Keltas iš Ventspilio pritraukia visų Baltijos šalių keliautojus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-06 09:07
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-06 09:07
Pa­sta­rai­siais me­tais vis la­biau po­pu­lia­rė­ja ke­lio­nės kel­tais. Ga­li­ma įžvelg­ti ke­lias to­kio pa­si­rin­ki­mo prie­žas­tis. Pir­mo­ji (ir be­ne la­biau­siai vi­lio­jan­ti) –  lais­vė. Čia ne­rei­kia nuo­lat sė­dė­ti vie­no­je vie­to­je –  tai itin  pa­to­gu su vie­to­je ne­nus­tygs­tan­čiais vai­kais ke­liau­jan­čioms šei­moms. O ir pa­sku­ti­nės mi­nu­tės pa­tai­sy­mus sa­vo „Po­wer­Point“ pre­zen­ta­ci­jo­je vers­lo par­tne­riams kur kas sma­giau da­ry­ti po so­čios va­ka­rie­nės jau­kia­me res­to­ra­ne, nei ankš­to­je lėk­tu­vo sė­dy­nė­je ša­lia gi­liai įmi­gu­sio bend­ra­ke­lei­vio. 

Įsik­lau­sy­mas į klien­tų po­rei­kius ve­da– į sėkmę

Vi­si šie kel­tų pra­na­šu­mai įti­ki­no ne­ma­žai ke­liau­to­jų iš Bal­ti­jos ša­lių, Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos. Re­mian­tis bend­ro­vės „Ste­na Li­ne“ duo­me­ni­mis, per pir­muo­sius še­šis šių me­tų mė­ne­sius kel­tų pa­slau­go­mis nau­do­jo­si 11,9 proc. dau­giau ke­lei­vių su as­me­ni­niais au­to­mo­bi­liais nei per tą pa­tį pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­pį. O ke­lei­vių marš­ru­te Vents­pi­lis – Ny­nes­ham­nas (Šve­di­ja) skai­čius iš­au­go 15 proc. Šį marš­ru­tą itin daž­nai ren­ka­si šei­mos su vai­kais. Ga­li­my­bė pa­siim­ti di­des­nį ba­ga­žą, dvi­ra­čius ar na­mi­nius gy­vū­nė­lius be pa­pil­do­mo mo­kes­čio nu­run­gia trum­pes­nę ke­lio­nę lėk­tu­vu, kur už to­kias pa­slau­gas daž­niau­siai ten­ka su­si­mo­kė­ti.

Kom­pa­ni­ja iš­ski­ria du es­mi­nius fak­to­rius, le­mian­čius klien­tų au­gi­mą. Pir­miau­sia – kon­ku­ren­cin­ga kai­na. „Da­bar­ti­nės rin­kos są­ly­go­mis se­ka­si tik tiems, ku­rie ga­li pa­siū­ly­ti aukš­tos ko­ky­bės pa­slau­gas už že­miau­sią įma­no­mą kai­ną. Aš ti­kiu, kad mū­sų šū­kis „Kiek­vie­nas nu­si­pel­no prie­ina­mos kai­nos“ ta­po tie­sa, o au­gan­tis ke­lei­vių kie­kis tai tik pa­tvir­ti­na“, – šyp­so­si Ped­ro Can­chaya-Kra­lews­ki, „Ste­na Li­ne“ Ke­lio­nių de­par­ta­men­to va­do­vas Len­ki­jo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se.

„Ki­tas la­bai svar­bus as­pek­tas – pa­to­gi už­sa­ky­mų sis­te­ma, ku­rią ne­se­niai įdie­gė­me in­ter­ne­ti­niuo­se pus­la­piuo­se Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Ru­si­jo­je. Įmo­nė su­pran­ta elek­tro­ni­nės pre­ky­bos svar­bą nuo­lat sku­ban­čio­je šian­die­nos vi­suo­me­nė­je. To­dėl mū­sų par­ei­ga klien­tams pa­siū­ly­ti bū­tent tai, ko jie ti­ki­si“, – tei­gia P. Can­chaya-Kra­lews­ki.

Jis taip pat pa­ste­bi ir au­gan­tį mi­nė­tu marš­ru­tu per­ke­lia­mų kro­vi­nių kie­kį. Per an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį įmo­nė juo per­ga­be­no 18 proc. dau­giau kro­vi­nių (ly­gi­nant su ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu 2013-ai­siais). Tai tik dar vie­nas in­ten­sy­vios vers­lo ry­šių Bal­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių plė­tros įro­dy­mas.

Iš kel­to – tie­siai į vers­lo susitikimą

Šve­di­jos pre­ky­bos rū­mų pir­mi­nin­kė Do­vi­lė Alek­nie­nė taip pat pa­ste­bi, kad marš­ru­tą tarp Lat­vi­jos ir Šve­di­jos įver­ti­no ir Lie­tu­vos vers­li­nin­kai: „Stip­rė­jant vers­lo ry­šiams tarp Bal­ti­jos ša­lių ir Skan­di­na­vi­jos, au­ga ir šio­mis kryp­ti­mis ke­liau­jan­čių­jų skai­čius. Aš as­me­niš­kai pa­žįs­tu ne­ma­žai vers­li­nin­kų, be­si­ren­kan­čių šią kryp­tį. Ma­tyt, ji at­ro­do pa­trauk­li dėl kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kio, o tai svar­bu bet ku­riam vers­lui“, – sa­kė D. Alek­nie­nė.

„Ste­na Li­ne“ sta­tis­ti­ka ro­do, kad di­džią­ją da­lį marš­ru­to Vents­pi­lis – Ny­nes­ham­nas ke­lei­vių su­da­ro bū­tent lie­tu­viai – jie šiuo marš­ru­tu kur­suo­jan­čiuo­se kel­tuo­se uži­ma apie 57 proc. vi­sų vie­tų.

„Pa­siek­ti Vents­pi­lį iš Lie­tu­vos yra pa­pras­ta, o Ny­nes­ham­nas nuo sos­ti­nės Stok­hol­mo nu­to­lęs vos per 60 ki­lo­me­trų – ke­liau­jan­tiems vers­li­nin­kams tai pa­to­gu ir grei­ta“, – pa­žy­mi P. Can­chaya-Kra­lews­ki.

***

Apie „Ste­na Li­ne“: „Ste­na Li­ne“ – Šve­di­jos kel­tų kor­po­ra­ci­ja, jos pa­grin­di­nė būs­ti­nė Ge­te­bor­ge. Įmo­nė­je dir­ba dau­giau nei 6 000 dar­buo­to­jų, ji siū­lo 23 ke­lio­nės kryp­tis ir tu­ri dau­giau nei 40 kel­tų. Kas­met įmo­nės pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ja per 14 mi­li­jo­nų ke­lei­vių su 3 mi­li­jo­nais trans­por­to prie­mo­nių ir 1,9 kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių (su­nkve­ži­mių, prie­ka­bų ir t. t.).

Kel­tai su „fir­mi­niais“ rau­do­nai da­žy­tais ka­mi­nais kur­suo­ja tarp Lat­vi­jos ir Šve­di­jos bei Vo­kie­ti­jos: Vents­pi­lis – Ny­nes­ham­nas (Šve­di­ja), Vents­pi­lis – Tra­ve­miun­dė ( Vo­kie­ti­ja), Lie­po­ja – Tra­ve­miun­dė. Šiais marš­ru­tais kas­met plau­kia apie 70 tūkst. ke­lei­vių, jų per­kė­li­mui nau­do­ja­mi ke­tu­ri lai­vai.

Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja: www.ste­na­li­ne.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami