Keliauti taip, kad nugara pagaugais nueitų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-15 19:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-15 19:00
Užsienio spaudos nuotraukos
Į ke­lio­nes daž­nai lei­džia­mės pa­il­sė­ti, pa­ma­ty­ti ne­re­gė­tų vaiz­dų, par­agau­ti ne­ra­gau­tų pa­tie­ka­lų. Ta­čiau kai ku­rie ke­liau­to­jai ne­ria­si iš kai­lio pa­tir­ti šiur­pą ke­lian­čių nuo­ty­kių. 

Pa­sau­ly­je yra daug ne­ma­ty­tų kam­pe­lių: nuo žiur­kė­mis ap­li­pu­sių šven­tyk­lų iki gy­va­tė­mis knibž­dan­čių sa­lų. Siū­lo­me pa­si­leis­ti į nau­jų įspū­džių ku­pi­ną ke­lio­nę.

Ske­le­tų ežeras

In­di­jos šiau­ri­nė­je da­ly­je esan­tis Rup­kun­do eže­ras at­ras­tas 1942 me­tais, kai vie­nas gi­ri­nin­kas, be­vaikš­čio­da­mas po Hi­ma­la­jų kal­nus, 5029 me­trų aukš­ty­je at­ra­do už­ša­lu­sį sek­lų eže­rą, ku­rio kran­tai bu­vo nu­gu­lę žmo­nių kau­lais.

Ne­tru­kus ra­do­si no­rin­čių­jų pa­aiš­kin­ti, kaip at­si­ra­do ši ma­si­nė ka­pa­vie­tė. Va­rian­tų bu­vo gau­sy­bė: nuo is­to­ri­jų apie ri­tua­li­nę sa­vi­žu­dy­bę iki ma­si­nės epi­de­mi­jos.

..

Ta­čiau 2004 me­tais įvy­ku­si eks­pe­di­ci­ja pa­tei­kė, ti­kė­ti­na, ar­čiau­siai tie­sos esan­tį at­sa­ky­mą. Pir­mau­sia bu­vo pa­skai­čiuo­ta, kad tie 200–300 žmo­nių ske­le­tai ten gu­li nuo 9-ojo am­žiaus. Ap­lin­kui ras­ta daug jiems pri­klau­siu­sių daik­tų – žie­dų, ie­čių ant­ga­lių, odi­nių ba­tų ir bam­bu­ki­nių laz­dų. Ta­čiau vie­nas bend­ras da­ly­kas vie­ni­jo vi­sus ske­le­tus – kiek­vie­no gal­vo­je žio­ji po vie­no­dą gi­lų įtrū­ki­mą. Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, jog jie at­si­ra­do nuo te­ni­so ka­muo­liu­ko dy­džio le­do ga­ba­liu­kų, kru­šos me­tu kri­tu­sių iš dan­gaus. Ka­dan­gi apy­lin­kė­je ne­bu­vo kur pa­sis­lėp­ti, vi­si pi­lig­ri­mai ir jų pa­ly­do­vai žu­vo, o jų mir­tis iki šiol ma­si­na ke­liau­to­jus.

Pa­ta­ria­ma šią vie­tą lan­ky­ti va­sa­rą, nes kau­lus pa­ma­ty­ti ga­li­ma tik snie­gui nu­tir­pus.

Gy­va­čių sala

33 ki­lo­me­trus nuo San Pa­ulo (Bra­zi­li­ja) nu­to­lu­si sa­la Kei­ma­de Gran­de va­di­na­ma gy­va­čių na­mais. Jo­je gy­ve­na apie 4000 nuo­din­giau­sių pa­sau­ly­je an­gių šei­mos il­gauo­de­gių auk­si­nių kai­sa­kų (lot. Both­rops in­su­la­ris).

Šių nyks­tan­čių gy­va­čių sa­la dėl pa­ki­lu­sio van­dens ly­gio bu­vo at­skir­ta nuo že­my­no.

Apie sa­lo­je gy­ve­nu­sius žmo­nes ku­ria­mos le­gen­dos. Štai vie­no­je, ap­ra­šy­to­je dis­co­ve­ry.com por­ta­le pa­sa­ko­ja­ma, jog 1920 me­tais čia gy­ve­no švy­tu­rio pri­žiū­rė­to­jas su žmo­na ir pen­kia­me­te du­kre­le. Švy­tu­rys, sa­ko­ma, bu­vo nau­do­ja­mas įspė­ti lai­vus apie pa­vo­jin­gą sa­lą. Mais­tą šei­mai tiek­da­vo lai­vais, ta­čiau vie­ną kar­tą tri­ju­lė ras­ta ne­gy­va. Nors na­mas bu­vo apt­ver­tas aukš­ta tvo­ra, vie­nai gy­va­tei pa­vy­ko pa­tek­ti į sau­go­mą te­ri­to­ri­ją ir pra­žu­dy­ti šei­mą. Tie, kas bu­vo at­si­dū­rę sa­lo­je, vis dar gir­di su vė­ju sklen­džian­tį mer­gai­tės juo­ką. Da­bar sa­los švy­tu­rys vei­kia au­to­ma­tiš­kai.

Ki­ta le­gen­da pa­sa­ko­ja apie tris al­ka­nus iš ne­sėk­min­gos žūk­lės grįž­tan­čius žve­jus, su­si­vi­lio­ju­sius sa­lo­je au­gan­čiais ba­na­nais. Ne­lai­mė­liai bu­vo su­kąs­ti gy­va­čių, nors du dar su­ge­bė­jo grįž­ti į val­tį. Po ke­lių sa­vai­čių jų kū­nai bu­vo ras­ti pa­sken­dę krau­jo kla­nuo­se, ta­čiau tre­čio­jo kū­nas iki šiol ne­ras­tas.

Dar vie­na is­to­ri­ja – apie su­ma­ny­mą užau­gin­ti ba­na­nų plan­ta­ci­ją sa­lo­je. Tam, kad sa­la tap­tų sau­gi, ji bu­vo pa­deg­ta, ta­čiau gy­va­tės ne­žu­vo, mat pa­sis­lė­pė sa­los olo­se. Pla­nai įkur­ti plan­ta­ci­ją bu­vo nu­trauk­ti.

Auk­si­nės kai­sa­kos užau­ga iki pu­sės me­tro il­gio ir iš­ski­ria la­bai stip­rius nuo­dus, ku­rie tie­siog iš­tirp­do žmo­gaus odą. Gy­va­tės nuo­dai su­ke­lia inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mą, rau­me­nų ma­sės ne­kro­zę, į sme­ge­nis iš­si­lie­ja krau­jas, pra­si­de­da žar­ny­no krau­ja­vi­mas. Ta­čiau vis tiek ran­da­si drą­suo­lių, ku­rie nu­kan­ka iki šios sa­los, nors tai daž­niau­siai bū­na tik moks­li­nin­kai. Skai­čiuo­ja­ma, kad vie­na­me šios sa­los kvad­ra­ti­nia­me me­tre yra po 1 gy­va­tę.

Nors 1920 me­tais Bra­zi­li­jos Ka­ri­nis jū­rų lai­vy­nas dėl pa­vo­jaus žmo­nėms ir sa­los eko­sis­te­mai už­kir­to ke­lius į Kei­ma­de Gran­de, bio­lo­gi­niai pi­ra­tai ren­gia iš­vy­kas į šią sa­lą, kad pri­si­gau­dy­tų gy­va­čių, mat juo­do­jo­je rin­ko­je jas įma­no­ma par­duo­ti už ne­men­ką su­me­lę.

Žiur­kių šventykla

Ti­kin­čių­jų ir tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tu In­di­jo­je esan­čia Kar­ni Ma­ta šven­tyk­la ga­li­ma gro­žė­tis ir bjau­rė­tis. Šio­je šven­to­vė­je ka­ra­liau­ja žiur­kės.

Ra­džas­ta­no Thar dy­ku­mo­je sto­vin­ti šven­tyk­la – ma­žiau­siai 20 tūkst. žiur­kių na­mai. Čia joms lei­džia­ma vis­kas, ra­šo dai­ly­mail.co. uk. Kiek­vie­nais me­tais į šią vie­tą at­vyks­ta tūks­tan­čiai pi­lig­ri­mų ir smal­sių tu­ris­tų, no­rin­čių gau­ti žiur­kių pa­lai­mi­ni­mą. Ko­dėl šio­je vie­to­je tiek daug grau­ži­kų, su­kur­ta le­gen­da. Pa­sa­ko­ja­ma, jog kai in­duis­tų die­vy­bės Kar­nio Ma­ta po­sū­nis nu­sken­do tven­ki­ny­je, Kar­nio Ma­ta pa­pra­šė mir­ties dei­vės Ja­ma jį at­gai­vin­ti. Ja­ma po il­gų įkal­bi­nė­ji­mų nu­si­lei­do, bet tik su są­ly­ga, kad po­sū­nis ir vi­sa jo gi­mi­nė at­gims žiur­kė­mis.

Grau­ži­kai šian­dien va­di­na­mi „ma­žais vai­kais“, mal­di­nin­kai ir šven­tyk­los pri­žiū­rė­to­jai žiur­kes mai­ti­na pie­nu, grū­dais ir ko­ko­sais, taip pat spe­cia­liai joms pa­ga­min­tais ska­nės­tais.

Ne­ga­na to, žmo­nės ma­no, jog žiur­kių pa­lies­tas mais­tas ne­ša lai­mę, to­dėl ran­da­si to­kių pi­lig­ri­mų, ku­rie pa­lik­tus mais­to li­ku­čius pa­sii­ma su sa­vi­mi.

Ti­kras pra­ga­ras Žemėje

1971 me­tais So­vie­tų moks­li­nin­kai da­rė grę­ži­nį Ka­ra­ku­mų dy­ku­mo­je ti­kė­da­mie­si ras­ti naf­tos, ta­čiau vie­toj to jie ne­ti­kė­tai at­ra­do gam­ti­nių du­jų tel­ki­nį. Bai­min­da­mie­si nuo­din­gų me­ta­no du­jų nuo­tė­kio, moks­li­nin­kai kra­te­rį pa­de­gė ma­ny­da­mi, kad du­jos iš­degs per ke­lias sa­vai­tes. Ta­čiau jos de­ga iki šiol.

Tai įvy­ko prieš 4 de­šimt­me­čius. Šian­dien kra­te­ris yra 70 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­čio ir 30 me­trų gy­lio. Dėl ne­pa­liau­ja­mo de­gi­mo vie­ti­niai šią vie­tą pa­va­di­no „Du­ri­mis į pra­ga­rą“.

Lė­lių sala

Plau­kio­jan­ti Mek­si­kos sa­la De las Mu­ne­kas ži­no­ma dėl po me­džius iš­kars­ty­tų lė­lių.

Sa­los is­to­ri­ja pra­si­dė­jo nuo ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo. Xo­chi­mi­lo­co ka­na­le nu­sken­do mer­gai­tė. Po šios ne­lai­mės sa­los pri­žiū­rė­to­jas Don Ju­lia­nas San­ta­na pa­sa­ko­da­vo nuo­lat ma­tan­tis į kran­tą iš­pluk­do­mas lė­les. Grauž­da­ma­sis dėl įvy­ku­sios ne­lai­mės, Don Ju­lia­nas mer­gai­tės at­mi­ni­mui pra­dė­jo ka­bin­ti lė­les ant me­džių ša­kų. Ta­čiau šios at­ro­do krau­piai – pur­vi­nos, „su­luo­šin­tos“ – be ran­kų ar ko­jų, ar tie­siog gal­vos su iš­ka­bin­to­mis aki­mis.

Ta­čiau is­to­ri­ja tuo dar ne­si­bai­gia. Pra­ėjus 50 me­tų po ne­lai­mės, Don J. San­ta­na bu­vo ras­tas nu­sken­dęs ta­me pa­čia­me ka­na­le. O po jo mir­ties, nuo 2001 me­tų į sa­lą at­vyks­tan­tie­ji pa­tys čia ka­bi­na lė­les.

Nors sa­la nė­ra įtrauk­ta į bū­ti­nų ap­lan­ky­ti vie­tų są­ra­šą, ta­čiau kas­met čia at­va­žiuo­ja šim­tai fo­tog­ra­fų ir siau­bą ke­lian­čių is­to­ri­jų ieš­ko­to­jų.

Pa­gal už­sie­nio spau­dą par­en­gė Ri­ta JAKUCEVIČIŪTĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami