Kelionė su vaikais: patogi, kai apgalvota

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-24 10:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-24 10:27
Užsienio spaudos nuotrauka
Jei dar vi­sai ne­se­niai mo­ti­nys­tė sie­jo­si su dve­jų me­tų na­mų ru­ti­na, tai šian­dien vis dau­giau šei­mų šį ste­reo­ti­pą griau­na – ir į kal­nus ko­pia ma­žai­siais ne­šyk­lė­se ne­ši­ni, ir už­sie­nio ku­ror­tuo­se mė­gau­ja­si pa­plū­di­mio ma­lo­nu­mais. 

Juo­lab kad dėl tė­vys­tės at­os­to­gų iš­vyk­ti sve­tur ga­li­ma bet ka­da, o dve­jų me­tų dar ne­atš­ven­tu­siems vai­kams skry­dis lėk­tu­vu daž­niau­siai ne­kai­nuo­ja. Kad ke­lio­nė su vai­kais pra­ei­tų kuo sklan­džiau, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Tez Tour“ pa­tei­kia ma­lo­naus poil­sio su vai­kais at­min­ti­nę. O su vai­kais daž­nai ke­liau­jan­čios ma­mos įsi­ti­ki­nu­sios: ly­gin­ti at­os­to­gas su at­ža­lo­mis kai joms pa­si­ruoš­ta iš anks­to ir kai apie tai ne­pa­gal­vo­ta yra tas pats, kas ly­gin­ti ke­lio­nę se­nu ži­gu­liu ir mer­se­de­su.

Pa­isy­ki­me sezoniškumo

Ty­ri­mai ro­do, jog kū­di­kiai daug ge­riau pa­ken­čia vė­są nei karš­tį, to­dėl at­os­to­goms su vai­kais itin svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mą me­tų lai­ką ir ke­lio­nės kryp­tį. Pir­me­ny­bė tei­kia­ma ša­lims, ku­rios le­pi­na ma­lo­nia ši­lu­ma, bet ne ali­nan­čiu karš­čiu. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ at­sto­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė ak­cen­tuo­ja, jog da­bar ka­len­do­riu­je ar­ti­miau­sias at­os­to­goms su vai­kais pa­lan­kus lai­kas – ba­lan­dis ir ge­gu­žė. Šiais mė­ne­siais ma­lo­nūs, ta­čiau dar ne per karš­ti orai bū­din­gi Kip­rui – ne vel­tui sa­ko­ma, jog Eu­ro­po­je va­sa­ra anks­čiau­siai at­ei­na į Kip­rą. Su Kip­ru dėl anks­ty­viau­sios va­sa­ros ti­tu­lo var­žo­si Tur­ki­ja. „Ba­lan­dį šio­se ša­ly­se jau bū­na įši­lęs ne tik oras, bet ir jū­ra, - pa­brė­žė I. Aukš­tuo­ly­tė. – O nuo ge­gu­žės vi­du­rio įšy­la ir su vai­kais jau tin­ka vyk­ti ir į Bul­ga­ri­ją, Is­pa­ni­ją , Grai­ki­ją“.

Pa­ti 6 me­tu­kų vai­ką au­gi­nan­ti ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vė pa­ste­bė­jo, jog Lie­tu­vo­je pa­va­sa­ris ma­žie­siems – ypač su­nkus: „Iš po žie­mos im­uni­nė sis­te­ma nu­sil­pu­si, oras - per­mai­nin­gas, to­dėl vai­kai daž­nai ser­ga. O per anks­ty­vas at­os­to­gas pa­va­sa­rį dar ir im­uni­te­tui ypač svar­baus vi­ta­mi­no D do­ze ga­li­ma ap­si­rū­pin­ti vi­siems me­tams į prie­kį“.

Ven­ki­me masiškumo

At­siž­velg­ti į se­zo­niš­ku­mą pra­var­tu ir sie­kiant iš­veng­ti di­džiu­lių tu­ris­tų srau­tų, ga­lin­čių kaip rei­kiant ap­sun­kin­ti ke­lio­nę su vai­ku. Kad ir ko­kią si­tua­ci­ją beim­tu­me – ar pie­tus per­pil­dy­ta­me res­to­ra­ne, ar mė­gi­ni­mą ras­ti at­okes­nę vie­te­lę pa­plū­di­my­je, - kuo dau­giau žmo­nių ku­ror­te, tuo su­nkiau su vai­kais poil­siau­jan­tiems tė­vams, to­dėl re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis su se­zo­no įkarš­čiu ne­su­tam­pan­čias at­os­to­gų da­tas.

„A­tos­to­goms su vai­kais tin­ka­miau­sio kli­ma­to ir ma­žiau­sios poil­siau­to­jų kon­cen­tra­ci­jos ga­li­ma ti­kė­tis tar­pi­niu pe­rio­du, kai tu­ris­ti­nis se­zo­nas dar tik pra­si­de­da - pa­va­sa­rį ar­ba, prieš­in­gai, ru­de­niop ar net žie­mop, kai se­zo­nas jau ei­na į pa­bai­gą. Pa­vyz­džiui, ba­lan­dį-ge­gu­žę vieš­bu­čiai jau bū­na vi­siš­kai pa­si­ruo­šę se­zo­nui ir lau­kia poil­siau­to­jų, - sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė. – Ke­lio­nės ne per pa­tį se­zo­no įkarš­tį pa­de­da su­tau­py­ti, mat pa­pras­tai vis­kas ku­ror­tuo­se brangs­ta tuo­met, kai poil­siau­to­jų dau­giau­sia, o su­lig ma­žė­jan­čia at­os­to­gau­to­jų ban­ga kai­nos slūgs­ta. Tik reik­tų at­siž­velg­ti į tai, jog skir­tin­go­se ša­ly­se pats se­zo­no įkarš­tis bū­na skir­tin­gu me­tu“.

Rug­sė­jį, spa­lį I. Aukš­tuo­ly­tė re­ko­men­duo­ja su vai­kais il­sė­tis Kip­re, Sar­di­ni­jo­je, o auk­si­niu ru­de­niu – rug­sė­jį, spa­lį - tra­di­ciš­kai vyks­ta­ma pa­sig­ro­žė­ti į Bul­ga­ri­ją.

Svar­bu ke­lio­nės trukmė

Nors skry­dis vai­kams iki 2 me­tų daž­nai yra ne­mo­ka­mas, at­ski­ra ke­lei­vio vie­ta jiems taip pat ne­prik­lau­so. Va­di­na­si, per vi­są skry­dį vai­kas bus ant ke­lių. Kad ke­lio­nė bū­tų leng­ves­nė, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis kuo trum­pes­nį skry­dį, t. y. kuo ar­čiau esan­čią ar leng­viau, be per­sė­di­mų, pa­sie­kia­mą ša­lį. Vai­kui iki 2 me­tų op­ti­ma­lus skry­džio lai­kas – 2-3 val. Apie 2 val. skren­da­ma iki Bul­ga­ri­jos ku­ror­tų. Skry­dis iki Kip­ro įver­tin­tas 4 val., nors daž­niau­siai dėl ge­rų skry­džio są­ly­gų pi­lo­tai šį at­stu­mą įvei­kia per tris. Pa­na­šus skry­džio lai­kas ir iki Tur­ki­jos Pie­tuo­se esan­čių ku­ror­tų bei Vi­dur­že­mio jū­ros ska­lau­ja­mos Sar­di­ni­jos.

Kiek kai­nuos vai­ko ba­ga­žas?

Prieš įsi­gy­jant poil­si­nę ke­lio­nę re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­do­mė­ti, ar im­amas mo­kes­tis už ve­ži­mė­lį ir vai­ko ran­ki­nę, ne­ša­mą į lėk­tu­vo sa­lo­ną. Jo­je tu­ri su­tilp­ti ke­lio­nės me­tu ma­žy­liui bū­ti­ni daik­tai. Pa­vyz­džiui, skren­dant su „Rya­nair“ avia­li­ni­jo­mis vai­ko ve­ži­mė­lis ne­kai­nuo­ja, ta­čiau už bet ko­kį pa­pil­do­mą ba­ga­žą teks su­si­mo­kė­ti. „Tuo tar­pu ke­liau­jan­tys per už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vę „Small pla­net“ iki 10 kg vai­ko (iki 2 m.) ba­ga­žo ga­be­na ne­mo­ka­mai“, - sa­kė „Tez Tour“ at­sto­vė.

Ar vyks­ta­ma į tin­ka­mą vieš­bu­tį?

Pu­san­trų me­tu­kų Anos-Ko­try­nos ma­ma Vi­ta Va­lei­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog poil­sį už­sie­ny­je su kū­di­kiais la­biau­siai pa­leng­vi­na kruopš­tus pla­na­vi­mas. „Ti­krai ver­ta ap­gal­vo­ti kiek­vie­ną ke­lio­nės smulk­me­ną bei ypač ati­džiai rink­tis ap­gy­ven­di­ni­mą. Bend­rau­da­mi su ke­lio­nių kon­sul­tan­tu ar re­zer­va­ci­nė­se sis­te­mo­se in­ter­ne­te bū­ti­nai nu­ro­dy­ki­te tiks­lų vai­ko am­žių. Pa­vyz­džiui, jei pra­šo­te lo­ve­lės vai­kui, aiš­kiai nu­ro­dy­ki­te, kad ji rei­ka­lin­ga bū­tent kū­di­kiui, nes ga­li­te gau­ti per di­de­lę, kū­di­kiui ne­tin­ka­mą“, - pa­sa­ko­jo su du­kra nuo pus­tre­čio mė­ne­sio ke­liau­jan­ti V. Va­lei­kai­tė.

Tuo tar­pu ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vė I. Aukš­tuo­ly­tė pa­ta­ria pa­si­do­mė­ti pa­čia vieš­bu­čio inf­ras­truk­tū­ra ir kiek ji pri­tai­ky­ta poil­siui su vai­kais. Pa­vyz­džiui, ar vieš­bu­ty­je bus žai­di­mų kam­ba­riai, vai­kų klu­bai ir sau­gaus gy­lio ba­sei­nai, ar vyks­ta ren­gi­niai vai­kams, ar yra ga­li­my­bė sam­dy­tis auk­lę, ku­rios, gal­būt, pri­reiks pa­no­rus va­ka­re pa­si­vaikš­čio­ti prie jū­ros? „Tu­riz­mo sek­to­riu­je iš­ski­ria­mi pa­tys įvai­riau­si poil­siau­to­jų seg­men­tai ir kaip kad yra me­daus mė­ne­sio at­vyks­tan­tys sve­čiai bei jiems skir­ti nu­me­riai, tai ly­giai taip pat yra ir vieš­bu­čiai, ku­rie ge­riau­siai pri­si­tai­kę pri­im­ti bū­tent šei­mas su vai­kais. Tad ren­kan­tis vieš­bu­tį ypač svar­bu pa­si­do­mė­ti, ar jis re­ko­men­duo­ja­mas at­os­to­goms su vai­kais“, - ak­cen­ta­vo I. Aukš­tuo­ly­tė.

Pa­pil­do­ma ran­kų po­ra

Jei ke­liau­ja­ma su vai­ku, vien įlip­ti į lėk­tu­vą ga­li at­ro­dy­ti mi­si­ja ne­įma­no­ma: vai­kai ga­li bū­ti ir vie­nas, ir du, ir trys, o kur dar la­ga­mi­nas, vai­ko krep­šys, ran­ki­nė... Tas pats lau­kia ir iš­li­pus, ir aps­kri­tai ko­ne kiek­vie­na­me ke­lio­nės į sve­ti­mą ša­lį žings­ny­je. O ką da­ry­ti, kai jums ar ku­riam iš ma­žų­jų pri­reiks į tua­le­tą? Iš­veng­ti to­kių ne­pa­to­gu­mų ir di­džiu­lės at­sa­ko­my­bės pa­de­da pa­sta­ruo­ju me­tu itin po­pu­lia­rė­jan­čios ma­mų ke­lio­nės su pa­ly­da: auk­le, drau­ge, ma­ma, mo­čiu­te. „Tai nau­jai be­si­for­muo­jan­ti, ta­čiau jau ga­na ryš­ki ke­liau­to­jų gru­pė, kuo­met at­os­to­gų už­sie­ny­je vyks­ta­ma ne su vy­ru ar žmo­na, o su vai­kus pri­žiū­rė­ti pa­de­dan­čiu as­me­niu“, - pa­ste­bė­jo I. Aukš­tuo­ly­tė.

Pa­si­ti­kė­ki­me ma­žai­siais

No­jaus (5 m.) ir Eli­jaus (7 m.) ma­ma Vil­ma Son­gai­lai­tė, su vai­kais pas už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius se­ne­lius ke­liau­jan­ti nuo pat ma­žu­mės, re­ko­men­duo­ja la­biau pa­si­ti­kė­ti pa­čiais vai­kais. Pa­sak jos, iš dau­gy­bės bu­vu­sių skry­džių gal tik vie­nas ar du pa­si­tai­kė ti­krai su­nkūs, kuo­met ma­žy­liai ver­kė, o vi­si ki­ti vy­ko ga­na sklan­džiai ir at­ne­šė dau­giau nuo­ty­kių bei ge­rų emo­ci­jų nei su­nku­mų. „Ma­nau, jog ke­lio­nės vai­kams - tik į nau­dą. Jie tam­pa leng­viau pri­si­tai­kan­tys, o il­giau pa­sė­dė­ti ar pa­mie­go­ti lėk­tu­vo kė­dė­je jiems – ne prob­le­ma. Ir da­bar jau mū­sų vai­kai nuo­lat klau­si­nė­ja, ka­da ir vėl kur nors ke­liau­si­me“, - sa­kė Vil­ma ir ra­gi­no ne­si­bai­min­ti ke­lio­nių su ma­žai­siais.

Bū­ti­na ži­no­ti ke­liau­jant su vai­kais

Kaip ir kiek­vie­nam as­me­niui, taip ir kū­di­kiui bū­ti­na tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ar­ba pa­są. Prieš ruo­šda­mie­si ke­lio­nei, pa­si­ti­krin­ki­te, ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė ga­lios to­je ša­ly­je, į ku­rią vyks­ta­te. Gi­mi­mo liu­di­ji­mas nė­ra ke­liau­ti lei­džian­tis do­ku­men­tas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ke­lio­nės do­ku­men­tus ra­si­te Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos e. sve­tai­nė­je www.ke­liauk.urm.lt.

Sau­gu­mo jaus­mą už­ti­krins ir pa­pil­do­mas drau­di­mas. Vyks­tant į sve­čias ša­lis re­ko­men­duo­ja­mas ma­žy­lio me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų drau­di­mas, jei kar­tais vai­ko sa­vi­jau­tą veik­tų kli­ma­to, mais­to ir ki­tų ap­lin­ky­bių pa­si­kei­ti­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami