Kelionių realybė: dingę ar apgadinti lagaminai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-30 21:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-30 21:00
pixabay.com nuotrauka
Maž­daug kas penk­tas Lie­tu­vos tu­ris­tas ren­ka­si ke­lio­nę lėk­tu­vu, kar­tu su ri­zi­ka ne­tek­ti ba­ga­žo ar at­gau­ti jį pa­vė­luo­tai, taip pat – ir pa­žeis­tą ar su­ga­din­tą.

Drau­di­mo bend­ro­vės BTA duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos tu­ris­tai daž­niau­siai nuo­sto­lius pa­ti­ria dėl la­ga­mi­nų su­ga­di­ni­mo ar­ba din­gus vi­sam ba­ga­žui. Pa­sku­ti­nių tre­jų me­tų ten­den­ci­jos ro­do, kad po­pu­lia­riau­sia ba­ga­žo drau­di­mo su­ma – 1000 eu­rų, o di­džiau­sia šiais me­tais iš­mo­kė­ta su­ma – 500 eu­rų.

Lie­tu­vos tu­ris­tams in­ci­den­tų su ba­ga­žu nu­tin­ka įvai­rio­se ša­ly­se, pra­de­dant Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Len­ki­ja, bai­giant Tur­ki­ja, Iz­rae­liu, Jung­ti­niais Ara­bų Emy­ra­tais, JAV. Dau­giau­siai ba­ga­žo drau­di­mo po­li­sų par­duo­da­ma ke­liau­jan­tiems po­pu­lia­riau­sio­mis kryp­ti­mis – į Eu­ro­pos ša­lis, Tur­ki­ją, Egip­tą, daž­nai ba­ga­žas drau­džia­mas ke­liau­jant į Af­ri­kos ir Azi­jos ša­lis.

Ke­liau­jant daž­niau­siai nu­lau­žia­mos Lie­tu­vos tu­ris­tų la­ga­mi­nų spy­nos, ran­ke­nos, jie apib­rai­žo­mi, jei yra plas­ti­ki­niai – įske­lia­mi, nu­plė­šia­ma ap­sau­gi­nė plė­ve­lė, į ku­rią la­ga­mi­ną dėl di­des­nio sau­gu­mo ga­li­ma įvy­nio­ti oro uos­tuo­se. Kar­tu su la­ga­mi­nais dings­ta ir juo­se ga­ben­ti se­zo­ni­niai dra­bu­žiai, ava­ly­nė, hi­gie­nos prie­mo­nės. Dan­tų še­pe­tė­lį ar šam­pū­ną įsi­gy­ti ne­sun­ku, ta­čiau ke­liau­to­jai pra­ne­ša taip pra­ra­dę ir, pa­vyz­džiui, bran­gias vy­riš­kas barz­das­ku­tes.

Vi­siš­kai iš­veng­ti prob­le­mų su ba­ga­žu ne­pa­vyks, nes jos at­si­ran­da tiek dėl žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus, tiek par­ei­gū­nams sie­kiant už­ti­krin­ti mak­si­ma­lų sau­gu­mą.

Ki­ta ver­tus, ofi­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­li nu­tar­ti pa­ti­krin­ti re­gis­truo­to ba­ga­žo tu­ri­nį, jei joms kils bent ma­žiau­sias įta­ri­mas, kad ve­ža­te ne­leis­ti­nų ar į to­kius pa­na­šių daik­tų: par­ei­gū­nų dė­me­sį ne­abe­jo­ti­nai pa­trauks gra­na­tų, šau­na­mų­jų gink­lų mu­lia­žai, ne­įp­ras­tos for­mos ak­me­nys, to­dėl mi­li­ta­ris­ti­nių su­ve­ny­rų ge­riau ne­pirk­ti iš­vis, o pa­kuo­jant la­ga­mi­ną jo tu­ri­nį ver­tin­ti kri­tiš­kai. Be to, vi­suo­met nau­din­ga dar kar­tą pers­kai­ty­ti avia­li­ni­jų ba­ga­žo tai­syk­les. Kai ku­rio­se ša­ly­se vei­kia au­to­ma­ti­nės ba­ga­žo ti­kri­ni­mo sis­te­mos, ku­rios tie­siog ne­pra­lei­džia la­ga­mi­no to­liau, jei už­fik­suo­ja­mi įtar­ti­ni daik­tai – to­kiu at­ve­ju ba­ga­žas pri­va­lo bū­ti ati­da­ry­tas ir per­žiū­rė­tas.

Lie­tu­vo­je dau­giau­siai ba­ga­žo drau­di­mo po­li­sų nu­per­ka did­mies­čių gy­ven­to­jai, o tarp ma­žes­nių mies­tų ir mies­te­lių iš­sis­ki­ria Pa­lan­ga, Ma­žei­kiai ir Jo­na­va. Tarp drau­džian­čių ba­ga­žą do­mi­nuo­ja ke­liau­to­jai, ku­rių am­žius 25–50 me­tų, o ža­los be­veik vi­sa­da re­gis­truo­ja­mos nuo­to­li­niu bū­du.

Per­nai bir­že­lį Eu­ros­ta­to pa­skelb­tais duo­me­ni­mis, 15,3 proc. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių gy­ven­to­jų į tu­ris­ti­nes ke­lio­nes vyks­ta oro trans­por­tu. Lie­tu­va bend­rą ES vi­dur­kį len­kia su 18,8 proc. avia­li­ni­jų pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čių tu­ris­tų.

Avia­li­ni­jos ne­skel­bia su ba­ga­žu su­si­ju­sių in­ci­den­tų sta­tis­ti­kos. Da­lis įvy­kių yra su­re­gu­liuo­ja­ma tarp oro bend­ro­vių ir ke­lei­vių, be drau­di­kų ar var­to­to­jų tei­ses gi­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų įsi­ki­ši­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami