Keliauja į egzotišką posovietinę Aziją ir paremia vietinius

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2015-09-14 17:00
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2015-09-14 17:00
Pakeliui į Tadžikistaną. Turkija. Andrejus Kosiakovas, Gintarė Valušytė ir Vadimas Kosiakovas (dešinėje). Asmeninio albumo nuotrauka
Po­so­vie­ti­nė­je Azi­jo­je Le­ni­no pa­mink­lai nu­griau­ti ar te­bes­to­vi? Mo­te­rys den­gia kū­nus ir gal­vas ar ren­gia­si va­ka­rie­tiš­kai? Ten daug eg­zo­ti­kos, o kiek skur­do? Į to­kius klau­si­mus ga­li at­sa­ky­ti Va­di­mas Ko­sia­ko­vas, iš Lie­tu­vos į tuos kraš­tus ne tik ke­liau­jan­tis, bet ir ten par­emian­tis vie­ti­nius. Jis vi­lia­si at­ras­ti dau­giau bend­ra­min­čių.

Va­ka­rie­čiai yra su­ma­nę ke­lio­nės bū­dą, kai pa­ti­ria­mi įspū­džiai de­ri­na­mi su par­ama ša­lių, į ku­rias vyks­ta­ma, skur­diems gy­ven­to­jams. Tar­ki­me, su­tar­tu me­tu iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Mon­go­li­jos link iš­va­žiuo­ja šim­tai au­to­mo­bi­lių eki­pa­žų, ku­rių na­riai - ne tik bri­tai, bet ir įvai­rių pa­sau­lio ša­lių at­sto­vai. Ke­lio­nė bū­na il­ga. Ke­liau­to­jai mė­gau­ja­si įspū­džiais, kol pa­sie­kia ga­lu­ti­nį tiks­lą Mon­go­li­jo­je. Svar­bi tai­syk­lė: kiek­vie­nas eki­pa­žas tu­ri su­rink­ti tam ti­krą pi­ni­gų su­mą ir pa­au­ko­ti ją lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­joms. Tad tai yra bū­das su­de­rin­ti po­mė­gį ke­liau­ti ir no­rą bei ga­li­my­bę par­em­ti su­nkiau gy­ve­nan­čius žmo­nes. Bri­tų ke­lio­nės va­di­na­si "Mon­gol Ral­ly" ir ren­gia­mos dau­giau kaip 10 me­tų.

To­kia ini­cia­ty­va pra­dė­ta ir Lie­tu­vo­je. Mū­sų kraš­tie­čiai ke­lis kar­tus skir­tin­gais marš­ru­tais ke­lia­vo į po­so­vie­ti­nę Azi­ją iki ga­lu­ti­nio tiks­lo - Ta­dži­ki­jos. To­kio po­bū­džio eks­pe­di­ci­jas jie pa­va­di­no „Pa­mir Ral­ly“. Svar­bus jų tiks­las - lab­da­ra.

Pirmas rytas Kazachstane: pažintis su kupranugariu. / Asmeninio albumo nuotraukos

Pa­gal­ba ir talka

Dve­jus me­tus iš ei­lės fi­nan­si­nin­ku pri­va­čia­me sek­to­riu­je dir­ban­tis ir ke­liau­ti mėgs­tan­tis 33 me­tų V. Ko­sia­ko­vas su bro­liu ir bi­čiu­liais Lie­tu­vo­je pir­ko po nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, vai­ruo­da­mi šią trans­por­to prie­mo­nę, ne­sku­bė­da­mi ir mė­gau­da­mie­si per ke­lio­nę ma­to­mais vaiz­dais, jie nu­va­žia­vo iki Ta­dži­ki­jos sos­ti­nės Du­šan­bės. Per pir­mą ke­lio­nę au­to­mo­bi­lį pa­au­ko­jo tarp­tau­ti­nei lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jai, ku­ri vė­liau jį par­da­vė, o pi­ni­gus pa­nau­do­jo sa­vo lab­da­rin­go­je veik­lo­je, re­no­va­vo su­nkiai gy­ve­nan­čios šei­mos na­mą kal­nuo­se. Ke­liau­to­jams bu­vo at­siųs­ta in­for­ma­ci­ja ir nuo­trau­kos, ilius­truo­jan­čios, kas bu­vo pa­da­ry­ta už jų pa­au­ko­tas lė­šas. Kaip sa­kė V. Ko­sia­ko­vas, tai yra sa­va­no­riš­kas rė­mi­mas. Ki­tais me­tais nu­vy­kęs jis ti­ki­si pa­ma­ty­ti su­tvar­ky­tą būs­tą, ku­ria­me da­bar tai šei­mai bus pa­to­giau gy­ven­ti ir da­ly­vau­ti lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos ren­gia­mo­je tal­ko­je.

Su ta pa­čia lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­ja Ta­dži­ki­jo­je bend­ra­dar­biau­ja ir vo­kie­čiai. Per­nai pa­na­šiu me­tu ir to­kiu pa­čiu tiks­lu į Ta­dži­ki­ją au­to­mo­bi­liais ke­lia­vo ir apie 30 vo­kie­čių eki­pa­žų.

Pa­my­ro traktu

Ko­dėl Va­di­mui pa­tin­ka ke­liau­ti į Vi­du­ri­nės Azi­jos ša­lis? Tei­gė, kad tiems kraš­tams trau­ką jau­čia jo nuo­ty­kių ieš­ko­to­jo sie­la. Įdo­mu pa­ma­ty­ti ne­la­bai po­pu­lia­rių ke­lio­nių vie­tas. Be to, kaip sa­kė, tar­ki­me, Kau­ka­zas yra per ar­ti, o no­ri­si il­ges­nį at­stu­mą nu­ke­liau­ti. Iki Ta­dži­ki­jos rei­kia pra­va­žiuo­ti ir ki­tas Vi­du­ri­nės Azi­jos ša­lis, to­dėl ga­li­ma dau­giau pa­ma­ty­ti. O dar ten yra ke­lias - Pa­my­ro trak­tas, - ku­riuo sma­gu ke­liau­ti ir ste­bė­ti įspū­din­gus vaiz­dus. Tas ke­lias po­pu­lia­rus ir tarp dvi­ra­čius mėgs­tan­čius min­ti tu­ris­tų. "Tai yra pa­sku­ti­nė ke­lio­nės at­kar­pa iki pat Du­šan­bės, - tei­gė V. Ko­sia­ko­vas. - Ke­lias ei­na aukš­tai per kal­nus. Aukš­čiau­sia vie­ta - 4655 me­trai. Kai nu­si­lei­di že­miau, va­žiuo­ji pa­lei Af­ga­nis­ta­no sie­ną, ji yra ki­to­je kal­nų upės pu­sė­je."

Kaip sa­kė ke­liau­to­jas, tos vie­tos - ma­žai ci­vi­li­zuo­tos. To­dėl jaus­mas, ten bū­nant, su­nkiai nu­sa­ko­mas. Jam aps­kri­tai pa­tin­ka kal­nai ir dy­ku­mos, vie­tos, kur yra ma­žiau žmo­nių ir dau­giau ne­lies­tos gam­tos.

Estafanas, Iranas. Moterys ir vyrai.

Skir­tin­gas Le­ni­no pa­mink­lų likimas

Tų kraš­tų mies­tuo­se, pa­sak Va­di­mo, yra li­kę so­vie­ti­nio gy­ve­ni­mo ženk­lų, bet ano lai­ko­tar­pio me­to ar­chi­tek­tū­ra ski­ria­si nuo eu­ro­pi­nės so­vie­ti­nės erd­vės. Jis pa­pa­sa­ko­jo apie po­so­vie­ti­nės Azi­jos įdo­my­bes. Tar­ki­me, Uz­be­ki­jo­je vi­si Le­ni­no pa­mink­lai nu­vers­ti, Turk­mė­ni­jo­je taip pat jų ne­ma­tė, bet ki­to­se ša­ly­se - Ka­zachs­ta­ne, Kir­gi­zi­jo­je ir Ta­dži­ki­jo­je - "tau­tų va­do" įam­ži­ni­mų iki šiol yra daug. Kaip juo­kė­si ke­liau­to­jas iš Lie­tu­vos, ten Le­ni­nas vis dar ro­do kryp­tį. Jis sa­kė, kad su dau­ge­liu tų kraš­tų gy­ven­to­jų ga­li­ma, nors kar­tais su­nko­kai, su­si­kal­bė­ti ru­siš­kai, o ang­liš­kai re­tai - tik di­de­liuo­se mies­tuo­se. V. Ko­sia­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad Uz­be­ki­jo­je Ir Ta­dži­ki­jo­je, ypač ma­žes­nė­se mies­te­liuo­se ar kai­me­liuo­se, daug mo­te­rų vil­ki tau­ti­nius dra­bu­žius, o vy­rai daž­niau­siai - šiuo­lai­ki­nius. Mies­tuo­se mo­te­rys mo­der­nes­nės, kai­mo vie­to­vė­se vis dar den­gia kū­nus ir gal­vas, nors, pa­ly­gi­nus su Ira­nu, Vi­du­ri­nės Azi­jos mo­te­rys ren­gia­si lais­vai.

Va­di­mas pa­sa­ko­jo su so­viet­me­čiu su­si­ju­sią is­to­ri­ją. Ta­dži­ki­jo­je kal­nuo­se ke­liau­to­jai iš Lie­tu­vos pa­sis­ta­tė pa­la­pi­nes. O kar­tu ku­rį lai­ką va­žia­vęs len­kas su­si­ra­do nak­vy­nę kai­mo na­me. Iš­ėjo pa­si­vaikš­čio­ti, su­ti­ko vie­tos mer­gi­ną, ją nu­fo­tog­ra­fa­vo. No­rė­da­ma at­mi­ni­mui gau­ti nuo­trau­ką, ji už­sie­nie­čiui už­ra­šė ad­re­są, ku­riuo ga­li­ma siųs­ti: sa­vo var­dą, pa­var­dę, kai­mą, ra­jo­ną... Ga­liau­siai ša­lį: Ta­dži­ki­jos SSRS. Tar­si gy­ven­tų ne XXI am­žiaus ne­prik­lau­so­mo­je vals­ty­bė­je, o XX-ojo So­vie­tų Są­jun­go­je. Perf­ra­za­vus vie­no fil­mo pa­va­di­ni­mą, ga­li­ma bū­tų pa­sa­ky­ti: pa­sik­ly­du­si lai­ke.

Kaip tei­gė ke­liau­to­jas, po­so­vie­ti­nė­se Azi­jos ša­ly­se dar­bo nė­ra daug. Pa­sak Va­di­mo, ten nė­ra vi­du­ri­nės kla­sės, vie­ni žmo­nės tur­tin­gi, ki­ti - skur­džiai. Se­nais tė­vais rū­pi­na­si ne vals­ty­bė, bet užau­gę vai­kai, ku­rių tų kraš­tų šei­mo­se bū­na daug. Var­gin­gai gy­ve­na­ma kal­nų ra­jo­nuo­se. To­dėl ne­ste­bi­na eko­no­mi­nė emig­ra­ci­ja. Tar­ki­me, daug uz­be­kų ir ta­dži­kų va­žiuo­ja dirb­ti į Ru­si­ją ir iš ten siun­čia pi­ni­gus ar­ti­mie­siems, to­kiu bū­du juos par­em­da­mi.

Pragaro vartai – pastoviai degantis dujų krateris, Turkmėnija.

Maž­daug pen­kios savaitės

Šių ke­lio­nių pra­džia bū­na pa­sku­ti­nį lie­pos šeš­ta­die­nį. Vie­ną kar­tą V. Ko­sia­ko­vas su eki­pa­žu va­žia­vo marš­ru­tu nuo Vil­niaus, kir­to Bal­ta­ru­si­jos sie­ną, per vie­ną die­ną įvei­kė šią kai­my­ni­nę ša­lį ir pa­sie­kė Ru­si­ją. Iš jos per­va­žia­vo į Ka­zachs­ta­ną, vė­liau kir­to Uz­be­ki­jos sie­ną, dar kar­tą įsu­ko į Ka­zach­ta­ną, iš jo pa­te­ko į Kir­gi­zi­ją, ta­da pa­sie­kė Ta­dži­ki­ją. Ki­tą­syk ke­lia­vo iš Lie­tu­vos per Len­ki­ją, ta­da per Slo­va­ki­ją ir Veng­ri­ją iki Ru­mu­ni­jos, per Bul­ga­ri­ją, Tur­ki­ją, po to vai­ra­vo per Ira­ną, Turk­mė­ni­ją, Uz­be­ki­ją, ga­liau­siai at­si­dū­rė Ta­dži­ki­jo­je.

Ke­liau­to­jo tei­gi­mu, kiek­vie­nas marš­ru­tas ir at­ei­ty­je bus skir­tin­gas, kad ga­li­ma bū­tų pa­ma­ty­ti nau­jų vie­tų. Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma va­žiuo­ti per Bal­ta­ru­si­ją, Ukrai­ną, Ru­si­ją, Gru­zi­ją, Azer­bai­dža­ną, kel­tu per Kas­pi­jos jū­rą iki Ka­zachs­ta­no, ta­da per Uz­be­ki­ją, o iš jos pa­sieks Ta­dži­ki­ją.

Kaip pa­sa­ko­jo Va­di­mas, to­kia ke­lio­nė trun­ka apie ke­tu­rias - pen­kias sa­vai­tes. 2013 me­tais iš­lai­dų vi­so bu­vo po 6-7 tūkst. li­tų, o 2014-ai­siais - po 7-8 tūkst. vie­nam as­me­niui. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad įdo­mi ke­lio­nė ver­ta to­kių pi­ni­gų.

Trumpai

* Ta­dži­ki­ja ar­ba Ta­dži­kis­ta­no Res­pub­li­ka – vals­ty­bė Vi­du­rio Azi­jo­je. Pie­tuo­se ri­bo­ja­si su Af­ga­nis­ta­nu, ry­tuo­se – su Ki­ni­ja, šiau­rė­je – su Kir­gizs­ta­nu, va­ka­ruo­se – su Uz­be­kis­ta­nu. Sos­ti­nė: Du­šan­bė. Gy­ven­to­jų skai­čius: 8,208 mln. (2013 me­tai).

* Pa­my­ro trak­tas žy­mi­mas kaip ma­gis­tra­li­nis ke­lias M-41 Ter­me­zas-Du­šan­bė-Ošas. Aukš­čiau­sia ke­lio vie­ta – 4655 m. Tai an­tras pa­gal aukš­tį tarp­tau­ti­nis ke­lias pa­sau­ly­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Busel - iui  93.93.58.52 2015-09-22 10:35:15
Na ir kas. Vistiek jie čia negyvens. Nori „širšalą sukelt?Tie klajokliai ne mūsų bėda.
0 0  Netinkamas komentaras
Busel  37.212.234.204 2015-09-14 21:36:57
Tuoj ne postsovietiniai o tikrieji azijatai uztvindins Lietuva, o ziniasklaida vis negali atsikratyti stereotipu. Lenkijoje vyksta masiniai mitingai pries migrantus, o apsnude ir ibauginti karo ir antirusiskos propogandos lietuviai susikiso liezuvius i viena vieta ir tyli is baimes. Azijatai simtais tukstanciu kaip seimininkai keliauja per Europa o mes tylime! Mazai kas jau tiki, kad tai visi tikri pabegeliai nuo karo. O musu marionetine valdzia sutinka su visom diktuojamom is virsaus salygom ir tik kaikas del vaizdo tusciazodziauja pries migrantu kvotas. Geda ir bjauru.
5 1  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami