Kelionė į trolių šalį: kur nuvykti su vaikais?

lzinios.lt 2015-06-05 15:00
lzinios.lt
2015-06-05 15:00
Plaukiant keltu galima grožėtis stačiomis uolėtomis pakrantėmis ir srūvančiais kriokliais, nusidriekusiais palei Geirangerio fiordą. Organizatorių nuotrauka
Tin­giai ar ak­ty­viai, sau­lė­je ar gai­via­me pa­vė­sy­je, smė­lis ar snie­gas – daž­nos di­le­mos, ky­lan­čios pla­nuo­jant idea­lias at­os­to­gas. Į ke­lio­nę nu­spren­dus vyk­ti su vai­kais, pa­si­rin­ki­mų ra­tą ten­ka dar la­biau su­siau­rin­ti, ta­čiau ką da­ry­ti, kad at­os­to­go­mis pa­si­mė­gau­ti ga­lė­tų ir su­au­gu­sie­ji? Ofi­cia­lus ke­lio­nių Nor­ve­gi­jo­je gi­das vi­sit­nor­way.com leng­vi­na ke­lio­nę pla­nuo­jan­čių tė­vų da­lią ir da­li­ja­si 7 vie­to­mis, ku­rias bū­ti­na ap­lan­ky­ti fior­dais ir pa­sa­ko­mis apie tro­lius gar­sė­jan­čio­je ša­ly­je.

Zoo­lo­gi­jos so­das ir pra­mo­gų par­kas Kris­tian­san­do mies­te. Šis par­kas – vie­na daž­niau­siai tu­ris­tų lan­ko­mų vie­tų, įsi­kū­ręs 150 hek­ta­rų plo­te. Gy­vū­nai čia gy­ve­na ir vaikš­čio­ja lais­vai – nė­ra už­da­ry­ti nar­vuo­se ar pri­ra­kin­ti, to­dėl vai­kams bus ypač sma­gu iš ar­ti pa­ma­ty­ti ir pri­si­lies­ti prie lau­ki­nės gam­tos at­sto­vų, pa­vyz­džiui, rau­do­no­sios pa­ndos, ku­rios rū­šiai, de­ja, gre­sia iš­ny­ki­mas. Tė­čius su­ža­vės ir ki­tas mies­te­lio lan­ky­ti­nas ob­jek­tas – pa­tran­kų mu­zie­jus. Mo­vi­ko for­te įsi­kū­ru­sia­me mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­ma an­tro­ji pa­gal dy­dį pa­sau­ly­je pa­tran­ka, ku­rios il­gis – 20 me­trų, svo­ris – 337 to­nos, o šū­vis skrie­ja dau­giau nei 50 ki­lo­me­trų!

„Sep­ty­nios se­se­rys“ ir Gei­ran­ge­rio fiordas. Le­gen­dos by­lo­ja, kad stul­bi­nan­čio gro­žio kriok­lys – tai vi­kin­gas, iš­vy­kęs į pa­sau­lį ieš­ko­ti sau žmo­nos. Ke­liau­da­mas jis su­ti­ko net sep­ty­nias gra­žuo­les se­se­ris, tad iš siel­var­to ir ne­ga­lė­ji­mo iš­si­rink­ti vie­nos nuo­ta­kos, il­gai­niui su­stin­go ir vir­to kriok­liu. Ki­ta­me fior­do kran­te ly­giai taip pat su­stin­go ir vi­sos se­se­rys. Šis kriok­lys ne­re­tai lai­ko­mas gra­žiau­siu vi­so­je Nor­ve­gi­jo­je. No­rint iš­vys­ti kva­pą gniau­žian­čius vaiz­dus, rei­kia plauk­ti kel­tu, ku­ria­me gro­žė­tis sta­čio­mis uo­lė­to­mis pa­kran­tė­mis ir srū­van­čiais kriok­liais, nu­sid­rie­ku­siais pa­lei Gei­ran­ge­rio fior­dą, bus ypač pa­to­gu.

Kongs­ber­go si­dab­ro ka­syk­los. 300 me­tų kal­na­ka­sių ko­jų trep­se­ni­mą gir­dė­ju­si si­dab­ro ka­syk­la yra at­vi­ra lan­ky­to­jams, no­rin­tiems su­si­pa­žin­ti su si­dab­ro ka­sy­bos su­bti­ly­bė­mis. Gi­liau­sia ka­syk­lų vie­ta, sie­kian­ti net 1000 me­trų po že­me, vei­kė iki pat 1958 me­tų. Tu­ris­tus po ka­syk­lą ve­džio­jan­tis „tro­lis“, ant gal­vų už­maukš­lin­ti šal­mai ir pa­šne­ke­sių til­dy­mai, kad ne­bū­tų pri­ža­din­tos kal­nuo­se mie­gan­čios pik­to­sios dva­sios, įspū­dį pa­liks bet ko­kio am­žiaus vai­kams. Kongs­ber­go mies­te­ly­je yra įsi­kū­ręs ir Nor­ve­gi­jos kal­na­ka­sy­bos bei Nor­ve­gi­jos Ka­ra­liš­ko­sios mo­ne­tų ka­lyk­los mu­zie­jai.

Tu­senf­ry­do nuo­ty­kių par­kas. Di­džiau­sias Nor­ve­gi­jo­je nuo­ty­kių par­kas gar­sė­ja links­mai­siais kal­ne­liais, ku­rie įvar­di­ja­mi kaip vie­ni įspū­din­giau­sių ir grei­čiau­sių vi­so­je Skan­di­na­vi­jo­je. Iš vi­so par­ke vei­kia dau­giau nei 30 at­rak­cio­nų, yra van­dens par­kas, dau­giau nei 20 res­to­ra­nų ir spe­cia­li žai­di­mų aikš­tė ma­žie­siems. Ieš­kan­tiems iš­šū­kių, gi­das siū­lo už­suk­ti į at­rak­cio­ną „Speed Mons­ter“ (liet. grei­čio mons­tras), ku­ria­me per dvi se­kun­des pa­sie­kia­mas 90 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­tis. To­kio grei­čio per trum­pą lai­ką ne­iš­vys­to net šiuo­lai­ki­niai For­mu­lė-1 lenk­ty­ni­niai au­to­mo­bi­liai.

Šiau­rės pa­švais­tė. Reiš­ki­nys, bū­din­gas Šiau­rės pus­ru­tu­lio po­lia­ri­niam re­gio­nui, abe­jin­gų ne­pa­lie­ka. Pa­švais­tė ma­to­ma nak­tį ir įpras­tai spin­di žals­va, žyd­ra, gel­to­na bei vio­le­ti­ne spal­vo­mis. Daž­niau­siai šiais vaiz­di­niais vyks­ta­ma gro­žė­tis į Trom­so ir Nord­kap­po mies­tus. Trom­so, pra­min­tas „Šiau­rės Par­yžiu­mi“, lai­ko­mas Ark­ties sos­ti­ne, ku­rio­je ren­gia­mi pa­švais­tės fes­ti­va­liai, o vie­ti­niai sa­miai or­ga­ni­zuo­ja pra­mo­gas su šu­nų ar el­nių kin­ki­niais.

At­lan­to van­de­ny­no par­kas (Ale­sun­do ak­va­riu­mas). Vie­ną di­džiau­sių sū­raus van­dens ak­va­riu­mų šiau­rės Eu­ro­po­je ga­li­ma ras­ti ne­to­li Ale­sun­do mies­te­lio cen­tro, gre­ta At­lan­to van­de­ny­no. Vai­kai šia­me par­ke ga­li ne tik pa­ma­ty­ti jū­rų vel­nių, aš­tuon­ko­jų, oma­rų ir ki­tų įvai­riau­sių, net ne­gir­dė­tų pa­va­di­ni­mų van­dens su­tvė­ri­mų, bet ir pa­tys pa­ban­dy­ti spe­cia­liuo­se ba­sei­nuo­se pa­žve­jo­ti kra­bų. Be­si­bai­mi­nan­tys šių vė­žių, ga­li pa­dė­ti at­vi­ra­me ba­sei­ne pa­mai­tin­ti ne­plėš­rias žu­vis ar ping­vi­nus. Par­kas įsi­kū­ręs vaiz­din­go­je vie­to­je, ku­rio­je gau­su pės­čių­jų ta­kų, įvai­rių pa­mink­lų, žve­jy­bos vie­tų ir pa­plū­di­mių.

Ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja Flam. Pa­sig­ro­žė­ti nuo­sta­biais kal­nais ir fior­dais va­ži­nė­jant trau­ki­niu – ma­lo­ni pra­mo­ga ir su­au­gu­sie­siems, ir vai­kams. Ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja tę­sia­si 20 ki­lo­me­trų – ke­lio­nė pra­si­de­da Myr­da­le ir lei­džia­ma­si iki Flam sto­ties, įsi­kū­ru­sios gre­ta Aur­lun­do fior­do. Trau­ki­nys trum­pam su­sto­ja gre­ta Kjos­fos­se­no kriok­lio, ku­ria­me ga­li­ma ste­bė­ti, kaip ga­mi­na­ma ener­gi­ja – kriok­lys jos pa­ga­mi­na tiek, kad už­ten­ka vi­sai Flam ge­le­žin­ke­lio li­ni­jai!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
alternatyva  89.204.138.183 2015-06-12 15:17:54
siulau alternatyva...norit pakeliauti su vaikais uzsienyje - pasirinkit Vokietija: puikus keliai, idealiai seimoms pritaikyta infrastruktura(pakeles restoraneliai su vaiku aikstelemis, vaiku kambariai, kur galima erdviai su vaiku pasinaudoti tualetu, perrengti mazyli). Labai patrauklus marsrutas palei Reina. Yra kur akis paganyti tiek suaugusiems, tiek vaikams. jiems labai patinka stebeti barzas, galima dali marsruto plaukti laivu. Kainos rikscioniskos: viesbuciai, kempingai, maistas, pramogos. Nezinau kodel, bet Lietuviams visai nezinoma Riugeno sala. Galima skristi iki Berlynoir vaziuoti traukiniu, autobusu, geriausia issinuomuoti auto, nes noresit po sala pavazineti. Mano supratimu, butent mums lietuviams, tai idealus poilsis su seima: ta pati salta jura, prie kurios esam priprate, bet papludimiai erdvesni. Sala didele, pro utomobilio langa vaizdai taip keiciasi, kad net sunku patiketi, kad tai ta pati sala. visokiausiu pramogu saloje daugybe: vandens parku, ekskursiju, iskylu laivais, muzieju, mini traukinukas. Kainos kaip Nidoje, tik yra kurorto mokestis ir uz automobilio stovejima reikia visur moketi. Net tuscioje misko aiksteleje,prie pusies priristas, automatas stovi. Ir Vokietijoje niekas nesikabines, jei vaikas uzsioziuos, kad nenupirkot ledu. Vokietijoje, jei vaikai priziurimi, jei tevai nepiktnaudziauja alkoholiu bei kulturingai elgiasi, niekas "prisikise" nestebi ar tie, "laukiniai" rytu europieciai, kartais slapta nedauzo vaiku. Viesbucio ar kempingo kaimynai slapcia pro plysi nestebi ir skusti, kad vaikas liudnas, ar ilgai sedi tualete, nebega.
1 0  Netinkamas komentaras
Pikc  178.16.32.39 2015-06-09 18:16:18
Bene pritrūko ten gyvenančių lietuvių vaikų, kad gundo turistus daugiau atvežti? :)
0 0  Netinkamas komentaras
taip  178.16.45.164 2015-06-09 11:28:50
pirma IŠMOKIME elgtis su vaikais Lietuvoje o tada su VAIKAIS važiuokim į trolių kraštus
1 2  Netinkamas komentaras
jo jo  78.56.76.42 2015-06-09 08:38:23
pati ta šalis, į kurią su vaikais keliauti. Nu ką, pasimokė viešųjų ryšių agentūrėlė ir jau subtilesnį PR stumia.
4 0  Netinkamas komentaras
Čia  81.7.89.231 2015-06-08 16:26:09
Gerai vykti ekstremalams. Greičiausiai grįšit su vaikais. Nors kas žino. Jei vietiniams nepatiksit visko gali būti.
4 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami