Keliauti su geografais – šūvis į dešimtuką

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-12 11:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-12 11:35
Asmeninio albumo nuotraukos
Geog­ra­fas, ke­liau­to­jas, ke­lio­nių va­do­vas, žur­na­lis­tas, Lie­tu­vos geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ry­tas Šal­na įsi­ti­ki­nęs, kad po ke­lio­nės tu­ris­tams ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų ne­tu­ri lik­ti. Vi­są pa­sau­lį iš­mai­šęs R. Šal­na at­sa­ky­mų į sa­vus klau­si­mus ieš­ko ne vie­ną ir ne du kar­tus ap­lan­ky­da­mas sve­ti­mą kraš­tą bei rink­da­mas ja­me ska­niau­sias ke­lio­nių ra­zi­nas.

– Ka­da su­sir­go­te ke­lio­nių li­ga? Ka­da pa­ju­to­te, kad be ke­lio­nių gy­ven­ti ne­ga­li­te?

– Nė ne­ži­nau, ar tai li­ga, gal grei­čiau gy­ve­ni­mo ais­tra, juk esu geog­ra­fas, o koks geog­ra­fas ne­no­rė­tų pa­žin­ti pa­sau­lio? Po­lin­kis pa­ma­ty­ti pa­sau­lį at­si­ra­do dar mo­kyk­lo­je, jau ta­da ki­lo keis­tų anais lai­kais klau­si­mų – ko­dėl ne­ga­liu iš­vyk­ti, kas yra už rau­do­no­sios li­ni­jos? Ne­są­mo­nė, aš vis tiek ka­da nors ke­liau­siu!

– Su­nku įsi­vaiz­duo­ti geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ją, ku­ris pa­žįs­ta tik že­mė­la­pį...

– Šiais lai­kais ne­bū­ti­na ke­liau­ti no­rint su­ži­no­ti kaž­ką nau­jo, daug svar­biau – mo­ty­va­ci­ja skai­ty­ti ir pa­žin­ti. Ke­liau­jan­tis geog­ra­fas tie­sio­giai pri­si­lie­čia prie to, ką skai­to kny­go­se. As­me­ni­nė pa­tir­tis lei­džia at­si­kra­ty­ti ste­reo­ti­pų, ne­pro­fe­sio­na­lių iš­va­dų, ku­rios vi­suo­me­nę pa­sie­kia iš pseu­do ke­liau­to­jų lū­pų. Ke­liau­jan­tis geog­ra­fas be­veik vi­sa­da ob­jek­ty­ves­nis, nes jis ten bu­vo, ma­tė sa­vo aki­mis, gir­dė­jo sa­vo au­si­mis. Šiais lai­kais geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jams at­si­ve­ria ne­ri­bo­tos ga­li­my­bės ke­liau­ti ir pa­žin­ti pa­sau­lį, ne­ma­žai mo­ky­to­jų tai ir da­ro, pa­gal sa­vo iš­ga­les. Ke­liau­ti – reiš­kia at­ras­ti ir pa­žin­ti, bet taip ke­liau­jan­čių žmo­nių Lie­tu­vo­je ne tiek ir daug – di­džio­ji da­lis at­os­to­gas lei­džia ku­ror­tuo­se, trin­da­mie­si pil­vais pa­plū­di­miuo­se. Lie­tu­vos geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­ja tal­ki­na mo­ky­to­jams, or­ga­ni­zuo­ja ne­ko­mer­ci­nes eks­pe­di­ci­jas. Ke­liau­ti su geog­ra­fais – šū­vis į de­šim­tu­ką tiems, ku­rie no­ri iš ti­krų­jų pa­žin­ti pa­sau­lį.

– Ar tu­ri­te že­mė­la­pį, ku­ria­me žy­mi­te ap­lan­ky­tas vie­tas?

– Di­džiu­lis že­mė­la­pis ka­bo ma­no dar­bo ka­bi­ne­te, ta­čiau jam pri­žiū­rė­ti trūks­ta lai­ko. Tie­są sa­kant, ap­lan­ky­tos vie­tos ge­rai lai­ko­si ma­no at­min­ty­je, tu­riu vi­di­nį že­mė­la­pį, ku­ria­me orien­tuo­juo­si kaip sa­vo na­muo­se.

– Esa­te iš­lei­dęs kny­gą apie ke­lio­nių ra­zi­nas. Tai kas yra to­ji ra­zi­na ke­lio­nė­je?

Kai žmo­nės grįž­ta iš ke­lio­nių ir pa­sa­ko­ja, kad vis­kas bu­vo ge­rai, idea­lu, ne­bu­vę jo­kių ne­su­sip­ra­ti­mų, va­di­na­si, jų ke­lio­nė­je ra­zi­nų ne­bu­vo. Kas ki­ta – ne­ti­kė­tu­mai, juo­kin­gos ir pa­mo­kan­čios is­to­ri­jos, keis­ti nu­ti­ki­mai ar prob­le­mos. Štai tos ra­zi­nos! Esu ke­lio­nių va­do­vas, ne­ma­žai ma­no ir sal­džių, ir kar­čių ra­zi­nų su­val­gy­ta ke­liau­jant su gru­pė­mis.

– Ku­ria sa­vo ke­lio­ne di­džiuo­ja­tės?

– Ma­ne grū­di­na tik su­nku­mai. Vie­na iš to­kių ke­lio­nių vy­ko la­bai se­niai, kai mū­sų eks­pe­di­ci­ja iš Lie­tu­vos ne­le­ga­liai žval­gė ruo­žą tarp da­bar­ti­nio Ka­zachs­ta­no ir Ki­ni­jos: di­de­lis aukš­tis, nuo­ša­li vie­ta, šal­tis, bai­mė – vis­kas bu­vo nu­ga­lė­ta ir įveik­ta. Ki­tą kar­tą į Pie­tų Ame­ri­ką ly­dė­jau be­veik 30 žmo­nių gru­pę. Pri­kaus­ty­ti žmo­nių dė­me­sį, bū­ti už juos at­sa­kin­gu die­ną ir nak­tį tris sa­vai­tes, kai pats ser­gi ir pri­va­lai gy­dy­tis – ne­leng­vas iš­šū­kis.

– Ke­liau­ja­te ir vie­nas, ir su šei­ma, ir pats va­do­vau­ja­te ke­lio­nėms. Tai itin skir­tin­gi ke­lia­vi­mo bū­dai, ko­kių pa­mo­kų juo­se ga­vo­te?

– Vie­nas aš ne­ke­liau­ju, ne­bent ke­lio­nė­mis ga­li­ma lai­ky­ti fo­tog­ra­fa­vi­mą, pės­čių­jų žy­gius, va­ži­nė­ji­mą dvi­ra­čiu ir au­to­mo­bi­liu po Lie­tu­vą. Taip ke­liau­da­mas tu­riu ga­li­my­bę džiaug­tis gam­ta, at­si­dur­ti, kur jau esu bu­vęs vis ki­tu par­os ar me­tų lai­ku. Mū­sų šei­mos ke­lio­nės – tai mi­ni eks­pe­di­ci­jos. Šei­ma ži­no, kad bus įtrauk­ta į pa­ži­ni­mo pro­ce­są. Va­do­va­vi­mas žmo­nių gru­pei – di­de­lė at­sa­ko­my­bė. Pa­grin­di­nis ma­no tiks­las – at­skleis­ti ša­lį, po ku­rią ke­liau­ja­me. To­kio­se ke­lio­nė­se rei­kia ba­lan­suo­ti tarp tu­ri­nio ir žmo­nių. Dirb­ti su žmo­nė­mis nė­ra leng­va, bet la­bai įdo­mu, tad ir ieš­kau ke­lio į kiek­vie­no šir­dį, sten­giuo­si, kad žmo­nės, ku­riuos ly­džiu, jaus­tų­si sau­giai, už­ti­krin­tai, kad kuo dau­giau su­ži­no­tų. Tu­ris­tams po ke­lio­nės ne­tu­ri lik­ti ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų.

– Prieš dvi­de­šimt me­tų Lao­se ar Kam­bo­džo­je bu­vo ga­li­ma ras­ti žmo­gaus ne­pa­lies­tų vie­tų, da­bar ten vie­nas, var­gu, ar pa­ly­dė­si sau­lę. Kur ga­li­ma pa­bėg­ti sa­vęs ir vie­nat­vės ieš­kan­čiam žmo­gui? Ar iš­vis įma­no­ma pa­bėg­ti?

Vis dau­giau ke­liau­da­mi po pa­sau­lį ma­no­me, kad žmo­ni­ja iš­pro­tė­jo, nė­ra kur dė­tis nuo žmo­nių. Ta­čiau ly­giai taip pat gal­vo­ja ir ki­ti – mes esa­me tie, per ku­riuos ne­ga­li­ma ra­miai pa­ly­dė­ti ar su­tik­ti sau­lės. Ne ki­ti su­da­ro kamš­čius ir mi­nias, tai mes esa­me jų da­lis. Svar­bu tai su­vok­ti ir ne­si­pik­tin­ti. Pie­try­čių Azi­jos ša­lys – vie­nas iš pi­giau­sių ke­lia­vi­mo re­gio­nų pa­sau­ly­je, na­tū­ra­lu, kad ten vyks­ta daug žmo­nių. No­ras pa­ma­ty­ti žmo­gaus ne­pa­lies­tas vie­tas yra egoiz­mas, ta­čiau pa­sau­ly­je dar esa­ma dau­gy­bė vie­tų, ku­rio­se tu­ris­tų ne­daug. Iš­vis ne­sup­ran­tu, kam vyk­ti vel­niai ži­no kur ieš­ko­ti vie­nat­vės. Lie­tu­vo­je ma­žai gy­ven­to­jų, o gra­žios gam­tos – la­bai daug. Už­lip­ki­te ant kal­vos, nu­ei­ki­te prie upės ar eže­ro, nu­vy­ki­te prie jū­ros Kur­šių Ne­ri­jo­je ir ga­lė­si­te bū­ti vie­nat­vė­je. Ne­no­ri­te mi­nios ap­link, ke­liau­ki­te ne se­zo­no me­tu, tik su­si­tai­ky­ki­te, kad ga­li ly­ti, sau­lės ne­bū­ti dan­gu­je ir dar daug vi­so ki­to. Ne­atras­to­mis lie­tu­viams ša­li­mis vis dar lie­ka Na­mi­bi­ja, Ka­na­da, Či­lė, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja. Jos to­li, ži­no­ma, bet jo­se la­bai daug erd­vės.

– Ar dar jums li­kę, ką pa­ma­ty­ti Lie­tu­vo­je?

– Ne­su vie­tų ir ob­jek­tų ko­lek­cio­nie­rius, ma­no tiks­las – pa­si­džiaug­ti tuo, ką ma­tau. Ko­dėl žmo­nės li­pa ir li­pa ant Ge­di­mi­no kal­no? At­ro­do, juk pa­kak­tų vie­no kar­to... Lie­tu­va to­kia gra­ži, jog man no­ri­si jos nuo­sta­bius kam­pe­lius pa­ma­ty­ti vi­sais me­tų lai­kais, brėkš­tant, lei­džian­tis sau­lei, die­ną, o kai ką ir nak­tį. Vi­sa­da ran­du kaž­ką nau­jo – baž­ny­tė­lę, kop­ly­tė­lę, kal­ve­lę ar ne­gir­dė­tą at­odan­gą, lan­ky­mui pri­kel­tą pi­lia­kal­nį. O kaip mie­la kai­me ar mies­te­ly­je pa­si­kal­bė­ti su vie­ti­niais!

– Lie­tu­vo­je vis ma­žiau li­kę ne­ke­liau­jan­čių žmo­nių, ta­čiau, ko­kią ša­lį pa­tar­tu­mė­te rink­tis žmo­gui, ku­ris pir­mą kar­tą iš­ke­liau­ja.

– O man at­ro­do, kad ne­ke­liau­jan­čių Lie­tu­vo­je dar la­bai daug . Kai ku­rie ne­tu­ri ga­li­my­bių, ki­ti – po­rei­kio. Bai­siau­sia, kad daug „e­gip­ti­nių“ ne­ke­liau­ja po Lie­tu­vą ir jos ne­pa­žįs­ta. Tu­rė­tu­me pa­žin­ti kai­my­nus. Lat­vi­ja yra ar­ti­miau­sia, jų nuo­sta­bų kraš­tą ir lin­kiu ap­lan­ky­ti pir­mą kar­tą už Lie­tu­vos ri­bų ke­liau­jan­tiems. Gra­ži, tie­siog nuo­sta­bi yra Es­ti­ja.

– Be ko­kių daik­tų jūs nie­kuo­met ne­iš­vyks­ta­te į ke­lio­nę?

Svar­bu, kaip ke­liau­ju, ta­čiau svar­biau­si: fo­toa­pa­ra­tas, že­mė­la­pis ir, ži­no­ma, kny­ga – ke­lio­nės va­do­vas ar net ke­li. Aš vi­sa­da tu­riu ži­no­ti, kur ke­liau­ju. Man rei­kia iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos, o ne in­ter­ne­ti­nių pa­sku­bo­mis ran­da­mų in­ter­ne­ti­nių drais­ka­lų. Ir dar vie­nas da­ly­kas – pi­ni­gai, be ku­rių nie­ko ne­pa­ma­ty­si. Ver­ta daug dirb­ti, už­dirb­ti, tau­py­ti ir pa­ma­ty­ti pa­sau­lį. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ko nie­kas ne­ga­li ati­mti – jū­sų įspū­džiai ir ži­nios.

Ry­to Šal­nos įdo­miau­sių ša­lių dešimtukas

Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja – pa­sau­lis mi­nia­tiū­ro­je.

JAV – be­ri­biai at­stu­mai ir ne­įti­kė­ti­ni įspū­din­gos gam­tos klo­dai.

Či­lė – kon­tras­tų ša­lis: nuo dy­ku­mų iki tund­ros.

Pe­ru – An­dų ga­ly­bė ir in­kų im­pe­ri­jos pa­vel­das.

Is­lan­di­ja – geo­lo­gi­jos lo­by­nas ir pir­map­ra­dės gam­tos ša­lis.

Aus­tra­li­ja – pa­sau­lis aukš­tyn ko­jo­mis.

Na­mi­bi­ja – ty­laus smė­lio vals­ty­bė.

Gva­te­ma­la – ma­jų ci­vi­li­za­ci­jos lop­šys.

Nor­ve­gi­ja – gam­tos at­vi­ru­kas.

Etio­pi­ja – kur sky­la Af­ri­ka ir iš­li­ko ak­mens am­žius.

Ja­po­ni­ja – tra­di­ci­jų ir mo­der­nu­mo pa­vyz­dys pa­sau­liui.

Apie sa­vo ke­lio­nių įspū­džius R. Šal­na pa­sa­kos Tarp­tau­ti­nė­je tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­odo­je AD­VEN­TUR, ku­ri vyks sau­sio 22–24 d.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami