Kelionės draudimas: nuo A iki Z

tindirindi.lt 2013-02-06 09:00

tindirindi.lt

2013-02-06 09:00
cliworldwide.wordpress.com nuotrauka
Ne­pa­žįs­ta­ma ap­lin­ka, pa­si­kei­tu­sios kli­ma­to są­ly­gos ga­li pa­lik­ti ne tik tei­gia­mas emo­ci­jas ir ­neiš­dil­do­mus įspū­džius.Tie­sa, kad ne­dau­ge­lis prieš ke­lio­nę pa­gal­vo­ja apie gre­sian­čias ne­lai­mes. Bet joms užk­lu­pus ke­lio­nė­je, daž­niau­siai vais­tai, me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba ir pa­na­šios pa­slau­gos kai­nuos ­žy­miai bran­giau nei čia, Lie­tu­vo­je. Tai­gi, šiek tiek in­for­ma­ci­jos apie ke­lio­nių drau­di­mą.

 KUR KELIONIŲ DRAUDIMAS GALIOJA?

Jei kelionės draudimo polisą įsigijote Lietuvoje, draudimas galioja tik už Lietuvos Respublikos ribų. Draudžiantis galima pasirinkti draudimo apsaugos galiojimo teritoriją, pvz., Rytų Europą, Baltarusiją, visą pasaulį ar kt. Kelionių draudimas dažniausiai išduodamas atskirai kelionei, bet dažnai keliaujantiems jis gali būti išduodamas ilgesniam laikotarpiui.

Šis draudimas negalioja vadinamuosiuose "karštuose taškuose", kur vyksta politiniai neramumai ar siaučia gamtos stichijos, todėl prieš vykstant į valstybes, kurios priskirtinos prie nesaugių, rekomenduojama pasidomėti informacija užsienio reikalų ministerijų svetainėse ar pasitarti su draudimo specialistais.

 

KELIONIŲ DRAUDIMAS, KREDITINĖ KORTELĖ SU DRAUDIMU AR EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĖ?

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK), išduodama ligonių kasose, gali tik iš dalies padengti patirtas medicinos išlaidas. Jos veiklos apimtis yra mažesnė. Kaip ir Lietuvoje, atsitikus nelaimei būtinoji medicininė pagalba suteikiama nemokamai, bet už visas papildomas sveikatos priežiūros paslaugas gali tekti mokėti patiems. Privačios sveikatos priežiūros paslaugos yra nekompensuojamos. Todėl, net turint ESDK, rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionėje į užsienį draudimą. ESDK neatlygina ir išlaidų, patirtų dėl bagažo praradimo/sugadinimo.

Jei turite kreditinę banko kortelę kartu su kelionių draudimu, prieš kelionę susisiekite su savo banku ir pasidomėkite jums galiojančiomis draudimo rūšimis. Svarbu žinoti, ar jums pakanka to draudimo, ypač jei ketinate užsiimti padidintos rizikos veikla. Draudimo kompanija nepadengs patirtų išlaidų, jei užsiėmėte į draudžiamųjų veiklų sąrašą įtraukta veikla. Išsamesnę informaciją, kuo skiriasi draudimas turint kreditinę kortelę ir kelionių draudimą, galite rasti čia.

 

KAIP IŠSIRINKTI?

Svarbiausia turėti visapusišką sveikatos draudimą. Didelė draudimo kaina ne visada reiškia, kad jūsų polisas geriau jus apsaugos. Atsižvelkite į tuos draudimo aspektus, kurie svarbūs jums. Jei turite širdies ligą ar sunkiai sergate, būtinai informuokite draudimo konsultantą. Ekstremalaus sporto mėgėjai bei slidininkai turėtų įsitikinti, ar draudimas numatytas už specifines traumas. Profesionalaus sporto šakų metu patiriamos traumos paprastai yra nekompensuojamos.

Įmokos dydis priklauso nuo:

- šalies, į kurią vykstate;

- kelionės trukmės bei tikslo;

- pasirinktų draudimo apsaugos sąlygų;

- jūsų amžiaus.

Didesni draudimo įkainiai taikomi rizikinga veikla užsiimantiems asmenims bei senyvo amžiaus žmonėms.

 

KELIONĖS DRAUDIMO RŪŠYS

Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas (būtina draudimo rūšis). Apsidraudus šiuo draudimu, atlyginamos apdraustojo asmens būtinos gydymo išlaidos dėl užsienyje netikėtai prasidėjusios ūminės ligos ar ten patirto nelaimingo atsitikimo. Pavyzdžiui, jei jums reikėtų būtino ambulatorinio gydymo, paskirtų vaistų, pervežimo iki artimiausios ligoninės ir panašiose situacijose.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Šiuo draudimu apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo ir kaulų lūžių rizikos. Tai reiškia, kad kelionėje susilaužius ranką, patyrus nudegimą ar smegenų sukrėtimą jums bus išmokėta draudimo sutartyje numatyta draudimo suma.

Bagažo draudimas. Apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei. Draudimo išmoka mokama už atiduotą saugoti ir dingusį bagažą, priverstinius pirkinius, kai perduotas pervežti bagažas į vietą vėluoja, nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ir užrakintos transporto priemonės. Atlyginama žala, jei bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos, gaisro ar kitų gamtinių jėgų poveikio. Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos, t.y. bagažo vertės ir draudimo trukmės.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu. Tai įstatymais numatyta civilinė atsakomybė, kai reikia atlyginti kitam asmeniui padarytą žalą asmens sveikatai arba turtui. Pavyzdžiui, jei skubėdami ar slidinėdami netyčia stumtelėsite kitą žmogų, dėl ko šis patirs traumą, arba važiuodamas dviračiu apgadinsite stovintį automobilį. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus jums bus pareikštas reikalavimas atlyginti žalą. Teismo procese draudžiamojo įvykio atveju draudikas atstovaus Jus, tad nereikės važinėti į užsienyje vykstančius teismo posėdžius ir mokėti už keliones, advokatų paslaugas bei priteistas išlaidas. Apsidraudus tėvams, draudimas galioja ir dėl nepilnamečių vaikų padarytos žalos.

Kelionės finansinių nuostolių draudimas. Jeigu Jums teks atšaukti kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba kartu keliaujančio asmens staigios ligos ar mirties, tuomet turėsite nemažai išlaidų. Tokiais atvejais bendrovė Jums atlygins kelionės atšaukimo ir papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę. Taip pat atlyginami nuostoliai, jei atsitinka eismo įvykis, vėluoja transportas ar įvyksta nusikalstama veikla, dėl kurios vėluojate išvykti į kelionę arba jungiamąjį reisą.

 

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami