Keliaudami aplankykime mažąsias bažnyčias

"Terra Publica" 2013-08-26 14:42
"Terra Publica"
2013-08-26 14:42
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.  Vytauto Kandroto nuotraukos
Lie­tu­va ga­li pa­si­gir­ti ne tik lan­ky­ti­nų vie­tų, bet ir baž­ny­čių gau­sa. Jų Lie­tu­vo­je su­skai­čiuo­ja­ma apie 800.

Dau­ge­lis šven­to­vių me­na se­niau­sius mū­sų vals­ty­bės lai­kus, is­to­ri­jos vin­gius, sau­go su­kaup­tas me­no ver­ty­bes. „Ke­liau­jant po Lie­tu­vą, ver­ta ap­lan­ky­ti ne tik mu­zie­jus, už­kop­ti į pi­lia­kal­nius ar pa­si­vaikš­čio­ti re­gio­ni­nia­me par­ke. Ne ma­žiau įdo­mios net ma­žiau­sios baž­ny­tė­lės. Jos ge­riau­siai at­spin­di tai, ką Lie­tu­va iš­sau­go­jo per 620 krikš­čio­ny­bės me­tų“, – pa­sa­ko­jo lei­dyk­los „Ter­ra Pub­li­ca“ di­rek­to­rė Dan­guo­lė Kand­ro­tie­nė. Šią va­sa­rą iš­lei­dę jau ket­vir­tą­jį lei­di­nį apie baž­ny­čias – „Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos baž­ny­čios“ – lei­dyk­los dar­buo­to­jai vie­nin­gai pri­ta­ria, kad bet ku­ri di­de­lė ar ma­ža baž­ny­čia ga­li nu­ste­bin­ti sa­vo gro­žiu ir uni­ka­lu­mu.

Ke­liau­da­mi pro ša­lį bū­ti­nai ap­lan­ky­ki­te In­tur­kės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čią, ku­ri yra In­tur­kės mies­te­ly­je (Mo­lė­tų r. sav.), nuo Mo­lė­tų nu­to­lu­sia­me per 12 km. In­tur­kės, An­tur­kės (var­das ki­lęs nuo Ur­kių eže­ro) vie­to­vė is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­ma jau 1373 me­tais. XVI am­žiu­je – se­niū­ni­jos cen­tras, pri­klau­sęs ka­ra­liaus iž­dui, vė­liau bu­vęs įvai­rių val­dy­to­jų nuo­sa­vy­bė. Baž­ny­čia In­tur­kė­je pa­sta­ty­ta XVI am­žiu­je. 1555 m. ka­ra­lie­nė Bo­na In­tur­kės baž­ny­čiai iš­lai­ky­ti už­ra­šė še­šias šei­mas, Ru­de­sos pa­li­var­ką, 16 va­la­kų že­mės ir še­šias sta­ti­nes ry­žių sė­jai.

XVII a. In­tur­kės baž­ny­čia bu­vo ga­na tur­tin­ga, re­mia­ma įvai­rių as­me­nų. 1669 m. Vil­niaus ka­pi­tu­los no­ta­ras Mo­tie­jus Aloy­zas Kon­ce­vi­čius baž­ny­čiai do­va­no­jo nau­ją Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­veiks­lą.

In­tur­kės baž­ny­čios pa­sta­tas tu­ri ro­man­tiz­mo ar­chi­tek­tū­rai bū­din­gų bruo­žų, ku­rio pa­grin­di­nia­me fa­sa­de iš­ki­lęs kvad­ra­ti­nis bokš­te­lis. Vi­daus erd­vė tri­na­vė, su dviem za­kris­ti­jo­mis, pen­kių al­to­rių, sa­kyk­los ir dvie­jų klau­syk­lų an­samb­liu, su­kur­tu XVIII a. an­tro­jo­je pu­sė­je. Al­to­rius dau­giau­sia puo­šia XVIII a. ta­py­bos dar­bai, nors yra ir anks­tes­nių, ta­py­tų dar XVII a. Ypa­tin­ga me­ni­ne ir re­li­gi­ne ver­te pa­si­žy­mi di­džio­jo al­to­riaus ap­tai­sais deng­tas pa­veiks­las „Švč. Mer­ge­lė Ma­ri­ja su Vai­ke­liu“, nu­ta­py­tas ba­ro­ko lai­ko­tar­piu, o at­nau­jin­tas XIX a. vi­du­ry­je.

Pats svar­biau­sias yra di­dy­sis al­to­rius, ku­ria­me pa­ka­bin­tas Ma­ri­jos su Kū­di­kiu pa­veiks­las, ku­rį ar­chy­vi­niai šal­ti­niai įvar­di­ja bu­vus baž­ny­čio­je prieš 1667 me­tus. Jį iš­ti­sai den­gia auk­suo­tas si­dab­ro ap­tai­sas, kals­ty­tas gra­žaus pie­ši­nio veš­lio­mis gė­lė­mis.

Kry­žiaus ke­lio sto­tis, ka­ban­čias ant baž­ny­čios sie­nų, 1878 m. nu­ta­pė T. But­ke­vi­čius. Dė­me­sį pa­trau­kia įdo­mios, gi­liais ke­so­nais su­skai­dy­tos lu­bos, den­gian­čios vi­są tri­na­vę erd­vę. Baž­ny­čio­je esan­tys var­go­nai pa­ga­min­ti 1894–1895 m. Mar­ty­no Ma­sals­kio var­go­nų dirb­tu­vė­je Pa­ne­vė­žy­je. Baž­ny­čios vi­tra­žus su­kū­rė Kęs­tu­tis Kur­lens­kas.

Baž­ny­čios šven­to­rius ap­juos­tas ak­mens mū­ro tvo­ra, ku­rio­je yra var­tai, iš­mū­ry­ti XX a. pa­bai­go­je. Ša­lia var­tų sto­vi me­di­nė dvi­tarps­nė var­pi­nė. Šven­to­riu­je sto­vi gar­saus liau­dies dro­žė­jo Vy­tau­to Ule­vi­čiaus Lie­tu­vos krikš­to 600 me­tų ju­bi­lie­jui 1987 m. iš­drož­ta skulp­tū­ra „Jė­zus Na­za­rie­tis“.

In­tur­kės par­api­jai pri­klau­so Ru­de­sos kop­ly­čia (6 km nuo In­tur­kės), mi­ni­ma nuo 1726 me­tų. 1812 m. ka­ro me­tu kop­ly­čia bu­vo nu­nio­ko­ta, 1820 m. su­re­mon­tuo­ta, vi­du­je įreng­ti nau­ji al­to­riai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kol  78.62.139.108 2013-08-30 10:11:01
Skubėkime lankyti , kol dar ne visos bažnytėlės piktų žmonių sudegintos...
6 0  Netinkamas komentaras
Guduma  195.182.67.56 2013-08-28 08:56:51
bažnyčios dieną ir naktį turėtų kvieste kviesti, šaukte šaukti, bet jos — užrakintos, kaip gūdžiais sovietmečiais....
6 0  Netinkamas komentaras
xxxx  91.187.182.119 2013-08-28 07:20:57
Kad jos beveik visos užrakintos.
3 0  Netinkamas komentaras
skaitytoja  78.63.220.78 2013-08-26 16:47:18
puiku, būtinai pasistengsiu nuvažiuoti
4 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami