­nin­kas iš­gy­ve­no. Ki­tų me­tų pa­va­sa­rį kun. Eva­ris­tas Mus­hi bu­vo nu­šau­tas, ei­da­mas au­ko­ti sek­ma­die­nio šv. Mi­šių. Mi­rė iš kar­to. Tais pa­čiais me­tais už­pul­tas ir dar vie­nas dva­si­nin­kas: iš in­ter­ne­to ka­vi­nės iš­ėju­sį ku­ni­gą An­sel­mą Mwan­gam­bą nu­de­gi­no rūgš­ti­mi. Jis vis dar gy­do­si vei­dą. Be to, tuo lai­ku su­de­gin­tos dvi ka­ta­li­kų baž­ny­čios ir mo­kyk­la.

Ne re­li­gi­nė ne­apy­kan­ta, o po­li­ti­niai tikslai

Pa­sak ka­ta­li­kų vys­ku­po, už at­akas at­sa­kin­gi po­li­ti­kai. Jis pa­sa­ko­ja, kad vis­kas pra­si­dė­jo nuo pro­pa­gan­dos iš kar­to pro pra­ėju­sių vi­suo­ti­nių rin­ki­mų 2010-ai­siais: vie­šo­se vie­to­se im­ti leis­ti prieš krikš­čio­ny­bę nu­kreip­tų kal­bų įra­šai, tas pats by­lo­ta per pa­moks­lus me­če­tė­se bei pa­mo­kas med­re­sė­se. Kaip ti­ki­na ga­ny­to­jas, rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­sios po­li­ti­nės jė­gos be pa­lio­vos die­gė min­tį, kad Zan­zi­ba­ro mu­sul­mo­nai varg­šai, ne­iš­si­moks­li­nę, be­dar­biai, nes juos iš­nau­do­ja val­dan­tie­ji krikš­čio­nys iš že­my­ni­nės ša­lies da­lies. Ne­pai­sant to, kad apie kurs­to­mą ne­apy­kan­tą ži­no­jo sau­gu­mo struk­tū­ros bei vie­ti­nė val­džia – ne­siim­ta jo­kių prie­mo­nių. „Į­tam­pa vis ki­lo dėl pro­pa­guo­tos ne­apy­kan­tos. Į jau­no­sios kar­tos gal­vas įso­din­ta min­tis, kad krikš­čio­nių čia ne­rei­kia, jie uži­ma mu­sul­mo­nų dar­bo vie­tas, tu­rė­tų iš­vyk­ti, nes yra sve­ti­mi“, – ko­men­tuo­ja A. Shao.

Ste­bė­se­nos ir ver­ti­ni­mo eks­per­tas Mo­ha­me­das Sai­das, dir­ban­tis Pem­bos sa­lo­je, pa­sa­ko­ja, kad Zan­zi­ba­ras gar­sė­ja sa­vo re­li­gi­ne to­le­ran­ci­ja, o is­la­mas aps­kri­tai yra tai­kos re­li­gi­ja, ne­ska­ti­nan­ti žu­dy­nių, kan­ki­ni­mų, iš­nau­do­ji­mo. „Tie įvy­kiai, kai vie­nas ku­ni­gas bu­vo nu­de­gin­tas rūgš­ti­mi, ki­tas nu­žu­dy­tas, įvyk­dy­ti no­rin­čių su­griau­ti Zan­zi­ba­ro tai­ką ir sau­gu­mą“, – tei­gia jis. Dar pri­du­ria, kad bū­tent tuo lai­ku ne­ma­ža da­lis vie­ti­nių ko­vo­jo dėl ne­prik­lau­so­my­bės nuo Tan­za­ni­jos pa­skel­bi­mo, ta­čiau nė vie­nas jų ne­tu­rė­jo pa­grin­do pul­di­nė­ti ka­ta­li­kų. Mo­ha­me­do įsi­ti­ki­ni­mu, iš­puo­liai su­pla­nuo­ti tam, kad pa­si­keis­tų po­li­ti­nė dar­bot­var­kė: su­kur­tas ne­ga­lin­čio sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti, par­amos iš že­my­ni­nės ša­lies da­lies rei­ka­lin­go Zan­zi­ba­ro vaiz­di­nys. „Bet tai ne­tie­sa. Mes tu­ri­me pa­kan­ka­mai iš­tek­lių... O jie ne­no­ri leis­ti mums skris­ti sa­vo spar­nais, vie­to­je to trau­kia mus at­gal, – sa­ko mu­sul­mo­nas. – Pa­na­šu, kad da­bar­ti­nė są­jun­ga iš­nau­do­ja Zan­zi­ba­rą“.

Zanzibaro vyskupas.

Pa­klaus­tas apie ne­prik­lau­so­my­bės ti­kė­ti­nu­mą M. Sai­das at­sa­ko: „Ji bus, bet tai už­truks. Mums rei­kia stip­rių ly­de­rių, ku­rie ge­bė­tų sa­ve apib­rėž­ti kaip ne­prik­lau­so­mus. Da­bar jiems įta­ką da­ro že­my­ni­nės da­lies ly­de­rių pri­ima­mi spren­di­mai“. Tuo me­tu A. Shao pa­brė­žia, kad Zan­zi­ba­ro gy­ven­to­jai – tan­za­nie­čiai. Po iš­puo­lių re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės su­bū­rė Tai­kos kū­ri­mo ko­mi­si­ją, ku­riai va­do­vau­ja vie­ti­nis muf­ti­jus, o jo de­ši­nio­ji ran­ka – ka­ta­li­kų vys­ku­pas. Kas mė­ne­sį dva­si­nin­kai su­si­ren­ka dis­ku­tuo­ti apie tai, kaip iš­veng­ti įtam­pų vi­suo­me­nė­je, krei­pia­si į po­li­ti­kus, pa­ste­bė­ję, kad pa­sta­rie­ji rin­ki­mi­nė­je ko­vo­je seg­re­guo­ja gy­ven­to­jus re­li­gi­niu pa­grin­du, kurs­to ne­apy­kan­tą. Šių me­tų spa­lį ša­ly­je vyks vi­suo­ti­niai rin­ki­mai, o kam­pa­ni­ja pra­si­dės jau rugp­jū­tį. Ka­ta­li­kų ga­ny­to­jas ti­ki­na, kad Ko­mi­si­ja ste­bės, ar vie­ti­niai po­li­ti­kai sie­kia rin­kė­jų dė­me­sio tai­kiai: „Mes vi­si tan­za­nie­čiai, kal­ba­me ta pa­čia kal­ba, da­li­na­mės ta pa­čia že­me, ne­tu­rė­tu­me bū­ti at­ski­ria­mi dėl iš­pa­žįs­ta­mos re­li­gi­jos“.

Gy­ves­nė ka­ta­li­kų bendruomenė

„Da­bar­ti­nis pe­rio­das – ra­mus. Val­džia kur kas bud­res­nė įsta­ty­mų pa­žei­di­mams bei ne­apy­kan­tos kurs­ty­mui. Jie su­pran­to, kad jei nie­kas ne­si­keis, su­pras­tės tu­riz­mas. Ak­me­ni­nia­me mies­te at­si­ra­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas. Jis dėl at­ei­ties nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai, jei tik po­li­nės jė­gos ne­sug­riaus da­bar­ti­nės tra­pios ra­my­bės, skirs­ty­da­mos pi­lie­čius pa­gal iš­pa­žįs­ta­mą re­li­gi­ją. Zan­zi­ba­ro vys­ku­pas pri­du­ria, kad vie­ti­niams bū­ti­na to­le­ran­ci­ja ir vie­ny­bė, nes grės­mių ne­trūks­ta iš iš­orės. „Ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad esa­me tai­kos sa­la, kai kai­my­nai ken­čia. Mel­džia­mės, kad val­džia pa­da­ry­tų vis­ką, kad te­ro­ris­tai ne­atei­tų pas mus“, – apie te­ro­ris­ti­nės gru­puo­tės „Al Sha­bab“ ko­vo­to­jus iš So­ma­lio kal­ba A. Shao. Pa­si­ro­do, jų jau esa­ma Ke­ni­jo­je, Mum­ba­sos uos­te, o iš ten pa­pras­ta pa­siek­ti ir Zan­zi­ba­rą. Be to, vie­ti­nis jau­ni­mas dėl aukš­to ne­dar­bo ly­gio pri­si­jun­gia prie šios gru­puo­tės. Tan­za­ni­jos gy­ven­to­jai tiek že­my­ni­nė­je da­ly­je, tiek sa­ly­ne ne­ri­mau­ja, ar ap­mo­ky­ti jau­nuo­liai ne­su­ma­nys grįž­ti į gim­tą­ją ša­lį.

O kol kas ne­di­de­lė ka­ta­li­kiš­ka „sa­la“ mu­sul­mo­niš­ka­me sa­ly­ne gy­vuo­ja. Šv. Mi­šios au­ko­ja­mos ne tik sek­ma­die­niais, die­nos me­tu vei­kia dar­že­liai, mo­kyk­los, kny­gy­nė­lis ša­lia ka­ted­ros, va­ka­rais re­pe­tuo­ja par­api­jos cho­ras, bu­ria­si mal­dos gru­pės, ren­ka­si ado­ruo­to­jai. Ke­tu­rių skir­tin­gų kong­re­ga­ci­jų vie­nuo­lės už­sii­ma so­cia­li­ne veik­la bei ruo­šia vai­kus ir jau­ni­mą sa­kra­men­tams. Po at­akų prieš ku­ni­gus, kaip pa­sa­ko­ja vys­ku­pas, ka­ta­li­kų tar­pe ra­do­si dau­giau vie­ny­bės, par­amos vie­ni ki­tiems. „Bend­ruo­me­nė pa­gy­vė­jo. Baž­ny­čios bei mi­si­jų sto­tys – pil­nos. Dau­gy­bė ti­kin­čių­jų ei­na ko­mu­ni­jos, po­ros – tuo­ktis, krikš­ty­ti vai­kus. Mu­sul­mo­nų ne­at­ver­ti­nė­ja­me, mū­sų skai­čius di­dė­ja tik šei­mų dė­ka“, – kal­ba A. Shao, pri­dur­da­mas, kad is­la­mo iš­pa­ži­nė­jų šei­my­nos kur kas gau­ses­nės.

Gru­pė žur­na­lis­tų iš Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos vie­šė­jo Tan­za­ni­jo­je ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Mi­no­ri­ty Rights Group In­ter­na­tio­nal“ kvietimu

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami