Kelias po Lietuvos miestus ir miestelius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-08 10:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-08 10:35
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ar ži­no­te, kad Kau­nas yra di­zai­no mies­tas? Kad Plun­gė­je ga­li­ma ras­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų? O Tel­šiuo­se, Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je, pa­si­vaikš­čio­ti po skulp­tū­rų par­ką? Ar­ba Ro­kiš­ky­je pra­siei­ti gat­ve, ku­rios na­mų lan­gi­nės švie­čia me­niš­kais raš­tais? Anykš­čiuo­se gi – ras­ti An­ge­lų mu­zie­jų? Ar­ba Ker­na­vė­je – „Bar­do“ ga­le­ri­ją, ku­rio­je ka­ra­liau­ja dva­sios iš ana­pus? Ir Aly­tu­je pa­sis­ve­čiuo­ti in­dė­nų pa­la­pi­nė­se? Dar Klai­pė­do­je iš­girs­ti ir pa­ma­ty­ti šo­kan­tį pa­sa­ko­ji­mą apie mies­to baž­ny­čias?

Lie­tu­vos mies­tai ir mies­te­liai sle­pia be­ga­lę tur­tų, is­to­ri­jų, ži­nių ir įdo­my­bių. At­ras­ti vi­sa tai – reiš­kia dar ge­riau pa­žin­ti Lie­tu­vą, jos is­to­ri­ją ir kul­tū­rą. „Daž­niau­siai kal­ba­me apie di­džiuo­sius ša­lies mies­tus – Vil­nių, Kau­ną, Klai­pė­dą, ta­čiau ma­žes­nie­ji taip pat be ga­lo įdo­mūs“, – sa­ko Tu­riz­mo de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vė Jur­gi­ta Kaz­laus­kie­nė. Su dau­gy­be jų, net su 47 Lie­tu­vos mies­tais ir mies­te­liais, bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­odo­je „Ad­ven­tur“.

Organizatorių nutoraukos

J.Kaz­laus­kie­nė tei­gia, kad te­mi­niai marš­ru­tai, įvai­rios edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, ku­li­na­ri­nės ke­lio­nės po Lie­tu­vą tam­pa itin po­pu­lia­rios. Ke­le­tą to­kių ga­li­ma ras­ti ir Tu­riz­mo de­par­ta­men­to su­da­ry­ta­me Lie­tu­vos gas­tro­no­mi­nia­me že­mė­la­py­je.

Ne­to­li Drus­ki­nin­kų esan­čia­me Jas­ko­nių kai­me smal­siems ke­liau­to­jams siū­lo­ma ne tik pa­žiū­rė­ti, kaip ke­pa­mas lie­tu­viš­ko šven­čių sta­lo pa­si­di­džia­vi­mas – ša­ko­tis, bet ir par­agau­ti ką tik iš kros­nies iš­trauk­to ska­nu­my­no bei ap­si­lan­ky­ti vie­nin­te­lia­me Ry­tų Eu­ro­po­je ša­ko­čių mu­zie­ju­je.

Va­žiuo­jant į Drus­ki­nin­kus pra­var­tu bū­tų už­suk­ti į Ven­ciū­nų kai­mą Aly­taus ra­jo­ne, į eko­lo­gi­nį šal­ta­lan­kių ūkį „Gin­ta­ri­nė uo­ga“. Jo šei­mi­nin­kai ti­ki­na, kad gin­ta­ras ir šal­ta­lan­kių uo­gos pa­na­šios ne tik spal­vų ga­ma, bet tu­ri ir daug pa­na­šių gy­do­mų­jų sa­vy­bių. Edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je ga­li­ma su­ži­no­ti, kaip šal­ta­lan­kių uo­gos sau­go jau­nys­tę, kaip jo­mis stip­ri­na­ma im­uni­nė sis­te­ma. Ūky­je eko­lo­gi­nės pro­duk­ci­jos ga­li­ma ne tik par­agau­ti, bet ir įsi­gy­ti.

Vyn­da­rys­tės tra­di­ci­jos Anykš­čiuo­se sie­kia 1926-uo­sius me­tus. Ke­lio­nė­je Anykš­čių siau­ru­ku sma­gu klau­sy­tis „Siau­ru­ko pa­ke­lės le­gen­dos – Ba­lio Ka­za­ri­jos vyn­da­rys­tės is­to­ri­jos“ bei gra­žiau­sio­se Anykš­čių gam­tos ir is­to­ri­nio pa­vel­do kam­pe­liuo­se su­da­ly­vau­ti ori­gi­na­lio­se vy­no de­gus­ta­ci­jo­se. Tuo tar­pu lie­tu­viš­ko alaus tra­di­ci­jų sos­ti­nė Pa­kruo­jis smal­suo­liams siū­lo pa­tir­ti ti­krą Lie­tu­vos dva­riš­kių gy­ve­ni­mą. Dva­re ren­gia­mos vai­dy­bi­nės eks­kur­si­jos, nu­ke­lian­čios į 1896-uo­sius me­tus, o alaus da­ryk­lo­je lau­kia su­si­ti­ki­mas su šei­mi­nin­ku Žal­do­ku, ku­ris mie­lai dės­to au­ten­tiš­ko alaus – pir­mo­ko, an­tro­ko ir tre­čio­ko skir­tu­mus, bei vai­ši­na sa­vo ga­my­bos na­mi­ne deš­ra.

...

Žve­jy­bos tra­di­ci­jo­mis gar­sė­jan­čia­me Pa­ma­rio kraš­te lau­kia iš­skir­ti­nis marš­ru­tas nuo Dre­ver­nos iki Kin­tų – per Kur­šių ma­rias, ka­na­lus ir lie­tu­viš­ką­ją Ve­ne­ci­ją. Šios eks­kur­si­jos or­ga­ni­za­to­riai bū­ti­nai pa­siū­lys net ke­lių rū­šių žu­vie­nės, te­nykš­čių žve­jų rū­ky­tų de­li­ka­te­sų, ka­pi­to­no bu­ri­nia­me lai­ve troš­kin­to un­gu­rio. Ru­dens pra­džio­je Ši­lu­tė­je vyks­ta tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis žu­vie­nės vi­ri­mo čem­pio­na­tas.

Ro­kiš­kio tu­riz­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų in­for­ma­ci­jos koor­di­na­vi­mo cen­tro va­do­vė Li­na Va­lot­kie­nė pa­sa­ko­ja apie tra­di­ci­nę juo­dą duo­ną, ku­rią ke­pa ne­to­li Jū­žin­tų gy­ve­nan­ti Jū­ra­tė Pus­lie­nė. Iš kar­tos į kar­tą per­duo­da­ma duo­nos ke­pi­mo tra­di­ci­ja mo­te­ris mie­lai da­li­ja­si su ke­liau­nin­kais, jos duo­na už­kan­da­mi tra­di­ci­niai Jū­žin­tų apy­lin­kių pa­tie­ka­lai, o sve­čiams dar pa­ta­ria­ma ap­lan­ky­ti Ga­čio­nių dva­rą.

Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne šiais me­tais pa­skelb­ti Tel­šiai sa­vo tu­ris­tų, ti­ki­na Že­mai­ti­jos tu­riz­mo cen­tro va­do­vė Kris­ti­na Mi­liu­vie­nė, ir­gi ne­lai­kys ne­val­giu­sių ir ypa­tin­gų že­mai­tiš­kų pa­tie­ka­lų ne­ra­ga­vu­sių. Į Tel­šius už­su­ku­sius ji kvie­čia už­suk­ti į „Se­ną­ją Kvor­tą“ ar­ba į „Per­trau­ką“. Sa­ko, ten ir ci­bu­lie­nės, ir kas­ti­nio, ir ša­mak­lo ir ka­na­pie­nės gau­sian­tys. Sū­rio mė­gė­jai gi, ga­li iš­mė­gin­ti „Džiu­go“ de­gus­ta­ci­ją, ku­rio­je po­pu­lia­rus sū­ris pa­tie­kia­mas su įvai­riau­siais dže­mais ir uo­gie­nė­mis.

Dzū­kai nuo že­mai­čių taip pat ne­at­si­lie­ka. Pu­nios Pa­ne­mu­nės dzū­ko pir­kio­je ke­liau­to­jų lau­kia su eg­zo­ti­nė­mis ku­li­na­ri­nė­mis-edu­ka­ci­nė­mis prog­ra­mo­mis: au­ten­tiš­ku dzū­kiš­kų bul­vi­nių ban­dų ir ra­za­vų bly­nų ke­pi­mu, ad­ven­to ir ga­vė­nios pa­snin­kų val­gių pri­sta­ty­mais ir ra­ga­vi­mais.

Vis­ką apie me­dų su­ži­no­ti, įvai­rių jo rū­šių par­agau­ti ga­li­ma Jur­bar­ko ra­jo­ne, „Me­daus slė­ny­je“.

„Ke­liau­ti-par­agau­ti“ – yra ypa­tin­gai spar­čiai au­gan­ti, po­pu­lia­rė­jan­ti vie­ti­nio tu­riz­mo ni­ša“, – sa­ko Tu­riz­mo de­par­ta­men­to vie­ti­nio tu­riz­mo pos­ky­rio ve­dė­ja Ind­rė Tra­ki­mai­tė-Šeš­ku­vie­nė. Ji ne­abe­jo­ja, kad tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­odo­je „Ad­ven­tur“, ku­ri sau­sio 22–24 die­no­mis vyks Vil­niu­je, Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“, apie gas­tro­no­mi­nes ke­lio­nes po Lie­tu­vos mies­tus bus ga­li­ma daug su­ži­no­ti.

Ir ne tik apie Lie­tu­vos ku­li­na­ri­nes tra­di­ci­jas. Pa­sau­lio mais­tus sa­vo at­vi­ra­me res­to­ra­ne par­odo­je „Ad­ven­tur“ lan­ky­to­jams siū­lys va­sa­rą šiais me­tais itin di­de­lio po­pu­lia­ru­mo su­si­lau­kę „O­pen Kit­chen“ įkū­rė­jai.

Iš vi­so par­odo­je da­ly­vaus dau­giau nei 200 tu­riz­mo vers­lo at­sto­vų iš 35 pa­sau­lio ša­lių ir įvyks dau­giau kaip 100 ren­gi­nių. Par­oda „Ad­ven­tur“ Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ vyks sau­sio 22–24 die­no­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
tikrai  193.219.187.105 2016-01-12 12:03:26
Puikus straipsnis, keliausiu ten, kur dar nebuvau.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami