Kelionės su šeima – pažinimo džiaugsmas ir palaima būti kartu

Ineta ŽUKAUSKAITĖ, "Terra Publica" 2014-05-30 16:30
Ineta ŽUKAUSKAITĖ, "Terra Publica"
2014-05-30 16:30
Shutterstock nuotrauka
Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja 2014 me­tus pa­skel­bė Šei­mos me­tais. Įsi­bė­gė­jant va­sa­rai, ša­ly­je vyks­ta vis dau­giau šei­mai skir­tų ren­gi­nių. Ge­gu­žės 15 die­ną Kau­ne, Žal­gi­rio are­no­je, or­ga­ni­zuo­tas Lie­tu­vos krikš­čio­niš­kų šei­mų va­ka­ras, o štai bir­že­lio pir­mą­ją Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ja­ma ei­se­na už gy­vy­bę ir tra­di­ci­nes šei­mos ver­ty­bes. 

Par­api­jų gy­ve­ni­me taip pat gau­su įvy­kių ir veik­los, skir­tos šei­mos me­tams pa­mi­nė­ti, – nuo re­ko­lek­ci­jų iki šei­mų var­žy­bų ir mu­gių.

Ta­čiau ma­si­niai ren­gi­niai – tar­si vie­na­die­niai dru­ge­liai: at­skren­da, pra­skren­da ste­bin­da­mi sa­vo gro­žiu ir nu­plas­no­ja to­liau. Ką ga­li nu­veik­ti kiek­vie­na šei­ma, tu­rė­da­ma lais­vą sa­vait­ga­lį ar net po­pie­tę, kal­ba­mės su ke­liau­to­ju, lei­dė­ju, fo­tog­ra­fu, ką tik iš­leis­to ke­lio­nių va­do­vo „Po Lie­tu­vą su šei­ma“ su­da­ry­to­ju Vy­tau­tu Kand­ro­tu.

- Esa­te ne vie­nos pa­žin­ti­nės kny­gos apie Lie­tu­vą idė­jos au­to­rius, su­da­ry­to­jas, fo­tog­ra­fas. Ka­da ki­lo idė­ja vie­na­me lei­di­ny­je su­tal­pin­ti dvi di­džiau­sias tra­di­ci­nes ver­ty­bes – Tė­vy­nę ir Šei­mą?

- Iš tie­sų, iki tol bu­vo il­gas, ne­leng­vas, nors, sa­ky­čiau, ne itin vin­giuo­tas ke­lias. Tu­riz­mo li­te­ra­tū­ros sri­ty­je dir­bu 12 me­tų, su baž­ny­ti­ne bend­ruo­me­ne bend­ra­dar­biau­ti pra­dė­jau 2008 me­tais. Ke­lio­nių va­do­vus po Lie­tu­vą su­da­ri­nė­ju nuo 2010-ųjų. Pa­ti min­tis su­jung­ti Lie­tu­vos pa­ži­ni­mą per šei­mos aki­ra­tį kir­bė­jo jau se­no­kai, ta­čiau gar­siai bu­vo iš­tar­ta prieš dve­jus me­tus – 2012-ai­siais.

- Pats tu­ri­te šei­mą, esa­te dvie­jų vai­kų tė­vas. Tur­būt kar­tu esa­te iš­ban­dę ne vie­ną įdo­mų marš­ru­tą, ku­ris po to at­si­du­ria kny­gų pus­la­piuo­se?

- Taip, su žmo­na Dan­guo­le, ku­ri taip pat yra lei­dė­ja ir ra­šy­to­ja, au­gi­na­me sū­nų ir du­krą. Mū­sų šei­ma ke­liau­ja in­di­vi­dua­liais marš­ru­tais ir ti­krai yra jų iš­ban­džiu­si ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je. Ta­čiau no­riu pa­sa­ky­ti, kad tuo­met su­nkų fo­toa­pa­ra­tą ir ke­lio­nės už­ra­šus ten­ka pa­si­dė­ti į ša­lį ir sa­vo min­tis nu­kreip­ti į šei­mos na­rius. O į tuos marš­ru­tus, ku­riuos iš­ban­dau kaip kny­gų su­da­ry­to­jas ir ku­rie po to pub­li­kuo­ja­mi kny­go­se, daž­niau vyks­tu vie­nas. Dar­bo me­tu esu la­bai ne­įdo­mus pa­ke­lei­vis – daž­nai stab­čio­ju, daug fo­tog­ra­fuo­ju, žy­miuo­si įveik­tus ki­lo­me­trus, ob­jek­tų lan­ky­mo in­for­ma­ci­ją ir ki­tas de­ta­les.

Vytautas Kandrotas

- Ta­čiau dar­bus pa­dė­ti į ša­lį ir nu­si­teik­ti pa­ke­liau­ti su šei­ma tur­būt nė­ra taip pa­pras­ta pa­da­ry­ti?

- Pir­miau­sia rei­kia ryž­to at­si­trauk­ti nuo ru­ti­nos ir pa­si­ža­dė­ti da­ry­ti ką nors ki­taip: pa­vyz­džiui, nuo šiol kar­tą per mė­ne­sį (ar 5 kar­tus per va­sa­rą) skir­si­me lai­ko ne­il­gai iš­vy­kai pa­siž­val­gy­ti po gim­tą­jį kraš­tą. Pa­sa­ky­siu iš sa­vo šei­mos pa­tir­ties: pra­si­dė­jus mi­nė­tiems 2012-ie­siems Mu­zie­jų me­tams, prie pie­tų sta­lo gar­siai aps­vars­tė­me to­kią idė­ją – šiais me­tais su šei­ma siek­si­me ap­lan­ky­ti po vie­ną mu­zie­jų kas mė­ne­sį. Me­tų pa­bai­go­je su­skai­čia­vo­me – pa­vy­ko su­reng­ti aš­tuo­nias to­kias eks­kur­si­jas. Bū­tu­me ne­už­sib­rė­žę to­kio tiks­lo, ka­žin ar bū­tu­me ap­lan­kę bent ke­tu­ris...

O pra­kti­nės in­for­ma­ci­jos, kaip ir kur ke­liau­ti, ti­krai ra­si­te kny­go­je „Po Lie­tu­vą su šei­ma“. Lei­di­nio įžan­gi­niuo­se pus­la­piuo­se – iš­sa­mūs pra­kti­niai pa­ta­ri­mai, kaip su­sip­la­nuo­ti ke­lio­nę, kad ji bū­tų ne naš­ta, o pa­ži­ni­mo džiaugs­mas ir pa­lai­ma bū­ti vi­siems kar­tu.

- Į ką svar­biau­sia at­kreip­ti dė­me­sį ke­liau­jant su vai­kais?

- Su­au­gu­sie­ji, pri­pra­tę prie pa­šė­lu­sio gy­ve­ni­mo tem­po, da­ro ke­le­tą pa­pras­tų klai­dų. Pir­miau­sia ke­lio­nę bū­ti­na su­pla­nuo­ti iš anks­to. Net jei vai­kams ke­tin­tu­me pa­da­ry­ti staig­me­ną, bū­ti­na pa­ti­krin­ti, ar jiems ne­bus su­pla­nuo­tų ki­tų už­siė­mi­mų, ne­vyks svar­bių var­žy­bų, ne­bus šven­čia­mi drau­gų gim­ta­die­niai. To­kiu at­ve­ju vai­kui iš kar­to ga­li lik­ti nuo­skau­da, nes dėl ke­lio­nės teks kaž­ko at­si­sa­ky­ti.

An­tra, mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai įpra­tę gy­ven­ti pa­mo­kų re­ži­mu. Jos trun­ka 45 mi­nu­tes, o tarp jų vi­sa­dos bū­na per­trau­ka. Jei įma­no­ma, lai­ky­ki­mės šio re­ži­mo ir ke­lio­nės me­tu. Pa­vyz­džiui, vyk­da­mi au­to­mo­bi­liu iš Vil­niaus į Kau­ną, jau tu­rė­tu­me stab­te­lė­ti 10 mi­nu­čių ties Elek­trė­nais ir pa­da­ry­ti per­trau­ką, nors va­žiuo­da­mi dar­bo rei­ka­lais apie tai tur­būt net ne­pa­gal­vo­tu­me.

Tre­čia, vai­kai ki­taip nei su­au­gu­sie­ji su­vo­kia ob­jek­tą, jo ri­bas. Štai žo­dis „par­kas“ jiems – apt­ver­ta te­ri­to­ri­ja su at­rak­cio­nais, ta­ke­liais, gė­ly­nais ir suo­liu­kais. To­dėl jie na­tū­ra­liai ne­su­vo­kia, ko­dėl įva­žia­vus į na­cio­na­li­nį par­ką rei­kia pra­dė­ti dai­ry­tis ir gė­rė­tis vaiz­dais. Juk nie­kas kaip ir ne­pa­si­kei­tė – par­ko tvo­ros ir var­tų ne­bu­vo.

Ir pa­sku­ti­nis da­ly­kas – jud­rūs vai­kai per ke­lio­nę įvei­kia ke­lis kar­tus il­ges­nį at­stu­mą, nei ne­skub­riu žings­niu pė­di­nan­tys su­au­gu­sie­ji. To­dėl vai­kai iš­lie­ja ge­ro­kai dau­giau ener­gi­jos, grei­čiau iš­alks­ta ir pa­vargs­ta. Ke­liau­ti al­ka­nam – pra­sta min­tis net ir su­au­gu­sia­jam, o ką jau kal­bė­ti apie vai­kus. Tad į ke­lio­nę vi­sa­da rei­kia įsi­dė­ti „zui­kio lauk­tu­vių“ ir at­si­ger­ti...

- Kal­bant apie kny­gos „Po Lie­tu­vą su šei­ma“ tu­ri­nį – ką skai­ty­to­jai ten ras?

- Ke­lio­nių va­do­vas „Po Lie­tu­vą su šei­ma“ skir­tas vi­soms gi­mi­nės kar­toms. Jei vie­ną die­ną se­ne­liai, tė­vai ir vai­kai nu­spręs­tų kar­tu pa­ke­liau­ti po sa­vo gim­tą­ją že­mę, šio­je kny­go­je jie ras 25 spe­cia­liai šei­mai par­eng­tus marš­ru­tus ir daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos: kaip pa­si­reng­ti ke­lio­nei, ką įdo­maus pa­pa­sa­ko­ti ke­lei­viams, kur pri­sės­ti su­val­gy­ti „zui­kio lauk­tu­vių“, kur ge­riau­sia vie­ta nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ir ne­tgi ką par­si­vež­ti lauk­tu­vių.

Kny­go­je pa­tei­kia­ma 10 vie­nos die­nos marš­ru­tų po Lie­tu­vos mies­tus ir jų apy­lin­kes, 5 dvie­jų die­nų marš­ru­tai (su nak­vy­ne) ap­lan­kant kiek­vie­ną et­nog­ra­fi­nį re­gio­ną, taip pat – 5 marš­ru­tai dvi­ra­čiais bei 5 marš­ru­tai, iš­su­kus iš di­džių­jų greit­ke­lių.

- Kur ga­li­ma įsi­gy­ti šią kny­gą?

- Džiau­giuo­si, kad ke­lio­nių su šei­ma idė­ją pa­lai­ko „Ma­xi­ma“ pre­ky­bos tink­las. To­dėl ži­ny­ną „Po Lie­tu­vą su šei­ma“ iki bir­že­lio 16 die­nos „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vė­se ga­li­te įsi­gy­ti pirk­da­mi pre­kių ne ma­žiau kaip už 50 Lt itin pa­trauk­lia kai­na - tik už 19.99 Lt.“

- Daž­nai gir­di­me nuo­mo­nę, kad po Lie­tu­vą ke­liau­ti ne­įdo­mu, nė­ra, ką pa­ma­ty­ti, pa­tir­ti. Ar ga­li­te tai pa­neig­ti?

- Gal­būt keis­čiau­sia yra tai, kad ne­ma­ža da­lis taip tei­gian­čių, nė­ra lan­kę­si už­sie­nio ša­ly­se. Šių 24 ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės me­tų rei­kė­jo ne vien tik tam, kad vėl su­bliz­gė­tų baž­ny­čių ir pi­lių bokš­tai, at­gy­tų dva­rų ir mu­zie­jų erd­vės, nuo kenks­min­gos pra­mo­nės at­si­gau­tų gam­ta, iš pa­miš­kių iš­si­kuop­tu­me šiukš­les. Šių me­tų rei­kė­jo ir tam, kad iš­va­žiuo­tu­me į sve­čius kraš­tus, pra­plės­tu­me aki­ra­tį ir su­pras­tu­me, ko­kia gra­ži yra ta mū­sų ma­žu­tė Lie­tu­va. To­dėl tie, kas pa­ma­tė pla­taus pa­sau­lio ar po jį te­bek­la­jo­ja, kaip nie­kas ki­tas su­pran­ta, ką lie­tu­viams reiš­kia Ni­dos ko­pų smė­lis, Tra­kų pi­lies kuo­rai, nuo pi­lia­kal­nio apž­vel­gia­mas Ne­mu­no vin­gis ar ke­tu­ri me­tų lai­kai. Už­sie­nie­čiai Lie­tu­vą ver­ti­na dėl nuo­sta­bios gam­tos: be­ri­bės ža­lu­mos, pa­ke­le strak­sin­čio kiš­kio, liz­de pe­rin­čio gand­ro, pa­ke­lė­je ap­tik­tos že­muo­gių pie­vu­tės. Dau­ge­lis tur­tin­gų iš­si­vys­čiu­sių vals­ty­bių to ne­su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti. O vis dar abe­jo­jan­tiems pri­dur­siu, kad per pa­sta­ruo­sius me­tus, ne­pai­sant kri­zės, vals­ty­bė įgy­ven­di­no ga­lin­gą in­ves­ti­ci­nę prog­ra­mą, pri­tai­ky­da­ma kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus tu­riz­mo reik­mėms. As­fal­tuo­ta daug žvyr­ke­lių, res­tau­ruo­ti pa­sta­tų komp­lek­sai, prie ob­jek­tų vei­kia in­for­ma­ci­niai cen­trai, vyks­ta edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, ve­da­mos eks­kur­si­jos ir už­siė­mi­mai, su­kur­ta inf­ras­truk­tū­ra – įreng­tos aikš­te­lės, tua­le­tai, poil­sia­vie­tės, prie­plau­kos, pa­sta­ty­ti apž­val­gos bokš­tai, in­for­ma­ci­niai sten­dai. Dar­bo rei­ka­lais kas­met iš­mai­šau pa­čius įvai­riau­sius ša­lies kam­pe­lius ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad li­gi šiol ran­du nau­jų ir at­si­nau­ji­nu­sių vie­tų, ku­rios ma­ne ma­lo­niai nu­ste­bi­na.

- Ko no­rė­tu­mė­te pa­lin­kė­ti skai­ty­to­jams ir ke­liau­to­jams?

- Į ke­lio­nę su­si­bur­ki­te vi­sa šei­ma, vi­sos trys kar­tos – se­ne­liai, tė­vai ir vai­kai. Te­gu vi­siems daug džiaugs­mo su­tei­kia pats iš­vy­kos lau­ki­mas, pa­si­ren­gi­mas jai. Ke­lio­nės su­stip­ri­na šei­mos ry­šius, pa­de­da ge­riau su­pras­ti vie­niems ki­tus. Šei­mos me­tais ke­liau­ki­te su šei­ma, nes lai­kas, pra­leis­tas su my­li­miau­siais žmo­nė­mis, yra pats ver­tin­giau­sias!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami